دانلود پایان نامه کارشناسی:صلاحیت محلی دادگاه های کیفری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته : حقوق

عنوان : صلاحیت محلی دادگاه های کیفری

وزارت علوم و تحقيقات و فناوري

واحد سرپل ذهاب

جهت اخذ درجه کارشناسی حقوق

موضوع:

صلاحیت محلی دادگاه های کیفری

 

استادراهنما:

گردآورنده:

 

 

بهار 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

فصل اول کلیات

1-1بخش اول

1-1 -1مقدمه:….……………………………………………………………………………………………………………………..2

2-1-1 تعريف ……………………………………………………………………………………………………………………….2

2-2 بخش دوم

1-2 -1تعریف آیین دادرسی کیفری………………………………………………………………………………………7

2-2-1مفهوم آئین دادرسی کیفری…………………………………………………………………………………………8

3-2-1موضوع آئین دادرسی کیفری……………………………………………………………………………………….9

4-2-1هدف های آئین دادرسی کیفری………………………………………………………………………………….9

فصل دوم (ادبیات تحقیق)

1-2بخش اول

1-1-2دادگاه عمومی کیفری……………………………………………………………………………………………13

2-1-2دادسرای عمومی و انقلاب……………………………………………………………………………………..14

3-1-2نقش دادسرا در مرحله ی دادرسی…………………………………………………………………………..16

4-1-2انواع دادسراها……………………………………………………………………………………………………..17

5-1-2تشکیلات دادسرا………………………………………………………………………………………………18

6-1-2سابقه ی دادسرا در ایران…………………………………………………………………………………..19

7-1-2 مراجع قضائی……………………………………………………………………………………………….21

2-2بخش دوم

1-2-2انواع صلاحيت …………………………………………………………………………………………….23

2-2-2صلاحيت اضافي ………………………………………………………………………………………….28

3-2-2احاله…………………………………………………………………………………………………………..34

فصل سوم (ویژگی های قوانین کیفری)

1-3ویژگی های قوانین کیفری شکلی………………………………………………………………………..40

2-3عطف به ماسبق شدن قوانین آئین دادرسی کیفری………………………………………………….40

3-3شکلی بودن قوانین آئین دادرسی کیفری……………………………………………………………….41

4-3درون مرزی بودن این نوع قوانین……………………………………………………………………….41

5-3تفسیر موسع در قوانین آئین دادرسی کیفری………………………………………………………..42

6-3مراحل پنج گانه ی دادرسی کیفری…………………………………………………………………….42

 

فصل چهارم (شوراهای حل اختلاف و آسیب شناسی آن)

1-4بخش اول ـ بررسی اجمالی قانون شوراهای حل اختلاف…………………………………….46

1-1-4 هدف از تأسیس شوراهای حل اختلاف……………………………………………………….46

2-1-4شوراهای حل اختلاف و آسیب شناسی آن……………………………………………………49

3-1-4رسیدگی در شوراها………………………………………………………………………………….49

4-1-4صلاحیتهای شورای حل اختلاف………………………………………………………………..50

5-1-4اختلاف در صلاحیتهای شوراهای حل اختلاف و رفع آن………………………………..55

6-1-4ابلاغ اوراق و تجدید نظر خواهی از آرای شوراها و اجرای احکام…………………….57

2-4بخش دوم ـ آسیب شناسی شوراها…………………………………………………………………..58

1-2-4اعضای شورا……………………………………………………………………………………………59

2-2-4جایگاه الزام صادر کننده چک به تأدیه وجه آن……………………………………………..61

3-2-4جایگاه طرح دعوی حقوقی چک………………………………………………………………62

فصل پنجم(نتیجه گیری)

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………..65

منابع…………………………………………………………………………………………………………………67

چکیده:

آیین دادرسی کیفری شاخه ای مهم از دانش حقوق است که هدف آن تضمین حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی در جامعه است. امروزه تدوین اصول دادرسی کیفری بر مبنای نظریه ها و یافته های دانشمندان درباره ی شخصیت انسان است و روش های آن هر روز کامل تر و دقیق تر می شود تا دستگاه عدالت بهتر بتواند بی گناهان واقعی را از تبهکاران باز شناسد. به همین خاطر است که در تهیه ی لوایح قانونی کیفری، در نظر گرفتن مبانی علمی حقوق جزا و نیز دانستن فن قانون نویسی ضروری است تا از بروز ابهام در مصوبات قانونی و قوانین موضوعه ی جزایی جلوگیری گردد

در واقع مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي بايد بموجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هيچ فعل يا ترك فعل را نمي توان بعنوان جرم بموجب قانون متاخر مجازات نمود ليكن اگر بعد از وقوع جرم قانوني وضع شود كه مبني بر تخفيف يا عدم مجازت بوده و يا از جهات ديگر مساعد تر بحال مرتكب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي موثر خواهد بود و از طرف ديگر در قلمرو قوانين آئين دادرسي كيفري فرض اينست كه قانون لاحق بهتر از قانون سابق راه تشخيص حقيقت و اجراي عدالت را نشان مي دهد و حقوق و آزاديهاي متهم را بنحو اطمينان بخش تري تضمين ميكند در نتيجه بايد فوري بموقع اجرا گذاشته شود.

 

فصل اول

کلیات


1-1بخش اول

1-1-1مقدمه:

آیین دادرسی کیفری شاخه ای مهم از دانش حقوق است که هدف آن تضمین حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی در جامعه است. امروزه تدوین اصول دادرسی کیفری بر مبنای نظریه ها و یافته های دانشمندان درباره ی شخصیت انسان است و روش های آن هر روز کامل تر و دقیق تر می شود تا دستگاه عدالت بهتر بتواند بی گناهان واقعی را از تبهکاران باز شناسد. به همین خاطر است که در تهیه ی لوایح قانونی کیفری، در نظر گرفتن مبانی علمی حقوق جزا و نیز دانستن فن قانون نویسی ضروری است تا از بروز ابهام در مصوبات قانونی و قوانین موضوعه ی جزایی جلوگیری گردد.( عمید،1381)

2-1-1 تعريف

صلاحيت كيفري عبارت از اختياري است كه بموجب قانون براي مراجع جزائي جهت رسيدگي به امور كيفري تفويض شده است .

قواعد و مقررات مربوط به صلاحيت كيفري از قوانين آمره بوده و ناظر به نظم عمومي است و اراده افراد و مراجع كيفري تاثير در آن ندارد .

قواعد صلاحيت در قلمرو دادرسيهاي مدني يا ناظر به حقوق خصوصي افراد است (صلاحيت نسبي) يا مربوط به نظم عمومي است (صلاحيت ذاتي ) در نتيجه به صلاحيت كيفري بدون استثنا از قوانين آمره و ناظر به نظم عمومي بوده و عدول از آن ممكن نيست . (جوانمرد،1388)

2_ نتايج آمره بودن قوانين صلاحيت كيفري – اين نتايج را مي توان بشرح زير بيان كرد:
الف – مراجع صالح براي رسيدگي به امور كيفري را قانون تعيين و مشخص ميكند. افراد و مقامات نميتوانند براي رسيدگي به امور كيفري مرجع ديگري غير از آنچه كه قانون تعيين كرده است انتخاب نمايند.
ب – تشخيص صلاحيت هر مرجع كيفري براي رسديگي نسبت به امري كه بان رجوع شده با خود همان مرجع است كه در صورت احراز صلاحيت رسيدگي والا قرار عدم صلاحيت صادر ميكند .

ج – ايراد عدم صلاحيت در تمام مراحل دادرسي كيفري مسموع است .

مرجع كيفري در هر مرحله اي از مراحل رسيدگي بعدم صلاحيت خود متوجه گردد بايد از رسيدگي خودداري كند اعم از اينكه ايراد عدم صلاحيت شده يا نشده باشد .

د – مرجع كيفري ابتدا بايد درباره صلاحيت خود تصميم بگيرد و اگر خود را بريا رسيدگي صالح تشخيص دهد اقدام به دادرسي نمايد. بديهي است شروع و اقدام به رسيدگي خود دليل بر قبول صلاحيت ميباشد.
ه – تصميم بعدم صلاحيت بايد طبق قرار مخصوص و جدا از ماهيت دعوي اعلام گردد.
3_ ارزش و اعتبار تصميمات مراجع فاقد صلاحيت – مرجع فاقد صلاحيت بايد از رسيدگي خودداري كند و با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده امر را جهت رسيدگي نزد مرجع صالح بفرستد. اقدامات و تصميمات مرجعي كه صلاحيت ندارد فاقد ارزش و اعتبار قضائي است . هر مرجعي كه خارح از حدود صلاحيت خود بامري رسيدگي كند اقدام لغوي نموده كه مخدوش و باطل ميباشد.

با وجود اين گاهي مقنن براي جلوگيري از اتلاف وقت و دوباره كاري بعضي از اقدامات مراجعي را كه فاقد صلاحيت اند باطل ندانسته و مرجعي را كه صلاحيت رسيدگي دارد مخير كرده است كه آن اقدامات و تصميمات را معتبر بداند و فقط در صورت لزوم آنها را تجديد كند و حتي اگر تاخير در رسيدگي موجب محو آثار و علائم جرم گردد يا بيم فرار متهم برود مقنن اجازه مي دهد كه مرجع رسيدگي كننده اقداماتي را كه جنبه فوري و فوتي دارد انجام دهد و سپس پرونده امر را بمرجع صالح بفرستد .

4_ عطف بماسبق شدن قوانين صلاحيت كيفري – قاعده عطف بماسبق شدن قوانين جزائي منحصرا مربوط به قوانين جزائي ماهوي است اين مطلب بخوبي از ماده 6 قانون مجازات عمومي استنباط مي شود زيرا ارتكاب است و صراحت دارد باينكه :

مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي بايد بموجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هيچ فعل يا ترك فعل را نمي توان بعنوان جرم بموجب قانون متاخر مجازات نمود ليكن اگر بعد از وقوع جرم قانوني وضع شود كه مبني بر تخفيف يا عدم مجازت بوده و يا از جهات ديگر مساعد تر بحال مرتكب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي موثر خواهد بود و از طرف ديگر در قلمرو قوانين آئين دادرسي كيفري فرض اينست كه قانون لاحق بهتر از قانون سابق راه تشخيص حقيقت و اجراي عدالت را نشان مي دهد و حقوق و آزاديهاي متهم را بنحو اطمينان بخش تري تضمين ميكند در نتيجه بايد فوري بموقع اجرا گذاشته شود . باين ترتيب رسيدگي به جرائمي كه قبل از انشا قانون لاحق واقع و هنوز تعقيب نشده و يا در جريان تعقيب و محاكمه است از لحاظ صلاحيت تابع قانون جيديد مي شود مشروط به اينكه در ماهيت موضوع تصميمي گرفته نشده باشد .

تعداد صفحه : 78

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --