دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسي علل و انگيزه سرقت در مشهد و ارائه راهكارهاي پيشگيرانه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسي علل و انگيزه سرقت در مشهد و ارائه راهكارهاي پيشگيرانه

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد علوم و تحقيقات

دانشگاه علوم و تحقيقات خمين، گروه حقوق

پايان نامه  براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته حقوق (M.A)

گرايش: جزا و جرم شناسي

عنوان:

بررسي علل و انگيزه سرقت در مشهد و ارائه راهكارهاي پيشگيرانه

استاد راهنما:

دكتر مجيد شايگان فرد

استاد مشاور:

دكتر محمد حسين رجبيه

تابستان  1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                           صفحه

چكيده  …………………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….. 2

الف – بيان مسئله ……………………………………………………………………………………….. 2

ب- اهميت و ضرورت پژوهش ……………………………………………………………………….. 4

ج- پيشينه و سابقه پژوهش  …………………………………………………………………………….. 5

د- اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………….. 5

ه- محدوديتها و مشكلات در راه پژوهش   …………………………………………………………….. 5

و- فرضيه هاي پژوهش  ……………………………………………………………………………….. 6

ز- روش پژوهش  ………………………………………………………………………………………. 7

ح- سازمان پژوهش  ……………………………………………………………………………………. 7

بخش اول

كليات ، مفاهيم و مباني نظري پژوهش

فصل اول : تحليل و بررسي جرم سرقت …………………………………………………….. 9

1-1-  تعريف سرقت ………………………………………………………………………………………. 9

  • سرقت در لغت ………………………………………………………………………………………………….. 9
  • سرقت در فقه ………………………………………………………………………………………………..  10
  • سرقت در حقوق ………………………………………………………………………………………………. 12

1-2-  تحليل جرم سرقت ………………………………………………………………………………….. 12

1-2-1- جايگاه سرقت در ميان جرايم …………………………………………………………………………………….12

1-2-2- عناصر متشكله جرم سرقت ……………………………………………………………………………………… 14

1-2-2-1- عنصر قانوني ………………………………………………………………………………………………………….. 14

1-2-2-2-  عنصر مادي …………………………………………………………………………………………………………… 15

1-2-2-3- عنصر رواني …………………………………………………………………………………………………………… 16

1-2-3- انواع سرقت ………………………………………………………………………………………………………. 17

1-2-3-1- سرقت مستلزم حد به معني اخص …………………………………………………………………………………….. 18

1-2-3-2- سرقت هاي تعزيري ………………………………………………………………………………………………………18

فصل دوم : انگيزه ارتكاب جرم ……………………………………………………………. 26

2-1- جايگاه انگيزه ……………………………………………………………………………………… 26

2-1-1- مفهوم و ماهيت انگيزه ………………………………………………………………………………………… 26

2-1-2- انگيزه مجرمانه در حقوق كيفري اسلام ……………………………………………………………………….27

2-1-3- نگرش انديشمندان حقوق جزا و مكاتب در خصوص انگيزه ……………………………………………….. 28

2-2- تاثير انگيزه …………………………………………………………………………………………. 29

2-2-1- تاثير انگيزه در تحقق جرم ……………………………………………………………………………………….29

2-2-3- تاثير انگيزه مجرمانه در تحمل كيفر …………………………………………………………………………. 30

2-2-3- تاثير انگيزه در مسئوليت كيفري ……………………………………………………………………………… 32

فصل سوم : جرم شناسي سرقت …………………………………………………………… 34

3-1- كليات جرم شناسي ………………………………………………………………………………….. 34

3-1-1- تعريف جرمشناسي و موضوعات آن  ………………………………………………………………………….. 34

3-1-2- مفاهيمي در علل سنجي جرايم  …………………………………………………………………………………..36

3-1-2-1-  علت ……………………………………………………………………………………………………………………  36

3-1-2-2-  شرط ……………………………………………………………………………………………………………………. 37

3-1-2-3-  انگيزه ………………………………………………………………………………………………………………….. 37

3-1-2-4-  عامل ……………………………………………………………………………………………………………………. 38

3-1-3- مرور برخي از مكاتب و نظريه هاي جرم شناسي ………………………………………………………………. 39

3-1-3-1- مكتب كلاسيك ……………………………………………………………………………………………………………. 39

3-1-3-2- مكتب اثباتي (تحققي) …………………………………………………………………………………………………… 40

3-1-3-3- مكتب شيكاگو (نظريه زيست بوم انساني) …………………………………………………………………………….. 40

3-1-3-4- نظريه معاشرت ترجيحي  …………………………………………………………………………………………………41

3-1-3-5- نظريه يادگيري اجتماعي ………………………………………………………………………………………………… 41

3-1-3-6- نظريه نابهنجاري (آنومي) ………………………………………………………………………………………………. 42

3-1-3-7- نظريه فشار ………………………………………………………………………………………………………………. 42

3-1-3-8- نظريات فرهنگي و خرده فرهنگي ………………………………………………………………………………………. 43

3-1-3-9- نظريه كنترل اجتماعي …………………………………………………………………………………………………… 43

3-2- بزه ديده شناسي سرقت …………………………………………………………………………….  44

3-2-1- مفهوم بزه ديده …………………………………………………………………………………………………… 44

3-2-2- سرقت و بزه ديده ………………………………………………………………………………………………… 44

3-2-2-1 نقش بزه ديده در اجراي حد ……………………………………………………………………………………………. 44

3-2-2-2- سرقت و نقش بزه ديده ……………………………………………………………………………………………….. 45

3-2-3- جبران خسارت بزه ديده ………………………………………………………………………………………… 45

3-2-3-1- شيوه هاي  جبران خسارت …………………………………………………………………………………………… 46

3-2-3-2- شيوه هاي پرداخت غرامت …………………………………………………………………………………………….46

فصل چهارم : پيشگيري از جرم …………………………………………………………… 48

4-1- كليات و مفاهيم پيشگيري ………………………………………………………………………….. 48

4-1-1- تعريف و ماهيت پيشگيري ……………………………………………………………………………………… 48

4-1-1-1- تعريف لغوي …………………………………………………………………………………………………………… 48

4-1-1-2- معناي اصطلاحي ………………………………………………………………………………………………………..49

4-1-2- انواع پيشگيري از جرم ………………………………………………………………………………………….. 50

4-1-2-1- پيشگيري هاي متداول …………………………………………………………………………………………………. 51

4-1-2-2- پيشگيري هاي جديد ……………………………………………………………………………………………………. 52

4-1-3- اهميت و ضرورت پيشگيري از جرم  …………………………………………………………………………..55

4-2- پيشگيري از منظرهاي مختلف …………………………………………………………………….. 55

4-2-1- پيشگيري از منظر قرآن …………………………………………………………………………………………..55

4-2-2- پيشگيري از منظر قوانين …………………………………………………………………………………………58

4-2-3- پيشگيري از منظر لايحه پيشگيري از جرم …………………………………………………………………….. 59

بخش دوم

تحليل و بررسي داده هاي آماري و ارائه راهكارهاي پيشگيرانه

فصل اول : وضعيت فردي و خانوادگي ……………………………………………………. 62

1-1- عوامل فردي ………………………………………………………………………………………… 62

1-1-1- ساختار جنسي و سن مجرمين ………………………………………………………………………………….. 62

1-1-2- مشخصات جسمي و سلامت …………………………………………………………………………………….. 65

1-1-2-1- وضعيت جسماني ………………………………………………………………………………………………………  67

1-1-2-2- وضعيت رواني   ……………………………………………………………………………………………………….. 68

1-1-3- ميزان تحصيلات ………………………………………………………………………………………………….. 68

1-2- وضعيت خانوادگي ………………………………………………………………………………….. 69

1-2-1- خانواده اصلي (پدري) …………………………………………………………………………………………. 69

1-2-1-1- تعداد نفرات خانواده ………………………………………………………………………………………………….. 71

1-2-1-2- تحصيلات والدين  …………………………………………………………………………………………………….. 72

1-2-1-3- كنترل از سوي خانواده ………………………………………………………………………………………………. 72

1-2-1-4- خصوصيات شخصيتي پدر سارق ……………………………………………………………………………………. 73

1-2-1-5- وضعيت پدر يا مادر از نظر زنده يا متوفي بودن …………………………………………………………………… 74

1-2-2- خانواده شخصي …………………………………………………………………………………………………….75

1-2-2-1- تاهل …………………………………………………………………………………………………………………….. 76

1-2-2-2- سرنوشت و تعداد فرزندان …………………………………………………………………………………………….  77

1-2-3-3- تحصيلات همسر و ارتباط با اعضاء خانواده ………………………………………………………………………… 78

1-2-3- طلاق و علت آن …………………………………………………………………………………………………….. 80

فصل دوم : وضعيت اجتماعي و اقتصادي …………………………………………………. 83

2-1- وضعيت اجتماعي ………………………………………………………………………………….. 83

2-1-1- موقعيت و وضعيت محل سكونت ………………………………………………………………………………. 83

2-1-2- نقش اعتقادات مذهبي ، دوستان و رسانه …………………………………………………………………….  85

2-1-2-1- مذهب ……………………………………………………………………………………………………………………85

2-1-2-2- دوستان ………………………………………………………………………………………………………………… 87

2-1-2-3- رسانه …………………………………………………………………………………………………………………… 90

2-1-3- تابعيت و مهاجرت ………………………………………………………………………………………………… 93

2-2- وضعيت اقتصادي …………………………………………………………………………………. 96

2-2-1- جرم و شرايط اقتصادي ……………………………………………………………………………………….. 96

2-2-2- شغل و ميزان درآمد ……………………………………………………………………………………………. 97

2-2-3- وجه حاصل از سرقت ………………………………………………………………………………………….. 100

فصل سوم: بررسي سرقت در نمونه هاي آماري  ……………………………………… 102

3-1- بررسي سرقت……………………………………………………………………………………… 102

3-1-1- سرقت در فرد و خانواده اش …………………………………………………………………………………. 102

3-1-1-1- اولين سرقت در فرد سارق  ………………………………………………………………………………………… 102

3-1-1-2- نوع سابقه سرقت در فرد …………………………………………………………………………………………… 104

3-1-1-3- نقشه براي ارتكاب سرقت ………………………………………………………………………………………….. 104

3-1-1-4- اولين و آخرين سرقت ………………………………………………………………………………………………. 105

3-1-1-5- چگونگي قرار گرفتن در مسير سرقت …………………………………………………………………………….. 106

3-1-1-6- سابقه سرقت در خانواده سارق …………………………………………………………………………………… 107

3-1-2- انتخاب زمان ، مكان ، سوژه ………………………………………………………………………………….. 107

3-1-2-1- زمان ……………………………………………………………………………………………………… 108

3-1-2-2- مكان ………………………………………………………………………………………………………. 109

3-1-2-3- سوژه ……………………………………………………………………………………………………… 110

3-1-3- انگيزه سرقت …………………………………………………………………………………………………… 110

3-2- بررسي آماري و تاثير اعتياد ، مجازات و زندان بر مجرمين …………………………………  112

3-2-1- بررسي آماري سرقت در جامعه مورد پژوهش ……………………………………………………………. 112

3-2-2- تاثير اعتياد بر سرقت ………………………………………………………………………………………… 115

3-2-3- تاثير مجازات و زندان بر سارقين …………………………………………………………………………… 119

3-3- عوامل و افراد موثر در سرقت (از نظر سارقين) ………………………………………………. 122

فصل چهارم : ارائه راهكارهاي پيشگيرانه از سرقت …………………………………. 124

4-1- راهكارهاي ديني ………………………………………………………………………………….. 124

4-2- راهكارهاي خانوادگي …………………………………………………………………………….  126

4-3- راهكارهاي اقتصادي ……………………………………………………………………………..  128

4-4- راهكارهاي طراحي محيطي ………………………………………………………………………  131

نتيجه گيري  ……………………………………………………………………………………………..  133

پيشنهادات ……………………………………………………………………………………………….  136

منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………………….  139

پيوست الف  …………………………………………………………………………………………….. 141

پيوست ب  ……………………………………………………………………………………………….  144

چكيده انگليسي …………………………………………………………………………………………… 145

 

فهرست جداول

جدول  شماره 3-1 : جبران خسارت بزه ديده    ……………………………………………………………………………. 47

جدول  شماره 1-2 : ساختار جنسيتي مجرمين در نمونه آماري     ………………………………………………………. 63

جدول  شماره 1-3 : ساختار جنسيتي مجرمين در پرونده هاي مورد بررسي در پژوهش  …………………………….. 63

جدول  شماره 1-4 : وضعيت سن مجرمين در پروند ه هاي مورد بررسي  ……………………………………………… 65

جدول  شماره 1-5 : وضعيت جسمي مجرمين ……………………………………………………………………………… 66

جدول  شماره 1-6 : وضعيت تحصيلات مجرمين …………………………………………………………………………… 69

جدول  شماره 3-7 : مقايسه جرم سرقت با ساير جرايم عليه اموال و مالكيت در شهر مشهد ………………………… 113

جدول  شماره 3-8 : مقايسه انواع سرقت هاي انجام شده در محدوده زماني پژوهش در شهر مشهد ………………. 113

جدول  شماره 3-9 : مقايسه انواع سرقت هاي انجام شده در محدوده زماني پژوهش در محدوده حرم مطهر رضوي 113

جدول  شماره 3-10 : مقايسه جرم سرقت با جرم اعتياد و استعمال مواد در شهر مشهد  …………………………… 114

جدول  شماره 3-11 : نوع سرقت هاي انجام شده در پرونده هاي مورد بررسي در شهر مشهد   …………………… 114

جدول شماره 3-12 : ساير آمار حاصله از پرونده هاي مورد بررسي …………………………………………………. 115

 

فهرست نمودارها

نمودار شماره 1-1 : عنصر مادي سرقت حدي …………………………………………………………………………….. 16

نمودار شماره 1-2 : وضعيت سني مجرمين ……………………………………………………………………………….. 64

نمودار شماره 1-3 : وضعيت جسمي مجرمين  …………………………………………………………………………….. 66

نمودار شماره 1-4 : وضعيت جسمي و سلامت مجرمين ………………………………………………………………….. 68

نمودار شماره 1-5 : وضعيت تحصيلات مجرمين ………………………………………………………………………….. 69

نمودار شماره 1-6 :  تعداد نفرات خانواده اصلي غير والدين  ……………………………………………………………  71

نمودار شماره 1-7 :  تحصيلات والدين سارقين   ………………………………………………………………………….  72

نمودار شماره 1-8 : وضعيت كنترل از سوي پدر و خانواده سارقين  ……………………………………………………  73

نمودار شماره 1-9 : خصوصيات پدر سارقين  …………………………………………………………………………….. 74

نمودار شماره 1-10 : وضعيت پدر يا مادر از نظر زنده يا متوفي بودن …………………………………………………  75

نمودار شماره 1-11 : وضعيت سرپرستي در خصوص افرادي كه والدين آنها فوت نموده اند   ………………………. 75

نمودار شماره 1-12 : وضعيت تاهل در نمونه آماري  …………………………………………………………………….. 77

نمودار شماره 1-13 : تعداد فرزندان در خانواده شخصي …………………………………………………………………. 77

نمودار شماره 1-14 : تاثير وضعيت سارقين در سرنوشت فرزندانشان از نظر خود سارقين  …………………………. 78

نمودار شماره 1-15 : ميزان تحصيلات همسر مجرمين سرقت …………………………………………………………… 79

نمودار شماره 1-16 : ميزان ارتباط با اعضاء خانواده ……………………………………………………………………. 79

نمودار شماره 1-17 : ميزان وضعيت طلاق در خانواده اصلي  ………………………………………………………….. 81

نمودار شماره 1-18 : وضعيت طلاق در خانواده شخصي  ……………………………………………………………….. 81

نمودار شماره 1-19 : علل طلاق در خانواده شخصي  ……………………………………………………………………. 82

نمودار شماره 2-20 : موقعيت منزل از نظر محل قرار گرفتن    …………………………………………………………. 84

نمودار شماره 2-21 : وضعيت محل سكونت  ……………………………………………………………………………… 85

نمودار شماره 2-22 : وضعيت اعتقادي و ميزان مصرف مشروب در سارقين     ……………………………………… 87

نمودار شماره 2-23 : وضعت ايماني دوستان ……………………………………………………………………………… 88

نمودار شماره 2-24 : حساسيت و كنترل دوستان از سوي پدر  ………………………………………………………….. 89

نمودار شماره 2-25 : وضعيت چگونگي گذراندن بيشترين وقت توسط سارقين     …………………………………….. 89

نمودار شماره 2-26 : وضعيت نوع علاقه به فيلم ها  …………………………………………………………………….. 91

نمودار شماره 2-27 : تاثير فيلم بر ارتكاب جرم سرقت     ……………………………………………………………….. 92

نمودار شماره 2-28 : وضعيت تابعيت مجرمين     ………………………………………………………………………… 94

نمودار شماره 2-29 : وضعيت مهاجرت    …………………………………………………………………………………. 96

نمودار شماره 2-30 : شغل پدر سارق   ……………………………………………………………………………………. 98

نمودار شماره 2-31 : شغل سارق    ……………………………………………………………………………………….. 99

نمودار شماره 2-32 : درآمد سارق و پدرش    ………………………………………………………………………….. 100

نمودار شماره 2-33 : چگونگي صرف وجه حاصل از سرقت    ……………………………………………………….. 101

نمودار شماره 3-34 : اولين سرقت در فرد سارق  ……………………………………………………………………… 103

نمودار شماره 3-35 : نوع سابقه سرقت در نمونه آماري     ………………………………………………………….. 104

نمودار شماره 3-36 : اولين و آخرين سرقت    …………………………………………………………………………. 105

نمودار شماره 3-37 : چگونگي قرار گرفتن در مسير سرقت    ……………………………………………………….. 106

نمودار شماره 3-38 : وضعيت سابقه سرقت در اطرافيان سارق    ……………………………………………………. 107

نمودار شماره 3-39 : زمان سرقت از نظر روز يا شب بودن    ……………………………………………………….. 108

نمودار شماره 3-40 : زمان سرقت در ساعات مختلف شبانه روز     …………………………………………………. 109

نمودار شماره 3-41 : وضعيت وحل و موقعيت سرقت     ……………………………………………………………… 110

نمودار شماره 3-42 : انگيزه سرقت    …………………………………………………………………………………… 112

نمودار شماره 3-43 :مقايسه درصد جرم سرقت با ساير جرايم عليه اموال و مالكيت در سه ماه نخست سال 92 در شهرمشهد ……. 113

نمودار شماره 3-44 : نوع مواد مخدر مصرفي از سوي سارقين  ……………………………………………………… 117

نمودار شماره 3-45 : موجبات ارتكاب جرم بواسطه اعتياد  ……………………………………………………………. 119

نمودار شماره 3-46 : رابطه فرد با مواد مخدر    ……………………………………………………………………….. 119

نمودار شماره 3-47 : تاثير مجازات در اصلاح (از نگاه سارقين)    …………………………………………………… 121

نمودار شماره 3-48 : تاثير زندان بر مجرمين    ………………………………………………………………………… 121

نمودار شماره 3-49 : افراد مقصر در ارتكاب سرقت (از نظر سارقين)     ……………………………………………. 122

نمودار شماره 3-50 : عوامل موثر در ارتكاب جرم سرقت (از نظر سارقين)     ……………………………………… 123

 

چكيده

سرقت يكي از جرايم شاخص در هر جامعه اي بوده و با توجه به لطمه زدن به اموال و شيوه هاي همراه با خشونت آن هميشه ناامني را در پي داشته و براي كاستن اين گونه جرايم مي طلبد علل و انگيزه آن مشخص گردد. هدف كلي پژوهش شناسايي عوامل و انگيزه موثر بر سرقت در شهر مشهد مي باشد، اين پژوهش از نوع كاربردي و به منظور گردآوري داده ها از پرسشنامه استفاده شده و همچنين به تعدادي از پرونده هاي مرتكبين اين جرم مراجعه گرديده است.

در اين پژوهش با بررسي وضعيت هاي مختلف افرادي كه مرتكب جرم سرقت شده اند اين نتيجه حاصل مي شود كه گزينش ارتكاب بزه سرقت از سوي هر يك از اين افراد پي آمد شرايط گوناگون فردي و اجتماعي است كه ممكن است هر فردي را به اين نتيجه ناميمون برساند. و عمدترين انگيزه در ارتكاب جرم سرقت، كسب مال است. اصولاً انگيزه در ارتكاب جرم سرقت موثر نبوده ولي در تحمل كيفر و تعيين نوع و ميزان مجازات موثر مي باشد. البته تاثير انگيزه را در جرمي مانند سرقت كه هم داراي مجازات حدي و هم داراي مجازات هاي تعزيري است بايد به دو گروه تقسيم كرد و ميان اين دو گروه تفكيك قايل شد.

مراحل تحقيق اين موضوع را روشن مي كند كه بين متغير هايي مانند محيط اجتماعي نامناسب، وضعيت بد خانوادگي، فقر مادي، دچار شدن به سوء مصرف مواد مخدر، بيكاري با ارتكاب جرم سرقت رابطه معناداري وجود دارد. هر چند ممكن است اين رابطه شدت و ضعف داشته ولي اتصال زنجيروار بيشتر اين موارد به هم كاملاً رويت مي شود و به سختي مي توان بيان كرد كه كدام يك از اين عوامل و شرايط زمينه ساز اصلي ارتكاب بزه سرقت از سوي سارقين است ولي بي شك برخي از آنها نقش پررنگ تري در اين دايره علل بازي مي كنند. آنچه ضروري به نظر مي رسد توسل به راهكارهاي پيشگيرانه به ويژه پيشگيري اجتماعي و وضعي جهت كاستن از آمار بالاي اين جرم مي باشد.

واژگان كليدي: سرقت، علل ارتكاب، انگيزه، پيشگيري

 

مقدمه

در تبيين علل و انگيزه سرقت نظرگاههاي متفاوتي طرح شده است و اين نشان دهنده عوامل متعدد در وقوع سرقت مي باشد. بايد ديد كه سرقت از چه عوامل و علل اجتماعي و اقتصادي و يا حالات هيجاني كه آنها نيز ممكن است زائيده شرايط اقتصادي و اجتماعي باشند ناشي مي گردد و يا بر اثر شرائط خاصي پديد مي آيند يا بر اثر تكرار، تثبيت شده اند سرقت يك نوع رفتار خاص نيست بلكه گسترده اي از رفتارهاي متعدد است. در بوجود آمدن آن يك علت وجود ندارد، بطور كلي عوامل و انگيزه هاي مختلفي از جمله خانواده، فقر مادي، فرهنگي و اجتماعي، بيكاري، مهاجرت و غيره در آن تاثير گذار است پس چندين عامل به هم گره خورده موجب بروز سرقت مي شود گاهي عوامل مختلف مي توانند نوعي رفتار را باعث شوند و گاهي نيز انواع مختلفي از رفتارها مي توانند از عوامل مشابهي ناشي گردند. اين تحقيق كه جهت بررسي علل و انگيزه موثر بر سرقت به منظور ارائه راهكارهاي مناسب جهت پيشگيري و مبارزه با سرقت در شهر مشهد مي باشد سعي دارد عوامل و انگيزه اي كه موجب بروز سرقت در مشهد مي گردد را بررسي نمايد.

الف – بيان مسئله

يكي از قديمي ترين جرايم اموال كه شايد از همان ابتداي پيداش مفهوم مالكيت در ميان جوامع بشري به آن مبتلا بوده و معمولاً مجازا ت هاي سختي براي مرتكبين آن در اديان و جوامع مختلف پيش بيني شده است جرم سرقت مي باشد اين جرم به دليل سهل تر بودن ارتكاب آن ((در مقايسه با جرايمي مثل كلاهبرداري)) و محسوس بودن منفعت حاصل از آن ((در مقايسه با جرايم عليه اشخاص)) بخش اعظم جرايم ارتكابي در كشورهاي مختلف را تشكيل مي دهد و همين كثرت وقوع توجه خاص حقوقدانان را به آن ايجاب مي كند امروزه در اكثر كشورهاي جهان جرم سرقت به دليل تنوع گوناگون آن به انواع مختلفي كه هر يك شرايط خاص و مجازات مخصوص به خود را دارد تقسيم بندي شده است كه در اين مـــيان مي توان به سرقت ساده، مقرون به آزار و تهديد، سرقت در شب و نظاير آن ها را نام برد.

اما در خصوص انتخاب جرم سرقت بعنوان موضوع تحقيق بايد بگوييم در درجه اول نبود تحقيقي كامل كه به جنبه هاي جرم شناسي اين جرم بپردازد و هم ايجاد راهي تازه براي محققين، قضات و وكلاء باز نمايد تا با برخورد با اين جرم از ديدگاه خشك حقوق جزا به يك نگرش جرم شناسانه و نگاه به علل جرم كه در نهايت در تعيين ميزان مجازات و دفاع از حقوق مجرمين و بزه ديدگان موثر باشد تغيير ديدگاه دهند و در درجه دوم اهميت و مرتبه اين جرم در جدول جرايم در جامعه به ويژه جامعه آماري مورد نظر تحقيق چه از لحاظ تعداد زياد مجرمين و چه از نظر بار رواني آن براي جامعه ما را بر آن داشت تا تحقيق را بر اين

مبنا استوار نماييم.

همچنين سرقت از باسابقه ترين جرايم بشري است كه در جامعه هاي مختلف به شيوه هاي گوناگون ديده مي شود اين پديده در طول زمان دستخوش دگرگوني ها و تغييرات زيادي شده اما تنها چيزي كه از بدو پيدايش و شكل گيري آن تا كنون ثابت مانده، زشتي و مذمت ماهيت آن است با گذشت زمان، شيوه ها و روشهاي سرقت نوع اموال و اشياء مسروقه و وسايل و ابزار مورد استفاده براي ارتكاب آن تغيير يافته است به تعبير ديگر چون در عصر ما موارد و وسايل گوناگون سرقت و گرايش به آن تغيير يافته، مقابله با آن نيز دشوارتر شده است. (حسيني 1390، 69)

با توجه به آنچه گفته شد و نيز حضور نگارنده در مجتمع قضايي ويژه سرقت (مجتمع قضايي شهيد قدوسي مشهد) اين انگيزه به وجود آمد تا موضوع پايانه نامه به سمت موضوع سرقت سوق داده شود.

بديهي است براي رسيدن به چنين هدفي داشتن لوازم و شروطي لازم است لذا بناي كار را پس از مشورت با اساتيد راهنما و مشاور و ديگر دوستان دست اندكار مسائل قضائي و حقوقي بر  جمع آوري اطلاعات پرونده ها، پرسشنامه از محكومين اين جرم و مصاحبه با مجرمين ديدم كه سارق بودن آن ها قطعي شده است ( پرونده هايي كه منتهي به صدور قرار مجرميت و كيفرخواست در دادسرا شده است و نيز پرونده هايي كه در نوبت رسيدگي بوده و يا نسبت به آن حكم صادر شده است) در اين خصوص از پرونده هاي سرقت سه ماه نخست سال 1392 استفاده و بصورت تصادفي يكصد نفر از اين سارقين بعنوان نمونه هاي آماري انتخاب و مورد مصاحبه قرار مي گيرند.

براي شناخت هر مطلبي مي بايد بدواً اطلاعات كلي در زمينه آن بدست آورد و سپس به جزئيات توجه نمود و آن را مورد مطالعه و بررسي قرار داد. لذا آمار به كاملترين شكل اطلاعات و حقايق مربوط به هر موضوعي را روشن مي سازد و بهترين وسيله اي است كه مشخصات موضوع با جامعه مورد نظر را با در نظر گرفتن اوضاع كيفي آنها بيان مي دارد. لذا براي رسيدن به اين منظور و غني كردن پژوهش مورد نظر علاوه بر پركردن پرسشنامه و مصاحبه با متهمين، تعدادي از پرونده هاي متهمين سرقت مورد بررسي قرار گرفته و طي فرمي برخي از اطلاعات از اين پرونده ها استخراج و همچنين از سيستم ثبت پرونده هاي قضايي (cms) براي استخراج پاره اي از اطلاعات آماري و مواردي در مورد جرم سرقت استفاده مي نماييم.

موضوع ديگري كه بايد به آن پرداخته شود سوالات پرسش نامه و چرايي انتخاب و ترتيب آن هاست بي شك جهت جامع بودن پرسش نامه بايد تمام جوانب سنجيده شود كه در اين خصوص نگارنده مراجعات زيادي به كتاب هاي جامعه شناسي و جرم شناسي داشته و پس از مطالعه و ديدن روش هاي آن كتاب ها اقدام به تهيه پرسش نامه به شيوه اي كه آمده است نموده ام.

پرسش نامه تهيه شده شامل چهار بخش مي باشد:

  • وضعيت فردي مجرم
  • وضعيت خانوادگي كه خود به دو قسمت خانواده پدري (اصلي) و خانواده شخصي تقسيم مي شود.
  • وضعيت اجتماعي و اقتصادي
  • وضعيت جرم سرقت و سابقه كيفري مجرم

در بخش اول سوالات، يعني وضعيت فردي نگاه به خود مجرم و ويژگي هاي فردي وي اعم از بدني و رواني شده است چرا كه كانون تحليل تعداد زيادي از نظرات جرم شناسي خود مجرم است نه جرم همانند نظريه هاي اثبات گرايي(زيستي و رواني)

در بخش دوم وضعيت فرد مجرم در خانواده و جايگاه خانواده فرد در اجتماع مورد بررسي قرار گرفته است.

در بخش سوم وضعيت اجتماعي و اقتصادي مجرم مورد پرسش قرار گرفته است. سوالاتي از قبيل وضعيت شغلي  و درآمد سارق، جايگاه اعتقادي، تابعيت و….

بخش ديگر پرسش نامه بررسي وضعيت سرقت و سابقه آن در خصوص پرسش شونده است اين بخش آخرين قسمت پرسشنامه را به خود اختصاص داده است (از سوال 48 تا 68) و اين بدين علت است كه پس از فراغت از ساختن تصويري از پيشينه مجرم قبل از ورود وي به اين جرم خاص، بايد پيوندهاي وي با جنبه هاي مهم اين جرم سنجيده شود. لذا پرسش هاي اصلي و اساسي هم چون علل گرايش، شيوه انجام، عملي شدن تفكر مجرمانه و ديگر مولف هايي كه مربوط به وقوع جرم سرقت مي باشد در اين بخش واقع شده است.

حال با توجه به توضيحات ارائه شده و در نظر گرفتن اهميت فوق العاده علل ارتكاب جرم و نقشي كه مي تواند اين عوامل در كاهش يا افزايش سرقت داشته باشد مسأله اصلي كه ما در اين پژوهـش به دنـبال آن هستيم بررسي اين موضوع است كه چه نوع علت يا عللي به همراه چه انـگيزه اي در ارتكاب جرم سرقت موثر مي باشد؟

تعداد صفحه : 160

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --