دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی قابلیت های مجتمع زیستی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته معماری

عنوان : بررسی قابلیت های مجتمع زیستی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه هنر

دانشکده: معماری و شهرسازی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: معماری

موضوع:

بررسی قابلیت های مجتمع زیستی

استاد راهنما:

دکترنادیه ایمانی

استاد مشاور:

دکترفریبا قرایی

تابستان 88

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3

 

فصل اول: مقدمات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

 

1-1- طرح موضوع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….8

1-2- پرسش اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..9

1-3-ﭘيشينه موضوع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….10

1-4-ﭘيش فرض ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………11

1-5- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………11

1-6- ضرورت و اهميت ﭘژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………..13

1-7-روش شناسي پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..13

1-8-محدوده پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….15

 

فصل دوم: مفاهیم و اصول بنیادی در شکل گیری زیستی مجتمع زیستی………………………………………………………………………………

 

 

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….17

 

بخش اول: مجتمع زیستی

2-1- 1-معرفی مجتمع زیستی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..18

2-1-1- مجموعه زیستی به عنوان یک بنای عمومی…………………………………………………………………………………………………………..20

2-1-3- مجتمع های مسکونی در ایران………………………………………………………………………………………………………………………………24

بخش دوم : عوامل اجتماعی در مجتمع زیستی

2-2-1- ارتباط…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………29

2-2-2- اهمیت عرصه های عمومی در زندگی جمعی………………………………………………………………………………………………………….29

2-2-3- عرصه عمومی و میان فردی…………………………………………………………………………………………………………………………………32

2-2-4- رفتار اجتماعی ساکنان در مجموعه های مسکونی…………………………………………………………………………………………………..33

2-2-5- نیازهای اجتماعی و فردی ساکنین در مجتمع زیستی………………………………………………………………………………………………35

2-2-6- پایگاه نظری در ارتباط با هویت بخشی در مجتمع زیستی……………………………………………………………………………………….48

 

 

 

 

 

بخش سوم: عوامل محیطی در مجتمع

2-3-1- معماری پایدار- معماری همساز با اقلیم و محیط طبیعی………………………………………………………………………………………….57

2-3-2- عوامل موثر طراحی معماری در راستای صرفه جویی انرژی…………………………………………………………………………………….62

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..72

 

 

فصل سوم: نمونه های موردی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….74

 

3-1- شهرها بستری برای مجتمع های زیستی…………………………………………………………………………………………………………………….75

3-2- نمونه های بررسی شده……………………………………………………………………………………………………………………………………………..76

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………83

 

فصل چهارم: شناخت مجتمع زیستی…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….84

 

4-1- شناخت عوامل اقلیمی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….85

4-2- میزان جذب انرژی سطوح…………………………………………………………………………………………………………………………………………89

4-3- نقش فرم در ساخت مجتمع زیستی…………………………………………………………………………………………………………………………….90

4-4- کاربری و عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….91

4-5- ارتفاع و مقیاس انسانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..92

4-6- شناخت طراحی فضاهای عمومی در مجتمع ها……………………………………………………………………………………………………………93

4-7- دسترسی ها و تأثیرات ترافیکی مجتمع ها…………………………………………………………………………………………………………………..96

4-8- رعایت حقوق همسایگی و همجواری………………………………………………………………………………………………………………………….97

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………98

 

فصل پنجم: سنجش و ارزیابی اطلاعات به دست آمده در ارتباط با مجتمع های زیستی………………………………………………………………

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….100

5-1-ارزیابی اصول و مبانی طراحی محیط مسکونی ……………………………………………………………………………………………………………..101

5-2-بررسی مسائل زیست محیطی و اکولوژیک و تأثیر آن در طراحی ……………………………………………………………………………………102

5-3-ارزیابی اطلاعات در ارتباط با طراحی بلوک های مجتمع زیستی…………………………………………………………………………………….103

5-4- ملاحظات طرح سازه اي جهت طراحی سازه مجتمع زیستی…………………………………………………………………………………………..106

5-5- ملاحظات اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………108

5-6- کلیات طراحی سازه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………109

5-7- سیستم سازه پیشنهادی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..113

5-8- محاسن ساخت مجتمع های زیستی…………………………………………………………………………………………………………………………..114

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..115

 

فصل ششم: طراحی مجتمع زیستی

 

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..118

6-1-موقعیت طبیعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………119

6-2- ملزومات طراحی مجتمع زیستی ………………………………………………………………………………………………………………………………..119

6-3-اهداف مورد نظر در جانمایی واحدهای مسکونی……………………………………………………………………………………………………………122

6-4-نکات قابل توجه در طراحی سایت مجتمع زیستی…………………………………………………………………………………………………………123

6-5-الزامات طراحی فضای داخلی آپارتمانها…………………………………………………………………………………………………………………………124

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….127

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………129

توضیحات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….130

 

 

 

 

 

مقدمه

طراحي و اجراي هماهنگ مجموعه هاي مسكوني در شهرها ي ﭘر جمعيت اهميت خلاقيت و مهارتهاي حرفه اي طراحان معمار، طراحان شهري و طراحان محيط و منظر را افزايش داده است. روابط كارفرما و سفارش دهنده مسكن از يك سو و طراح و سازنده آن از سوي ديگر كه در جوامع سنتي گذشته به گونه اي روشن، ساده و مستقيم بوده است در شهر هاي ﭘر جمعيت به روابطي ﭘيچيده تبديل شده است. از يك سو جدايي ميان كارفرماي سفارش دهنده يا سرمايه گذار مجموعه ها و بهره برداران واقعي از مسكن و مجموعه هاي مسكوني، و از سوي ديگر گستردگي روابط ميان برنامه ريزان، طراحان و مجريان مجموعه ها از دلايل ايجاد اين روابطﭘيچيده هستند.

با بوجود آمدن اين ﭘيچيدگي ها، تشخيص نيازهاي روزمره استفاده كنندگان از مسكن و تأمين آن به سهولت گذشته نمي باشد. در اين خصوص تنها اتكا به تحقيق سامان يافته و دست يافتن به نيازهاي قابل تعميم جمعيت هاي مورد نظر مي تواند مبنايي براي برنامه ريزي و فراهم آوردن مقدمات طراحي مجموعه ها باشد. در طراحي مجموعه هايي كه ساكنان آينده آنها مشخص نيستند معمولاً مطالعه جمعيت هاي با ويژگي هاي فرهنگي و با شيوه زندگي مشابه تعيين كننده نيازهاي ساكنين آينده است. سازگاري و هماهنگي ميان عوامل انساني و الگوهاي كالبدي و محیطی مي تواند منجر به طراحي محيط هاي مسكوني شود كه وقوع رفتارهاي در خور آداب زندگي جمعي و سنت سكونت ساكنين را تشويق نمايد. [1]

در اينﭘايان نامه منظور از مجموعه هاي مسكوني، مجموعه هايي است كه تحت عناوين مختلف از جمله مسكن اجتماعی، به گونه اي يكجا و همزمان در شهر هاي ﭘرجمعيت ايران از جمله تهران برنامه ريزي، طراحي و اجرا مي شوند. در اين گونه مجموعه ها معمولاً مالكيت بخشي از فضاهاي عمومي و نيمه عمومي مشاع بوده و استفاده از آنها تابع مقررات خاص و جمعي است. مقياس اين مجموعه ها معمولاً بسيار متفاوت و از چند واحد مسكوني(مانند ساختمانهايي كه به صورت تجميع شده در يك قطعه تفكيكي ساخته مي شوند)، تا ساختمانهاي بلند مرتبه مسكوني(مانند مجموعه هايي چون آ.اس. ﭘ .يا مجموعه مسكوني ستارخان) و حتي مجموعه هاي بزرگي كه به صورت ناحيه اي از شهر درآمده اند(مانند شهرك اكباتان) متغير است.

با توجه به اينكه تراكم مجموعه هاي مسكوني عامل مهمي در شكل گيري و جريان زندگي در آنهاست، مقصود از افزايش افزايش تراكم در مجموعه هاي مسكوني علاوه بر تعاريف عام تراكم ساختماني، يعني نسبت فضاي ساخته شده به واحد سطح، ويا تراكم جمعيتي به معناي نسبت جمعيت به واحد سطح، كه تعاريفي  اعتباري و قراردادي هستند، تراكم ادراكي كه مفهومي نسبي است نيز مورد نظر مي باشد. تراكم ادراكي تراكمي است كه مردم و ساكنين يك مجموعه با توجه به ﭘيشينه فرهنگي و مكاني خود از آن مجموعه دريافت مي كنند. بنابراين تعريف حتي يك مجموعه واحد توسط افراد با ﭘيشينه هاي مختلف مي تواند با تراكم هاي متفاوتي ادراك شود.

همچنين منظور از عوامل انساني مجموعه اي از معيارهاي اجتماعي و روانشناختي است كه در ادراك و دريافت مجموعه هاي مسكوني و در نتيجه در برنامه ريزي و طراحي آنها مؤثر هستند.[2]

این پایان نامه مشتمل بر شش فصل است و بر اساس سوال اصلی پایان نامه که چگونگی بهبود کیفیت زندگی در مجتمع های زیستی با ارتقاء عوامل زیست محیطی،کاهش مصرف انرژی و عوامل اجتماعی است شکل گرفته است، مشتمل بر دو بخش عمده عوامل زیست محیطی در راستای کاهش مصرف انرژی و توجه به کیفیت طراحی جهت ارتقاء عوامل اجتماعی و انسانی می شود. درفصل اول کلیات مراحل پژوهش عنوان شده و هدف اصلی پژوهش ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان از طریق توجه به پایداری اجتماعی و محیطی مشخص شده است، در ادامه به ضرورت و اهمیت پژوهش و روش آن پرداخته شده است. فصل دوم شامل مفاهیم و اصول بنیادی پژوهش می شود که مشتمل بر سه بخش تعریف مجتمع زیستی، مسائل اجتماعی و عوامل محیطی مأثر بر صرفه جویی انرژی و استفاده از پتانسیل های محیطی در مجتمع مطرح می شود، مطالب این فصل پایه های اصلی پایان نامه را شکل می دهند.فصل سوم به بررسی نمونه های موردی اختصاص یافته و فصل چهارم شناخت عوامل مؤثر بر طراحی مجتمع زیستی نام گرفته در این فصل عوامل محیطی و اجتماعی بستر طرح و نیازهای طراحی معماری مجتمع زیستی پرداخته می شود.فصل پنجم تحلیل و ارزیابی اطلاعات نام گرفته، که با بررسی اطلاعات به دست آمده و تفکیک عوامل بر اساس سوال اصلی پژوهش می پردازد، فصل ششم طراحی مجتمع زیستی نام دارد در این فصل با استفاده از عوامل بر شمرده شده الزامات طراحی مشخص و به گزینه طراحی پرداخته می شود. در خاتمه نتیجه گیری کلی از پژوهش و منابع و مأخذ مورد استفاده ذکر شده است.

گرچه ساختمانهای مسکونی دارای پیچیدگی هایی از لحاظ طراحی معماری و مسائل شهری می باشند،اما توجه به مسائل فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی،همانند پرداختن به موارد تکنیکی و ساختاری از ضروریات طراحی و ساخت آنها به شمار می رود. در حال حاضر ساختمانهای مسکونی در هر نقطه ای احداث می شوند و هرگونه که خواسته شود حضور خود را بر فضای شهری تحمیل می نمایند علیرغم پیچیدگی های خاص این گونه ساختمانها شناخت صحیحی از شرایط خاص مجتمع های مسکونی وجود ندارد و بطور کلی معیارها و ضوابط طراحی و ساخت این گونه از ساختمانها مشخص نیست.

در این تحقیق با استفاده از مطالعات نظری، بررسی و تحلیل اطلاعات، نقد دیدگاههای مختلف ارائه شده در ارتباط با ساختمانهای مسکونی،مطالعات میدانی و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آن بر اساس شاخص های مورد مطالعه اعم از معماری،سازه،شهرسازی،اقتصاد،ایمنی و محیط زیست صورت  گرفته است.

با چنین رویکردهایی، به ارتباط بین نیاز واقعی سکونتی و ابعاد و ویژگی های اجتماعی خانوار پرداخته شده است. که ضمن پرداختن به ارتباط چنین ویژگی، فضاهای مورد نیاز سکونتی پیش بینی،و طرح مسکن اجتماعی مناسب با الگوهای زیستی ارائه گردیده است. اگر چه بررسي و تحليل هر يك از عوامل بر شمرده شده و تبيين رابطه بين آنها مي تواند راه گشاي بحث هاي تفضيلي و دقيق بعدي باشد.

اصولاً هدف این پایان نامه ارائه راهکار نیست، بلکه هدف دست یابی به روش مناسبی است جهت پایداری هرچه بیشتر مجتمع های مسکونی و تداوم و پایداری حیات آنها، با این همه در این پایان نامه پیشنهاداتی جهت دست یابی به مطالعات بیشتر به شیوه تحقیق ارائه شده است.

[1]  مفهوم محيط هاي حمايت كننده را راﭘاﭘورت مورد بحث قرار داده و منظور از آن محيط هايي است كه استفاده مردم از عملكردهايي خاص را تشويق يا تسهيل كند.Rapoport,1982 و Rapoport,1986

[2] گرچه اين مجموعه ها مشكلات خاص خود را دارند اما از نظر زير ساخت هاي شهري نسبت به شهرك هاي جديد مزيت هاي زيادي دارند.

تعداد صفحه :124

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --