دانلود پایان نامه روانشناسی:بررسي رابطه پرخاشگري و پيشرفت تحصيلي در بين دانش آموزان مقطع ابتدايي

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسي رابطه پرخاشگري و پيشرفت تحصيلي در بين  دانش آموزان مقطع ابتدايي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست

عنوان                                    صفحه

چكيده

فصل اول(كليات تحقيق)

مقدمه                                       2

بيان مسأله                                  3

اهميت و ضرورت                               4

اهداف  تحقيق                                    5

فرضيه تحقيق                              6

فصل دوم(پيشينه و ادبيات تحقيق)

مقدمه فصل دوم                               9

تعريف خشم                                   10

علل و ريشه هاي خشم                          11

علل شخصيتي                               13

تظاهرات خشم                              14

عملكردهاي رايج پيرامون خشم                          15

علل بروز پرخاشگري                            16

والدين و كودكان پرخاشگر                         23

تربيت منفي والدين                               26

تربيت مثبت والدين                               27

راه كارهاي مناسب خشم                            30

نتيجه گيري                                  33

عوامل موثر بر پرخاشگري                          34

عوامل اجتماعي                               36

عصبانيت                                  38

فهرست

عنوان                                    صفحه

 

احساس گناه                                  38

بي كفايتي                                   40

غمزدگي و افسردگي، قرباني بودن                   41

احساس در دام بودن                           42

مجازات نمادين                               44

مقررات و انتظارات را مشخص و روشن بيان كنيد              45

چگونه تنبيه كنيد                                46

با طفل جر و بحث نكنيد و چانه نزنيد                      47

جدي باشيد                                   49

زياده از حد گوش نكنيد                           50

منطقي باشيد                                 52

روشهاي مجازات                               53

تعريف پرخاشگري                              58

انواع پرخاشگري                              60

علل و انگيزه هاي پرخاشگري                       63

كروموزومهاي جنسي و پرخاشگري                     66

بلوغ جنسي و پرخاشگري                            67

درستي و نادرستي نظريه ناكامي- پرخاشگري                  70

نقش رسانه هاي گروهي و فبلمهاي تلويزيوني در آموزش پرخاشگري   78

كنترل پرخاشگري                              81

فصل سوم(روش تحقيق)

جامعه مورد مطالعه                               86

 

فهرست

عنوان                                    صفحه

 

 

حجم نمونه                                   86

روش نمونه گيري                               86

ابزار اندازه گيري                               87

روش آماري مربوط به زمينه                        88

روش تحقيق                                   88

فصل چهارم(يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها

مقدمه                                       90

جدول نمرات خام آزمودني ها ازآزمون پرخاشگري معدلي           91

جدول بررسي رابطه بين پرخاشگري والدين و پيشرفت تحصيلي       93

جدول مقايسه پرخاشگري در بين دانش آموزان دوم و پنجم ابتدايي    94

جدول مقايسه پرخاشگري در بين دانش آموزان سوم و چهارم ابتدايي 95

جدول مقايسه پرخاشگري در بين دانش آموزان ممتاز و ضعيف       96

فصل پنجم(بحث و نتيجه گيري)

بحث و نتيجه گيري                                98

محدوديت ها                                  101

پيشنهادات                                   102

منابع و مآخذ                                    103

 

چكيده

هدف از تحقيق حاضر بررسي رابطه پرخاشگري والدين و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي به جز مقطع اول دبسيتان شهرستان قزوين است كه فرضيه هاي عنوان شده عبارتند از اينكه بين پرخاشگري والدين و پيشرفت تحصيلي رابطه وجود دارد و همين طور بين پرخاشگري دانش آموزان ضعيف و دانش آموزان ممتاز تفاوت وجود دارد و همين بين پرخاشگري مقاطع دوم و چهارو سوم و پنجم تفاوت وجود دارد كه جامعه مورد مطالعه عبارتند از دانش آموزان مقطع ابتدايي به جز مقطع اول دبستان است كه 90 نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديده و جهت سنجش فرضيه ها از روش آماري t متغيير مستقل و ضريب بهم بستگي استفاده گرديده كه نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه بين پرخاشگري والدين و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رابه معني داري وجود دارد و همين طور بين پرخاشگري دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصيلي تفاوت وجود ندارد.

 

فصل اول

كليات تحقيق

 

مقدمه

هر كودكي وقتي بداند كه والدين او به آنچه مي گويند عمل مي كنند بهتر رفتار خواهد كرد . رفتار به خصوصي كه انجام آن مجاز نيست بايد با ترتيب به خصوصي دنبال شود مقررات شما بايد روشن و فهم آنها ساده باشد .در اين صورت كودك شما مي داند كه توقعات شما چيست و چه مقرر شده است شما تا به حال روي مقررات اوليه مصمم شده ايد و آنها را با سادگي و واقع بيني با طفل خود در ميان گذاشته ايد . قانون تازه اي در خانه مقرر شده است از حالا به بعد تو اجازه نداري كه كسي را كتك بزني و اگر اين كار را تكرار كني با حبس شدن در اتاقت مجازات خواهي شد كه پرخاشگري يكي از پديده هاي مهم رواني – اجتماعي است كه قسمت اعظم تاريخ مدون انسان پيرامون آن رقم خورده است . برخي سپده دم تاريخ را با بيان قتل  هابيل آلوده به پرخاشگري و خشونت مي دانند . كواكسلي بر اساس پژوهشهاي انجام شده خود مي نويسد : از 5600 سال قبل تا امروز بشر فقط 292 سال در صلح و صفا گذرانيده و بقيه را در جنگ و ستيز بوده است . پرخاشگري را رفتاري تعريف كرده اند كه هدف آن صدمه زدن به خود يادگيري باشد آنچه در اين تعريف حائز اهميت است ، قصد و نيت رفتار كننده است : يعني آسيب رسانيدن تصادفي به شخص ديگر پرخاشگري نيست مثلاً اگر توپ فوتبال سهواً به بازيكن ديگر اصابت كند ، پرخاشگري نيست اما اگر فردي مخصوصاً بازيكنان را با پا بزند، هل بدهد ، تنه بزند و يا فحاشي كند ، پرخاشگري است . قديمي ترين علت شناخته شده براي پرخاشگري حول محور اين نظريه مي چرخد كه انساتها از نظر ماهيت زيست شناختي براي پرخاشگر برنامه ريزي شده اند و نخستين و معروفترين نظريه در اين باره مربوط به زيگموند فرويد را مي توان نام برد فرويد كليه اعمال آدمي را با دو غريزه  زندگي و مرگ تحليل مي كند و مي گويد غريزه مرگ هم بايد به شكلي تخليه شود  ( ستوده – 221 سال 385 )

بيان مسأله

زيست شناسان بر اين باورند بيشترين تغييراتي كه هنگام پرخاشگري در بدن و اعمال آن روي مي دهد ، همانهايي كه هنگام به كار افتادن اميال جنسي به وقوع مي پيوندد در واقع بايد گفت  كه همانطور كه ميل جنسي ، جانور نر را به جنب و جوش مي اندازد ” او را متجاوز ” تند يا پرخاشگر مي سازد ، انسان هم از اين قاعده مستثني نيست البته پرخاشگري انسان در اين مورد غالباً با نوازش و نرمش اثر بهتري دارد و اينكه آيا پرخاشگري پاسخي به نا كامي است به باور جان دالسر و همكارانش ، پرخاشگري هميشه پيامد نا كامي است و ناكامي هميشه منجر به پرخاشگري مي شود هيچ يك نمي توانند بدون ديگري صورت گيرند و هر چيزي كه مانع رسيدن به هدف شود نا كامي را سبب مي گردد و گاهي محيط مدرسه و محل آموزشي مي تواند تاثير بسزايي در پرخاشگري كودك داشته باشد و گاهي هم روابط نا درست والدين و روحيه ستيزه جويي در بين والدين تاثير منفي بر روي  دانش آموزان مي گذارد و اين باعث مي شود كه حتي در پيشرفت تحصيلي و در رسيدن به موفقيت تحصيلي تاثير منفي بگذارد. و افراد ناكام هميشه با كلمات يا رفتار پرخاشگرانه واكنش نشان نمي دهند ؛ بلكه افرادي طيف وسيعي از واكنشها را نسبت به نا كامي از خود بروز مي دهند

 

سؤال مسئله

آيا بين پرخاشگري والدين و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رابطه وجود دارد.

اهميت و ضرورت تحقيق

بر خلاف آنچه در بادي امر به نظر مي رسد ، پرخاشگري هميشه ناپسند و زيان آور نيست بلكه اگر از حد اعتدال خارج نشود و هدف آن تسلط بر مشكلات زندگي و ترقي و تعالي و آسايش آدمي باشد ، نه تنها سودمند است بلكه ضرورت نيز دارد البته اشكال بزرگي در اين جا وجود دارد اين است كه نمي توان ميان پرخاشگري   ناپسند و زيان آور و آنهايي كه براي زندگي ضرورت دارد و سودمند است ، حري معين كرد و خط  فاصلي كشيد ولي در عين حال نشان مي دهد كه انگيزه اي او را به سوي استقلال ، كه جزء ضروري و با ارزش رشد است رهبري كند بلكه اعمال آدمي را با دو غريزه  زندگي و مرگ تحليل مي كند مي گويد غريزه مرگ  هم بايد به شكلي تخليه شود يا به بيرون به صورت پرخاشگري و ديگر و يا به درون به صورت اعمال خود تخريبي و خودكشي و به همين دليل اميد است با ارائه پژوهشهاي انجام شده بتوانيم از ميزان پرخاشگري والدين كاسته تا تأثير منفي بر روي دانش آموزان دارد ننمايد.

اهداف تحقيق

هدف از تحقيق حاضر عبارتند از بررسي پرخاشگري والدين و پيشرفت تحصيلي در بين دانش آموزان مقطع ابتدايي به جزء اول دبستان است و اينكه آيا پرخاشگري والدين مي تواند در پيشرفت تحصيلي نقشي داشته باشد يا نه  و آيا روابط والدين با فرزندان خود بايد شده و سنجيده باشد يا نه و از طرف ديگر آيا پرخاشگري در بين دانش آموزان مقاطع مختلف تحصيلي با هم متفاوت است يا نه به اين صورت كه هر چقدر سن دانش آموزان بالا مي رود پرخاشگري هم بيشتر مي شود.

 

فرضيه تحقيق

بين پرخاشگري والدين و پيشرفت تحصيلي فرزندان مقطع ابتدايي رابطه وجود دارد .

پرخاشگري در بين دانش آموزان مقطع دوم ابتدايي بيشتر از مقطع پنجم ابتدايي است.

پرخاشگري در بين دانش آموزان مقطع سوم ابتدايي بيشتر از مقطع چهارم ابتدايي است

پرخاشگري در بين  دانش آموزان ضعيف بيشتر از دانش آموزان ممتاز است .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :109

قیمت : 2500تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --