پایان نامه کارشناسی ارشد:تحلیل آسیب پذیری ساختمان چهار طبقه بتن بر اساس آیین نامه 2800 ویرایش دوم در شهر اصفهان بر روی خاک نوع دو

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته عمران

گرایش :زلزله

عنوان : تحلیل آسیب پذیری ساختمان چهار طبقه بتن بر اساس آیین نامه 2800 ویرایش دوم در شهر اصفهان بر روی خاک نوع دو

دانشگاه آزاد واحد شهرکرد

دانشکده فني و مهندسي

 

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

در رشته مهندسي عمران- زلزله

عنوان :

تحلیل آسیب پذیری ساختمان چهار طبقه بتن بر اساس آیین نامه 2800 ویرایش دوم در شهر اصفهان بر روی خاک نوع دو

 

استاد راهنما :

دکتر محمد علی رهگذر

 

 

استاد مشاور :

دکتر مرتضی رئیسی

 

آبان    1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

 

چکیده ———————————————————————- 1

فصل اول « مفاهیم و مقدمات بهسازی لرزه‌ای »

1-1- مقدمه—————————————————————— 3

1-2- مفاهیم و مقدمات بهسازی لرزه ای——————————————- 4

1-3- هدف بهسازی لرزه اي—————————————————– 6

1-3-1- تعيين هدف بهسازي ————————————————— 7

1-3-2- نمونه روش انتخاب هدف بهسازی—————————————— 7

1-3-3- سطوح عملکرد اجزای غیر سازه ای—————————————- 9

1-3-4-  طیف نیاز———————————————————— 11

1-4- راهکارهای بهسازی لرزه ای————————————————- 13

1-4-1- اصلاح موضعی اجزای سازه با عملکرد نامناسب در زلزله———————— 13

1-4-2- حذف یا کاهش بی نظمی در ساختمان موجود——————————- 14

1-4-3- تامین سختی جانبی لازم برای کل سازه ———————————– 15

1-4-4- تامین مقاومت لازم برای کل سازه—————————————– 16

1-4-5- بکارگیری سیستم‌ها‌ی جداساز لرزه ای————————————- 17

1-4-6- بکارگیری سیستم‌ها‌ی غیر فعال اتلاف انرژی——————————— 18

1-4-7- تغییر کاربری ساختمان————————————————– 18

1-5- تحلیل خطر زلزله‌، طیف طراحی و سطوح خطر زلزله—————————- 19

1-6- مبانی و ملزومات ارزیابی و بهسازی لرزه ای———————————— 20

1-6-2- روش‌ها‌ی تحلیل سازه————————————————— 23

فصل دوم « بهسازی ساختمان مسکونی براساس آیین نامه 2800 »

2-1- بهسازی لرزه ای ساختمان مسکونی—————————————— 30

2-2- آنالیز و طراحی بر اساس ویرایش دوم 2800 ———————————- 30

2-2-1- مقدمه  ————————————————————– 30

2-2-2- بارگذاری ثقلی——————————————————— 31

2-2-3- بارگذاری جانبی——————————————————– 32

2-2-4- بارگذاری ثقلی ——————————————————– 34

2-3- هدف بهسازی پروژه——————————————————- 35

2-3-1- تحلیل استاتیکی خطی————————————————– 35

2-3-2- بارگذاری جانبی ساختمان مطابق با دستورالعمل—————————— 36

2-3-3- صلبیت و انعطاف پذیری دیافراگم‌ها—————————————- 39

2-3-4- ضریب آگاهی———————————————————- 40

2-3-5- آزمایشهای جامع——————————————————- 41

2-3-6- اثر همزمان مولفه‌ها‌ی زلزله———————————————– 42

2-3-7- تعیین  DCR  اعضای سازه———————————————- 42

2-3-8- طبقه بندی اعضابراساس نوع رفتار —————————————- 47

2-4- محاسبه  DCR  تیرها و ستونها——————————————— 48

2-5- بررسی محاسبات انجام شده———————————————— 51

2-5-1- محدوده کاربرد روشهای غیر خطی—————————————– 51

2-5-2- مدل سازی پی——————————————————— 53

2-5-3- تحلیل استاتیکی غیر خطی———————————————- 57

فصل سوم « پیشنهاد راه کارهای بهسازی و بررسی نیاز یا عدم نیاز آن »

3-1- پیشنهاد راه‌کاربهسازی—————————————————– 65

3-2- بررسی نیاز یا عدم نیاز پی به بهسازی—————————————- 66

3-2-1- راهکارهای اصلاح موضعی اجزاء سازه ای———————————— 67

3-2-2- سایر آسیب‌ها‌ی لرزه ای فونداسیون سازه‌ها———————————- 67

3-2-3- شرایط بررسی فونداسیون———————————————— 68

3-2-4- مشکلات مقاوم سازی فونداسیون—————————————— 68

3-2-5- راهکارهای تقویت فونداسیون موجود————————————— 68

3-2-6- احداث شمع‌ها‌ی کششی————————————————- 71

3-3- روش‌ها‌یی جهت بهسازی دال در ساختمان————————————- 72

3-3-1- راهکارهای تقویت دال————————————————— 72

3-4- راهکارهایی جهت بهسازی ستون——————————————— 75

3-4-1- راهکارهایی جهت بهسازی تیرها——————————————- 77

3-5- افزایش اجزا سازه ای جهت بهسازی ساختمان موجود—————————- 79

3-6- میان قاب‌ها‌————————————————————– 82

3-6-1- میان قاب‌ها‌ی بتنی—————————————————– 83

فصل چهارم « بررسی آسیب های وارده به سیستم‌های معماری و اجزاء غیر سازه‌ای»

4-1- بررسی آسیب‌ها‌ی وارد به سیستم‌ها‌ و اجزای معماری در زلزله‌ها‌ی اخیر————- 91

4-1-1- مقاوم سازی اجزای معماری———————————————- 91

4-2- راهکارهای کاهش آسیب پذیری در سیستم‌ها‌ی معماری————————– 93

4-2-1- نماها و شیشه کاری—————————————————– 93

4-2-2- تیغه‌ها‌————————————————————— 94

4-2-3- سقف‌ها————————————————————— 95

4-2-4- خروجی‌ها———————————————————— 95

4-2-5- قفسه‌ها‌ و کابینت‌ها—————————————————– 96

4-2-6- درها و پنجره‌ها‌ی شیشه ای———————————————- 96

4-3- مقاوم سازی اجزای مکانیکی و الکتریکی————————————– 97

4-3-1- بررسی آسیب‌های وارد شده به سیستم‌های مکانیکی و برقی در زلزله‌های اخیر—– 97

4-3-2- راهکارهای کاهش آسیب پذیری در سیستمهای مکانیکی و الکتریکی————- 100

فصل پنجم « بحث و نتیجه گیری »

5-1- بحث و نتیجه گیری——————————————————- 108

منابع———————————————————————— 110

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                 صفحه

 

جدول (1-1): تعیین اهداف بهسازی – سطح عملکرد——————————— 10

جدول (1-2): انواع نامنظمی‌ها‌ و مکانیسم خرابی در آنها—————————— 15

جدول (2-2): محاسبه بارمرده طبقات——————————————— 35

جدول (2-3): مقادیر تغییر مکانهای جهت x در کلیه طبقات ساختمان با نیروی جانبی EX– 40

جدول (2-4): مقادیر تغییر مکانهای جهت y در کلیه طبقات ساختمان بانیروی جانبی EY— 40

جدول (3-1): مقایسه رفتار کیفی سیستم‌ها‌ی مختلف سازه ای————————- 81

جدول (4-1)—————————————————————– 92

جدول (4-2): آسیب وارده به ا جزای مکانیکی و برقی در طی زلزله‌ها‌ی اخیر————– 98

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                 صفحه

 

شکل (1-1)—————————————————————— 11

شکل (1-3): مشخص کردن نقطه عملکرد و جابجایی هدف—————————- 12

شکل (1-2)—————————————————————— 12

شکل (1-4): منحنی سطوح عملکرد سازه ای در آیین نامه‌ها‌ی مختلف——————- 13

شکل (1-5): تأثیر کاهش جرم ساختمان بر منحنی نیاز سازه————————— 17

شکل (2-1)—————————————————————— 34

شکل (2-2)—————————————————————— 59

شکل (3-1) : بهسازی فونداسیون به وسیله افزایش ابعاد—————————— 69

شکل (3-2): به هم بستن فونداسیون ها با شناژ————————————- 70

شکل (3-3): نیروهای پیش تنیدگی افقی و قائم برای بهسازی فونداسیون—————– 71

شکل (3-4): افزایش ظرفیت کششی فونداسیون بوسیله احداث شمع——————– 72

شکل (3-5): اضافه کردن تیرک فولادی——————————————– 73

شکل (3-6): تقویت خمشی دال با نوارهای FRP در جهت اصلی———————— 74

شکل (3-7): جزئیات بهسازی ستونها به وسیله ژاکت بتنی به هنگام عبور از سقف——— 76

شکل (3-8): اجرای ژاکت بتنی برای افزایش مقاومت تیرهای بتنی———————- 78

شکل (3-9): تقویت خمشی و برشی تیرها با اضافه نمودن ورقهای فولادی—————- 78

شکل (3-10) روش استفاده از پیش تنیدگی کلی در مقاوم سازی تیرها—————— 79

شکل (3-11): افزایش مقاومت و سختی سازه بوسیله اضافه نمودن قاب خمشی، مهاربند و دیوار برشی         79

شکل (3-12): منحنی‌ها‌ی ظرفیت قاب در شیوه‌ها‌ی مختلف مقاوم سازی—————– 81

شکل (3-13) : استفاده از دیوارهای پر کننده با مصالح بنایی و یا بتن مسلح در بهسازی ساختمان     83

شکل (3-14): رفتار میان قاب بتنی تحت بار جانبی الف: ترک قطری و تأثیر میلگرد ب: نمودار نیرو  83

شکل (3-15): انواع شکست میانقاب‌ها‌——————————————— 84

شکل (3-16) : روش‌ها‌ی افزودن میانقاب بتنی به ستون——————————- 86

شکل (3-17) : افزودن میانقاب بتنی به عنوان دیوار برشی—————————– 87

شکل (3-18): اضافه کردن دیوار برشی جدید در یک قاب بتنی———————— 88

شکل (3-19): پر کردن بازشوی موجود در یک دیوار بتن مسلح و یا مصالح بنایی———– 89

شکل (4-1): اجزای غیر سازه ای تیپ در یک ساختمان معمولی———————— 91

شکل (4-2): چگونگی اتصال نما و دیوار معماری به سازه—————————— 94

شکل (4-3): جزئیات ایمن سازی تیغه‌ها‌ در برابر زلزله——————————– 94

شکل (4-4): مهاربندی جانبی سقف کاذب و چراغ روشنایی—————————- 95

شکل (4-5): مهار قفسه با اتصال دیوار——————————————— 96

شکل (4-6): تغییر مکان نسبی  دو سمت سازه که باعث شکست لوله‌ها‌ و داکتهای صلب می‌شوند     99

شکل (4-7): دورگیری و مهار منابع تولید حرارت آب——————————— 101

شکل (4-8): مهاربندی تانک‌ها‌ی افقی——————————————— 102

شکل (4-9): اشکال مختلف برای مهار تجهیزات————————————- 102

شکل (4-10): مهارهای طولی لوله———————————————— 103

شکل (4-11) : درز انبساطی در لوله———————————————- 103

شکل (4-12): مهارهای جانبی برای لوله‌ها‌—————————————— 103

شکل (4-13): مهارهای طولی و جانبی برای داکت‌ها‌ی مستطیلی———————– 104

شکل (4-14): مهارهای طولی و جانبی برای داکت‌ها‌ی با قطر زیاد———————– 104

شکل (4-15): مهاربندی سیستم باتری وبرق اضطراری ——————————- 106

شکل (4-16): دورگیری واحدهای الکتریکی با نوار———————————– 106

 

فصل اول

« مفاهیم و مقدمات بهسازی لرزه‌ای »

1-1- مقدمه

در اوایل دهه 1980 برنامه کاهش آسیب پذیری لرزه ای ساختمانها در آمریکا پایه گذاری شد و مجموعه مستندات آن که در این برنامه حاصل گردید به شرح ذیل بود:

  • (1987) ATC- 14 ارزیابی ساختمانها برای ایمنی جانی
  • (1988) ATC- 21 هندبوک تخمین سریع احتمال وقوع خرابی شدید
  • (1992) FEMA- 172 راهنمای فنون بهسازی لرزه ای ساختمانها
  • (1992) FEMA- 178 نسخه بروز شده راهنمایی ارزیابی لرزه ای
  • (1998) FEMA- 157 حدود احتمالی هزینه‌ها‌ی بهسازی
  • (1996) FEMA- 273/274 راهنمای بهسازی لرزه ای و تفسیر آن
  • (2000) FEMA- 356- 357 پیش استاندارد بهسازی لرزه ای و تفسیر آن

که هدف اولیه آن FEMA- 178, ATC- 1990, ATC 1988, ATC- 1986 کاهش خطرات ناشی از زلزله به ایمنی جانی ساکنین ساختمانها

هدف ثانویه: (FEMA- 356/ 357) بواسطه خواسته مالکین و کارفرماه تأمین سطوح عملکرد مورد نیاز کارفرما

علم مهندسی زلزله از قدمت کمی برخوردار است و به خاطر عدم دسترسی به اطلاعات کافی از عملکرد ساختمان در حین زلزله، آیین نامه‌ها‌ی لرزه ای کشور ما به سرعت در حال تغییر می‌باشد. از طرفی خطاهای طراحی و اجرایی و نیز تغییر کاربری ساختمانها، نیاز به بازنگری طراحی ساختمانهای موجود را یک امر ضروری قلمداد می‌کند.

از این رو با توجه به لرزه خیزی کشورمان و ضربه‌ها‌ی اسفبار کشور از لرزه‌ها‌ی گذشته‌، لزوم بازنگری لرزه‌ای ساختمانهای موجود در دستور کار دولت قرار گرفت‌. در این راستا دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود و تفسیر آن در سال 1381 توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای بازنگری طراحی لرزه ای ساختمانهای موجود منتشر گردید‌.

تاکید آیین نامه‌ها‌ی بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود‌، تغییر معیار طراحی از مقاومت به عملکرد می‌باشد‌. سبب این امرآشکار شدن نقاط ضعف و ناکارآمدی ضوابط حاکم بر آیین نامه‌ها‌ی لرزه ای و عدم انطباق با رفتار واقعی سازه است‌.

همانطور که می‌دانیم روش فعلی آیین نامه‌ها‌ی زلزله تحلیلهای خطی و طراحی بر اساس نیرو به همراه کنترل تغییر مکان می‌باشد و سعی شده مفاهیم مربوط به رفتار سازه‌، با اعمال ضریب رفتارR   در نظر گرفته شود‌، یعنی هرچه سازه شکل پذیرتر باشد R  بیشتر و هرچه شکل پذیری کمتر باشد به معنای R کمتر است‌. این دید نسبت به سازه دارای اشکالات زیادی می‌باشد، زیرا در این روش ما کلیه رفتارهای اعضا را تنها با اعمال یک ضریب رفتار بررسی می‌کنیم‌. حتی اگر بتوان با اعمال این ضرایب نیروهای زلزله را نزدیک به واقعیت برآورد کرد اما واضح است که نمی توان کنترل محسوسی بر رفتار اجزا و سازه و پیگیری مکانیزم‌ها‌ی خرابی در طول زلزله داشت.

حال آنکه در آیین نامه‌ها‌ی طراحی بر اساس سطح عملکرد و دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود ضریب R  حذف شده و بر اساس رفتار خاص هر عضو‌، تلاشها کنترل شونده توسط نیرو و یا کنترل شونده توسط تغییر شکل تعریف خواهد شد و با ارائه معیارهای پذیرش برای هر عضو و تلاش مربوط به آن‌، عضو به طور مستقل مورد کنترل و ارزیابی قرار می‌گیرد‌.

 

1-2- مفاهیم و مقدمات بهسازی لرزه ای

1- ضرورت تدوین دستورالعمل

2- قلمرو دستورالعمل

3- فلسفه مورد استفاده در تدوین دستورالعمل

4- هدف بهسازی

5- سطوح عملکرد ساختمان

6- راهکارهای بهسازی لرزه ای

7- مراحل بهسازی لرزه ای

1- ضرورت تدوین دستورالعمل

بررسی ساختمانها به لحاظ بهسازی لرزه ای طبق دستورالعمل با توجه به وسعت تهدیدها ی موجود ضروری می‌باشد.

– زلزله خیزی استثنایی کشور

– رشد شهر نشینی و تراکم جمعیت و سرمایه‌ها‌ی کشور

– فرهنگ تاریخی ضعیف از نظر توجه علمی به ایمنی- سازگاری و تحمل شرایط سخت

– ضعف تاریخی سده اخیر درحفظ و ارتقای ساختارهای فناوری بومی صنعت ساختمان

2- قلمرو دستورالعمل

– روشهای ارزیابی ساختمانهای موجود و راهکارهای بهسازی آنها‌.

– بهسازی لرزه ای تمام ساختمانها مستقل از میزان اهمیت‌، نوع بهره برداری و تاریخچه ساختمان‌.

– برای ساختمانهای خاص مانند آثار تاریخی‌، ضوابط و سیاستهای کشوری باید مد نظر قرار گیرد‌.

– از ضوابط دستورالعمل برای ارزیابی ساختمانهایی که تحت اثر بار ثقلی و باد قرار دارند نمی توان استفاده نمود‌.

– از ضوابط دستورالعمل برای مرمت و بازسازی ساختمانهای آسیب دیده در اثر زلزله نمی توان استفاده کرد‌.

– از ضوابط دستورالعمل برای طراحی ساختمانهای جدید نمی توان استفاده کرد‌.

– از آیین نامه‌ها‌ی متداول طراحی ساختمانها در برابر زلزله نمی توان برای ارزیابی لرزه ای ساختمانهای موجود استفاده کرد‌.

– در دستورالعمل روش ارزیابی لرزه ای ساختمانهای مصالح بنایی‌، ساختمانهای فولادی‌، ساختمانهای بتنی و اجزای غیر سازه ای به طور مجزا تشریح گردیده است‌.

3- فلسفه مورد استفاده در تدوین دستورالعمل

– طراحی بر اساس عملکرد

4- هدف بهسازی

– اهمیت تعیین هدف بهسازی

پس از ارزیابی کیفی آسیب پذیری  ادامه هر گونه بررسی کمی موکول به مشخص بودن هدف بهسازی می‌باشد.

– باید مشخص شود که کارفرما چه میزان برای ساختمان اهمیت قائل است یا باید قائل باشد.

– باید با توجه به اهمیت ساختمان، سطح یا سطوح خطر  قابل توجه تعیین گردد.

– تحت هر سطح خطر فوق نوع یا سطح عملکرد مورد انتظار باید برای ساختمان تعیین گردد.

– برای هر سطح عملکرد باید ضوابط پذیرش نتیجه محاسبات و بررسی‌ها‌ را کنترل کرد.

 

1-3- هدف بهسازی لرزه اي

تعريف: مجموعه اي از عملكرد‌ها‌ي  (سازه اي و غير سازه اي) مورد انتظار مسئولین و كارشناسان تحت سطوح خطر مشخص مي باشد. اين هدف تابع ميزان اهميت ساختمان و ميزان توان مالي كارفرما است.

با توجه به اهميت ساختمان‌، سطح خطر‌، عملکرد مورد نیاز‌، توان مالی و نظر كارفرما فقط يكي از موارد زيرانتخاب مي شود:

– بهسازي مبنا :  (ایمنی جانی در سطح خطر 1)

در بهسازی مبنا انتظار می‌رود که تحت زلزله سطح خطر 1 ایمنی جانی ساکنین تامین گردد‌.

– بهسازي مطلوب :  (ایمنی جانی در سطح خطر 1 + آستانه فروریزش در سطح خطر 2)

در بهسازی مطلوب انتظار می‌رود که هدف بهسازی مبنا تامین گشته و علاوه بر آن تحت زلزله سطح خطر 2 ساختمان فرو نریزد‌.

– بهسازي ويژه :  (عملکرد‌ها‌ی خاص برای سطوح خطر مشخص)

دربهسازی ویژه‌، نسبت به بهسازی مطلوب عملکرد بالاتری برای ساختمان مد نظر قرارمی گیرد‌، بدین منظورسطح عملکرد بالاتری برای ساختمان تحت همان سطوح خطرزلزله مورداستفاده دربهسازی مطلوب درنظرگرفته شده یا با حفظ سطح علمکرد مشابه با بهسازی مطلوب‌، سطوح خطر زلزله بالاتری درنظر گرفته می‌شود‌.

– بهسازي محدود :

دربهسازی محدود عملکرد پایین تری ازبهسازی مبنا درنظر گرفته می‌شود‌.

– بهسازي موضعي :

بهسازی موضعی بخشی ازیک طرح بهسازی مبنا‌، مطلوب‌، ویژه یا محدود می‌باشد که به دلایلی درشرایط موجود فقط  بخشی ازآن اجرامی شود‌. دراین حالت، بهسازی باید به گونه‌ای پیش بینی واجرا گردد که‌، هدف بهسازی بخش‌ها‌ی دیگر در مراحل بعدی برآورده گردد.

بهسازی موضعی باید با توجه به موارد زیرانجام شود :

1- بهسازی بخشی ازساختمان نباید منجربه پایین آمدن سطح عملکرد کل ساختمان گردد‌.

2- بهسازی نباید منجربه نامنظم شدن یا افزایش نامنظمی ساختمان شود.

3- بهسازی نباید منجر به افزایش نیروهای ناشی اززلزله دراعضایی که وضعیت بحرانی تحت زلزله دارند شود.

– عدم بهسازی :  (به علت ارضای ضوابط 2800 یا عدم صرفه اقتصادی)

 

1-3-1- تعيين هدف بهسازي

– (از ملاحظات مختلف كاربري + حجم و ارزش ساختمان +  نظر کارفرما اهميت ساختمان معین می‌شود  +بودجه ) عملكرد مورد نظر معین می‌شود.

– ( ازجغرافيا + ژئو تكنيك + نیازهای ویژه در کاربری )  سطوح خطر مورد نظر معین می‌شود.

– از مجموع این دو، هدف بهسازي معین می‌شود که با  ضوابط پذيرش بطور کمی و دقیق تعریف می‌شود.

تعداد صفحه :127

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --