دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:ارزیابی کارآیی زنجیره ي تأمین با استفاده از روش تحلیل پوششی دادههاي فازي و مدل کارت امتیازي متوازن

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

گرایش : صنایع

عنوان : ارزیابی کارآیی زنجیره ي تأمین با استفاده از روش تحلیل پوششی دادههاي فازي و مدل کارت امتیازي متوازن

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

دانشگاه علوم و فنون مازندران


 

پایان نامه

مقطع کارشناسی ارشد

 


رشته : مهندسی صنایع – صنایع

عنوان/موضوع : ارزیابی کارآیی زنجیره ي تأمین با استفاده از روش تحلیل پوششی دادههاي فازي و مدل کارت امتیازي متوازن

 

 

اساتید راهنما   :آقاي پروفسور ایرج مهدوي – آقاي دکتر شیرازي

تابستان1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

فصل اول: مقدمه وکلیات تحقیق.. 1

1.1 مقدمه.. 2

2.1 بيان مساله.. 2

3.1  سابقه و ضرورت انجام پژوهش.. 4

4.1  مفروضات تحقيق.. 6

5.1  اهداف تحقيق.. 6

فصل دوم: ادبیات تحقیق.. 8

1.2 مقدمه.. 9

2.2 مديريت زنجيره‌ي‌تأمين.. 9

1.2.2 فرآيند ارزيابي عملکرد زنجيره‌ي‌تأمين.. 12

2.2.2 تحليل پوششي داده‌ها.. 12

3.2 تعريف عملکرد و مجموعه امکان توليد.. 13

1.3.2 مدل ورودي‌گرا و خروجي‌گرا.. 20

2.3.2 مزايا و معايب تحليل پوششي داده ها.. 20

3.3.2  مدل کارت امتيازدهي متوازن.. 22

4.3.2  مفهوم کلي کارت امتيازي متوازن.. 23

5.3.2  معرفي وجوه كارت امتيازي متوازن.. 25

4.2  پیشینه تحقیق.. 28

1.4.2 معيارهاي ارزيابي عملکرد زنجيره‌ي‌تأمين.. 33

1.1.4.2 شاخص‌هاي ارزيابي چِن.. 33

2.1.4.2 شاخص‌هاي تحقيق گوناسکاران و همکاران 40

فصل سوم: روش تحقیق.. 43

1.3 مدل چارنز، کوپر و رودز.. 44

2.3  مدل تحلیل پوششی داده‌های فازی.. 45

1.2.3 سیستم‌های خطی فازی.. 45

3.3  متدولوژی پژوهش.. 51

1.3.3  مدل تركيبی BSC-FDEA.. 52

فصل چهارم: محاسبات و یافته های تحقیق.. 56

1.4  شرح مساله.. 57

2.4 استخراج شاخص ها.. 58

1.2.4 جامعه آماري.. 58

2.2.4  نمونه آماري.. 59

3.2.4  طراحي پرسشنامه.. 60

3.4  شاخص‌های ارزیابی.. 65

4.4 داده‌های مساله.. 66

5.4  مدل تحلیل پوششی داده‌های فازی.. 68

  1. 4. 6 نتایج مدل تحلیل پوششی داده‌های فازی.. 69

4 .7  تحلیل حساسیت.. 71

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 74

1.5 مقدمه.. 75

2.5 نتایج.. 75

3.5 بحث.. 78

4.5 پیشنهادات کاربردی پژوهش.. 80

5.5 محدودیتهای پژوهش.. 81

6.5 پیشنهادات آتی.. 81

پیوست… 83

پیوست الف: شاخص‌های ارزیابی چِن.. 84

پیوست ب: چارچوب ارائه شده توسط گوناسکاران و همکاران برای معیارهای ارزیابی.. 87

پیوست پ: مدل‌های ارزیابی کارآیی زنجیره‌ی‌تأمین و مشخصات آن‌ها  88

پیوست ت: شاخص‌های ارزیابی شپرد و گانتر.. 93

منابع.. 99

 

فهرست اشکال

شکل  2- 1 : يک نماي ساده از زنجيره‌ي‌تأمين.. 9

شکل 2 2 : يک نماي کامل از زنجيره‌ي‌تأمين.. 10

شکل  2- 3 : فرآيند ارزيابي عملکرد زنجيره‌ي‌تأمين.. 12

شکل2-4 : يک واحد تصميم‌گيري با يک خروجي و يک ورودي.. 14

شکل2- 5 : يک واحد تصميم‌گيري و خروجي‌ها و ورودي‌هاي آن   14

شکل  2-6 : واحد فرضي با ورودي کمتر، خروجي يکسان.. 17

شکل  2 7 : واحد فرضي با ورودي يکسان، خروجي بيشتر   17

شکل 2 8 : واحد فرضي با ورودي کمتر، خروجي بيشتر.. 18

شکل  2 9 : نمايش يکي از ضعف‌هاي مدل تحليل پوششي داده‌ها   22

شکل  2- 10 : خلاصه وجوه کارت امتيازي متوازن (کاپلان و نورتون 1992)   28

شکل  3- 1 : واحد تصمیم‌گیری با s ورودی و m خروجی.. 44

شکل  3 2 : تعریف نامساوی فازی.. 47

شکل  3 3 : نمایش بیشینه‌سازی یک عدد فازی.. 48

شکل 3 4 : نمایش ………… 49

شکل 3 5 : فرایند انجام مطالعه.. 52

شکل  3- 6 : مدل ترکیبی ارزیابی عملکرد.. 54

شکل  4 1 : نمایی از زنجیره‌ی‌تأمین مساله مورد بررسی   58

شکل 4 2: مدل مفهومی تحلیل پوشش داده‌های فازی.. 68

شکل  4 3 : رتبه‌بندی واحدهای تصمیم‌گیری در سطوح مختلف اطمینان   73

 

فهرست جداول

جدول  2 1 : دسته‌بندي شاخص‌هاي ارزيابي چِن.. 34

جدول 2 2 : دسته‌بندي شاخص‌هاي تحقيق گوناسکاران.. 40

جدول  3 1 : ساختار تکمیلی B S C-D E A… 53

جدول  4 1 : شاخص هاي ارزيابي عملکرد زنجيره تامين از چهار (B S C).. 60

جدول  4 2 : شاخص‌های ارزیابی در نظر گرفته شده برای مساله   65

جدول  4 3 : مقادیر مربوط به شاخص‌های هزینه‌ای برای زنجیره‌های تأمین.. 67

جدول  4 4 : داده‌های مربوط به شاخص‌های غیر هزینه‌ای زنجیره‌های تأمین.. 67

جدول  4 5: مقادیر کارآیی‌های محاسبه شده برای شش واحد تصمیم‌گیری   70

جدول  4 6 : رتبه‌بندی زنجیره‌های تأمین با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌های فازی.. 71

جدول  4 7:  کارآیی زنجیره‌های تأمین در سطوح اطمینان مختلف   72

جدول 5-1 :رتبه‌بندی واحدهای تصمیم‌گیری با استفاده از سه روش   77

 

فصل اول:
مقدمه وکلیات تحقیق

1.1 مقدمه

در سال‌هاي اخير، مديريت زنجيره‌ي‌تأمين[1]  به دليل افزايش روزافزون رقابت در بازارهاي جهاني به يکي از مهم­ترين زمينه‌ها در شاخه‌ي مديريت توليد تبديل شده است. مديريت زنجيره‌ي‌تأمين، به عنوان ابزاري که در اوايل دهه 1990 بوجود آمده و شامل برنامه‌ريزي و مديريت عمليات و توليد، انتقال و توزيع کالا تا رسيدن به مشتري است، راهي را براي بهبود محيط توليد و رقابتي کردن آن پيشنهاد مي‌دهد. يک زنجيره‌ي‌تأمين مجموعه‌اي از امکانات، تأمين‌کنندگان، مشتريان، محصولات و روش‌هاي کنترل موجودي، فروش و توزيع است که تأمين‌کنندگان را به مشتريان متصل مي‌کند و با توليد مواد اوليه توسط تأمين‌کنندگان شروع شده و به مصرف محصول توسط مشتريان ختم مي‌شود (گوناسکاران و همکاران، 2001). به دليل اينکه زنجیره تامین نقش مهمي را در فرآيند مديريت توليد ايفا مي‌کند، ارزيابي عملکرد زنجيره‌ي‌تأمين به عنوان عنصر مهمي از عملکرد شرکت (سازمان) در نظر گرفته مي­شود. ارزيابي عملکرد را به صورت فرآيند کمي­سازي يا به صورت دقيق­تر فرآيند کمي­سازي و آناليز اثربخشي و بهره­وري تعريف مي‌کنند. بر اين اساس، بهره­وري زنجيره‌ي‌تأمين به صورت يک پيمانه اندازه­گيري از ميزان عملکرد منابع شرکت در کل زمينه زنجيره‌ي‌تأمين براي رسيدن به اهداف خاص آن تعريف مي­شود.

مسائل ارزيابي عملکرد زنجيره‌ي‌تأمين دامنه وسيعي را از ارزيابي عملکرد واحدهاي مستقل يک زنجيره‌ي‌تأمين تا ارزيابي عملکرد کل زنجيره‌ي‌تأمين را شامل مي­شود.  مساله ارزيابي عملکرد زنجيره‌ي‌تأمين يکي از جامع­ترين مسائل تصميم­گيري استراتژيک است که بايد براي بهره­وري بلندمدت کل يک زنجيره‌ي‌تأمين در نظر گرفته شود.

2.1 بيان مساله

مديريت زنجيره‌ي‌تأمين مجموعه‌اي از رويکردهايي است که سعي مي‌کند تأمين‌کنندگان، توليدکنندگان، انبارها و مصرف‌کنندگان را به طور مؤثري در هم ادغام کند تا کالاها در مقدار درست، در مکان درست و در زمان درست توليد و توزيع شوند. اين رويکردها درصدد حداقل‌کردن هزينه‌هاي سيستم هستند درحالي که سطح خاصي از سرويس را ارضاء مي‌کنند (بيمن، 1999). ثابت شده است که مديريت مؤثر يک زنجيره‌ي‌تأمين، مکانيزم بسيار مؤثري براي تحويل سريع و مطمئن کالا و خدمات با کيفيت بالا و با هزينه حداقلي مي­باشد (گوناسکاران و همکاران، 2004). سابقاً واحدهاي بازاريابي، توزيع، برنامه‌ريزي، توليد و فروش در يک زنجيره‌ي‌تأمين مستقل عمل مي‌کردند. متناظراً ارزيابي عملکرد يک زنجيره‌ي‌تأمين به معني ارزيابي عملکرد واحدهاي بازاريابي، توزيع، برنامه‌ريزي، توليد و فروش به صورت مستقل خواهد بود. بعضي از محققين در گذشته عملکرد واحدهاي مستقل يک زنجيره‌ي‌تأمين را ارزيابي کردند مانند ارزيابي عملکرد مراکز توزيع (DC[2]) (راس[3] و دروگ[4]، 2002)، ارزيابي عملکرد فروش ( ايستون[5] و همکاران، 2002)، ارزيابي عملکرد تأمين­کننده ( تولريا[6] و همکاران، 2006) و غيره. به هر حال اين واحدهاي مستقل در زنجيره‌ي‌تأمين داراي اهداف خاص خودشان هستند و اين اهداف اغلب با هم در تضاد هستند. بنابراين نياز به يک چارچوب ارزيابي عملکرد که در آن عملکرد اين واحدهاي مستقل با هم ادغام شده و به صورت هم‌زمان ارزيابي شوند، احساس مي‌شود. براي به­دست­آوردن يک زنجيره‌ي‌تأمين کارا، ارزيابي عملکرد کل زنجيره‌ي‌تأمين بسيار مهم است. در اين پايان‌نامه به زنجيره‌ي‌تأمين به صورت يک کل نگاه مي‌شود و به عنوان يک سيستم در نظر گرفته مي‌شود. در اين پايان‌نامه يک زنجيره‌ي‌تأمين سه سطحي شامل تأمين‌کننده، توليدکننده و مشتري در نظر گرفته مي‌شود و اين زنجيره به عنوان يک واحد تصميم‌گيري در سطح توليدکننده ارزيابي عملکرد مي‌شود.

براي ارزيابي زنجيره‌ي‌تأمين شاخص­هاي مختلفي مانند هزينه، زمان، سود، سطح خدمت و … اندازه‌گيري مي­شوند. ارزيابي زنجيره‌ي‌تأمين با استفاده از روش­هاي مختلفي انجام مي‌شود. تحليل پوششي داده­ها به عنوان يک روش ناپارامتريک بر پايه تکنيک برنامه‌ريزي خطي بنا شده است و عملکرد واحدهاي مختلف را به نسبت هم مي‌سنجد. وانگ[7] و وانگ (2007) با دادن شواهد و دلايلي مناسب، معتقدند تحليل پوششي داده­ها روش مناسبي براي مديريت زنجيره‌ي‌تأمين است. تحليل پوششي داده­ها مي­تواند ورودي­ها و خروجي‌هاي چندگانه داشته باشد و شاخص­هاي کمي و کيفي را به کار گيرد (وِن و همکاران، 2010). در اين پايان­نامه شاخص­هايي مانند هزينه، تحويل­ به موقع و زمان تدارک[8] براي ارزيابي عملکرد زنجيره‌ي‌تأمين در نظر گرفته شده و  ارزيابي عملکرد در سطح توليدکننده انجام مي‌شود در حالي که معمولاً به زنجيره‌ي‌تأمين به صورت يک سيستم و کل‌نگرانه نگاه شود؛ اين موضوع بدان معناست که شاخص‌هاي ارزيابي عملکرد براي واحد توليدکننده (سطح دوم زنجيره) و در ارتباط آن با تأمين‌کننده و مشتري اندازه‌گيري مي‌شوند و کليت زنجيره‌ي‌تأمين حفظ مي‌شود.

3.1  سابقه و ضرورت انجام پژوهش

مدل­هاي تحليلي ارائه شده براي ارزيابي عملکرد زنجيره‌ي‌تأمين شامل تکنيک­هاي مختلفي از روش­هاي امتيازدهي موزون ساده تا برنامه­ريزي پيچيده رياضي و از مدل­هاي ارزيابي قطعي تا مدل‌هاي تحت شرايط عدم قطعيت را شامل مي­شود. اخيراً روش­هاي مختلفي براي مواجهه با مساله ارزيابي عملکرد زنجيره‌ي‌تأمين ارائه شده است. 16 دسته از اين روش­ها به وسيله‌ي استمپ[9] و همکاران (2010) مرور شد. اين روش‌ها شامل هزينه‌يابي بر اساس فعاليت، کارت امتيازدهي متوازن، مدل مرجع عملياتي زنجيره‌ي‌تأمين، چارچوب تحقيقات لجستيکي، مميزي ازلاگ[10]، EFQM و غيره هستند. نتايج اين تحقيق در پيوست (پ) ارائه مي‌شود.

براي ارزيابي عملکرد زنجيره‌ي‌تأمين شاخص­هاي مختلفي در دسته‌هايي مانند هزينه، زمان، سود، سطح خدمت و … اندازه­گيري مي­شوند. توماس[11] و گريفين[12] (1996) هزينه حمل­و­نقل را برابر با بيش از نيمي از هزينه­هاي يک زنجيره‌ي‌تأمين دانسته­ و از آن براي ارزيابي استفاده کردند. لي[13] و بلينگتون[14] (1992) سطح رضايت مشتريان را در شرکت­هايي که مشترياني از سراسر دنيا دارند يک عامل مهم دانسته­ و اشاره کرده­اند که اگر استراتژي­هاي اتخاذ شده در راستاي جلب رضايت مشتريان نباشد بسيار هزينه­بر خواهند بود. مپس[15] و همکاران (1997) سطح توليد را عامل بسيار مهمي در هزينه توليد، کيفيت و انعطاف­پذيري دانسته­ و اشاره کرده­اند که عملکرد فرآيندهاي توليد به عنوان بخش مهمي از يک زنجيره‌ي‌تأمين بايد اندازه­گيري شده و بهبود يابد.

اغلب مطالعات موجود بر روي ارزيابي عملکرد زنجيره‌ي‌تأمين بر چارچوبي از سيستم شاخص ارزيابي استوار هستند. به هر حال، اغلب اين روش­ها از خود افراد براي محاسبه وزن شاخص­ها در فرآيند ارزيابي استفاده مي­کنند. به دليل وجود نظرهاي شخصي وزن شاخص­ها نمي­توانند به صورت دقيق اندازه­گيري شوند (وو[16] و اولسن[17]، 2008).

براي کاهش عدم دقت وزن شاخص، که با استفاده از نظر شخصي تصميم­گيرنده افزايش يافته است، از تحليل پوششي داده­ها به عنوان يک روش غير پارامتريک براي ارزيابي عملکرد زنجيره‌ي‌تأمين استفاده مي‌شود. خاصيت اصلي تحلیل پوششی داده ها[18] اين است که مي­تواند عملکرد را در حالتي که ورودي­ها و خروجي­هاي چندگانه وجود دارد اندازه­گيري کند. وانگ و وانگ (2007) يک مدل تحليل پوششي داده­ها را با استفاده از شاخص­هايي مانند هزينه، تحويل به موقع، سود و چرخه زمان توليد ارائه کردند. با توجه به اين که بعضي از شاخص‌هاي اندازه­گيري شده در زنجيره‌ي‌تأمين مخصوصاً هزينه به صورت قطعي نيستند و شاخص­هاي عدم قطعيت در آنها ديده مي­شود، استفاده از روش­هاي عدم‌قطعيت مانند منطق فازي مناسب به نظر مي­رسد (ژو[19] و همکاران، 2009). تا به‌حال براي ارزيابي زنجيره‌ي‌تأمين به ندرت از روش­هاي عدم قطعيت استفاده شده است (وانگ و وانگ، 2007). از روش‌هاي عدم­قطعيت استفاده شده مي­توان به مجموعه­هاي ناهموار اشاره کرد (ژو و همکاران، 2009). در اين مرجع با توسعه يک مجموعه ناهموار از شاخص­هايي مانند هزينه، تعداد کارکنان، انعطاف­پذيري توليد و سطح خدمت براي ارزيابي عملکرد استفاده شده است. در اين تحقيق از تحليل پوششي داده­هاي فازي جهت ارزيابي عملکرد زنجيره­‌هاي تأمين استفاده مي‌شود که در تحقيقات پيشين تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته ‌است. در اين پايان‌نامه زنجيره‌ي‌تأمين به صورت يک کل و يک سيستم در نظر گرفته مي‌شود که ورودي‌ها و خروجي‌هاي مدل تحليل پوششي داده‌هاي فازي، همان ورودي‌ها و خروجي‌هاي سيستم زنجيره‌ي‌تأمين هستند. شاخص‌هاي ارزيابي در سطح توليدکننده اندازه‌گيري مي‌شود و براي حفظ يکپارچگي زنجيره‌ي‌تأمين اندازه‌گيري شاخص‌ها براي توليدکننده و با حفظ ارتباطش با تأمين‌کنندگان و مشتريان انجام مي‌شود.

[1] Supply Chain Management

[2] Distribution Center

[3] Ross

[4] Droge

[5] Easton

[6] Talluria

[7] Wong

[8]  Lead time

[9] Estampe

3  ASLOG

[11]  Thomas

[12] Griffin

[13]   Lee

[14] Billington

[15] Mapes

[16] Wu

[17] Olson

[18] Data Analisys

[19] Xu

تعداد صفحه :109

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --