دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسي حكم فقهي سِحر از ديدگاه مذاهب اسلامي

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

عنوان : بررسي حكم فقهي سِحر از ديدگاه مذاهب اسلامي

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تویسرکان

گروه فقه ومباني حقوق اسلامي

پايان نامه براى دريافت درجه كارشناسى ارشد (M.A )

عنوان

بررسي حكم فقهي سِحر از ديدگاه مذاهب اسلامي

 

استاد راهنما:

دكتر علي محمد برنا

 

استاد مشاور:

دكتر ذبيح مطهري خواه

 

تابستان1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

شرح و بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

تاریخچه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

پرسشهای  تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6

اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6

روش کار و روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

وا‍‍‍‍ژگان كليدي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

فصل اول: بررسي مفهوم شناسي سِحر و ديدگاههاي مختلف در مورد آن

بخش اول: معنا شناسي سِحر از نظر لغوي و اصطلاحي

1-1- معناي لغوي و اصطلاحي سِحر…………………………………………………………………………………………………………………………… 12

1-1-1- معناي لغوي سحر………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

1-1-2- معناي اصطلاحي سحر………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

1-1-2-1- معناي اصطلاحي سحر از ديدگاه فقهاي شيعه……………………………………………………………………………………………… 13

1-1-2-2- چشم زخم…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

1-2- آيا چشم زخم واقعيت دارد؟……………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

1-2-1- پيشينه ي سحر…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

1-2-1-1- تاريخچه جادوگري در ملل مختلف…………………………………………………………………………………………………………….. 15

1-2-1-2- سحر در عصر حاضر………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

1-1-1-1- سحر از ديدگاه فقها و علماي دين……………………………………………………………………………………………………………… 19

بخش دوم: ماهيّت سِحر و جادو و تاريخچه آن

1-2-2- مفهوم سحر………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

1-2-2-1- تاريخچه سحر………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

1-2-2-2- چگونگي تأثير سحر………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

1-2-3- استفاده از سحر براي مبارزه با قرآن و پيامبر……………………………………………………………………………………………………. 28

1-2-3-1- جادوگري از نظر تورات……………………………………………………………………………………………………………………………… 28

1-2-3-2- تأثير تكويني سحر به اذن خدا…………………………………………………………………………………………………………………… 29

1-2-4- سحر و جادو تا چه اندازه صحت دارد………………………………………………………………………………………………………………. 30

بخش سوم: تمايز بين معجزه ، كرامت ،سِحر ـ چگونگی مقابله با طلسم؟

1-2-4-1- مفهوم معجزه…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33

1-2-4-2- تمايز بين معجزه و سحر از ديدگاه قرآن كريم…………………………………………………………………………………………….. 34

1-2-5- تعاريفي ديگر از تفاوت سحر با معجزه ……………………………………………………………………………………………………………. 36

1-2-5-1- فرق معجزه و شعبده………………………………………………………………………………………………………………………………… 37

1-2-5-2- تمايز كرامت و سحر از نظر فقهي……………………………………………………………………………………………………………….. 38

1-2-6- تعريف طلسم……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 40

فصل دوم: سِحر و جادو در قرآن و روايات

بخش اول: جايگاه سحر از ديدگاه قرآن كريم

1-2-6-1- سحر از ديدگاه قرآن كريم…………………………………………………………………………………………………………………………. 45

1-2-6-2- منشاء كفر ساحران از ديدگاه قرآن كريم…………………………………………………………………………………………………….. 46

1-2-7- يِأجوج و مِأجوج……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 47

1-1-7-1- قرآن و عهد عتيق…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 47

1-2-7-1- انواع معني سحر در قرآن كريم………………………………………………………………………………………………………………….. 51

1-2-7-2- ساحري كردن از نظر قرآن كريم………………………………………………………………………………………………………………… 52

1-2-8- سحر و پيامبران در قرآن……………………………………………………………………………………………………………………………….. 53

بخش دوم: سحر و جادو در روايات و كلمات فقها

1-2-8-1- سحر از ديدگاه روايات………………………………………………………………………………………………………………………………. 57

1-2-8-2-اسلام و علوم غريبه……………………………………………………………………………………………………………………………………. 59

1-2-9-حكم تعليم سحر……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 60

1-2-9-1- سحر از منظر فقه و حديث………………………………………………………………………………………………………………………… 61

1-2-9-2- حكم فقهي سحر………………………………………………………………………………………………………………………………………. 62

1-2-9-3- آيا جادوگري در اديان ديگر هم مردود شناخته شده است يا اين كه فقط در دين اسلام اين طور است؟…………….. 63

بخش سوم: مقايسه ديدگاههاي روايات و جامعه شناسان  در مورد سحر

1-2-9-5- معناي جادو و هدف جادو و سحر نزد مردم شناسان و علماي ديني و متون دینی ما يكي نيست ، هر چند بسيار به هم نزديك است……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68

1-2-9-6- بطلان و بي ثمري سحر…………………………………………………………………………………………………………………………….. 73

1-2-9-7- آيا مي شود به ساحران مراجعه نمود؟…………………………………………………………………………………………………………. 74

1-2-10- علائم دعا نويسان شرعی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 74

1-2-10-1- خصوصيات جادوگران حيله گر………………………………………………………………………………………………………………… 74

فصل سوم: بررسي انواع مصاديق سحر و جادو و تشريح اعمال مرتاضان و دراويش

بخش اول: تردستي (شعبده يا چشم بندي) ، پيش گويي و جن گيري

1-2-10-2- تردستي………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 78

2-1- تردستي از نظر فقهي…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 78

2-1-1- انواع تردستي و تاريخچه ي آن………………………………………………………………………………………………………………………. 79

2-1-2- پيش گويي………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 80

2-1-2-1- پيش گويي از نظر فقهي……………………………………………………………………………………………………………………………. 81

2-1-2-2- رواياتي درباره ي پيش گويي……………………………………………………………………………………………………………………… 81

2-2- آيات قرآن در مورد پيشگويي…………………………………………………………………………………………………………………………….. 83

2-2-1- اشاره به حركت زمين……………………………………………………………………………………………………………………………………. 83

2-2-2- پايه و اساس علم و نجوم………………………………………………………………………………………………………………………………. 86

2-3- ماده اوليه جن چيست؟……………………………………………………………………………………………………………………………………… 87

2-3-1- جن گيري……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 88

2-4-1- جن گيران چطور افرادي هستند؟……………………………………………………………………………………………………………………. 88

2-3-2- تسخير جن از نظر فقهي………………………………………………………………………………………………………………………………… 89

2-4- همه چيز درباره ي جن از ديدگاه قرآن……………………………………………………………………………………………………………….. 90

2-4-1- آيا از جن بايد ترسيد؟………………………………………………………………………………………………………………………………….. 93

بخش دوم: كهانت

2-4-1-1- كهانت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 95

2-4-1-2- خبر دادن از آينده به كمك شياطين نوعي شرك است………………………………………………………………………………… 96

2-4-2-كهانت از نظر قرآن كريم………………………………………………………………………………………………………………………………… 96

2-4-2-1- انواع كهانت……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 97

2-4-2-2- حكم كهانت از نظر فقهي…………………………………………………………………………………………………………………………… 102

2-5- كاهنان و خبر بعثت پيامبر………………………………………………………………………………………………………………………………… 103

2-5-1- مرتاضان و دراويش كه هستند؟……………………………………………………………………………………………………………………… 103

2-5-1-1- سحر با كمك اجنه و با تسخير جن……………………………………………………………………………………………………………. 105

2-5-1-2- تأثير اراده در خوارق عادات مرتاضان و دراويش…………………………………………………………………………………………….. 106

2-5-2- انواع افعال و اعمال خارق العاده مرتاضان و دراويش………………………………………………………………………………………….. 107

2-5-2-1- وجود افعال خارق العاده اي كه مستند به اسباب طبيعي و عادي نيستند……………………………………………………….. 108

2-5-2-2- تأثير اراده در افراد خارق العاده…………………………………………………………………………………………………………………… 109

بخش سوم: چشم زخم ، علم هيپنو تيزم و تب احضار ارواح در مرتاضان و دراويش

2-5-3- چشم زخم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 111

2-4-2-5- اعتقاد مردم به چشم زخم…………………………………………………………………………………………………………………………. 111

2-5-3-1- چشم زخم و واقعيت آن از نظر روايات………………………………………………………………………………………………………… 112

2-5-3-2- آيا چشم زخم حقيقت دارد؟………………………………………………………………………………………………………………………. 113

2-5-4- يك داستان باورنكردني براي باور كردن………………………………………………………………………………………………………….. 113

2-5-4-1- چشم زخم از نظر اسلام…………………………………………………………………………………………………………………………….. 114

2-5-4-2- اهميت مجزا كردن خرافات از چشم زخم با ذكر مثال…………………………………………………………………………………… 115

3-1- تعويذات جهت دفع سِحر و جادو و چشم زخم……………………………………………………………………………………………………… 116

3-1-1- هیپنوتیزم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 120

3-1-1-2- تاريخچه هيپنوتيزم…………………………………………………………………………………………………………………………………… 120

3-1-2- روش هاي هيپنوتيزم…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 121

3-1-2-1- روش كياسون………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 123

3-1-2-2- در روان درماني………………………………………………………………………………………………………………………………………… 124

3-2- توصيفي ديگر از هيپنوتيزم و اينكه هيپنوتيزم از نظر فقهي چه حكمي دارد؟……………………………………………………………. 124

3-2-1- تعريف هيپنوتيزم از ديدگاه نظريه پردازان………………………………………………………………………………………………………. 125

3-2-1-1- چگونگي صحت ارتباط با ارواح و احضار آنان……………………………………………………………………………………………….. 128

3-2-1-2- احضار ارواح از نظر علمي و فلسفي……………………………………………………………………………………………………………… 129

3-2-2- شبهاتي در مورد مسئله احضار ارواح……………………………………………………………………………………………………………….. 129

3-2-2-1- احضار ارواح از ديدگاه فقهي………………………………………………………………………………………………………………………. 133

3-2-2-2- تشريح ابعاد احضار روح…………………………………………………………………………………………………………………………….. 136

3-3- كلي گويي و احضار ارواح…………………………………………………………………………………………………………………………………… 137

3-3-1- جلسه ي ارتباط با ارواح…………………………………………………………………………………………………………………………………. 138

نتيجه گيري …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 143

پيشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 149

فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 150

چكيده لاتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 156

 

چكيده

با توجه به اینکه موضوع این تحقیق، بررسی حکم فقهی سحر از دیدگاه مذاهب اسلامی است، هدف نگارنده بر این است تا در این پژوهش حکم تکلیفی سحر و احکام وضعی ناشی از آن را برای افراد مختلف در شرایط گوناگون بیان نماید.

در تعریف سحر باید بگوییم سحر امری شگرف است که به امر خارق العاده شباهت دارد اما خود امری خارق العاده نیست؛ زیرا اولاً آموختنی است ثانیاً انجام آن به ارتکاب کارهای زشت باعث می شود که انسان مورد وسوسه های شیطان قرار گیرد. یکی از دستاوردهای نامطلوب در مورد سحر این است که جامعه توجه چندانی برای جلوگیری از این پدیده ندارد و ما هنوز شاهد سحر هستیم. همه ی مذاهب اسلامی حکم به حرام بودن سحر دارند و گروهی از معتزله با استناد از سوره ی طه آیه66 معتقدند سحر صرف خرافات است و واقعیت ندارد.ولی اگر انجام سحر در جهت ابطال سحر صورت گیرد جایز است و واجب کفایی است. حد ساحر مسلمان در صورت شهادت دادن دو مرد مسلمان قتل است.

واژگان كليدي: سِحر و جادو – تردستي – پيش‌گويي- كهانت- جن‌گيري

 

مقدمه

همان‌گونه كه در قرآن مجيد آمده است،‌دين در نزد خداوند، اسلام است و خداوند اين دين را به عنوان دين جاويدان براي انسان پسنديده است و هدف آن را رساندن انسان به سعادت دنيا و آخرت مي‌داند كه براي رسيدن به اين هدف برنا‌مه‌هايي را براي تمام شئونات زندگي فردي، اجتماعي،‌سياسي، عبادي، دنيوي، اخروي و …انسان در نظر گرفته است و آن چه را كه لازمه پيمودن راه سعادت و كمال انسان دانسته،‌ واجب و انسان را ملزم به انجام آنها نموده است و آن چه را كه مانع پيمودن راه سعادت و كمال انسان دانسته، حرام كرده و انسان را از انجام آن نهي نموده است.

يكي از چيزهايي كه مانع رسيدن انسان به سعادت است و خداوند از آن نهي فرموده، مساله سِحر و ساحري مي‌باشد كه فرمان داده است چنان چه كسي مرتكب اين عمل شود، بايد مجازات شود؛‌اسلام دين كاملي است كه هيچ گونه عيب و نقصي در آن راه ندارد؛ بنابراين بي جهت و بدون اتمام حجت كسي را مجازات نمي‌كند. در مورد مساله سِحر نيز برنامه اسلام اين است كه بدون دليل و حجت ساحر را مجازات نمي‌كند. بنابراين براي پيشگيري از وقوع سِحر، برنامه‌هايي را تدارك ديده تا كسي مرتكب اين عمل نشود و چنان‌چه كسي به اين برنامه‌ها توجه نكند و عمل سِحر از او سر بزند او را مجازات مي‌كند. بعضي از اين برنامه‌ها به شرح ذيل مي‌باشد:

1- اسلام انسان‌ها را تشويق به دين‌داري و واقعيت‌پذيري مي‌نمايد و اين كه نهي مي‌كند برخي انسان‌ها را به ساحري روي آوردن زيرا آنها هرگز روي رستگاري را نمي‌بينند. اسلام انسان‌ها را از خرافه‌پرستي نهي مي‌كند و افراد مي‌توانند براي گره‌گشايي مشكلات خود همواره از خدا كمك بخواهند چرا كه ياد خدا آرام‌بخش دل‌هاست.

2- انسان‌ها مي‌توانند به جاي روي‌آوردن به ساحري يا قبول سِحر دست دعا و تضرع به درگاه خداوند بردارند و همواره از آيات الهي ياري بخواهند كه اثرات مثبت و ساحري اثرات منفي دارد،  از ياد خداوند غافل نشوند و به قضا و قدر الهي اعتقاد داشته باشند زيرا اين طور فردي، همواره از زندگي راضي و خرسند است و اندوه مشكلات را نمي‌خورد.

3- خداي تعالي در قرآن سوره انعام آيه 97 مي‌فرمايد:

«اوست خدايي كه ستاره ها را براي شما قرار داد تا در تاريكي‌هاي بيابان و دريا به آنها راه بيابيد، و ما براي مردم دانا نشانه‌هاي قدرت خود را بيان كرديم.

 

كليات تحقیق

 

بيان مسئله

با توجه به اين كه موضوع اين تحقيق، بررسي حكم فقهي سِحر از دیدگاه مذاهب اسلامي است، هدف نگارنده اين است كه با مراجعه به قرآن كريم به عنوان اولين و مهم‌ترين منبع احكام، احاديث معصومين – عليهم السلام – كتب تفسيري مفسرين شيعه و اهل سنت و كتب فقهي فقهاي مذاهب اسلامي حكم تكليفي سِحر را بيان نمايد كه شارع مقدس از بين احكام پنج‌گانه‌ي تكليفي(واجب، حرام، مستحب،‌مكروه و مباح) كدام حكم را براي سِحر در نظر گرفته است و چنان چه ثابت شود شارع مقدس حكم تكليفي حرمت را براي سِحر در نظر گرفته است، احكام وضعي ناشي از آن، ‌چه هستند؟ و آيا اين احكام تكليفي سِحر كه حرمت است به صورت مطلق يا نسبي؟ يعني آيا سِحر براي تمام افراد انسان‌ها و تمام شرايط حرام است يا نه بعضي از افراد استثناء شده‌اند و در بعضي شرايط حرمت تبديل به حليت مي‌شود؟‌و اگر حكم تكليفي حرمت تبديل به حليت شد حكم وضعي آن نيز برداشته مي شود يا به قوت خود باقي است؟

تاريخچه‌تحقيق

در اين‌كه سِحر از چه زماني در ميان بشر پديدار شد و چه كسي آن را در ميان ديگران انتقال داد، نظرات فراواني داده شده كه هيچ كدام قانع كننده نيست اما آن نظري كه بيشتر با ظاهر آيات قرآني سازگار است اين است كه آغاز پيدايش سِحر به صورت علمي منسجم و دانشي كه از استاد به شاگرد انتقال پيدا مي‌كرد به زمان حضرت سليمان(ع) برمي‌گردد و خاستگاه آن، قوم يهود مي‌باشد گرچه قبل از حضرت سليمان (ع) نيز سِحر و جادو ميان يهوديان رواج داشته است؛‌ مثل ساحران فرعون در زمان حضرت موسي(ع).

دانشمندان و فقيهان مسلمان مسئله سِحر را در ضمن كتاب متاجر بيان و حكم آن را بيان نموده‌اند. امام خميني(ره)در كتاب تحرير الوسيله به بيان احكام آن پرداخته و شيخ انصاري (ره) در كتاب مكاسب در ضمن مكاسب محرمه احكام آن را بيان نموده است و مفسراني نيز در ضمن آيات قرآن از آن بحث نموده‌اند، مانند:علامه طباطبائي (ره)در الميزان و علامه مجلسي (ره) نيز در كتاب بحارالانوار در مناسبت‌هايي از آن سخن گفته است.

پرسش‌هاي تحقيق

1- مذاهب اسلامي درباره ي سِحر و جادوگري چه حكمي را بيان نموده‌اند؟

2- حد ساحري چيست؟

3- موارد جايز بون تعليم سِحر و استفاده از آن كجاست؟

4- آيا سِحر با تردستي تفاوت دارد؟

 

ضرورت، اهداف و اهميت تحقيق

آن چه باعث شد نگارنده موضوع تحقيق خود را در رابطه با سِحر انتخاب نمايد اين بود: از زماني كه خود را شناخته، مسأله سِحر در اين كشور وجود داشته و اين موضوعي بود كه ذهن نگارنده را به خود مشغول نموده بودكه چرا در اين جامعه اسلامي بايد كلاهبرداران سودجويي وجود داشته باشند كه به ساحري پرداخته، جيب مردم را خالي كنند و با شياطين و ارواح و يا اَجنه ارتباط برقرار نمايند؟

نگارنده با پرداختن به اين موضوع به دنبال اين هدف است تا با مراجعه به قرآن كريم، احاديث معصومین(عليهم السلام)كتب تفسيري مفسرين شيعه و اهل سنت و كتب فقهي فقهاي مذاهب اسلامي و جامعه‌شناسان احكام مربوط به سِحر را به دست آورد تا مشخص شود كه علت رواج سِحر و جادو در جامعه اسلامي، فقدان احكام و قوانين لازم از سوي شارع مقدس براي مجازات ساحر است يا نه علت سِحر و جادو سهل انگاري دستگاه قضايي است كه احكام و قوانین لازم از سویشارع مقدس را در مورد ساحران به اجرا درنمي‌آورد يا مشكل از اين جهت است كه ماهيت سِحر و مسائلي كه به آن وابسته است به گونه‌اي است كه اجازه نمي‌دهد ساحر آن گونه كه لازم و شايسته است مجازات شود. در شرايط كنوني پرداختن به اين موضوع اين اهميت را دارد كه احكام مربوط به سِحر به صورت يك‌جا، مطرح شود تا هم قضات محترم از آن استفاده نمايند و هم ديگران با مطالعه اين تحقيق با مجازات سِحر آشنا شوند. بالطبع در نظام جمهوری اسلامی باید طبق قوانین شرع اسلام برای مجازات ساحر قوانینی وضع شده باشد.

عامه‌ي مردم با خواندن مطالب اين تحقيق با اعمال ساحران آشنا شوند و بدانند كه آنها كلاهبرداراني بيش نيستند و هدف عمده ساحران از انجام سِحر خالي كردن جيب مردم است. در مقابل مردم نيز بايد با دوري كردن از خرافه‌پرستي و خودباوري ديني و تقويت حسِّ خداشناسي و ايمان خود از اين كلاهبرداران شياد دوري گزينند.

تعداد صفحه : 171

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --