متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی گرایش  فیزیولوژی جانوری

با عنوان : اثر کتوپروفن بر سرطان تخمدان القاء شده توسط DMBA

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده علوم، گروه زیست شناسی

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد M.SC

گرایش فیزیولوژی جانوری

عنوان

اثر کتوپروفن بر سرطان تخمدان القاء شده

توسط DMBA در موش صحرایی ماده نژاد ویستار

استاد راهنما

دکتر کیوان کرامتی

استاد مشاور

دکتر کامران غفارزادگان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                                                                                      صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: مروری بر تحقیقات گذشته

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 3

1-1 سرطان چیست …………………………………………………………………………………………….. 3

1-2 انواع سرطان ها …………………………………………………………………………………………… 3

1-3 درجه بندی ومرحله بندی تومورها ……………………………………………………………………. 4

1-4 بدخیم شدن سرطان ……………………………………………………………………………………… 4

1-5 منشا سرطان ………………………………………………………………………………………………… 5

1-6 تقسیم بندی تومورها ……………………………………………………………………………………… 5

1-6-1 تومورهای بدخیم………………………………………………………………………………………. 5

1-5-2 تومورهای خوش خیم………………………………………………………………………………… 5

1-7 ویژگی های تومورهای بدخیم………………………………………………………………………….. 6

1-7-1 سرعت رشد سلولهای سرطانی ………………………………………………………………………. 6

1-7-2 رگزایی تومورها……………………………………………………………………………………….. 6

1-7-3 متاستاز……………………………………………………………………………………………………. 7

1-7-3-1 هجوم به ماده زمینه ای خارج سلولی …………………………………………………………. 7

1-7-3-2 گسترش عروقی و سکنی گزیدن سلولهای سرطانی…………………………………………… 8

1-8 سرطان بیماری ناشی از تمایز غیر طبیعی ……………………………………………………………… 8

1-9 خصوصیات فنوتیپی سلولهای سرطانی………………………………………………………………….. 9

1-10 ژنهای مربوط به سرطان ………………………………………………………………………………. 11

1-11 عوامل سرطان…………………………………………………………………………………………… 12

1-11-1 عوامل ژنتیکی……………………………………………………………………………………….. 12

1-11-2 سرطان زایی تابشی (فیزیکی ) ……………………………………………………………………. 13

1-11-3 سرطان زایی شیمیایی……………………………………………………………………………… 13

1-11-4 سرطان زایی در اثر ویروسها………………………………………………………………………. 14

1-11-4-1 ویروس های سرطان زای RNA دار………………………………………………………… 14

1-11-4-2 ویروس لوسمی T انسانی نوع 1………………………………………………………………. 14

1-11-4-3 ویروس های سرطان زای DNA دار………………………………………………………… 15

1-11-4-4 ویروس پاپیلومای انسانی……………………………………………………………………….. 15

1-11-4-5 ویروس هپاتیت B ………………………………………………………………………………. 16

1-12 سرطان تخمدان ……………………………………………………………………………………….. 17

1-13 آمار سرطان تخمدان …………………………………………………………………………………. 17

1-14 آناتومی تخمدان ……………………………………………………………………………………… 18

1-15 قشر تخمدان …………………………………………………………………………………………… 18

1-16 علائم سرطان تخمدان ……………………………………………………………………………….. 18

1-17 تغییرات اپی ژنتیک در سرطان تخمدان …………………………………………………………… 19

1-18 بررسی تغییرات اپی ژنتیک …………………………………………………………………………… 19

1-19 نشانگرهای تشخیص زود هنگام ………………………………………………………………………. 19

1-20 نشانگرهای پیشگویی کننده ……………………………………………………………………………. 20

1-21 پیشگیری سرطان تخمدان …………………………………………………………………………….. 20

1-22 مراحل سرطان تخمدان ……………………………………………………………………………… 20

1-23 ژن های سرطان تخمدان …………………………………………………………………………….. 21

1-23-1 ژن BRCA1 ……………………………………………………………………………………….. 21

1-23-2 ژن BRCA2 ……………………………………………………………………………………….. 22

1-23-3 ژن P53 …………………………………………………………………………………………….. 23

1-24 الگوهای سرطانی ………………………………………………………………………………………. 24

1-25 تغییرات مولکولی ……………………………………………………………………………………….. 25

1-26 نشانگرهای پاسخ به درمان ……………………………………………………………………………. 26

1-27 روش های درمانی …………………………………………………………………………………….. 26

1-27-1 داروهای ضد رگ­زایی …………………………………………………………………………… 26

1-27-2 ژن درمانی …………………………………………………………………………………………. 26

1-27-3 هورمون درمانی …………………………………………………………………………………… 27

1-27-4 جراحی ……………………………………………………………………………………………… 27

1-27-5 پرتو درمانی Radiotherapy ………………………………………………………………….. 27

1-27-6 شیمی درمانی ……………………………………………………………………………………… /27

1-28 هورمون های استروئیدی …………………………………………………………………………….. 29

1-29 مکانیسم سرطان زایی DMBA ……………………………………………………………………… 29

1-30 کتوپروفن Ketoprofen ……………………………………………………………………………… 30

1-31 سیکلواکسیژنازها ………………………………………………………………………………………… 31

1- 32 ساختار پروتیینی سیکواکسیژناز ………………………………………………………………………. 31

1-33 سیکلواکسیژنازها و سنتز پروستانوییدها ا……………………………………………………………… 31

1-34 تفاوت ها و شباهت های ایزوزیم های سیکلواکسیژناز …………………………………………… 32

1-35 سیکلواکسیژناز و بیماری ها ………………………………………………………………………….. 32

1- 36 اعمال پروستاگلندین­ها……………………………………………………………………………….. 33

1-37 هدف از انجام پژوهش ………………………………………………………………………………… 34

فصل دوم: روش تحقیق و مواد

2-1 مواد و وسایل مورد نیاز…………………………………………………………………………………. 38

2-1-1 مواد و حیوانات مورد نیاز …………………………………………………………………………. 38

2-1-2 وسایل ………………………………………………………………………………………………….. 39

2-1-3 دستگاه ها ………………………………………………………………………………………………. 40

2-2 حیوانات آزمایشگاهی …………………………………………………………………………………… 41

2-2-1 گروههای آزمایشی ………………………………………………………………………………….. 42

2-3 روش های انجام پژوهش ……………………………………………………………………………… 42

2-3-1 روش تهیه محلول القاء کننده تومور (DMBA) ………………………………………………. 42

2-3-2 روش جراحی و القاء تومور ………………………………………………………………………… 43

2-3-3 روش تزریق محلول القاء کننده به حیوان ………………………………………………………. 45

2-3-4 روش تزریق کتوپروفن ……………………………………………………………………………… 46

2-3-5 روش خارج کردن تومورها ………………………………………………………………………… 47

2-4 شاخص­های مورد سنجش ………………………………………………………………………………. 47

2-5 محاسبات آماری- تجزیه و تحلیل آماری ……………………………………………………………. 47

فصل سوم: نتایج تحقیق

3-1 گروه­های آزمایشی ……………………………………………………………………………………… 49

3-2 نتایج ماکروسکپی ……………………………………………………………………………………….. 50

3-3 نتایج هیستو پاتولوژی …………………………………………………………………………………… 59

فصل چهارم: بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادات

4-1 بحث ………………………………………………………………………………………………………. 65

4-2 پیشنهادات………………………………………………………………………………………………….. 72

فصل پنجم: فهرست منابع فارسی و لاتین

فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………… 74

فهرست منابع لاتین…………………………………………………………………………………………….. 75

 چکیده:

با توجه به اینکه سرطان تخمدان از شایع ترین سرطان های موجود در زنان و یکی از علت های اصلی مرگ و میر در زنان می باشد و با توجه به نقش آنزیم های سیکلواکسیژناز و تولید پروستاگلندین E2 در ایجاد ضایعات توموری، به کارگیری ترکیباتی به عنوان مهارکننده غیر انتخابی سیکلواکسیژنازها در ممانعت از ایجاد سرطان می تواند مؤثر باشد، لذا این پژوهش به منظور ارزیابی نقش کتوپروفن به عنوان مهارکننده غیر انتخابی، آنزیم سیکلواکسیژناز در بروز سرطان تخمدان بر روی موش های صحرایی ماده نژاد ویستار انجام شد.گروه های آزمایشی شامل گروه مورد تزریق DMBA+Saline , DMBA و گروه های مورد تزریق مقادیر مختلف کتوپروفن هستند، حجم نمونه در هر گروه برابر با 8 انتخاب شده است . به منظورالقاء سرطان از ترکیبی به نامDMBA استفاده شده که از شرکت سیگما تهیه گردید. ترکیب مذکور مستقیما به داخل تخمدان تزریق شد.به دنبال القاء تومور توسط DMBA تمام نمونه های حیوانی از نظر بروز ضایعات سرطانی در تخمدان و ظهور نشانه­های درمانگاهی مربوطه مورد مطالعه قرار گرفتند. در پایان بررسی نیز یافته های کالبد شکافی و همچنین مقاطع میکروسکپی ضایعات توموری نیز در نمونه های موجود در کلیه گروه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته­های حاصل از این پژوهش بر مبنای آنالیز واریانس یک طرفه oneway ANOVA و به منظور مقایسه بین گروه های مختلف از آزمونTukey استفاده شد. در این پژوهش اندازه و وزن تومور د گروه های دریافت کننده دارو به شدت کاهش یافت که نشان­دهنده تاثیر مثبت دارو در درمان سرطان تخمدان می باشد. برشهای میکروسکپی از بافت تخمدان یافته­های ما را تایید نمودند.

مقدمه :

در حال حاضر سرطان دومین علت مرگ میر در ایالات متحده آمریکا پس از بیماری های قلبی–عروقی می باشد و شیوع آن همچنان در حال گسترش است (89). اکثر محققین امروزه بر این عقیده اند که تشخیص صحیح و زود رس سرطان کلید درمان موفق آن است ، تغییرات سلول طی رشد، تغییرات سازشی و برگشت پذیر است اما سرطان نتیجه تکثیر غیر طبیعی سلولهای نئوپلازیا است که منجر به تشکیل توده سلولهای غیر طبیعی نئوپلاسم (تومور) می شود، مفهوم سرطان یعنی رشد کنترل نشده­ای که منجر به ایجاد حالتی می گردد که در آن زمان چرخه سلولی سلولهای سرطانی کوتاهتر از همان سلولها در حالت طبیعی است. با سرطانی شدن یک سلول، این سلول با دریافت حداقل محرک های طبیعی به تقسیم خود ادامه می دهد. در این میان سرطان تخمدان از عمده سرطان های زنان به شمار می رود. به دلیل اهمیت بیماری های سرطانی در این پژوهش سعی شده است به بررسی نقش کتوپروفن به عنوان مهار کننده انتخابی آنزیم های سیکلواکسیژناز در بروز سرطان تخمدان در موش صحرایی ماده نژاد ویستار پرداخته شود.

1-1 سرطان چیست ؟

سرطان در معنای واژه ای به فارسی یعنی چنگار یا خرچنگ و اولین بار بقراط این واژه را برای این بیماری به کار برده است. سرطان اصطلاحی برای اطلاق به گروهی از بیماری­ها است که در آن سلولهای غیر طبیعی بدون کنترل تقسیم می­شوند و می­توانند به سایر بافت­ها تهاجم کنند. سلول­های سرطانی می­توانند از طریق خون و دستگاه لنفاوی به سایر نقاط بدن گسترش پیدا کنند(1). سرطان عبارتی برای رشد غیر عادی و غیر قابل کنترل است که باعث اختلال بافتی می­شود. وقتی سرطانزایی رخ می­دهد، سلول قبلا طبیعی سرطانی می­شود. سلول جهش یافته قابلیت تقسیم سلولی غیر قابل کنترل و ایجاد تومور دارد.تومور طبق بافت یا ارگانی که از آن منشا گرفته است نامیده می­شود(1).

1-2 انواع سرطان[1]

کارسینوم: تومورهای تو پری هستند که از سلولهای پوشاننده سطح اعضاء (اپی تلیال) منشا می­گیرند. بیشتر کارسینوماها از اعضایی که دارای توانایی ترشح مواد هستند منشاء می­گیرند(4).    

:این دسته سرطانهایی هستند که از بافت همبند مثل: غضروف، استخوان و ماهیچه منشاء می‌گیرند. سارکوم

ملانوم: رشد سرطانی ملانوسیت­ها (سلول بدخیم تولید کننده رنگ دانه) هستند که می­توانند در کل بدن دیده شوند، ملانوماها بیشتر در پوست رخ می­دهند(4).

لنفوم غیر هوچکین: معمولا در کل سیستم لنفاوی پخش میشوند و شامل بدخیمی کلونال( نشات گرفته از یک سلول) می­باشد(4).

لنفوم هوچکین: این سرطان به صورت قابل پیش بینی و توالی مشخص از یک گروه غده لنفاوی به گروه بعدی گسترش می­یابد. در این لنفوم، لنفوسیت­های غیر طبیعی و چند شکلی و سایر انواع سلولی غدد لنفاوی را درگیر می­سازند(4).

لوسمی: شامل سرطانهایی است که از سلولهای تشکیل دهنده خون و سلولهای ایمنی منشاء می‌گیرند(4).

1-3درجه بندی و مرحله بندی تومورها:

درمان مناسب یک نوع سرطان وابسته به تشخیص و ارزیابی اولیه سرطان است. دو نوع مهم ارزیابی سرطان عبارتند از درجه بندی و مرحله بندی.

درجه بندی: بر اساس نمای میکروسکپی سرطان­ها می­توان آنها را طبقه بندی کرد. در این روش که درجه بندی نام دارد، درجه عدم تمایز سلولی ارزیابی می­شود. هر چه توده از درجه تمایز کمتری برخوردار باشد بدخیم تر است. بنابراین تومورهای درجه 1 تومورهای تمایز یافته ای هستند که از نظر ساختاری مشابه سلولهای طبیعی انسان می­باشند و از درجه تهاجم کمتری برخوردارند و رشد آهسته تری دارند. تومورهای درجه 2و3 به ترتیب دارای تمایز متوسط و کم هستند(1و4).                                              

1-4 بدخیم شدن سرطان:

وقتی سلول “جهش یافته” تقسیم می‌شود، به 2 سلول جدید ” جهش یافته ” تبدیل می‌گردد و این فرآیند به همین ترتیب ادامه می‌یابد تا همان یک سلول موذی به توده‌ای از سلولها که تومور[2] نامیده می‌شود، تبدیل می‌گردد. گاهی این تومورها، خوش خیم بوده و رشد نمی‌کنند. ولی در صورتی که سلولهای تومور رشد کنند و تقسیم شوند و سلولهای طبیعی اطراف خود را از بین ببرند و به نقاط دیگر بدن هم دست‌اندازی کنند، تومور بدخیم محسوب می‌شود. بزرگترین خطر تومورهای بدخیم، توانایی آنها در حمله به بافتهای سالم و پخش شدن در بدن است و این همان متاستاز سرطان است. هر چه تومورها رشد کنند و بزرگتر شوند، جلوی رسیدن مواد غذایی و اکسیژن را به سلولهای سالم می‌گیرند و با پیشرفت سرطان، سلولهای سالم می‌میرند و عملکرد و سلامت بیمار از بین می‌رود. اگر جلوی این فرآیند گرفته نشود، سرطان به مرگ می‌انجامد(2و4).

1-5 منشاء سرطان:

بدن از انواع سلولها تشکیل شده است، این سلول­ها به شیوه­ای کنترل شده رشد می­کنند و تقسیم می­شوند تا سلولهای بیشتری تولید کنند که برای سالم نگه داشتن بدن لازم است. اما گاهی این فرایند منظم به هم می­خورد، ماده ژنتیکی یا DNA سلول ممکن است آسیب ببیند یا تغییر کند و در آن جهش­هایی رخ دهد که بر رشد و تقسیم طبیعی سلول اثر بگذارد هنگامیکه این واقعه رخ دهد، این سلولها هنگامیکه باید بمیرند، از بین نمی­روند و سلولهای جدیدی تشکیل می­شوند که بدن به آنها نیازی ندارد، این سلولهای اضافی ممکن است توده­ای را تشکیل دهند که تومور نامیده می­شود(1).

1-6تقسیم بندی تومورها :

تومورها با دو ویژگی شناخته می شوند ، یکی منشاء تومور یعنی بافتی که تومور در آن ظاهر می شود ، ویژگی دیگر چگونگی رشد و تکامل تومور است(4). تومورها دو نوع هستند ، خوش خیم و بد خیم ، یاخته­های تومورهای خوش خیم رشد چندانی ندارند و به دیگر نقاط بدن هم پراکنده نمی شوند . لیپوم[3]( خالها و تومورهای بافت چربی ) که اغلب روی شانه و گردن دیده می شوند، تومور غده چربی که اکثرا در پوست سر تولید می شوند جزء تومورهای خوش خیم هستند(4).

1-6-1 تومورهای بدخیم[4]:

1.رشد سریعی دارند و در جریان رشد با نفوذ عمیق به داخل بافت های اطراف آن هارا نابود می کنند.

2.متاستاز[5] می دهند.

3.ساختار بافت اولیه خود را کاملا تغییر می دهند.

4.تقسیم یاخته ای ناهنجار و زیاد است.

5.یاخته ها از نظر شکل و اندازه یکسان نیستند و به ندرت دو نمونه یکسان دیده می شود.

6.یاخته ها دارای دو یا چند هسته به اندازه های متفاوت هستند(2).

1-5-2 تومورهای خوش خیم[6] :

1.معمولا رشد کندی دارند و همین طور که رشد می کنند بافت­های مجاور را کنار می زنند.

2.متاستاز نمی دهند.

3.ساختار بافت اولیه حفظ می شود.

4.تقسیم یاخته ای در حد تقسیم یاخته های بافت سالم است.

5.یاخته ها از نظر شکل و اندازه یکسان هستند.

6.یاخته ها دارای یک هسته و به شکل طبیعی هستند(2).

1-7 ویژگی های تومورهای بدخیم :

سرگذشت طبیعی یک تومور بدخیم نمادین را می توان به این مراحل تقسیم کرد:

تغییر ماهیت نئوپلاستیک[7] یک سلول، گسترش دودمانی این سلول، تهاجم موضعی و سرانجام گسترش به مناطق دور. تشکیل یک توده بدخیم و سرطانی به وسیله فرزندان همشکل سلول تغییر ماهیت یافته، فرآیند پیچیده ای است که عوامل متعددی در آن تاثیر دارند. بعضی مثل زمان تقسیم یاخته های سرطانی به خود این سلولها بستگی دارند و برخی نیز مثل رگسازی ، نشان دهنده واکنش های میزبان به سلولهای سرطانی یا فرآورده های آنها است(61و87و98).

1-7-1 سرعت رشد سلولهای سرطانی:

زمان تقسیم سلولهای سرطانی: چرخه سلولی یاخته های تغییر ماهیت یافته نیز همان پنج مرحله سلولهای طبیعی را دارد.(G0 ،G1،S،G2،M) زمان کلی چرخه سلولی در خیلی از تومورها مساوی یا حتی زیادتر از چرخه سلولی یاخته های طبیعی است (2).

1-7-2 رگزایی[8] تومورها:

غیر از عوامل رشدی که در خود سلول­ها باید آنها را جستجو کرد عوامل دیگری نیز بر رشد و نمو تومورها تاثیر می گذارند از این میان مهمترین عامل ،پشتیبانی عروقی یک تومور است (2). شواهد تجربی و بالینی فراوانی در دست است مبنی بر این که تومورها بدون پشتیبانی عروقی هیچ گاه نمی توانند یک یا دو میلی متر ضخیم تر یا بزرگتر شوند(55،2). در حقیقت می توان پذیرفت که توانایی برای ایجاد رگ های جدید یکی از موارد ضروری برای تومورهای بدخیم است.(چون بدون دسترسی عروق خونی هیچ توموری نمی تواند به نواحی دور دست اندازی کند)(13). مطالعات زیادی حاکی از این هستند که تومورها خود موادی ترشح می کنند که قادرند تمام وقایع مسئول در تشکیل مویرگهای جدید را متأثر سازند(2،13).

مواد رگساز مشتق از تومورها را می توان به دو گروه کلی و عمده تقسیم کرد(13).

1.آنهایی که فرآورده های سلولی سرطانی محسوب می شوند.

2.آنهایی که از یاخته های التهابی نفوذ کرده به تومورها ، حاصل می گردند(2،13).

مشخص­ترین اعضای گروه اول عبارتند از: عوامل رشد فیبروبلاستی[9] متصل شونده به هپارین (FGF)، این مولکولها سه عمل انجام می دهند:

یکی اینکه سلولهای اندوتلیال[10] را به محل ترشحشان فرا می خوانند، دوم اینکه آنان را وادار به میتوز می کنند و سوم اینکه باعث تولید آنزیم پروتئولیتیکی[11] می شوند که باعث نفوذ جوانه های اندوتلیال به بستر تومور
می گردند (13،2).عوامل رگساز دیگر مشتق از تومورها شامل α-Tef و Eef می باشند.

سر دسته گروه دوم عبارت است از α-TNF، این ماده سلولهای اندوتلیال را به میتوز وا می دارد و در ضمن به مهاجرت آنها نیز کمک می کند(11).

از آنجایی که رگسازی برای رشد و گسترش سرطانها عامل بسیار مهمی به شمار می آید توجه زیادی به علت آن و اینکه به چه ترتیبی می توان جلویش را گرفت معطوف شده است . مولکولهای رگساز زیادی هستند که محصول پروتوانکوژن[12] هایند و در اثر وقوع جهش ها فعال می گردند(57و132). رگسازی در تومورها ممکن است در نتیجه از میان رفتن یک سد مهار کننده رگسازی نیز باشد که یک ژن مهار کننده سرطان دستور ساخت آن را صادر کند(46و38). بنابراین چنانکه می بینیم به نظر می آید که رگسازی و خود مختاری رشد تومورها هر دو معلول وقایع ژنتیکی مشابهی هستند.

1-7-3 متاستاز :

مشکل درمان سرطان بیشتر به علت پراکنده شدن یاخته های تومور اولیه و تشکیل تومور ثانویه در اندام های دیگر بدن است عارضه ای که به آن متاستاز می گویند. متاستاز به معنای انتقال از یک نقطه به نقطه دیگر است . یاخته های تومور اولیه سرطانی، از راه گردش خون یا لنف به اندام های دیگر بدن منتقل می شوند و تومورهای سرطانی جدید یا ثانویه را به وجود می آورند، البته برای رشد و تکثیر تومورهای ثانویه شرایط و زمینه معینی لازم است و متاستاز در همه سرطان­ها یکسان نیست و بسته به نوع سرطان اندام­های به خصوصی در معرض حمله یاخته­های مهاجم قرار می گیرند(4).

متاستاز برای ایجاد تومور ثانویه مراحل مختلف زیر را طی می کند:

1-7-3-1 هجوم به ماده زمینه ای خارج سلولی :

بافت ها و نسوج بدن ما به اجزایی تقسیم شده اند که هر کدام با دو نوع ماده ی زمینه ای خارج سلولی(ECM)از یکدیگر جدا می شوند. این دو نوع ماده زمینه ای عبارتند از غشای پایه و بافت هم بند بینابینی که هر یک از آنها از کلاژن و گلیکو پروتئین های متفاوت ساخته می شوند. یک کارسینوما نخست باید غشای پایه زیرین خود را از هم بگسلد، پس باید از میان بافت هم بندی بینابینی گذر کند و سرانجام باید خود را با سوراخ کردن غشای پایه عروق به جریان خون برساند(2). شواهدی وجود دارند حاکی از اینکه اتصال سلولهای سرطانی به لامینین[13] و فیبرونکتین[14]، برای تهاجم و دست اندازی امری ضروری است. یاخته­های اپتیلیال طبیعی ،در بخش قاعده­ای خود، برای لامینین غشای پایه، گیرنده­هایی دارند، اما تعداد این گیرنده­ها در سلول­های سرطانی بیشتر است(2).

دومین مرحله در تهاجم عبارت است از انهدام موضعی غشای پایه و بافت هم بند بینابینی. سلول­های سرطانی یا خودشان آنزیم­های پروتئولیتیک[15] ترشح می کنند یا یاخته های بدن میزبان را وادار به ترشح و ساخت پروتئازها می نمایند. چندین آنزیم از قبیل کلاژناز نوع IV و فعال کننده پلاسمینوژن از نوع اوروکیناز و کاپتین B در جریان این انهدام موضعی دست دارند ، کلاژناز نوع IV یک پروتئاز فلز داراست که کلاژن نوع IV غشای پایه اپی تلیوم و عروق را تجزیه می نماید(2).

جابجایی سومین مرحله تهاجم است که در آن سلولهای سرطانی از میان غشای پایه عبور می نمایند(6).

1-7-3-2 گسترش عروقی و سکنی گزیدن سلولهای سرطانی :

به محض اینکه پای سلولهای سرطانی به گردش خون باز شد ، در معرض تهاجم سلولهای ایمنی میزبان قرار می گیرند. در جریان خون، برخی از یاخته های سرطانی با جمع شدن به دور هم و اتصال به لوکوسیت دمای در گردش و به ویژه پلاکتها[16]، آمبولی تشکیل می دهند و به این ترتیب تا حدی از چنگ سلولهای ضد تومور میزبان می گریزند. با این حال اکثر سلولهای سرطانی به صورت جداجدا در جریان خون منتقل می شوند . فرآیند خروج این سلولهای سرطانی یا آمبولی های توموری از جریان خون شامل چسبیدن به اندوتلیوم عروق و پس از آن خروج از طریق غشای پایه به وسیله همان مکانیسم هایی که در جریان تهاجم دست داشتند، می باشد.(2)

1-8 سرطان بیماری ناشی از تمایز غیر طبیعی:

سرطان از سلولهای مشتق شده از بافت­های طبیعی بدن تشکیل شده است. یک تفاوت مهم بین سلولهای سرطانی و سلولهای طبیعی عبارتست از عدم تمایز یابی طبیعی سلولهای سرطانی. زودرس ترین تغییرات کارسینوژنیک مشاهده شده در یک سلول بالغ تمایز یافته ممکن است باعث ایجاد سلولی با مشخصات بسیار شبیه اما تغییر یافته با سلول بالغ طبیعی شوند. به طوریکه تفاوت اولیه بین سلولهای طبیعی و سلولهای تغییر یافته به وسیله کارسینوژن در متابولیسم،آنزیمها ساختار سطح سلولی و دیگر جوانب ممکن است بسیار ظریف باشد(1). چون تشخیص سرطان و نیز طرح ریزی عوامل انتخابی مخرب سلولهای سرطانی به تفاوت­های بین سلولهای سرطانی و طبیعی وابسته می­باشد، لذا استراتژیهای متکی به تشخیص و درمان نسبت به موقعیتی که تغییر بدخیمی زودرس تر در یک سلول ریشه­ای اولیه تر و در حال تکثیر اتفاق افتدتا حدودی متفاوت خواهند بود اگر چه که سلولهای سرطانی واجد تمایز کمتری نسبت به همتاهای بالغ خود هستند.

خصوصیات فنوتیپی سلولهای سرطانی :

سلولهای طبیعی با سرطانی شدن دچار تغییرات شاخصی در ساختار و عملکرد خود می شوند که می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1.اغلب سلولهای بد خیم دچار آناپلازیا[1] می شوند. طی این فرآیند تمایز یافتگی سلول کاهش یافته و ویژگی های تخصصی آنها تا حدی از بین می رود(87).

2.سلولهای سرطانی از خود اندازه ی بزرگتر با هسته ای نامنظم و هستک های پایدار نشان می دهند(87).

3.سطح سلولهای سرطانی را میکروویلوس ها و لاملا پودیاها می پوشاند (87).

4.میتوز در این سلولها افزایش یافته و میتوزهای غیر طبیعی و سلول های غول پیکر چند هسته ای نیز در بین آنها دیده می شود (87).

5.تغییرات هسته ای به دنبال ترانس فرماسیون(Trans Formation)در کروموزوم ها رخ می دهد. برای مثال اغلب سلولهای سرطانی دارای انحرافات کروموزومی از نوع آنیوپلوئیدی(Aneuploidy)(تعداد نادرست کروموزومها)و یا جابجایی(Translocation)قطعه ای از کروموزوم هستند مانند کروموزوم فیلادلفیا که شکلی غیر طبیعی از کروموزوم است که در نتیجه ی جابجایی قطعه­ای از کروموزوم 22 به کروموزوم 9 ایجاد شده است(87).

6.حذف پاسخ های آپوپتوزیس[2] یا برگ برنامه ریزی شده سلولی، آپوپتوزیس سلولهای سرطانی شده را وادار به خود کشی می کند (87).

7.کاهش سازمان یابی اسکلت سلولی یا از بین رفتن این سازمان یابی (87).

8.بروز تغییرات گسترده در سطح سلول که توام با کاهش یا افزایش ترکیبات خاص می باشد. در این حال سلولهای سرطانی پروتئین­های سطحی جدیدی به نام آنتی ژن های توموری (Associated Antigen Tumor) را می سازند(87).

9.افزایش سیالیت غشای پلاسمایی(87).

10.سیستم های جذب قندها و اسیدهای آمینه در سلولهای سرطانی به فراوانی فعال می شود(87).

11.کاهش چسبندگی سلولها به یکدیگر و به بستر کشت. به عبارت دیگر وابستگی تکیه گاهی(Anchoroge Dependence)در این سلولها کاهش می یابد و منجر به حرکت آزادانه آنها در محیط های کشت و در بافت های بدن (متاستاز) می شود(87).

12.سلولهای سرطانی از خود تمایل به توده ای یا مجتمع (Agglutinate) شدن در برابر لکتین ها[3](ترکیبات پروتئینی که دارای جایگاههای متعدد اتصال به کربوهیدراتها هستند)را نشان می دهند(87).

13.کاهش اتصالات فاصله دار که منجر به کاهش ارتباط بین سلولی می شود(87).

14.سلولهای سرطانی ، پروتئازهای ترشحی خاصی را ترشح می کنند. برای مثال یکی از پروتئازهای اصلی ترشح شده از سلولهای سرطانی ، فعال کننده پلاسمینوژن (Plasminogen Activator) است که واکنش شکسته شدن پلاسمینوژن (پیش ساز غیر فعال) به پلاسمین [4]را کاتالیز می کند. با توجه به وجود پلاسمینوژن در غلظت بالا در محلول های برون سلولی، تبدیل آن به پلاسمین منجر به افزایش فعالیت پروتئازی این ترکیب ، در پیرامون تومورهای بدخیم می شود(87).

15.برخی از سلولهای سرطانی پروتئین هایی را ساخته و ترشح می کنند که معمولا توسط رویان ترشح می شوند، برای مثال α-فتو پروتئین(Fetoprotein–α)،پروتئینی است که توسط سلولهای کبدی رویانی ساخته می شود و تنها به مقدار کم در افراد بالغ قابل رد یابی است،اما در سرطان کبد، مقدار این ترکیب در جریان خون به طور ناگهانی افزایش پیدا می­کند . آنتی­ژن کارسینوآمبریونیک (CEA =Antigen Carcinoembryonic) گلیکو پروتئینی در لوله گوارش رویانی و هورمون های طفل درون رحمی مانند کوربونیک گنادوتروپین (Chrionic Conadotropin) و لاکتوژن جفتی (Plocental Lactogen) توسط تومورهای انسانی ترشح می شوند(87).

16.سلولهای سرطانی توانایی سنتز و ترشح فاکتورهای رشد از جمله Eef و Ief را پیدا می کنند. ازاین رو این سلولها در محیط کشت به افزودن این فاکتورهای القاء کننده ی تقسیم نیاز دارند(87).

17.این نوع تومورها با کمک فاکتورهای رشد ترشحی خود قادر به تحریک تشکیل رگ های خونی یا رگ زایی Angiogenesis هستند. این توانایی عامل مهمی در تعیین قابلیت رشد و تهاجمی تومورها است (87).

18.در این سلولها ظرفیت رشد و تقسیم نامحدود می شود. برای مثال سلولهای طبیعی فیبروبلاست در محیط کشت در حدود 60-50 نسل به وجود می آورند و سپس تحلیل رفته، می میرند. اما سلولهای بد خیم نمی میرند. برای مثال سلولهای هلا(Hela) که در سال 1953 از کارسینومای رحم به دست آمده است در محیط کشت بدون هیچ گونه علائمی از تحلیل در حدود ده هزار بار تکثیر شدند(87).

19.در سلول سرطانی مهار وابسته به تراکم(Denstiy Dependent inhibition) کاهش می یابد(87).

20.در سلولهای سرطانی مهار تماسی (Contacf inhibitiin) وجود ندارد ، در این حال به علت ظرفیت نامحدود رشد و تقسیم حالت چند لایه ای یا روی هم قرار گرفتن لایه های سلولی رخ می دهد(87).

21.در سلولهای سرطانی چرخه سلولی غیر طبیعی است. سلولهای سرطانی در شرایط تراکم بالای سلولها و غلظت کم سرم غذایی به رشد و تکثیر خود ادامه می دهند. اگر شرایط تغذیه ای برای این سلولها بسیار سخت گردد سلولها ترجیحا به جای ورود به G0 به طور تصادفی در نقاط مختلف چرخه سلولی می میرند(87).

1-10 ژنهای مربوط به سرطان:

1-آنکوژن‌ها:که در شرایط عادی در فرستادن پیام به سلول برای تکثیر نقش دارند. اختلال و تغییر در این سلول‌ها منجر به تکثیر نامنظم سلول شده و سلول سرطانی بشمار می‌رود.

2-ژن‌های سرکوبگر تومور: این ژن‌ها پروتئین‌های خاصی را تولید می‌کنند که در شرایط عادی وظیفه معکوس آنکوژن‌ها را داشته و به سلول پیام توقف تکثیر می‌دهد.

3-ژن‌های خودکشی:

خودکشی سلول‌ها یا مرگ سلول یکی از مهم ‌ترین عوامل پیچیده سلولی است که به سلول توانایی خودکشی در شرایط غیرمعمول را می‌دهد تا مانع شیوع تکثیر و آسیب‌دیدگی به سایر سلول‌ها ‌شود. هنگامی که ژن‌های خودکشی آسیب پیدا کنند دیگر قادر به فعالیت خود برای نابود کردن سلول معیوب نبوده و سلول سرطانی است.                      

۴ژن‌های ترمیمی دی ان ای (DNA repairing genes) :

این ژن‌ها مسئول ترمیم دی ان ای آسیب دیده و معیوب هستند که با ترشح پروتئین‌های متفاوت زمینه ترمیم دی ان ای آسیب دیده را فراهم می کنند. اما زمانی که خود این ژن های ترمیمی دی ان ای آسیب می بینند سلول، دیگر توانایی ترمیم خود را از دست داده و اختلالات ژنتیکی و ترمیم نشدن دی ان ای منجربه سرطان می‌شود(4).

1-11 عوامل سرطان :

1) عوامل ژنتیکی :

2) عوامل فیزیکی : مانند پرتو افکنی، تحریک مزمن در اثر حرارت های بالا و نور خورشید(اشعه ماوراء بنفش)      

3)عوامل شیمیایی : مانند ترکیبات پلی سکلیک، آروماتیک (PAH)، نیتروز آمین ها، مشتقات بنزن

4)عوامل بیولوژیکی : مانند ویروس­ها و انگل­ها طبقه بندی گردیده است.

1-11-1 عوامل ژنتیکی :

تحقیقات نشان داده که در یاخته­های طبیعی و سالم، ژن­های مولد سرطان وجود دارد، این ژن­ها پیش تومورزا نامیده شدند و ظاهرا مسئولیت رمز کردن پروتئین­های فرمان­ دهنده­ی تکثیر یاخته را دارند و هر گونه دگرگونی و جهش در ساختار یا توالی چهار نوکلوئتید پایه­ی آنها موجب می گردد تا فعالیت فرمان دادن آنها مداوم شود و ایجاد سرطان کنند. این کشف از نظر فرضیه ی مبنای مولکولی سرطانها بسیار حائز اهمیت بود و به دلیل این اهمیت جایزه پزشکی سال 1989 را نصیب دو تن از کاشفین آن به نام­های مایکل بیشاپ و هارولد دارموس کرد(4).

اگر عوامل جهش زا[5] مثل رتروویروس ها، مواد شیمیایی سرطان­زا و یا پرتو­های فیزیکی، مثل پرتو فرا بنفش به بخش داخلی گیرنده های عامل رشد یاخته صدمه بزنند، به دلیل صدور فرمان تکثیر، یاخته، بی وقفه به کار تکثیر شده و این تکثیر یاخته غیر قابل کنترل می شود و سرطان به وجود می آید(4).

تحقیقات آزمایشگاهی نشان داد که رترو ویروس­ها می توانند پروتئین کامل را از یاخته بربایند و آن­ها را وارد ماده ژنتیکی خودشان کنند. این انتقال ژن به یاخته، لطمه می زند، به طوریکه یاخته، دیگر نمی تواند روند طبیعی خود را ادامه دهد و به طور عادی عمل کند. البته این تجربه ای آزمایشگاهی است و در طبیعت به ندرت اتفاق می افتد. ولی همین یافته آزمایشگاهی به پژوهشگران کمک می کند تا بتواند سایر عوامل تومور­زا را شناسایی کنند. تاکنون حدود 20 نوع از این ژن­های پیش تومورزا شناسایی شده اند. این ژن­ها در اثر کلیه­ی عوامل جهش زا توالی نوکلئتید طبیعی پایه خود را در زنجیر DNA از دست می دهند. تحقیقات جدید تر نشان داده است که نقص حاصل از جهش مولکولی، روی میتوکندری­های داخل یاخته است. ضمنا تومورزایی ژن­ها تنها در اثر یک جهش نیست، بلکه دهها جهش لازم است تا ژن، یاخته­ای را تومورزا کند، سرطان روده بزرگ در راست روده به علت رشد، آرامی که دارند از نظر مطالعه جهش­های ژنتیکی بسیار ارزنده­ است (4،98).

مهم ترین عامل سرطان­زایی آسیب ژنتیکی است ولی چه عواملی این گونه آسیب ها را پدید می آورند؟

به طور کلی 3 دسته عامل سرطان زا شناخته شده اند :

برای خاصیت سرطان­زایی مواد شیمیایی و انرژی تابشی در آدمی مدارک مهمی در دست است. همچنین ویروس­های سرطان­زا نیز در تعدادی از سرطان­هایی که بشر را مبتلا می کنند دخیل هستند(2).

1-11-2 سرطان زایی تابشی (فیزیکی):

پرتوها، صرف نظر از منبع تولید خود، سرطان زا هایی بی چون و چرا هستند. معدن چیان معادن رادیواکتیو 10 با بیشتر از بقیه­ی افراد به سرطان­های شش مبتلا می شوند. همچنین پیگیری بازماندگان انفجار دو بمب اتمی در شهر های هیروشیما و ناگازاکی نشان داده است که پس از طی دوره نهفته­ای به اندازه تقریبا 7 سال، میزان بروز لوسمی در آنها به نحو چشمگیری افزایش یافته است . حتی پرتو درمانی، نیز سرطان زاست و تقریبا 9 درصد آنهایی که در دوران نوزادی و کودکی خود سرو گردنشان در معرض پرتو تابی قرار داشته سرطان تیروئید در آنها به وجود آمده است. اثر جهش زایی پرتوهای یونیزان کاملا به اثبات رسیده و معلوم شده که مثل سرطان­زاهای شیمیایی ، پرتوهای یونیزان نیز ژن­های سرطان­زای Ras را فعال و ژن سرکوب کننده تومور Rb را غیر فعال می کنند. از آنجایی که دوره نهفته سرطان­هایی که در اثر پرتو تابی پدید می آیند بسیار طولانی است به نظر می رسد که سرطان در این موارد فقط وقتی ایجاد می شود که اولا سلولهای آسیب دیده­ی اولیه در اثر عوامل محیطی دیگر دچار جهش­های بیشتری می شوند(2). اثر سرطان­زایی پرتو های فرابنفش UV قابل توجه است. پرتو­های UV طبیعی، که از نور خورشید منشاء می گیرند قادر به ایجاد سرطان های پوست هستند(ملانوماها[6]، کارسینومای سلول سنگزشی، کارسینومای سلول قاعده­ای ). نور فرا بنفش روی سلولها، آثار متنوعی از خود بر جای می گذارد ولی اثری که از همه بیشتر به سرطان­زایی مربوط می شود توانایی آن برای صدمه زدن به DNA است. در افراد طبیعی DNA ای که آسیب می بیند معمولا توسط آنزیم­های ترمیم کننده به حالت اول باز می گردد ولی در بعضی از اختلالات اتوزومی مغلوب یک یا تعداد بیشتری از این آنزیم­ها یا ناقص اند یا اصلا وجود ندارند و بیماران مبتلا به چنین اختلالاتی استعداد بیشتری برای دچار شدن به سرطان­های پوست دارند، به ویژه در جاهایی از پوستشان که در معرض نور آفتاب است(2).

تعداد صفحه :95

14700 تومان

پشتیبانی سایت :              info@elmyar.net

مطالب مشابه را هم ببینید

Categories: زیست شناسی

Related Posts

زیست شناسی

پایان نامه:بررسی اثر ضد قارچی نانو کیتوزان و برخی از داروهای آزولی به صورت منفرد و در ترکیب با هم بر روی مخمرهای مهم پزشکی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت ا…آملی گروه : زیست شناسی   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc.”   عنوان: بررسی اثر ضد قارچی نانو کیتوزان و برخی از داروهای آزولی Read more…

زیست شناسی

پایان نامه درباره:ساختار تشریحی و فعالیت ضد میکروبی برگ رزماری (Rosmarinus officinalis L.) در ارتباط با تکوین

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زیست شناسی گرایش :علوم گیاهی عنوان : ساختار تشریحی و فعالیت ضد میکروبی برگ رزماری (Rosmarinus officinalis L.) در ارتباط با تکوین مطالب مشابه را هم ببینید پایان Read more…

زیست شناسی

پایان نامه های دانلودی رشته زیست شناسی

 بررسی ارتباط پلی مورفیسم های فاکتورهای انعقادی دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته پزشکی با عنوان بروسلوز دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی : بررسی اثر چند نوع فرمولاسیون باکتری سودوموناس فلورسنت دانلود Read more…