دانلود پایان نامه رشته علوم اجتماعی : بررسی جامعه‌شناختی ارزش‌های حرفه‌ای از دیدگاه کارکنان شرکت گاز شهر خلخال (یک مطالعه کیفی)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم اجتماعی

گرایش : پژوهشگري

عنوان : بررسی جامعه‌شناختی ارزش‌های حرفه‌ای از دیدگاه کارکنان شرکت گاز شهر خلخال (یک مطالعه کیفی)

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد خلخال

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد علوم اجتماعي (M.A)

گرایش: پژوهشگري

عنوان:

بررسی جامعهشناختی ارزشهای حرفهای از دیدگاه کارکنان شرکت گاز شهر خلخال (یک مطالعه کیفی).

استاد راهنما:

دكتر سیّد رکن‌الدین رشیدی آلهاشم

استاد مشاور:

دکتر علی باقی نصرآبادی

تابستان 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

چكيده………………………………………………………………………………………………… 1

 

فصل اول: مقدمات و كليات پژوهش

1ـ1ـ مقدمه ………………………………………………………………………………………….. 2

1ـ2ـ طرح مسأله ……………………………………………………………………………………. 4

1ـ3ـ اهمیت و ضرورت پژوهش ………………………………………………………………….. 5

1ـ4ـ اهداف بررسی ………………………………………………………………………………… 6

1ـ5ـ سؤال‌های پژوهش……………………………………………………………………………… 6

 

فصل دوّم: ادبیات پژوهش

2ـ1ـ پیشینه‌ی پژوهش ……………………………………………………………………………… 7

2ـ1ـ1ـ پژوهش‌های خارجی ……………………………………………………………………….. 7

2ـ1ـ2ـ پژوهش‌های داخلي ……………………………………………………………………….. 11

2ـ1ـ3ـ نقد و ارزیابی پژوهش‌های پیشین ………………………………………………………… 15

2ـ2ـ چارچوب مفهومی …………………………………………………………………………… 16

2ـ2ـ1ـ رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی و ارتباط آن با نظریه زمینه‌ای …………………………… 16

2ـ2ـ2ـ ادبیات و مبانی نظری پژوهش……………………………………………………………. 19

2ـ3ـ جمع‌بندی و تدوین چارچوب مفهومی پژوهش………………………………………………. 28

 

فصل سوم: روش‌شناسي پژوهش

3ـ1ـ روش پژوهش ………………………………………………………………………………. 31

3ـ2ـ مشارکت کنندگان ……………………………………………………………………………. 32

3ـ3ـ روش‌های نمونه‌گیری ……………………………………………………………………….. 33

3ـ4ـ روش و ابزار گردآوری داده‌ها ……………………………………………………………… 34

3ـ5ـ ملاحظه‌های اخلاقی …………………………………………………………………………. 35

3ـ6ـ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………… 35

3ـ7ـ اعتبار (روایی) و قابلیت اعتماد (پایایی)…………………………………………………….. 36

 

فصل چهارم: تجزيه و تحليل یافته‌ها

4ـ1ـ یافته‌های تحلیلی …………………………………………………………………………….. 38

 

فصل پنجم: نتایج پژوهش

5ـ1ـ بحث و نتیجه‌گیری ………………………………………………………………………….. 45

ادامه فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

5ـ2ـ پیشنهادهاي پژوهش ………………………………………………………………………… 52

5ـ3ـ پیشنهادهايي به پژوهشگران بعدی ………………………………………………………….. 53

5ـ4ـ محدودیت‌های پژوهش ………………………………………………………………………. 54

 

پيوست

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………….. 56

پرسشنامه………………………………………………………………………………………….. 60

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                 صفحه

جدول شماره (4ـ1): ارزش‌های حرفه‌ای کارکنان ……………………………………………….. 40

جدول شماره (4ـ2): میانگین نمرات ابعاد ارزش‌های حرفه‌ای ………………………………….. 41

جدول شماره (4ـ3): تفکیک نمونه برحسب بعد شخصی ارزش‌های حرفه‌ای …………………… 42

جدول شماره (4ـ4): تفکیک نمونه برحسب بعد حرفه‌ای ارزش‌های حرفه‌ای …………………… 42

جدول شماره (4ـ5): تفکیک نمونه برحسب بعد اجتماعی ارزش‌های حرفه‌ای ………………….. 43

جدول شماره (4ـ6): تفکیک نمونه برحسب بعد سازمانی ارزش‌های حرفه‌ای ………………….. 43

چکيده

ارزش‌های حرفه‌ای اساس عملكرد کارکنان مي‌باشند كه تعاملات کارکنان با شهروندان، همكاران، ساير افراد حرفه‌اي و عموم مردم را هدايت مي‌نمايند و چارچوبي براي تعهد به رفاه شهروندان و راهنمايي براي رفتار اخلاقي در جهت تدارك خدمات بشردوستانه فراهم مي‌آورند. وجود تعارض‌های ارزشی روبه افزايش در بین کارکنان سازمان‌ها، رعايت نشدن برخي ارزش‌های حرفه‌ای و پیامدهای آن همچون نارضایتی ارباب‌رجوع، نگراني‌هاي زيادي را در بخش‌هاي دولتي و غيردولتي بوجود آورده است. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین مؤلفه‌های اساسی ارزش‌های حرفه‌ای از دیدگاه کارکنان شرکت گاز شهر خلخال صورت گرفت. این مطالعه یک پژوهش کیفی از نوع گراندد تئوری است که با مشارکت 25 نفر از کارکنان صورت گرفته است. روش جمع‌آوری داده‌ها، مصاحبه عمیق نیمه‌ساختار یافته بوده و برای تجزیه و تحلیل و تفسیر داده‌ها، از روش اشتراوس و کوربین استفاده شده است. تحليل مصاحبه‌ها و دیدگاه شركت‌كنندگان نشان داد که مؤلفه‌های اساسی ارزش‌های حرفه‌اي کارکنان دربرگیرنده 4 درون‌مایه اصلی؛ بُعد شخصی، حرفه‌ای، اجتماعی و سازمانی است. از نتایج دیگر این پژوهش این است که ارزش‌های مربوط به بُعد حرفه‌ای، اجتماعی، شخصی و سازمانی به‌ترتیب با میانگین نمرات، 62/2، 61/2، 46/2 و 32/2 از با اهمیت‌ترین و کم‌اهمیت‌ترین ارزش‌های حرفه‌ای آنان بودند. گرچه ميانگين نمرات كل مؤلفه‌های ارزش‌هاي حرفه‌ای در محدوده به نسبت مهم و مهم قرار داشت، اما نیاز به برنامه‌ریزی و آموزش بیشتر به‌منظور بهبود و گسترش اخلاق و ارزش‌های حرفه‌ای در بین کارکنان سازمان‌ها ضروری است.

واژه‌هاي كليدي: ارزش، ارزش‌های حرفه‌ای، کدهای اخلاقی، روش کیفی، نظریه زمینه‌ای

مقدمه

موفقيت و يا عدم موفقيت سازمان‌ها در راستاي کاربست اهدافشان در گرو انسان‌هايي است كه در واقع گردانندگان اصلي آن‌ها مي‌باشند. بدون توسعه منابع انساني، سازمان بي‌معناست، پس بررسي و مطالعه رفتار افراد در سازمان‌ها مي‌تواند نقش بسيار بااهميتي در رشد و بالندگي آن‌ها ايفا نمايد. برخلاف وجود تفاوت‌هاي زياد در فرهنگ سازماني، چند ويژگي مشترك را در سازمان‌ها مي‌توان مشاهده كرد و آن اين‌كه همه تعریف‌ها، به ‌وجود مجموعه‌اي از ارزش‌های حرفه‌ای كه با فرد در داخل سازمان حفظ مي‌شوند اشاره مي‌كنند (ولیخانی و دیگران، 1392: 150).

ارزش‌هاي حرفه‌اي استانداردهايي براي عمل هستند كه از سوي گروه حرفه‌اي و کارشناس‌ها مورد پذيرش بوده و چارچوبي را براي ارزشيابي ارزش‌ها و عقايد تأثيرگذار بر رفتار فراهم مي‌آورند. اين ارزش‌ها اساس عملكرد کارکنان مي‌باشند كه تعاملات کارکنان با شهروندان، همكاران، ساير افراد حرفه‌اي و عموم مردم را هدايت مي‌نمايند و چارچوبي براي تعهد به رفاه شهروندان و راهنمايي براي رفتار اخلاقي در جهت تدارك خدمات بشردوستانه فراهم مي‌آورند. در حال حاضر تعارض‌های ارزشی رو به افزايش بوده و در عرصه شغل در سازمان‌ها توجه به مؤلفه‌های بنیادین ارزش‌هاي حرفه‌اي را ضروری نموده است (حسینی و دیگران، 1391: 70). در حال حاضر متأسفانه در جامعه‌ی ما، بنابر نظر اكثر كارشناسان اقتصادي و مسئولين، فرهنگ و اخلاق كار در محیط کار بسیار ضعیف است و کمتر به ارزش‌های حرفه‌اي توجه می‌شود. درحالی‌که در غرب سکولار، در دانش‌هاي مربوط به مدیریت و سازمان، شاخه‌اي با عنوان اخلاق حرفه‌اي وجود دارد، ولی در جامعه‌ی دینی ما در مدیریت، به ارزش‌های حرفه‌ای توجه کافی نشده است. امروزه در بسیاري از کشورها در جهان صنعتی به این بلوغ رسیده‌اند که بی‌اعتنایی به مسائل اخلاقی و فرار از مسؤولیت‌ها و تعهدات اجتماعی، بنگاه را از بین می‌برد. به همین دلیل، بسیاري از شرکت‌هاي موفق براي تدوین راهبردهای اخلاقی احساس نیاز کرده، و به این باور رسیده‌اند که باید در سازمان یک فرهنگ بر پایه اخلاق رسوخ کند. از این‌رو، کوشیده‌اند به پژوهش‌هایی درباره ارزش‌ها و اخلاق حرفه‌اي جایگاه ویژه‌اي بدهند.

اما چگونه مي‌توان ارزش‌های حرفه‌اي را در سازمان‌ها جاري و ساري نمود. يكي از این ابزارها براي کاربست ارزش‌های حرفه‌اي، تدوين، آموزش، اعمالِ نظارت بر پيروي از كدهاي اخلاقي است.

كدهاي اخلاقي بیشتر بيان رسمي ارزش‌ها درباره مسايل معين مي‌باشند. كدها خط‌کش درستی رفتارهاي حرفه‌اي در موقعيت‌هاي گوناگون را بيان مي‌كنند و براساس آن‌ها تعيين مي‌شود كه آيا از اخلاق حرفه‌اي، تخطي صورت گرفته يا خير و اگر صورت گرفته چه مجازاتي بايد اعمال شود. اين امر ويژگي مهم كدهاي اخلاقي است كه تنها به بيان اصول و كليات اخلاقي بسنده نكرده و در هر حرفه‌اي با دقت رفتارهاي درست و نادرست را تعيين مي‌كنند، به‌طوري‌كه در تشخيص رفتار غيراخلاقي ابهام چنداني باقي نمي‌ماند (لشگربلوکی، 1387: 2). از نظر باتس و ریچ[1] «کدهای اخلاقی راهنماهای نظام‌مندی هستند که سؤالات مربوط به رفتار اخلاقی هنجار را پاسخ داده و چندین عملکرد از جمله هویت حرفه‌ای (عملکرد خارجی)، راهنمای عملکرد اعمال مراقبتی (عملکرد درونی) و نیز نحوه ایجاد انگیزه در کارکنان را ترسیم می‌نمایند». کدهای اخلاق حرفه‌ای، می‌توانند به‌عنوان یک راهنمای اخلاقی در انجام مسؤولیت‌های حرفه‌ای بر پایه کیفیت مورد استفاده قرار گرفته و به ارائه‌کنندگان خدمات در ایفای وظایف حرفه‌ای خود کمک نمایند. امروزه در سراسر دنیا نگرانی فزاینده‌ای در جامعه درباره نحوه ارائه خدمات به روش اخلاقی بوجود آمده که لازم است جهت رفع این نگرانی‌ها کدهای اخلاق حرفه‌ای مشتمل بر اصول اخلاقی شامل تعهدات و وظایف اخلاقی، پیامدهای عمل، ارزش‌ها، باورها، ویژگی‌های اخلاقی و ویژگی‌های فرهنگی و منطقه‌ای باشند. از‌ آن‌جایی که کدهای اخلاقی زمینه مناسبی را جهت ارتقای کیفیت ارائه خدمات فراهم می‌آورند، ارائه خدمات با استاندارد مطلوب نه فقط از به‌وسیله توسعه دانش و فناوری افراد شاغل در یک حرفه بلکه از به‌وسیله تدوین یک‌سری استانداردهای اخلاقی و ارزشی، امکان‌پذیر است که نظرهای افراد در آن حرفه نیز در طراحی کد اخلاقی لحاظ شده باشد (فرج خدا و دیگران، 1391: 43).

پژوهشگران، پژوهش در طبقه‌بندی ارزش‌های حرفه‌ای را به سه حیطه عمده تقسیم کرده‌اند:      1ـ تعریف مؤلفه‌های بنیادین قلمروهای ارزش‌های حرفه‌ای و فرضیه آزمایی در ارتباط با ساختار آن‌ها؛ 2ـ ارتباط بین ارزش‌های حرفه‌ای و سایر متغیرهای شخصی، اجتماعی یا سازمانی و 3ـ اثر فرهنگ بر ارزش‌های حرفه‌ای (دلخموش، 1389: 249). این پژوهش در زمینه ارزش‌های حرفه‌ای روی‌آورد ساختاری را اتخاذ کرده است. روی‌آورد ساختاری درپی آن است که مؤلفه‌های اساسی سازه مشخص را شناسایی کند، چارچوب تعریفی از قلمرو آن‌ها ارائه دهد و به‌گونه تجربی، تعریف را آزمون کند (همان: 148).

 

1ـ2ـ طرح مسأله[2]

يكي از مهمترين موضوع‌هايي كه زمينه‌ساز بروز مشكلات متعدد براي سازمان‌ها و مشتریان آن‌ها در سطح جهان شده است، مشكلات ناشي از فساد و كارهاي خلاف اخلاق و مشخص نبودن معیارهای ارزش‌های حرفه‌ای در عرصه شغل در سازمان‌ها می‌باشد.

در كشورهايي همانند ژاپن، آمريكا، آلمان، انگلستان و ديگر كشورهاي صنعتي درجات بالايي از ارزش‌های حرفه‌ای حاكم است. در ايران، بنابر نظر اكثر كارشناسان اقتصادي و مسئولين، فرهنگ و اخلاق كار بسيار ضعيف است و بايستي فقدان فرهنگ و اخلاق كار مناسب در جامعه به‌عنوان يك نقص و معضل اقتصادي و اجتماعي تلقي شود و مورد مطالعه قرار گيرد (توسلی و نجار نهاوندی، 1387: 40). وجود تعارض‌های ارزشی روبه افزايش در بین کارکنان سازمان‌ها، رعايت نشدن برخي ارزش‌های حرفه‌ای و پیامدهای آن همچون نارضایتی ارباب‌رجوع، نگراني‌هاي زيادي را در بخش‌هاي دولتي و غير دولتي بوجود آورده است. سقوط معيارهای رفتاري و روشن نبودن ارزش‌های حرفه‌ای در بخش دولتي، پژوهشگران را واداشته تا در جستجوي مبناهاي نظري در اين رابطه بوده و بتوانند مسير مناسب اجرايي آن را فراهم آورند. در جامعه ما، با وجود عناصر مثبت بسيار در فرهنگ ملي و ديني (كه درآن به كار ارزش بسيار نهاده مي‌شود) در ساختار كلي جامعه ارزش‌هايي غلبه دارند كه ارزش‌های كار و درپي آن وجدان كاري را تضعيف مي‌كند. شرکت گاز شهرستان خلخال نیز از این قاعده مستثنی نبوده و مسائل مذبور در آن مشاهده می‌شود.

با توجه به مسائل مذكور و نيز اهميت آشنايي، نهادينه‌سازي و به‌كارگيري ارزش‌هاي حرفه‌اي، بر آن شديم كه در اين مطالعه، به‌عنوان مطالعه‌اي مقدماتي براي انجام پژوهشي وسيع‌تر در سطح كشور، به بررسي‌ جامعه‌شناختی ارزش‌هاي حرفه‌اي از ديدگاه کارکنان شرکت گاز شهر خلخال بپردازيم. بنابراین سؤال اصلي پژوهش این است كه از ديدگاه کارکنان شرکت گاز شهر خلخال مؤلفه‌های اساسی ارزش‌های حرفه‌ای آنان کدامند؟

تعداد صفحه : 74

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --