دانلود پایان نامه : مدل ساختاری نقش متغیرهای اضطراب، افسردگی، خشم، خودپنداره و خودناتوان سازی بر اختالل خوردن و BMI

دانلود متن کامل پایان نامه مدل ساختاری نقش متغیرهای اضطراب، افسردگی، خشم، خودپنداره و خودناتوان سازی بر اختالل خوردن و BMI

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد ساری گروه روانشناسي بالیني

پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسيارشد در رشته روانشناسي بالیني )M.A)

عنوان:

مدل ساختاری نقش متغیرهای اضطراب، افسردگی، خشم، خودپنداره و خودناتوان سازی بر اختالل خوردن و BMI

استاد راهنما :

دکتر بهرام میرزائیان

استاد مشاور :

دکتر جواد ستاره

بهار 95

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                      شماره صفحه

 

چکيده………………………………………………………………………………………………………… 1

 

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

 

-1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………. 3

 

 

-2-1 بيان مسأله………………………………………………………………………………………….. 4

 

 

-3-1 اهميت و ضرورت انجام پژوهش……………………………………………………………. 7

 

 

-4-1 اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………. 8

 

 

-1-4-1 هدف اصلي:……………………………………………………………………………………. 8

 

-2-4-1 اهداف فرعي:………………………………………………………………………………….. 9

 

-5-1 متغيرهاي پژوهش……………………………………………………………………………… 10

 

 

-1-5-1 متغيرمستقل:………………………………………………………………………………….. 10

 

-2-5-1متغيرهاي وابسته: 10………………………………………………… …………………………..

 

-6-1فرضيه هاي پژوهش……………………………………………………………………………. 10

 

 

-7-1تعريف واژه ها و اصطالحات………………………………………………………………… 12

 

 

-1-7-1تعاريف نظري )مفهومي( 12……………………………………….. …………………………..

 

-2-7-1تعاريف عملياتي )عملي(……………………………………………………………………. 13

 

 

 

ح

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

 

 

-1-2 مقدمه……………………………………………………………………………………………….. 16

 

 

-2-2 مباني نظري پژوهش………………………………………………………………………….. 16

 

 

-1-2-2 اضطراب اجتماعي 16……………………………………………… …………………………..

 

-1-1-2-2 معناي اضطراب…………………………………………………………………………. 17

 

-2-2-2 ويژگي هاي اضطراب اجتماعي 18……………………………… …………………………..

 

-3-2-2 جنبه هاي اضطراب اجتماعي 19………………………………… …………………………..

 

-1-3-2-2 جنبه هاي ادراكي 19..…………………………………………… …………………………..

 

-2-3-2-2 جنبه هاي رفتاري……………………………………………………………………… ..21

 

-3-3-2-2 جنبه هاي فيزيولوژيکي 22…………………………………….. …………………………..

 

-4-2-2 انواع اضطراب از نظر روان شناسان………………………………………………… 23

 

-5-2-2 ديدگاه هاي نظري درباره مفهوم اضطراب 23………………… …………………………..

 

-6-2-2 افسردگي……………………………………………………………………………………….. 26

 

-7-2-2 خشم…………………………………………………………………………………………….. 29

 

-8-2-2 خودپنداره 32………………………………………………………….. …………………………..

 

-9-2-2 خودناتوان سازي 35…………………………………………………. …………………………..

 

-10-2-2 اختالل خوردن 39………………………………………………….. …………………………..

 

-11-2-2 شاخص توده بدني 41..…………………………………………… …………………………..

 

-3-2 پيشينه پژوهش………………………………………………………………………………….. 42

 

 

 

 

ط

 

-1-3-2 پژوهش هاي انجام شده در داخل كشور……………………………………………….. 42

 

-2-3-2 پژوهش هاي انجام شده در خارج از كشور 46……………….. …………………………..

 

-4-2 خالصه و جمع بندي……………………………………………………………………………. 48

 

 

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

 

 

-1-3مقدمه………………………………………………………………………………………………… 51

 

 

-2-3روش پژوهش…………………………………………………………………………………….. 51

 

 

-3-3 جامعه ي آماري…………………………………………………………………………………. 51

 

 

-4-3 حجم نمونه و روش نمونه گيري……………………………………………………………. 52

 

 

-5-3 ابزار گردآوري داده ها………………………………………………………………………… 52

 

 

-6-3 روايي و اعتبار ابزار پژوهش………………………………………………………………. 54

 

 

-7-3 روش هاي تجزيه و تحليل داده ها………………………………………………………….. 56

 

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها

 

 

-1-4 مقدمه……………………………………………………………………………………………….. 58

 

 

-2-4 تجزيه و تحليل توصيفي متغير ها………………………………………………………….. 58

 

 

-3-4 تجزيه و تحليل استنباطي متغير ها…………………………………………………………. 59

 

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

 

 

-1-5 خالصه…………………………………………………………………………………………….. 78

 

 

-2-5 بحث و نتيجه گيري……………………………………………………………………………. 78

 

-3-5 محدوديت ها……………………………………………………………………………………… 93

 

 

-4-5 پيشنهادات…………………………………………………………………………………………. 93

 

 

-1-4-5 پيشنهاد پژوهشي…………………………………………………………………………….. 93

 

-2-4-5 پيشنهاد كاربردي…………………………………………………………………………….. 94

 

منابع فارسي……………………………………………………………………………………………… 95

 

 

منابع غيرفارسي………………………………………………………………………………………. 102

 

 

پیوست ها

 

 

پرسشنامه اضطراب، افسردگي و استرس 108……………………………………….. )DASS(

 

 

مقياس صفت خشم اسپيلبرگر………………………………………………………………………. 109

 

 

آزمون مفهوم خويشتن يا خود پنداره– بک و استير Beck Self Concept 1978 (BSCT)

 

110………………………………………………………………………………………….. Test (BSCT

 

 

مقياس خودناتوان سازي جونز و رودوالت…………………………………………………….. 119

 

مقياس تشخيص اختالل خوردن 121……………………………………………………….. EDDS

 

 

چکيده انگليسي………………………………………………………………………………………… 134

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                                                                      شماره صفحه

 

جدول:1-4 محاسبه شاخص هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش 59….. …………………………..

 

جدول :2-4 محاسبه ميزان تأثير اضطراب بر شاخص توده بدني 59 …………………………..

 

جدول :3-4 محاسبه ميزان تأثير افسردگي بر شاخص توده بدني 60.. …………………………..

 

جدول :4-4 محاسبه ميزان تأثير خشم بر شاخص توده بدني………………………………… 60

 

جدول :5-4 محاسبه ميزان تأثير خودپنداره بر شاخص توده بدني…………………………. 61

 

جدول :6-4 محاسبه ميزان تأثير خود ناتوان سازي بر شاخص توده بدني 62      ………………………..

 

جدول :7-4 شاخصهاي برازش مدل اندازهگيري متغير 63………….. …………………………..

 

جدول :8-4 محاسبه ميزان تأثير اضطراب بر بي اشتهايي عصبي……………………….. 64

 

جدول :9-4 محاسبه ميزان تأثير افسردگي بر بي اشتهايي عصبي 65 …………………………..

 

جدول :10-4 محاسبه ميزان تأثير خشم بر بي اشتهايي عصبي…………………………….. 65

 

جدول :11-4 محاسبه ميزان تأثير خودپنداره بر بي اشتهايي عصبي 66 …………………………..

 

جدول :12-4 محاسبه ميزان تأثير خود ناتوان سازي بر بي اشتهايي عصبي 66  ………………………

 

جدول :13-4 شاخصهاي برازش مدل اندازهگيري متغير 68……….. …………………………..

 

جدول :14-4 محاسبه ميزان تأثير اضطراب بر پراشتهايي عصبي 68   …………………………..

 

جدول :15-4 محاسبه ميزان تأثير افسردگي بر پراشتهايي عصبي 69     …………………………..

 

جدول :16-4 محاسبه ميزان تأثير خشم بر پراشتهايي عصبي 69….. …………………………..

 

 

ل

 

جدول :17-4 محاسبه ميزان تأثير خودپنداره بر پراشتهايي عصبي 70   …………………………..

 

جدول :18-4 محاسبه ميزان تأثير خود ناتوان سازي بر پراشتهايي عصبي 70   ………………………..

 

جدول :20-4 محاسبه ميزان تأثير اضطراب بر اختالل پرخوري 72 …………………………..

 

جدول :21-4 محاسبه ميزان تأثير افسردگي بر اختالل پرخوري 73.. …………………………..

 

جدول :22-4 محاسبه ميزان تأثير خشم بر اختالل پرخوري 73…….. …………………………..

 

جدول :23-4 محاسبه ميزان تأثير خودپنداره بر اختالل پرخوري 74 …………………………..

 

جدول :24-4 محاسبه ميزان تأثير خود ناتوان سازي بر اختالل پرخوري 74      …………………………

 

جدول:25-4 شاخصهاي برازش مدل اندازهگيري متغير 76………… …………………………..

 

فهرست نمودارها

 

عنوان                                                                                                      شماره صفحه

 

نمودار:1-4تحليل مسير اثر اضطراب، افسردگي، خشم، خودپنداره و خود ناتوان سازي بر

 

شاخص توده بدني 62……………………………………………………………………………. )BMI(

 

نمودار :2-4 تحليل مسير اثر اضطراب، افسردگي، خشم، خودپنداره و خود ناتوان سازي بر بي

 

 

اشتهايي عصبي 67………………………………………………………………. …………………………..

 

نمودار :3-4 تحليل مسير اثر اضطراب، افسردگي، خشم، خودپنداره و خود ناتوان سازي بر پر

 

 

اشتهايي رواني 71……………………………………………………………….. …………………………..

 

نمودار:4-4 تحليل مسير اثر اضطراب، افسردگي، خشم، خودپنداره و خود ناتوان سازي بر بي

 

 

اختالل پر خوري 75…………………………………………………………….. …………………………..

چکیده

 

هدف اصلي پژوهش حاضر مدل ساختاري نقش متغيرهاي اضطراب، افسردگي، خشم، خودپنداره و خود ناتوان سازي بر اختالل خوردن و BMI بود. با توجه به اهميت تصوير بدني و شاخص توده بدني و عوامل روانشناسي مختلفي كه مي تواند بر اين مسئله تأثير بگذارد، انجام پژوهش حاضر از بعد نظري، عملي و كابردي داراي اهميت و ضرورت است. روش پژوهش با توجه به ماهيت موضوع، مطالعه توصيفی از نوع همبستگی است و جامعه آماري در اين پژوهش عبارتند بودند از 750 نفر كه شامل كليه مردان و زناني كه دچار اختالل در شاخص توده بدني )BMI ≤ 25( )BMI( بوده و در دوره زماني سه ماه از اول آّبان ماه 1394 تا پايان دي ماه 1394 به دو كلينيک تغذيه شهرستان ساري مراجعه نمودهاند. حجم نمونه آماري با توجه به جدول كرجسي و مورگان تعداد 256 نفربود. روش گرد آوري داده هادو روش كتابخانه اي و روش ميداني بوده است . ابزارهاي گرد آوري داده هاشامل پرسشنامههای DASS-21برای سنجش اضطراب، افسردگی و استرس، خشم اسپيلبرگر، خودپنداره بک )BSCT(، خود ناتوان سازي جونز و رودوالت )SHS( و تشخيص اختالل خوردن )EDDS( بود. براي تجزيه و تحليل داده هادر بخش آمار توصيفي از نرم افزار آماري SPSS ويرايش 22

 

  • براي آزمون فرضيههاي پژوهش از مدل تحليل ساختاري و آزمون رگرسيون با كمک نرم افزار Lisrel استفاده شد.يافتههاي پژوهش نشان داد كه اضطراب، افسردگي، خشم، خودپنداره

 

  • خوناتوان سازي نقش موثر و مثبتي بر شاخص توده بدني )BMI(، بي اشتهايي عصبي، پراشتهايي رواني و اختالل پرخوري افراد مورد بررسي داشته است.

 

کلیدواژهها: اضطراب، افسردگي، خشم، خودپنداره، خودناتوان سازي، اختالل خوردن، شاخص توده بدني .BMI

 

 

فصل اول:

 

کلیات پژوهش

 

 

-1-1 مقدمه

جهان معاصر توأم با پيشرفت ها و رشد عقالني كه در بطن خود ايجاد كرده توجه خود را بر مسائل شخصيتي انسان متمركزتر كرده است. مسائلي كه شايد 100 سال پيش از اين، موضوعاتي پيش پا افتاده و غيرمهم تلقي مي شده اند. از جمله مسائل مورد بحث شخصيتي انسان كه قبالً كمتر به آن پرداخته شده است، تصوير بدني است. تصوير بدني بيانگر نگرش فرد از خود همراه با احساسات و افکاري است كه مي تواند تغيير دهنده رفتار او در شرايط گوناگون و در جهات مثبت يا منفي باشد. اين تصوير ذهني مي تواند تحت تأثير عواملي چون

 

رشد جسماني، تعامالت فرد با محيط اجتماعي، سوانح، آسيب و جراحات بدني قرار گيرد و نگراني از تصوير بدني را در فرد ايجاد كند )سوگار1، .)2003

 

دامنه تصوير بدني و نگراني از آن تا به آنجا گسترش يافته است كه مشغله ذهني بسياري از افراد، به ويژه جوانان گرديده و روزانه زمان و هزينه زيادي صرف تفکر و تغييرات ظاهري در بدن مي شود )گرين و پريثارد2، .)2003 اين امر به گونه اي است كه اين افراد ساعت ها در مورد تصوير بدني خود فکر مي كنند و با تغيير در آرايش و پوشيدن لباس هاي متنوع و قرار گرفتن در وضعيت هاي خاص سعي در پوشاندن نقائص ظاهري خود دارند كه بيشتر زائيده تصور ذهني آنان از بدنشان است. به نظر مي رسد رضايت از تصوير بدني در بين جوانان، مستلزم رضايت از پنج عامل بدني باشد. اين عوامل عبارتند از: تناسب اندام، زيبايي ظاهري، سالمت بدني، پاكيزگي و بهداشت و زيبائي پوست و مو و توانايي كنترل وزن )پاشا، نادري و اكبري، .)1387

1 . Sugar 2 . Green & Prithard

 

3

نارضايتي از اين تصوير بدني مي تواند پيامدهايي چون اضطراب، افسردگي، انزواي اجتماعي، اختالالت رواني، تضعيف خودپنداره و عزت نفس را در پي داشته باشد. از نظر مات و المسدن)2004( 1 تصوير بدني به عنوان يک ساختار چند بعدي قابل تغيير است.

 

در اين فصل به مباحثي مانند: بيان مسئله، اهميت و ضرورت انجام پژوهش، اهداف پژوهش، فرضيه هاي پژوهش، تعاريف واژه ها و اصطالحات، محدوده هاي پژوهش و سرانجام نيز متغيرهاي پژوهش پرداخته خواهد شد.

 

-2-1 بیان مسأله

 

پذيرش اجتماعي به طور تنگاتنگ با خود نمايشگري )فرآيندي كه به واسطه آن فرد به منظور نظارت و كنترل تأثير سايرين روي خود تالش ميكند(، مرتبط است. بهگونهاي كه هر قدر اين نگراني از خود نمايشگري بيشتر باشد، به احتمال بيشتري فرد از راهبردهاي محافظت از احساس خود يا بهزيستي استفاده ميكند. اين راهبردها ميتواند به طور وسيع براي محافظت ازمن يا ارتقاء من به كار گرفته شوند. يعني رفتارهايي كه براي ايجاد تصويري مطلوب طراحي شده و كنشوري آنها بهبود بدن و تصويري متناسب از خود است)آگاه هريس، جان بزرگي و گلچين، .)1391

 

از آنجا كه امروزه داشتن ظاهري مناسب در فرهنگ و جوامع غربي و شرقي رواج يافته است )اكلوند وبيانکوف2،.)2000 پژوهشها نشان ميدهند كه بسياري از افراد به ويژه زنان براي

 

. Mott & Lumsden . Eklund & Bianco

4

دستيابي به ظاهرمتناسب وكاهش وزن از رفتارهاي غذا خوردن استفاده ميكنند )فورمن هافمن1، .)2004

 

در واقع چاقي و اضافه وزن يک بيماري و ناهنجاري با اهميت اجتماعي و اقتصادي است. اين امر در اثر عدم تعادل انرژي در طي يک دوره ي زماني است. علت اين عدم تعادل انرژي كه در نهايت منجر به چاقي و اضافه وزن مي شود، تركيبي از چند عامل مختلف است و مي تواند از فردي به فرد ديگر متفاوت باشد )پتکووا2 و همکاران، .)2014

 

چاقي عامل مهمي در افزايش مشکالت روانشناختي است. براي مثال استورچ3 و همکاران )2007( در مطالعه ي خود بيان كرده اند كه مسخره شدن توسط دوستان به خاطر چاقي به شکل مثبت و معناداري با عاليم دروني شده و بروني شده اي كه توسط والدين گزارش شده است، ارتباط دارد. با توجه به اهميت بحث چاقي و تأثيراتي كه مي تواند بر رفتارهاي روانشناختي افراد داشته باشد، مي توان اين مسئله را از مسائل حائز اهميت در پژوهش هاي روانشناسي دانست، چرا كه عوامل مختلف روانشناسي از جمله اضطراب4، افسردگي5، خشم6،

 

خودپنداره7 و خودناتوان8 سازي مي توانند بر رفتار خوردن و شاخص توده بدني در افراد تأثيرگذار بوده و آن را تحت تأثير قرار دهند. در ادامه به شرح مختصري در زمينه مفاهيم هر كدام از اين مشکالت روانشناختي مي پردازيم.

 

. Forman Hofman

 

  1. Petkova 3. Storch . Anxiety

. Depression . Anger . self-concept . self-handicapping

5

اضطراب يک احساس منتشر بسيار ناخوشايند است كه اغلب با عالئم دستگاه اتونوم )مثل اسهال، احساس سرگيجه و سبکي در سر، تعريق مفرط، تشديد رفلکس ها و غيره( همراه مي شود )احمدي و همکاران، .)1392 از سوي ديگر افسردگي اختاللي است كه با كاهش انرژي و عالقه، احساس گناه، اشکال در تمركز، بي اشتهائي و افکار مرگ و خودكشي مشخص مي شود و با تغيير در سطح فعاليت، توانائي هاي شناختي، تکلم، وضعيت خواب، اشتها و ساير ريتم هاي بيولوژيک همراه است. افسردگي منجر به اختالل در عملکرد شغلي، روابط اجتماعي و بين فردي مي شود )ايلدرآبادي و همکاران، .)1383

 

خشم هيجان خطرناكي است، زيرا در پي تخريب و از بين بردن آن چيزي يا كسي است كه سازوكار آن را مانعي بر سر راه خود مي داند. افزايش فشار خون و ضربان قلب و تحريکات بدني ناشي از خشم ممکن است براي فرد خطرناک باشد. خشم اگر هم ابراز نشود و درون ريز شود، خصومت را در درون فرد افزايش مي دهد و به عملکرد او در موقعيت هاي بين فردي و اجتماعي و سازگاري با ديگران، دستيابي به اهداف، زندگي خانوادگي و موقعيت هاي شغلي آسيب مي زند )هاشميان، شفيع آبادي و سوداني، .)1387

 

مفهوم خودپنداره، يک مفهوم چند بعدي است كه اشاره به ادراک فرد از خود در رابطه با ويژگي هايي مانند: تحصيالت، نقش هاي جنسي و جنسيتي، وضعيت ظاهر جسماني و موارد ديگر دارد. مفهوم خودپنداره با مفهوم عزت نفس و احساس خشنودي از زندگي ارتباط نزديکي دارد )رئيسون و همکاران، .)1393

 

خودناتوان سازي فرايندي را توصيف مي كند كه عزت نفس فرد را در مواجهه با خطرات بالقوه حفظ مي كند. از نظر برگالس و جونز)1978( 1 خودناتوان سازي شامل هر فعاليت يا مجموعه اي از عملکردهاست كه فرد آن ها را به كار مي گيرد تا فرصت ها را براي خارجي جلوه دادن شکست افزايش دهد و يا بهانه و عذري براي شکست خود فراهم نموده و موفقيت را به عوامل دروني نسبت دهد )فاتحي زاده و همکاران، .)1387

 

با توجه به مسائل مطرح شده و اهميت اختالل خوردن و شاخص توده بدني 2)BMI( از جمله مسائل و مشکالت روانشناختي، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ گويي به اين سئوال است كه نقش متغيرهاي اضطراب، افسردگي، خشم، خودپنداره و خود ناتوان سازي بر اختالل خوردن و شاخص توده بدني )BMI( چيست؟

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 164

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --