دانلود پایان نامه : کاربرد داده هاي توپوگرافي و گرانش در تعيين ضخامت الاستيك سنگ كره ايران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زمين شناسي

عنوان : کاربرد داده هاي توپوگرافي و گرانش در تعيين ضخامت الاستيك سنگ كره ايران

دانشکده علوم
پايان‌نامه دکتري در رشته زمين شناسي (تکتونيک)
کاربرد داده هاي توپوگرافي و گرانش در تعيين ضخامت الاستيك سنگ كره ايران
استاد راهنما:
دكتر احمد زماني
اسفند 1392

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده :

سيگنال هاي توپوگرافي و گرانش توسط روش همدوسي موجک و ادمیتنس موجک به دو صورت همسانگرد و ناهمسانگرد مورد آناليز قرار گرفت تا ميزان ضخامت الاستيک موثر(Te) و ناهمسانگردي مکانيکي سنگ کره در ايران اندازه گيري شود. موجک مورد استفاده در این مطالعه از نوع موجک بادبزنی است که این نوع موجک خود از کنار هم قرار گیری موجک های مورلت ایجاد می شود. برای محاسبه ضخامت الاستیک موثر از موجک بادبزنی با شعاع پوشش °180 و برای محاسبه ناهمسانگردی های مکانیکی از موجک بادبزنی ناهمسانگرد با شعاع پوشش °90 استفاده شده است. مدل پوسته به کار رفته در این مطالعه برای فرآیند معکوس سازی برای بازیافت مقادیر همدوسی و ادمیتنس مدل پوسته 2 بوده است.

بيشينه مقدار ضخامت الاستيک موثر بدست آمده، برابر با 14.2 کيلومتر در جنوب رشته کوه هاي شرق ايران و بيشينه آن به مقدار 61.2 کيلومتر در نزديکي گسل آستارا در حوضه درياي خزر جنوبي است. در رشته کوه هاي البرز، مقدار اين متغیر در حاشيه جنوبي به 45 کيلومتر مي رسد و در حاشيه شمالي و در امتداد حوضه خزر جنوبي به بيشينه مقدار خود يعني کمي بيش از 60 کيلومتر مي رسد. در کوپه داغ يک روند افزايشي از جنوب شرق به سمت شمال غرب و حاشيه حوضه خزر جنوبي دارد. کمينه مقدار Te در جنوب شرقي کپه داغ برابر با 25 کيلومتر و بيشينه آن برابر است با 50 کيلومتر در مرز البرز و کوپه داغ. در شمال غرب و آذربايجان ميزان ضخامت الاستيک موثر از شرق با بيشينه مطلق Te در ايران که کمي بيش از 62 کيلومتر است به سمت غرب به ميزان کمتر از 30 کيلومتر کاهش مي يابد. در قسمت شمال غرب زاگرس کمينه مقدار ثبت شده در قسمت زاگرس مرتفع و کمربند دگرگوني سنندج سيرجان برابر است با 20 کيلومتر و بيشينه آن به 45 کيلومتر در شمال غرب است. ميزان ضخامت الاستيک موثر در شرق گسل کازرون به بيشينه مقدار خود به ميزان 50 کيلومتر در قسمت تنگه هرمز مي رسد. بيشينه مقدار بدست آمده F برابر است با 0.74  و کمينه آن 0.15 است. ميانگين F  در ايران برابر با 0.34 با انحراف معيار 0.11  مي باشد.

با توجه به ميزان ميانگين F مي توان بيان نمود که در اکثر نقاط ايران ميزان بار سطحي بيشتر از ميزان بار زيرسطحي است. ناهمسانگردي در تمام منطقه مورد مطالعه قابل تشخيص است. الگوي محورهاي ناهمسانگردي در هر محدوده و يا زير محدوده تکتونيکي متمايل به يکسان بودن دارد. با توجه به وضعيت استرس و محورهاي ناهمسانگردي مکانيکي و لرزه اي مي توان گفت که سنگ کره در ايران به صورت يک پارچه و بدون تغيير از عمق آن تا سطح در طي زمان زمين شناسي دچار تغيير شکل شده است.

فهرست مطالب

عنوان    صفحه

1.1انگيزه و هدف از مطالعه    1
2.1  آشنايي با مفاهيم اساسي و تاريخچه آنها    2
1.2.1ايزوستازي    2
1.1.2.1 ايزوستازي ناحيه اي و خمش سنگ کره    10
3.1 تاريخچه مطالعات به روش طيفي    13
فصل دوم: جايگاه تکتونيکي    16
2-1-زمين ساخت ايران    16
2-1-1-زاگرس    18
2-1-2-سنندج سيرجان    21
2-1-2-مکران    21
2-1-3-البرز    22
2-1-4-کوپه داغ    23
2-1-5- ايران مرکزي و حوضه شرق ايران    24
فصل سوم : اطلاعات و روش مطالعه    26
3-1- اطلاعات
3-2-1- آماده سازي اطلاعات    39
3-2- روش مطالعه    40
3-2-1- تبديل پيوسته موجک    40
3-2-1-1- موجک مورلت    42
3-2-1-2- موجک بادبزنی    43
3-2-1-3- تجزیه ضرایب خود همبستگی  و همبستگی متقابل    47
3-2-1-4- محاسبه توابع همدوسی وادمیتنس    47
3-2-3- مدل صفحه نازک براي معکوس سازي    48
3-2-3-1- مدل ايزوتروپيک    48
3-2-3-1-1- بار گذاري از سطح    48
3-2-3-1-1- بار گذاري در عمق    49
3-2-3-2- مدل اورتوتروپيک    50
فصل چهارم بررسی نتایج حاصله    54
1.4 ضخامت الاستيک موثر در ايران    54
1.1.4 مقايسه نتايج Te با نتايج قبلي و ديگر پارامترها    61
2.4 محاسبه ناهمسانگردي مکانيکي در سنگ کره ايران.    67
1.2.4 مقايسه بين نتايج AWC و MTM    71
2.2.4 استرس، ناهمسانگردي هاي لرزه اي و مکانيکي    72
فصل پنجم نتيجه گيري و پیشنهادها    54
1.5 نتیجه گیری    54
2.5 پیشنهادات    67
مراجع    72

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :104

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --