دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن :طراحي معدن سنگ آهن زرند كرمان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  معدن با عنوان : طراحي معدن سنگ آهن زرند كرمان

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي
دانشكده تحصيلات تكميلي-واحد تهران جنوب
پاياننامه براي دريافت درجه كارشناسيارشد “M.SC”
مهندسي معدن – استخراج
عنوان:
طراحي معدن سنگ آهن زرند كرمان

برای رعایت حریم خصوصی اسامیاستاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده
 معدن سنگ آهن جلال آبـاد زرنـد از زمـره يكـي از ذخـاير حـوزه آهـن دار اسـتان كرمـان محسـوب
ميشود. ذخيره اين معدن ٢٠٠ ميليون تن با عيار متوسط ٤٥ درصد برآورد شده است.اكتشافات مقدمـاتي،
مطالعات ژئوتكنيكي و كانه آرايي مقدماتي اين منطقه در خلال سالهاي ١٣٤٤ تا ١٣٥٤ انجام شـده اسـت.
اكتشافات تفصيلي اين ناحيه نيز از سال ١٣٧٩ تا ١٣٨١ توسط شركت ملي فـولاد ايـران صـورت پذيرفـت.
تعداد گمانه هاي حفر شده در اين منطقه ٨١ گمانه با مــتراژ كلـي ٢٣٧٥٧/١ مـتر و متوسـط عمـق ٣٠٠ مـتر
ميباشد.
در اين پايان نامه محدوده نهايي پيت (كاواك ) معدن جلال آباد زرند با استفاده از نرمافزار CSMine تعييــن
شده است اين نرم افزار محدوده نهايي كاواك را با روش بهينه سازي مخروط شناور تعيين مينمايد. بديــن
منظور آناليز عياري مربوط به ٧١ گمانه بعنوان داده هاي ورودي به نرمافزار CSMine داده شدند. براي تهيــه
مدل بلوكي كانسار بايد عيار ميانگين هر يك از گمانه ها مشــخص باشـد كـه در نرم افـزار CSMine عيـار
متوسط بوسيله روش ميانگين وزني محاسبه ميشود. براي استفاده از ايــن عيارهـا و همچنيـن تعييـن مـيزان
همسانگردي كانسار دادههاي حاصل از نر م افزار CSMine وارد نرمافزار VarioC ميشوند. سپس بـا اسـتفاده
از اطلاعات بدست آمده از نرمافــزار VarioC شـامل شـعاع تـاثير، اثر قطعـهاي و نا همسـانگردي و همچنيـن
دادههاي اقتصادي شامل هزينه ها و درآمدها بـا اسـتفاده از نرمافـزار CSMine مـدل بلوكـي كانسـار سـاخته
ميشود. محدوده نهايي كاواك با در دست داشتن مدل بلوكي و اعمال محدوديتهاي ديگر نظير زاويه
شيب پايدار توسط اين نرم افزار تعيين ميگردد.

كليات
١-١- اطلاعات عمومي
 منطقه جغرافياي -١-١-١
 كانسار سنگ آهن جلال آباد در موقعيت جغرافيائي با طول ٥٦ ٢٥ ٠٠ تا ٥٦ ٥٢ ٤٢ و عرض ٣١ ٠٠ ١٢
تا ٣١ ٠١ ١٨ قرار دارد. اين كانسار در ٣٨ كيلومتري شمال شرق شهرستان زرند در استان كرمان واقع شده
است و روستاهاي جلال آباد و نجف آباد و پابدانا و كوهبان در اطراف آن قرار دارد. يك جاده شوسه اين
كانسار را به شهرستان زرند متصل مينمايد و راه آهن زرند- تهران تا ١٥ كيلومتري آن كشيده شده است.
شكل ١-١ موقعيت كانسارهاي آهن بلوك مركزي ايران را نشان ميدهد.
ميدان مغناطيسي در ميان يك رشته كوه بهم پيوسته و متراكم قـرار دارد و حـد فـاصل درههـا و دشـتهاي
وسيع ميان اين رشته كوه كه امتداد شمال غربي دارد بوسيله نمك، رس و شن كه مخصوص مناطق كويري
است پوشيده شده است.
از نظر ارتفاعي محدوده سطحي كانسار در ترازهاي ١٨٠٠ تا ٢٣٠٠ متر بالاتر از سطح دريــا قـرار دارد كـه
اختلاف ارتفاع نسبي كوهها و نقاط پست از ١٥ تا ٤٠٠ متر متغير است. رودشور با جريانات فصلي به طول
١/٥ كيلومتر از جنوب به جنوبغـرب امتـداد داشـته و تـا غـرب كانسـار ادامـه دارد. آب و هـواي ناحيـه،
كويري است و اختلاف درجــه حـرارت در روز و شـب زيـاد اسـت. تغيـيرات سـاليانه درجـه حـرارت در
شهرستان زرند ١٧/٤+ و در دهكده پابدانا ١١/٧+ درجه سانتيگراد ميباشد. رطوبت هوا در فصل تابستان ٣
تا ٥ درصد و بارندگي ساليانه در زرند ١٦٤ ميليمتر و در پابدانا ٣٦٢ ميليمتر است. پوشش گيــاهي منطقـه
ناچيز است و درختچه هاي مخصوص مناطق بياباني رشد دارنــد. در حـال حـاضر اغلـب مـردم ايـن منطقـه
معدنكاري را پيشه خود گرفته اند.

تاريخچه فعاليتهاي معدني انجام گرفته در منطقه جلال آباد
 مطالعه ايران مركزي از سال ١٩٣٠ شروع گرديد كه نتيجه آن ارائه اولين اطلاعات در مـورد سـاختار
زمين شناسـي و همچنيـن سـرمايهگذاري معـدن در سـال ١٩٣٢ ميباشـد. بعدهـا در ســـال ١٩٣٨ تــا ١٩٤٥
مطالعات كانسارهاي آهن آغاز شد و نقشه هاي مقدماتي زمين شناســي ايـران مركـزي در سـال ١٩٥٥ تهيـه
گرديد. طي سالهاي ١٩٢٩ تا ١٩٦٩ بررسي هاي زمين شناسي در نواحي مرتفع منطقه مورد بحث انجام شد
و طي اين عمليات مناطق آهن دار جلال اباد – قلعه كافر و نجف آباد كشف و ذخاير قطعي سنگ آهن از ٤٥
تا ٤٠٠ هزار تن برآوردگرديد.
در سال ١٩٧٤ طي عمليات منيتو متري هوائي تمركز آنوماليها در اين منطقه كشف و بر اســاس آن ذخـيره
ممكن را حدود ٤٠ ميليون تن تخمين زدند. طي اولين نتايج عمليات مقدمـاتي اكتشـافي در سـال ١٩٧٠ تـا
١٩٧٢ با حفر ١٥ حلقه گمانه ذخيره حدود ١٠٣ ميليون تن با كاتگوري C2 را بــراي ايـن كانسـار بـرآورد
نمودند كه بعدها با انجام كارهاي اكتشافي بيشتر ذخيره اين كانسار تا ٢٠٠ ميليون تن ترقي يافت.
٢-١- زمين شناسي ناحيه
 ساختار زمين شناسي ناحيه سنگهاي رسوبي- ولكانيك و سنگهاي تودهاي آهك اينفرا كامبرين و
پالئوزوئيك وجود دارد. تشريح چينه شناسي و تعيين سـن سـنگهاي تـودهاي ناحيـه بـه علـت نبـود فسـيل
جانوري و كم بودن رخنمونهاي سـنگهاي قديمـي در مركـز دره زرنـد مشـكل ميباشـد. برداشـتهاي
زمينشناسـي در سـطحي بـه وسـعت ٥٠ كيلومـتر مربـع از ناحيـه انجـام شـده اسـت كـه ميتوانـد معـــرف
زمين شناسي ناحيه باشد. شكل ٢-١ زمينشناسي منطقه و سنگهاي دربرگيرنده آنرا نشان ميدهد.
 چينه شناسي -١-٢-١
 تشكيلات زمين شناسي در بر گيرنده سنگ آهن را سري ريزو- دزو تشــكيل ميدهـد كـه مربـوط بـه
دوران اينفـرا كـامبرين ميباشـد. سـري ريـزو از نظـر سنگ شناسـي شـاملولكانيكها، سـنگهاي كمـــي
دگرگونشده ، ماسه سنگ يا عدسيهاي بزرگي از شيلهاي ماسهاي و سيلتستون و عدســيهاي دولوميـت
بوده و ضخامت آن به بيش از ١٠٠٠ متر ميرسد كه مرز تحتاني ماسه سنگها مشخص نيست.
روي سري ريزو مجموعهاي از سنگ ها وجود دارد كه با فرض تكرار ماسه سنگها با سري دزو در شـرق
ايران مركزي مطابقت مينمايد و مربوط به دوره رسوبگذاري جديدتــر و بعـد از فـاز تكتونيكـي اسـت.
توف ،توفيتها و توفهاي برشي شده ، بيرون زدگيهاي آلئوروليت ، آهكها و سنگآ هن و سنگهاي
عمده سري دزو بوده كه منطقه قابل توجهي را در قسمت شرق و مركز كانسار تحت پوشش در بر دارد.

تعداد صفحه :147

قیمت 6500 تومان

پشتیبانی سایت :              [email protected]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *