دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:یک مدل ریاضی برای ارتباط زنجیره تأمین یکپارچه و کیفیت محصول

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

گرایش :مدیریت سیستم بهره وری

عنوان : یک مدل ریاضی برای ارتباط زنجیره تأمین یکپارچه و کیفیت محصول    

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

                          

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

رشته : مهندسی صنایع – مدیریت سیستم و بهره وری

عنوان : یک مدل ریاضی برای ارتباط زنجیره تأمین یکپارچه و کیفیت محصول                        

استاد راهنمای اول:  پروفسور ایرج مهدوی

استاد راهنمای دوم : دکتر بابک شیرازی

استاد مشاور  :دکتر رضا حسن زاده

 

شهریور 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول ، مقدمه و کلیات تحقیق……………………………………………………………………………….1

1-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-2 بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………….2

1-3 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………3

1-4 ساختار پایان­­نامه………………………………………………………………………………………………………………4

فصل دوم، مرورادبیات………………………………………………………………………………………………..5

2-1   مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….6

2-2   تاریخچه پیدایش زنجیره تامین…………………………………………………………………………………………6

2-3  مفهوم زنجیره تامین…………………………………………………………………………………………………………8

2-4   یکپارچگی زنجیره تامین…………………………………………………………………………………………………9

2-5   مفاهیم کیفیت……………………………………………………………………………………………………………..11

2-5-1 طبقه بندی های تعریف کیفیت…………………………………………………………………………12

2-6 مسائل NP-hard………………………………………………………………………………………………….13

2-7   روش­های حل مسائل……………………………………………………………………………………………………13

2-8   مقدمه ای بر الگوریتم های برگرفته از اصول تکامل طبیعی……………………………………… ………… 16

2-8-1    چارلز داروین……………………………………………………………………………….16

2-8-2   انتخاب طبیعی………………………………………………………………………………………………17

2-8-3   گرگور مندل  ……………………………………………………………………………………………..17

2-8-4   نظريۀ ترکيبی انتخاب طبيعی…………………………………………………………………………..18

2-9   مسائل بهینه سازی چندهدفه و روش های حل آن ها……………………………………………………………19

2-9-1   الگوریتم  NSGA-II……………………………………………………………..21

2-9-2   الگوریتم MOPSO  …………………………………………………………….22

2-9-2-1 ایده طراحی الگوریتم ……………………………………………………………………23

2-9-2-2 تشریح کلی الگوریتم……………………………………………………………………..24

2-9-3   روش محدودیت- Ԑ…………………………………………………………………….  …………………….26

2-10  مروری بر تحقیقات مرتبط……………………………………………………………………27

2-12  جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………..29

فصل سوم ،ارائه مدل پیشنهادی ………………………………………………………………31

3-1  مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..32

3-2   ویژگی های مدل…………………………………………………………………………………………………………34

3-3   مدل ریاضی مسئله………………………………………………………………………………………………………..34

3-3-1  معرفی اندیس­های مدل…………………………………………………………………………………..34

3-3-2  معرفی پارامترهای مدل…………………………………………………………………………………..34

3-3-3 معرفی متغیرهای تصمیم…………………………………………………………………………………..35

3-3-4 ارائه مدل برنامه­ ریزی عددصحیح……………………………………………………………………..36

3-3-5  شرح محدودیت ها ……………………………………………………………………….37

فصل چهارم، ارائه روش حل و تحلیل آن……………………………………………………………39

4-1  مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..40

4-2  نتایج حل با روش دقیق محدودیت-Ԑ………………………………………………………………………………40

4-3  شرحی بر نحوه طراحی NSGA-II………………………………………………………………………………….41

4-3-1  عملکردچرخه ای…………………………………………………………………………..45

4-3-2  نخبه گرایی……………………………………………………………………………………45

4-3-3 تقاطع…………………………………………………………………………………………….47

4-3-4جهش……………………………………………………………………………………………47

4-3-5 شروط توقف………………………………………………………………………………………………..50

4- 4 شرحی بر نحوه طراحی   MOPS……………………………………..…………………………………………..51

4-5 اجرای الگوریتم­ها…………………………………………………………………………………………….52

4-5-1 نتایج سایز کوچک………………………………………………………………………………………..54

4-5-1-1 اندازه یک ونمونه یک……………………………………………………………………55

4-5-1-2 اندازه یک و نمونه دو…………………………………………………………………….55

4-5-1-3 اندازه یک و نمونه 3……………………………………………………………………….55

4-5-2 نتایج سایز متوسط………………………………………………………………………………………….57

4-5-2-1 اندازه 2 و نمونه 1………………………………………………………………………….57

4-5-2-2 اندازه 2 و نمونه 2………………………………………………………………………….58

4-5-2-3 اندازه 2 و نمونه 3………………………………………………………………………….60

              4 -5-3  نتایج سایز بزرگ……………………………………………………………………………………….60

4-5-3-1 اندازه 3 ونمونه 1…………………………………………………………………………..61

4-5-3-2 اندازه 3 و نمونه 2………………………………………………………………………….62

4-5-3-3 اندازه 3 و نمونه 3………………………………………………………………………….63

فصل پنجم، نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………….64

5-1 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………..65

5-2 پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………….66

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………..67

 

فهرست جداول

جدول (2-1) چارلز داروین  ………………………………………………………………………………………………….16

جدول(2-2) گرگور مندل……………………………………………………………………………………………………..17

جدول(2-3) مروری بر تحقیقات مرتبط…………………………………………………………………………………..27

جدول (3-1) فهرست اندیس های مدل…………………………………………………………………………………..34

جدول (3-2) فهرست پارامترهای مدل…………………………………………………………………………………….34

جدول (3-3)فهرست  متغیرهای عدد صحیح و غیر صحیح استفاده شد ه در مدلسازی………………………35

جدول(4-1) نتایج روش محدودیت-Ԑ…………………………………………………………………………………..41

جدول(4-2) تابع تجمعی………………………………………………………………………………………………………46

جدول(4-3) ترکیبات قابل استفاده…………………………………………………………………………………………50

جدول(4-5)  اندازه کوچک…………………………………………………………………………………………………54

جدول(4-6) اندازه متوسط…………………………………………………………………………………………………….58

جدول(4-7) سایز بزرگ………………………………………………………………………………………………………60

 

 

فهرست شکل­ها

شکل(2-1) حرکت پرندگان…………………………………………………………………………………………………25

شکل (4-1) نمایشی از کروموزوم شکل گرفته برای نگهداری تامین کننده هر قطعه…………………………42

شکل (4-2) ماتریس نگهدارنده اطلاعات توزیع محصولات بین فروشندگان مختلف……………………….42

شکل(4-3) ماتریس نگهدارنده اطلاعات توزیع قطعات یدکی بین فروشندگان متعلق به زنجیره………….43

شکل(4-4) نحوه تولید فرزندان از تقاطع …………………………………………………………………………………48

شکل(4-5)نمایش عملکرد الگوریتم‌ها در سایز اول نمونه 1…………………………………………………………56

شکل(4-6) نمایش عملکرد الگوریتم‌ها در سایز اول نمونه 2………………………………………………………..56

شکل(4-7) نمایش عملکرد الگوریتم‌ها در سایز اول نمونه 3………………………………………………………..57

شکل(4-8) نمایش عملکرد الگوریتم‌ها در سایز دو نمونه 1…………………………………………………………59

شکل(4-9) نمایش عملکرد الگوریتم‌ها در سایز دو نمونه 2…………………………………………………………59

شکل(4-10) نمایش عملکرد الگوریتم‌ها در سایز دو نمونه 3……………………………………………………….60

شکل(4-11) نمایش عملکرد الگوریتم‌ها در سایز سه نمونه 1……………………………………………………….62

شکل(4-12)نمایش عملکرد الگوریتم‌ها در سایز سه نمونه 2………………………………………………………..62

شکل(4-13) نمایش عملکرد الگوریتم‌ها در سایز سه نمونه 3………………………………….63
     

                         فصل اول

 

             مقدمه و کلیات تحقیق

1-1 مقدمه

در دنياي رقابتي امروز با توجه به ويژگيهاي محيط هاي جديد توليدي و طبيعت مشتريان، ديگر شيوه هاي مديريت توليد گذشته كه يكپارچگي كمتري در فعاليتهايشان دنبال مي كردند كارايي خود را از دست داده اند و امروزه شركتها نياز دارند تا يكپارچگي منظمي را در تمام فعاليتهاي توليدي خود- از مواد خام تا مصرف كننده نهايي- ايجاد كنند[1].

همچنین  عنصري كه مهمترين نقش را در تجارت امروزي دارد شناسايي نياز ها و خواسته هاي مشتريان است، که افزایش رضایت مشتری را در پی خواهد داشت. کيفيت نیز طبق تعریف بسیاری از منابع  هيچ معنا و مفهومي بجز هر آنچه که مشتري واقعا مي خواهد، ندارد . به عبارت ديگر يک محصول زماني با کيفيت است که با خواسته ها ونيازهاي مشتري انطباق داشته باشد. کيفيت بايد به عنوان انطباق محصول با انتظارات مشتري تعريف شود [2].

در نتیجه يكپارچه سازي زنجيره تامين با ارتباط با مشتري(دریافت بازخور و راضی نگهداشتن مشتری)چنان اهمیتی دارد که بخش گسترده اي از تصميمات عملكردي در زنجيره تامين متاثر از اطلاعات ارائه شده توسط ارتباط با مشتر ي و در واقع بر پايه ي خواسته هاي خود مشتريان است و اجراي آن بيانگر  ايجاد يك زنجيره تامين مشتري مدار و به طبع آن بهبود کیفیت و برخورداری از جايگاهي شايسته در ميان ساير رقبا خواهد بود.

 

2-1   بیان مسئله

امروزه به دلیل اهمیت کاهش هزینه ها برای سازمان ها و رقابت شدید بین تولیدکنندگان، و در نتیجه اهمیت هماهنگی بین اجزاء یک زنجیره در کاهش هزینه ها، برنامه ریزی یکپارچه زنجیره تامین برای سازمان ها به یک مقوله مهم تبدیل شده است. یکپارچگی زنجیره تامین می تواند ایجاد وقایع غیرمنتظره و نامطلوب را در یک شبکه کاهش دهد و بر بازده کلیه اعضا مؤثر باشد[3].

کيفيت مفهوم وسيعي است که تمام بخشهاي سازمان نسبت به آن متعهد هستند و هدف آن افزايش کارائي کل مجموعه است بطوريکه مانع پديد آمدن عوامل مخل کيفيت مي شود و هدف نهايي آن مطابقت کامل با مشخصات مورد نياز مشتري با حداقل هزينه براي سازمان است که منجر به افزايش رضايت مي شود[4].

در این پژوهش یک مدل برنامه­ ریزی عدد صحیح مختلط دو هدفه برای بررسی اثر متقابل یکپارچگی زنجیره تامین بر کیفیت محصول ارائه شده است. هدف اول به ماکزیمم سازی سود می پردازد و هدف دوم به ماکزیمم سازی پاداش ناشی از کیفیت بیشتر از حد انتظار مشتریان در کنار جریمه ناشی عدم کیفیت لازم و همچنین  ارزش کسب نظرات مخاطبان می پردازد. از آنجا که این مسئله از نوع مسائلNP-hard[1] می باشد، برای حل مدل از الگوریتم های فراابتکاری ژنتیک چند هدفه) NSGA-II) [2]و ازدحام ذرات چند هدفه (MOPSO)[3] استفاده می شود.همچنین برای اطمینان از کیفیت جواب­ها، این مسئله با استفاده از روش محدودیت -Ԑ[4] که از جمله روش های دقیق می باشد، نیز حل می شود. در انتها نیز از معیار ارزش بهینه پارتو برای بررسی مقادیرتوابع هدف استفاده شده.

 

  • اهداف تحقیق

مدل ارائه شده در این تحقیق، یک مدل چهار سطحی در زنجیره تامین است که در خلال آن بر خلاف اغلب تحقیقات در این حوزه که تنها به بحث کمیت هزینه/سود اشاره دارند به ضرورت کیفیت و رضایت مشتری نیز پرداخته شده است. لذا یکی از اهداف انجام این پژوهش برقراری ارتباط بین بخش های مختلف زنجیره تأمین یکپارچه و کیفیت محصول می باشد.

به همین سببب در یک مدل ریاضی دو هدفه به بهینه سازی همزمان دو هدف سود و کیفیت پرداخته ایم. این دو گاهی به یکدیگر کمک می نمایند و گاهی نیز در مقابل هم قرار می­گیرند.

همچنین برای این مدل بهینه سازی دو هدفه،  نتایج  دو الگوریتم فراابتکاری ژنتیک چند هدفه و ازدحام ذرات چند هدفه با هم مقایسه می شوند.

1 Non-deterministic Polynomial Hard )NP-hard problem(

[2] Non-dominated Sorting Genetic Algorithm (NSGA, NSGA-II)

[3] Multi-objective Particle Swarm Optimization (MOPSO)

[4] Ԑ -constraint

تعداد صفحه :79

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --