دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:روابط خانوادگی از منظر قرآن کریم -مورد مطالعه تفسیر المیزان-

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی

عنوان : روابط خانوادگی از منظر قرآن کریم -مورد مطالعه تفسیر المیزان-

دانشگاه علامه طباطبائی

دانشکده علوم اجتماعی

پایان­ نامه کارشناسی ارشد

علوم ارتباطات اجتماعی

روابط خانوادگی از منظر قرآن کریم -مورد مطالعه تفسیر المیزان-

استاد راهنما: دکتر مهدخت بروجردی علوی

استاد مشاور: دکتر عباس اشرفی

سال تحصیلی 93-1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
1-1 طرح موضوع تحقیق و تعریف آن …………………………………………………………………………………………………………….. 2
1-2 ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3
1-2-1 ضرورت نظری ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3
1-2-2 ضرورت عملی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3
1-3 اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4
1-3-1 هدف اصلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4
1-3-2 اهداف فرعی …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4
1-4 سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
1-4-1 سوال اصلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4
1-4-2 سوالات فرعی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
فصل دوم: تدارک نظری تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….. 5
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6
2-1 بخش اول: مرور تاریخی  ………………………………………………………………………………………………………………………. 6
2-1-1 تاریخ مطالعه خانواده ……………………………………………………………………………………………………………………………. 6
2-2 بخش دوم: مرور مفهومی ……………………………………………………………………………………………………………………… 8
1-2-1 تعریف خانواده از نگاه بعضی از اندیشمندان…………………………………………………………………………………………. 8
1-2-2 ارتباط و تعاریف آن ……………………………………………………………………………………………………………………………… 11
2-2-3 عناصر ارتباط ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14
2-2-4 عوامل موثر بر اثر بخشی ارتباط ………………………………………………………………………………………………………….. 17
2-2-4-1 گشودگی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17
2-2-4-2 همدلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18
2-2-4-3 حمایتگری ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19
2-2-4-4 مثبت­گرایی ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 19
2-2-4-5 تساوی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20
2-3 بخش سوم: مرور نظری …………………………………………………………………………………………………………………………. 21
2-3-1 نظریة مسیر زندگی خانوادگی ……………………………………………………………………………………………………………… 21
2-3-2 نظریة سیستمی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 25
2-3-3 نظریة اکولوژی ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 27
2-3-4 نظریة شبکه خویشاوندی ……………………………………………………………………………………………………………………… 28
2-3-5 تئوری اسنادی یا نسبت دادن ……………………………………………………………………………………………………………… 29
2-4 بخش چهارم: مرور تجربی ……………………………………………………………………………………………………………………. 30
2-4-1 تحقیقات داخلی …………………………………………………………………………………………………………………………………… 30
2-4-2 تحقیقات خارجی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33
2-4-3 جمع بندی نتایج تحقیقات گذشته ……………………………………………………………………………………………………… 37
فصل سوم: روش­شناسی تحقیق ..……………………………………………………………………………………………………………….. 38
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 39
3-1 مقدمه­ای از تاریخچه روش تحلیل محتوا …………………………………………………………………………………………………. 39
3-2 تعاریف مختلف از تحلیل محتوا ……………………………………………………………………………………………………………….. 40
3-3 تحلیل محتوای کمی و کیفی …………………………………………………………………………………………………………………… 41
3-3-1 انواع تحلیل محتوای کیفی ………………………………………………………………………………………………………………….. 42
3-4 جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43
3-5 حجم نمونه و نمونه­گیری …………………………………………………………………………………………………………………………. 43
3-6 واحد تحلیل ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 43
فصل چهارم: بررسی یافته­ها ……………………………………………………………………………………………………………………….. 44
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 45
4-1 مباحث کلی درباره ارتباط ………………………………………………………………………………………………………………………… 45
4-1-1 دادن بازخورد ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 45
4-1-2 هماهنگی رویدادها با کلمات ……………………………………………………………………………………………………………….. 46
4-1-3 شفافیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 47
4-1-4 حریم خصوصی …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 48
4-2 پیدایش انسان و جفت آفریدن او …………………………………………………………………………………………………………….. 52
4-3 انواع خانواده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 54
4-4 لزوم مقدمات ازدواج …………………………………………………………………………………………………………………………………. 56
4-4-1 توصیه خدا به کسی که ازدواج نمی کند …………………………………………………………………………………………….. 56
4-4-2 ازدواج با چه کسانی ……………………………………………………………………………………………………………………………… 60
4-4-3 ملاک­های مهم در تشکیل خانواده ………………………………………………………………………………………………………. 61
4-5 ارتباط بین همسر ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 65
4-5-1 وظایف مرد …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 65
4-5-2 وظایف زن …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67
4-6 ارتباط با فرزندان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 71
4-7 ارتباط با والدین ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 74
4-8 طلاق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 78
4-9 مرگ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 81
فصل پنجم: نتیجه­گیری و جمع­بندی …………………………………………………………………………………………………………. 83
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 84
5-1 خلاصه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 84
5-2 جمع­بندی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 86
5-3 محدودیت­های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………. 94
5-4 پیشنهادات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 95
منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 96

 

فصل اول:

کلیات پژوهش

 

1 1 طرح موضوع تحقیق و تعریف آن:

ما مسلمانان باید الگوها و سبک زندگی‏مان را از قرآن اقتباس کنیم، در دنیایی که رسانه با ارتباط ­جمعی و به­خصوص ماهواره درصدد تغیر سبک زندگی ما هستند، برگشت به سبک زندگی قرآنی و توجه خاص به مفاهیم قرآن و الگو قراردادن این مفاهیم به یک ضرورت تبدیل­ شده ­است. از طرف دیگر خانواده به­عنوان مهمترین و حیاتی­ترین نهاد اجتماعی و محیطی امن برای دستیابی به اهداف عالی انسانی است. خانواده کانونی است شکل گرفته بر پایه پیمان مقدّس ازدواج، که با حضور فرزندان، روابط اعضای آن گسترده­تر و تأثیرگذاری آن­ها بر یکدیگر بیشتر می­شود. در این میان، شناخت عوامل ثبات و ساز­و­کارهای ایجاد ارتباط صمیمانه و سازنده در خانواده، جهت ایجاد محیطی سالم و با­نشاط برای پرورش فرزندان اهمیت به­سزایی دارد که در تمام ادیان و در همه جوامع بشری مورد توجّه بوده ­است. خانواده کانون خداشناسی، صفا، صمیمیت و معنویت است و زن و شوهر باید یکدیگر را در این مسیر متعالی یاری کنند، دو انسان مومن وقتی به نام خدا و اذن پروردگار با هم ازدواج می کنند و نیازهای زیستی، جسمی و روحی را با هم برآورده می سازند به یک آرامش و صفایی می رسند که به واسطه آن می توانند به معنویت برتری هم برای خود و هم برای فرزند دلبندشان دست یابند. بنابراین اهمیت قرآن از یک­سو به­عنوان معلّم همیشگی بشر و اهمیت نهاد خانواده به­عنوان هسته زندگی اجتماعی ضرورت و اهمیت این موضوع را آشکار می‏سازد.

این پژوهش درصدد یافتن چگونگی نگاه قرآن مجید به ارتباطات خانوادگی است که، با توجه به تفسیر المیزان صورت می­گیرد و می­تواند به آگاهی ما در زمینه­های شناخت جایگاه خانواده، شناخت نحوه تشکیل خانواده، شناخت نحوه سرپرستی خانواده (چگونگی ساختار قدرت)، شناخت مسئولیت­های مترتب بر اعضای خانواده و شناخت مسائل مربوط به از هم پاشیدگی خانواده (طلاق) و حقوق اعضا در این خصوص، از دیدگاه قرآن کریم کمک کند.

انگیزه­ محقق در انجام این پژوهش، پاسخ به این سوال است که قرآن مجید، چه تصویری از ارتباطات خانوادگی ارائه می‏کند؟ برای پاسخ به این سوال محقق با مطالعه و با تأکید بر تفسیر المیزان می­تواند رویکردی را که قرآن نسبت به ارتباطات خانوادگی دارد، شناسایی کند.

محقق امیدوار است بتواند با تحلیل آیات و مراجعه به تفسیر المیزان به درک درستی از ارتباطات خانوادگی مدنظر دین مبین اسلام برسد و از آنجا که این تحقیق نقطه آغازی در زمینه پژوهش ارتباطی در کتاب اصلی دین اسلام بوده و با توجه به نبود سابقه کافی در این حوزه، محقق به دنبال بازخوانی نظریه های غربی در متون اصلی اسلام و یا ارائه راه حل نیست و صرفا درصدد یافتن مفاهیم اصلی ارتباط و توصیف آن در قرآن بوده است، چراکه برداشتن گامی بزرگتر و تحلیل گفتمان مفاهیم ارتباطی در قرآن و متون دینی مستلزم زمان های بیشتر و دسترسی به کتب و منابع بسیار توانا علمی بالاتری است که امید است در آینده ای نه چندان دور این مهم توسط محققان حوزه و دانشگاه فراهم گردد.

 

1 2 ضرورت تحقیق:

1- 2- 1 ضرورت نظری: در حوزه علم ارتباطات، به­نظر می­رسد تاکنون به جنبه وصل این علم با قرآن مجید به­طور جدی پرداخته­ نشده­ است. جستجوی مفاهیم ارتباط در خانواده در کتاب دینی ما، می­تواند به حوزه ادبیات علوم انسانی دینی، در حد بضاعت محقق، بیفزاید.

  • 2- 2 ضرورت عملی: ما مسلمانان یک هدف متعالی برای خود ترسیم کرده‏ایم و آن رسیدن به خلیفهّ اللّهی است، چگونه می‏توان به این مقام عالی رسید؟

به­نظر ­می‏رسد راه و مسیر توسط خداوند در قرآن مجید به­طور روشن آمده ­است. فقط باید جستجو کرد و به ­دنبال پاسخ بود، زیرا خداوند می‏فرماید: الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا[1] (آن­ها که در راه ما جهاد کنند قطعاًً به راه­های خود، هدایتشان خواهیم­ کرد)، محقق در پی آن است که در زمینه ارتباطات خانوادگی در قرآن و با تأکید بر تفسیر المیزان به پژوهش بپردازد و در حد توان خود الگوی ارتباطی موفق را از دل آیات بیرون بکشد، که ضرورت آن روشن کردن راه زندگی برای هر مسلمانی است.

همچنین با نگاهی به وضعیت نابسامان اجتماع، درمی­یابیم که بیشتر دردها و مشکلات از خانواده سرچشمه می­گیرد، در مجموع، خانواده مرکز هر گونه ثروت مادی و معنوی و کانونی برای پرورش شخصیت انسان­هاست، بنابراین ضرورت عملی این تحقیق به شناخت جایگاه خانواده، شناخت نحوه تشکیل خانواده، شناخت نحوه سرپرستی خانواده (چگونگی ساختار قدرت)، شناخت مسئولیت­های مترتب بر اعضای خانواده و شناخت مسائل مربوط به از هم پاشیدگی خانواده (طلاق) و حقوق اعضا در این خصوص، کمک شایان کرده و در جهت شناخت مشکلات و رفع آن برای داشتن جامعه­ای ایده­آل ضروری است.

 

[1] عنکبوت 69

تعداد صفحه :109

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --