دانلود پایان نامه : مبانی نظری جایگزین های کیفر حبس در حقوق کیفری ایران با ملاحظه قانون مجازات اسلامی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : مبانی نظری جایگزین های کیفر حبس در حقوق کیفری ایران با ملاحظه قانون مجازات اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات مازندران

گروه علوم انسانی

                                                          

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی (M.A)

 

 

عنوان:

مبانی  نظری   جایگزین  های  کیفر حبس در حقوق  کیفری ایران با ملاحظه  قانون  مجازات  اسلامی 1392

 

 

استاد راهنما:

دکتر اسماعیل هادی تبار

 

 

استاد مشاور:

دکتر حسن حاجی تبار 

 

 تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان …………………………………………………………………………………………………………………………صفحه

چكيده 1

فصل اول 2

1-1- مقدمه 2

1-2- كليات تحقيق 3

1-2-1- تعريف مسئله و بيان آن 3

1-2-2- سابقه و ضرورت انجام تحقيق 3

1-2-3- روش انجام تحقيق و تحليل اطلاعات 4

1-2-4- اهداف و فرضيات 4

1-3- مبحث اول – تعریف حبس در ایران 4

1-3-1- گفتار اول – حبس در ادبیات فقهی 5

1-3-2- گفتار دوم- تعریف حبس در آیین نامه های زندان ها 6

1-4- مبحث دوم – ماهیت کیفر حبس 7

1-4-1- گفتار اول –  ماهیت کیفری حبس (سلب ومحدودیت آزادی) 8

1-4-2- گفتار دوم – ماهیت اجبار کنندگی حبس 9

1-5- مبحث سوم- اقسام كيفر حبس 10

1-6- مبحث چهارم – ويژگي‌هاي كيفر حبس 11

فصل دوم اهداف، فواید، ویژگی ها و شرایط به كارگيري جایگزین های كيفر حبس و انواع
جايگزين هاي  كيفرحبس
13

2-1- مبحث اول: اهداف جايگزين هاي كيفر حبس 13

2-2- مبحث دوم: فواید جايگزين هاي كيفر حبس 14

2-3- مبحث سوم: ویژگی ها جایگزین هاي كيفر حبس 15

2-4- مبحث چهارم: شرایط جايگزين هاي كيفر حبس 17

2-4-1- فرهنگ سازی لازم 17

2-4-2- داشتن قانونی مشخص و صریح 18

2-5- مبحث پنجم – انواع جايگزين هاي كيفر حبس 19

2-5-1- گفتار  اول :جایگزین های سنتی كيفر حبس 19

2-5-1-1- آزادی مشروط 19

2-5-1-2- تعلیق اجرای مجازات 19

2-5-1-3- جزای نقدی 20

2-5-1-4-  محرومیت از حقوق اجتماعی 21

2-5-2- گفتار دوم – جایگزین های جدید كيفر حبس 22

2-5-2-1- مفهوم دوره مراقبتی 22

2-5-2-1-1- شرایط ومدت دوره مراقبتی 23

2-5-2-1-2- وظایف ماموران دوره مراقبتی 24

2-5-2-1-3- جایگاه دوره مراقبتی در حقوق کیفری ایران 25

2-5-2-1-4- کادر قضایی 27

2-5-2-1-5- کادر اداری 28

2-5-2-2- جریمه روزانه 28

2-5-2-2-1- اهداف و فوائد جریمه روزانه 29

2-5-2-2-1-1- شرایط اعطا و نحوه اجرای جریمه روزانه 30

2-5-2-2-1-2- جایگاه جریمه روزانه در حقوق كيفري ايران 31

2-5-2-3- خدمات عمومی 32

2-5-2-3-1- تعریف خدمات عمومي 32

2-5-2-3-2- اهداف و فواید  خدمات عمومی 32

2-5-2-3-3- شرایط و نحوه اجرای خدمات عمومی 33

2-5-2-3-4- جایگاه خدمات عمومی در حقوق کیفری ایران 34

فصل سوم مباني وعوامل گرايش به جايگزين هاي كيفر حبس 36

3-1-مبحث اول – مباني جايگزين هاي كيفر حبس 36

3-1-1-گفتار اول- ترديد نسبت به موقعيت و اعتبار كيفر حبس 36

3-1-1-1- نارسايي در تأمين اهداف مجازات 37

3-1-1-2- عدم هماهنگي با اصول حاكم بر مجازات‌ها 38

3-1-2- گفتار دوم- تأثير انديشه‌هاي مكاتب كيفري در تحديد كيفر حبس 39

3-1-2-1- مكتب كلاسيك 40

3-1-2-2-  مكتب تحققي 41

3-1-2-3- مكتب دفاع اجتماعي 43

3-1-2-4- مكتب نئوكلاسيك (معاصر) 44

3-1-3- گفتار سوم – انديشه‌هاي كيفرزدايي 46

3-1-3-1- كيفرزدايي تقنيني 47

3-1-3-2-كيفرزدايي قضائي 48

3-2- مبحث دوم- عوامل گرايش به سياست جايگزيني كيفر حبس 50

3-2-1- گفتار اول- ترديد در نقش‌هاي كيفر حبس 50

3-2-2- گفتار دوم- معايب كيفر حبس 51

3-2-2-1- جرم‌زايي حبس 51

3-2-2-2- تأثير سوء حبس بر شخصيت و خانواده زنداني 51

3-2-2-3- اثرات سوء اقتصادي حبس 52

فصل چهارم اقدامات انجام شده براي  توسعه جايگزين‌هاي كيفر حبس در سطح  بين المللي و داخلی کشورها 54

4-1- مبحث اول – اقدامات سازمان ملل متحد 54

4-1-1- گفتار اول – سير تاريخي اقدامات سازمان ملل متحد 54

4-1-2- گفتار دوم – قواعد حداقل ملل متحد راجع به تدابير غير كيفر حبس (قواعد توكيو) 56

4-2-3- گفتار سوم – اقدامات شوراي اروپا در زمينة توسعه جايگزين‌هاي كيفر حبس 58

4-2- مبحث دوم- اقدامات انجام شده در حقوق داخلي (ملي) كشورها در زمينه توسعه جايگزين‌هاي كيفر حبس 61

4-2-1- گفتار اول – توسعه جايگزين‌هاي كيفر حبس در نظام كيفري فرانسه 61

4-2-2- گفتار دوم – توسعه جايگزين‌هاي كيفر حبس در نظام كيفري آلمان 62

4-2-3- گفتار سوم – توسعه جايگزين‌هاي كيفر حبس در نظام كيفري سوئد 63

نتیجه گیری 64

پیشنهادات 65

منابع و مآخذ 66

 

 


چكيده

با عدم توفيق مجازات سالب آزادي در بازپروري اجتماعي بزهكاران و به منظور كاهش جمعيت كيفري زندان و پيشگيري از تكرار جرم و تقليل هزينه‌هاي اجراي مجازات سالب آزادي سياست جايگزيني مجازات سالب آزادي از چند دهه اخير مورد توجه نظام‌هاي كيفري و سازمان ملل متحد قرار گرفت.  در ايران از نخستين دوره‌هاي قانون‌گذاري تدابيري براي تحديد قلمرو مجازات سالب آزادي در نظر گرفته شده بود.  از سال 1370 جايگزيني‌هاي اين مجازات بيش از پيش گسترش يافت اكنون تدابير جايگزين به نحو گسترده‌اي در قالب تبديل مجازات سالب آزادي و تعليق اجراي آن قابل دسترسي هستند.

در قانون مجازات اسلامي 1370 جايگزين‌هاي كيفر حبس مورد توجه قرار گرفته بود، در قانون مجازات اسلامي جديد 1392 علاوه بر موارد قبلي جايگزين‌هاي كيفر حبس مواردي جديدي از جايگزين‌ها مورد توجه قرار گرفته است كه از آن جمله مي‌توان به جريمة روزانه، خدمات عمومي و دوره مراقبتي اشاره كرد.

فصل اول

تعریف حبس، ماهیت و اقسام کیفر حبس و ویژگی­های آن

 

 

1-1- مقدمه

آزادي وديعه‌اي است كه با خلقت انسان در وجود او نهاده شده است كه با توجه به اهميتي كه در حيات بشري دارد از حقوق ممتازي به شمار مي‌رود كه مبناي بهره‌مندي از ساير حقوق انساني را تشكيل مي‌دهد.  به همين جهت در تمامي نظام‌ها و جوامع به عنوان حقوق اساسي شناخته شده و در قواعد بين‌المللي چون اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي نيز همواره به شناسايي و احترام به آن تأكيد شده است.  اعمال اين حق ضمن اين كه در رشد انسان‌ها و شكوفايي جوامع تأثير عمده‌اي دارد، اما استفادة نابجا از آن و افراط و تفريط در قلمرو آن مي‌تواند مشكلات و ناهنجاري‌هايي را در پي داشته باشد.  به همين جهت حدود و شرايط آن را قوانين هر كشوري تعيين مي‌نمايد.  بدين ترتيب تنها به موجب قانون ممكن است محدوديت‌هايي براي آزادي افراد پيش‌بيني شود.  بر اين اساس سلب آزادي افراد بدون مجوز قانون جرم و قابل مجازات شناخته مي‌شود.

با توجه به نقشي كه آزادي در زندگي افراد ايفا مي‌كند ايجاد محدوديت يا سلب آن به عنوان ضمانت اجراي هنجارها و ارزش‌هاي مورد احترام جوامع از ديرباز به عنوان رايج‌ترين ابزار مقابله با بزهكاران مورد توجه بوده است زيرا سرافكندگي و رنج حاصل از آن مي‌تواند موجب ارعاب و بازدارندگي و جبران خطاي ارتكابي را فراهم نمايد.

1-2- كليات تحقيق

1-2-1- تعريف مسئله و بيان آن

مجازات‌ها به عنوان واكنش اجتماع در مقابل بزهكاري همواره شاهد تحولاتي به منظور دستيابي به وسايل مناسب‌تر دفاع از حقوق انسان‌ها و امنيت اجتماع بوده است.  ترديدي نيست كه حقوق موضوعه هر كشوري با تلاش انديشمندان و آموزه‌هاي كيفرشناسي همواره تحول يافته و در خصوص تعيين و كاربرد ضمانت اجراها تدابير مختلفي را در شرايط و دوره‌هاي مختلف به كار گرفته است.  مجازات سالب آزادي كه از مهم‌ترين مجازات‌ها است نيز از اين فرايند مستثني نيست.  با توجه به اين كه كيفر سالب آزادي از جمله رايج‌ترين كيفرها محسوب مي‌شود، مسئله اين است كه آيا اين كیفرها همچنان بهترين وسيله براي دفاع اجتماع در مقابل بزهكاران است؟ در غير اين صورت چه اقدام‌ها و تدابير ديگري مي‌توان به جاي آن پيش‌بيني نمود كه فاقد معايب آن بوده و از طريق آنها ضمن تأمين حقوق جامعه به اهداف اصلاح و پيشگيري از تكرار جرم نيز دست يافت؟

انديشمندان حقوق كيفري و كيفرشناسان به منظور حمايت از آزادي انسان‌ها و سازگاري اجتماعي بزهكار اين موضوع را مورد بررسي قرار داده و تدابيري براي آن انديشيده‌اند.  در اين رساله با پرداختن به مباني موضوع اين مسائل مورد بررسي قرار مي‌گيرد: 1- آيا سياست جنايي ايران به جايگزيني در قلمرو كيفر حبس گرايش نشان مي‌دهد؟ 2- در اين صورت از چه روش‌هايي براي اين سياست استفاده مي‌شود؟ 3- تدابيري كه به عنوان جايگزين حبس پيش‌بيني شده است كدامند؟ آنچه كه در اين تحقيق مورد تأكيد قرار مي‌گيرد شناخت ديدگاه سياست جنايي ايران نسبت به تدابير جايگزين مجازات سالب آزادي و تحليل جنبه‌هاي قضائي و تقنيني آن است.

تعداد صفحه : 82

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --