دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی: نقش مديريت برگزاري مسابقات بر بروز رفتارهاي نابهنجار در تماشاگران تيمهاي فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

عنوان : نقش مديريت برگزاري مسابقات بر بروز رفتارهاي نابهنجار در تماشاگران تيمهاي فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بروجرد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

عنوان:

نقش مديريت برگزاري مسابقات بر بروز رفتارهاي نابهنجار در تماشاگران تيمهاي فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان

استاد راهنما:

دکتر حميد فروغي پور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-1 بيان مساله……………………………………………………………………………………………………… 4

1- 2 اهميت و ارزش پژوهش…………………………………………………………………………………… 6

1-3 اهداف تحقيق…………………………………………………………………………………………………. 8

1-3-1هدف کلي…………………………………………………………………………………………………… 8

1-3-2 اهداف اختصاصي………………………………………………………………………………………… 8

1-4 فرضيات ويژه پژوهش……………………………………………………………………………………… 9

1-5 قلمرو تحقيق………………………………………………………………………………………………….. 9

1-5-1 قلمرو مکاني………………………………………………………………………………………………. 9

1-5- 2 قلمرو زماني……………………………………………………………………………………………… 9

1-6 محدوديت هاي پژوهش………………………………………………………………………………….. 10

1-7 واژه هاواصطلاحات کليدي …………………………………………………………………………….. 10

1-7-1 فوتبال……………………………………………………………………………………………………… 10

1-7-2 رفتارهاي نابهنجار………………………………………………………………………………………. 11

1-7-3 عوامل مديريتي………………………………………………………………………………………….. 11

ادامه فهرست مطالب

1-7-4 تماشاگر…………………………………………………………………………………………………… 11

1-7-5 پرخاشگري………………………………………………………………………………………………. 11

1-7-6 خشونت………………………………………………………………………………………………….. 12

1-7-7 اوباشگري………………………………………………………………………………………………… 12

فصل دوم: ادبيات تحقيق

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 14

2-1 مباني نظري تحقيق…………………………………………………………………………………………. 14

2-1-1 رفتارهاي نابهنجار………………………………………………………………………………………. 14

2-1-2عوامل رفتار نابهنجار درجامعه………………………………………………………………………… 15

2-1-2-1نقش خانواده………………………………………………………………………………………….. 15

2-1-2-2 عوامل اجتماعي……………………………………………………………………………………… 16

2-1-2-3عوامل اقتصادي……………………………………………………………………………………….. 16

2-1-2-4نقش دوستان وهمسالان…………………………………………………………………………….. 17

2-1-2-5عوامل روانشناختي…………………………………………………………………………………… 17

2-1-2-6علتهاي ديگر نابهنجاري…………………………………………………………………………….. 17

2-1-3عوامل رفتارنابهنجار در ورزشگاه…………………………………………………………………….. 19

2-1-3-1عامل محيط ورزشگاه……………………………………………………………………………….. 19

ادامه فهرست مطالب

2-1-3-2عامل نحوه ي داوري………………………………………………………………………………… 19

2-1-3-3عامل رسانه هاي ورزشي…………………………………………………………………………… 20

2-1-3-4عامل زمان برگزاري مسابقه………………………………………………………………………… 21

2-1-2 اوباشگري………………………………………………………………………………………………… 22

2-1-3 خشونت………………………………………………………………………………………………….. 24

2-1-4 پرخاشگري………………………………………………………………………………………………. 24

2-1-4-1 تعريف پرخاشگري…………………………………………………………………………………. 24

2-1-4-2 نظريه هاي پرخاشگري در ورزش………………………………………………………………. 29

2-1-4-2-1 نظريه غرايز……………………………………………………………………………………….. 30

2-1-4-2-2 نظريه يادگيري اجتماعي………………………………………………………………………. 31.

2-1-4-2-3 نظريه تخليه……………………………………………………………………………………….. 33

2-1-4-2-4 نظريه ناكامي ـ پرخاشگري……………………………………………………………………. 34

2-1-4-2-5 نظريه تجديدنظر ناكامي ـ پرخاشگري………………………………………………………. 35

2-1-4-3 انواع پرخاشگری در ورزش………………………………………………………………………. 36

2-1-4-4 عوامل اثر گذار در پرخاشگری ورزشی………………………………………………………… 38

2-1-4-5پرخاشگری در فوتبال ايران………………………………………………………………………… 47

2-2 پيشينه تحقيق………………………………………………………………………………………………… 51

ادامه فهرست مطالب

2-2-1 تحقيقات داخل کشور…………………………………………………………………………………. 51

2-2-2 تحقيقات خارج کشور…………………………………………………………………………………. 53

فصل سوم: روش شناسي پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 56

3-1 روش پژوهش………………………………………………………………………………………………. 57

3-2 جامعه آماري………………………………………………………………………………………………… 57

3-3 حجم نمونه………………………………………………………………………………………………….. 58

3-4 روش نمونه گيري………………………………………………………………………………………….. 59

3-5 ابزار اندازه گيري……………………………………………………………………………………………. 59

3-6 روايي پرسشنامه……………………………………………………………………………………………. 60

3-7 پايايي پرسشنامه……………………………………………………………………………………………. 61

3-8 روشهاي تجزيه و تحليل داده ها……………………………………………………………………….. 62

فصل چهارم: تجزيه و تحليل آماري

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 64

4-1 بررسي ويژگي هاي توصيفي گروه نمونه……………………………………………………………… 64

4-2  بررسي ويژگي هاي استنباطی گرونمونه……………………………………………………………… 70

4-2-1 فرضيه اول……………………………………………………………………………………………….. 70

ادامه فهرست مطالب

4-2-2 فرضيه دوم……………………………………………………………………………………………….. 71

4-2-3 فرضيه سوم………………………………………………………………………………………………. 72

4-2-4 فرضيه چهارم……………………………………………………………………………………………. 73

4-2-5 فرضيه پنجم……………………………………………………………………………………………… 74

4-2-6 فرضيه ششم……………………………………………………………………………………………… 74

4-2-7 فرضيه هفتم………………………………………………………………………………………………. 75

4-2-8 فرضيه هشتم…………………………………………………………………………………………….. 78

4-2-9 فرضيه نهم……………………………………………………………………………………………….. 76

4-2-10 فرضيه دهم…………………………………………………………………………………………….. 77

4-2-11 فرضيه يازدهم…………………………………………………………………………………………. 78

4-2-12 فرضيه دوازدهم……………………………………………………………………………………….. 78

4-2-13 فرضيه سيزدهم………………………………………………………………………………………… 79

4-2-14 فرضيه چهاردهم………………………………………………………………………………………. 80

4-2-15 فرضيه پانزدهم………………………………………………………………………………………… 80

4-2-16 فرضيه شانزدهم……………………………………………………………………………………….. 81

4-2-17 فرضيه هفدهم………………………………………………………………………………………….. 82

4-2-18 فرضيه هجدهم………………………………………………………………………………………… 82

ادامه فهرست مطالب

4-2-19 فرضيه نوزدهم…………………………………………………………………………………………. 83

4-2-20 فرضيه بيستم…………………………………………………………………………………………… 84

4-2-21 فرضيه بيست ويکم…………………………………………………………………………………… 84

4-2-22 فرضيه بيست ودوم…………………………………………………………………………………… 85

4-2-23 فرضيه بيست وسوم………………………………………………………………………………….. 85

4-2-24 فرضيه بيست وچهارم……………………………………………………………………………….. 86

4-2-25 فرضيه بيست وپنجم…………………………………………………………………………………. 87

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 89

خلاصه تحقيق…………………………………………………………………………………………………….. 90

5-1 بحث و نتيجه گيري فرضيه هاي پژوهش…………………………………………………………….. 95

5-1-1 فرضيه اول……………………………………………………………………………………………….. 95

5-1-2 فرضيه دوم……………………………………………………………………………………………….. 96

5-1-3 فرضيه سوم………………………………………………………………………………………………. 99

5-1-4 فرضيه چهارم………………………………………………………………………………………….. 100

5-1-5 فرضيه پنجم……………………………………………………………………………………………. 103

5-1-6 فرضيه ششم……………………………………………………………………………………………. 105

ادامه فهرست مطالب

5-2 پيشنهادهاي کاربردي…………………………………………………………………………………….. 106

5-3 پيشنهاد هاي پژوهشي…………………………………………………………………………………… 107

5-4 استفاده کنندگان از نتيجه پايان نامه……………………………………………………………………. 108

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………. 109

پيوست ها

چکیده لاتین

فهرست جداول

جدول3-1 مؤلفه هاي پرسشنامه و سوالات مربوط به  تماشاگران……………………………………… 60

جدول4-1 توزيع فراواني گروه نمونه تماشاگران………………………………………………………….. 64

جدول4-2 توزيع فراواني گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشي فوتبال بر اساس سن………… 65

جدول4-3 توزيع فراواني گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشي فوتبال بر اساس شغل………. 66

جدول4-4 توزيع فراواني گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشي فوتبال بر اساس تحصيلات.. 67

جدول4-5 توزيع فراواني گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشي فوتبال بر اساس تاهل………. 68

جدول4-6 توزيع فراواني گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشي فوتبال بر اساس در آمد…….. 69

فهرست نمودارها

نمودار3-1 مؤلفه هاي پرسشنامه و سوالات مربوط به  تماشاگران……………………………………… 60

نمودار 4-1 توزيع فراواني گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشي فوتبال بر اساس سن……….. 65

نمودار 4-2 توزيع فراواني گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشي فوتبال بر اساس شغل……… 66

نمودار 4-3 توزيع فراواني گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشي فوتبال بر اساس تحصيلات. 67

نمودار 4-4 توزيع فراواني گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشي فوتبال بر اساس تاهل……… 68

نمودار 4-5 توزيع فراواني گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشي فوتبال بر اساس درآمد…….. 69

چکیده

پژوهش حاضر با هدف نقش عوامل مديريتي برگزاري مسابقات بربروز رفتار هاي  نا بهنجار در تماشاگران تيم هاي فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان انتخاب شدکه در اين تحقيق اوباشگري ،پرخاشگري و خشونت مورد بررسي قرار گرفت. در اين تحقيق تاثير محيط ورزشگاه، رسانه هاي گروهي ،داوري و زمان برگزاري مسابقات مورد بررسي قرار گرفت در‌پژوهش ‌حاضر ‌جهت ‌سنجش ‌سوالهاي ‌پژوهش ‌از‌ پرسشنامه ‌محقق‌ساخته ‌استفاده ‌شدکه پرسشنامه‌هاي‌مذکورداراي‌سوال‌هاي ‌پنج‌گزينه‌اي (کاملا موافقم، موافقم، تاحدودي ‌موافقم، مخالفم، کاملا مخالفم) مي‌باشد پرسشنامه اوليه با 27 سوال به چند تن از اساتيد و متخصصان داده شد که در نهايت آنها بر روي 24 سوال از پرسشنامه اي تماشاگران اتفاق نظر داشتند که بدين ترتيب روايي محتوايي پرسشنامه مورد تاييد قرار گرفت و جهت سنجش پايايي پرسشنامه از ضريب الفاي کرونباخ استفاده شد که بنابرمحاسبه بعمل آمده، ضريب پايايي پرسشنامه  86/0 بدست آمد که ضريب مطلوبي بود. از آنجايي که جامعه آماري تماشاگران، مسابقات فوتبال  بود،انجام يک مطالعه مقدماتي بر روي گروهي از افراد جامعه به منظور ،تعيين واريانس جامعه ضرورت داشت که در نهايت حجم نمونه محاسبه شده براي تماشاگران برابر با 797 نفر شد. به منظور تحليل استنباطي داده هاي بدست آمده از ابزار اندازه گيري از روشهاي من ويتني،كراسكال واليس و فريدمن  استفاده شد. بررسي يافته هاي کلي نشان داد،ازنظرتماشاگران مسابقات ورزشي فوتبال تيم هاي ورزشي سپاهان وذوب آهن محيط ورزشگاه مي تواند بيشترين نقش را در بروز رفتارهاي نا بهنجار  داشته باشد. همچنین در این تحقیق تفاوت بین نظرات تماشاگران تیمها در مورد عامل محیط ورزشگاه،زمان برگزاری مسابقه، نحوه داوری و رسانه های ورزشی در بروز رفتارهای نابهنجار بررسی می‌گردد.

مقدمه :

در بين رشته هاي ورزشي كه در سراسر دنيا داراي مسابقات منظم است ، بي ترديد ورزش فوتبال پر طرفدار ترين و پر مشاركت ترين رشته ورزشي  به شمار مي آيد، تا آنجا كه  بسياري از کشورهاي پنج قاره جهان آن را در رديف ورزش ملي خودمحسوب كرده اند.

لبريز بودن ورزشگاه ها از تماشاچيان در ديدار هاي داخلي، ملي، قاره اي و جهاني و برخورداري رقابت ها از بينندگان چند صد ميليوني ،پخش تلوزيوني ، فوتبال را به عنوان مردمي ترين  ورزش جهان معرفي كرده است. فوتبال در ايران نيز رايج ترين و پر طرفدار ترين ورزش هاست كه در مقايسه با تمام رشته ها ،بيشترين تعداد ورزشكاران و تماشاگران را به خود اختصاص داده است .

از مسائل مهم که در دهة اخير مورد توجه اند يشمندان اجتماعي و جامع شناسي قرار گرفته است،بررسي و تعيين رويداد ها و رفتار هاي نابهنجار در فوتبال است كه هر چند وقت جلوه هايي از آن در هنگام بر گزاري مسابقات فوتبال در عرصه هاي ملي وبين المللي مشاهده مي شود (برومند دولق، 1384).

فوتبال در ايران نيز روز به روز بين اقشار مختلف جامعه رو به گسترش است و تقريباً دوران گذار خود از فوتبال سنتي به دنياي حرفه اي را مي گذراند. به موازت اين حركت و بيشرفت، در سال هاي اخير خشونت و پرخاشگري در مسابقات فوتبال نيز شيوع يافته است و به حوادث تلخ و تأسف باري چه در عرصه ملي و چه در عرصه بين المللي تبديل شده است واين موضوع نگراني هاي فراواني را براي دست اندركاران وعلاقه مندان فوتبال فرا هم كرده است.با اينكه تيم هاي باشگاهي با عنوان باشگاه هاي فر هنگي ـ ورزشي  فعاليت مي كنند، اما تاكنون در مورد نحوه رفتار ورزشكاران و طرفدارانشان در ورزشگاه ها  بررسي هاي جدي و قابل ملاحظه كمي صورت گرفته است ، پژوهش هاي گوناگون كه در مورد بروز رفتار هاي نا بهنجار در رقابت ها ي ورزشي انجام گرفته است، نشانگر تأثير معني دار وضعيت هاي مختلف در بروز چنين رفتار هايي است. مثلاً مشخص شده كه درپايان رقابت هاي ورزشي،رفتار خشونت آميز و پر خاشگرانه تماشاگران تيم هايي كه در خطر سقوط قرار دارند و با اينكه در جريان رقابت براي دست يابي  به مقام قهرماني هستند، بيشتر مي شود (برومند دولق،1384).مطالعات و بررسي هاي متعددي توسط روان شناسان و افراد آگاه در مورد خشونت و رفتار پرخاشگرانه صورت گرفته است؛ ولي هنوز تحقيقات  و مطالعات گسترده درابعاد گوناگون اين رفتار ها در ورزش مورد نياز است.از جمله رفتار هاي نابهنجار مي توان به ‌شرط بندي ، تباني، اوباشگري، خشونت، پرخاشگري و افسردگي اشاره كرد (علي نورعلي وند،1386). كه در اين تحقيق اوباشگري ،پرخاشگري و خشونت مد نظر قرار گرفته شده و مورد بررسي قرار مي گيرد و با توجه به خلا علمي كه در مورد عوامل مديريتي مؤثر در بروز اين رفتار ها در فوتبال حرفه اي نو پاي ايران به وضوح احساس مي شود، پژوهش حاضر با هدف نقش عوامل مديريتي  بر گزاري مسابقات و بروز رفتار هاي  نا بهنجار در تماشاگران تيم هاي فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان انتخاب شده است .

تعداد صفحه : 135

14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :              [email protected]