دانلود پایان نامه دکتری :تعیین اثر کروسین زعفران بر سطح سرمی مس و روی و سوپر اکسید دیسموتاز در افراد مبتلا به سندرم متابولیک

متن کامل پایان نامه مقطع دکتری رشته :داروسازی

عنوان : تعیین اثر کروسین زعفران بر سطح سرمی مس و روی و سوپر اکسید دیسموتاز در افراد مبتلا به سندرم متابولیک

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشکده داروسازی

 

پایان نامه برای دریافت درجه دکترای داروسازی

تعیین اثر کروسین زعفران بر سطح سرمی مس و روی و سوپر اکسید دیسموتاز در افراد مبتلا به سندرم متابولیک

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

خلاصه پایان نامه

زمینه و هدف: کروسین زعفران یک ترکیب شناخته شده با خواص آنتی اکسیدانی و درمانی بسیار زیادی است. کروسین در درمان بیماری هایی مثل افسردگی، مشکلات حافظه و یادگیری، سرطان و .. موثر است. این ماده در برخی کار آزمایی های بالینی مورد بررسی قرار گرفته و در دوزهای معمول عوارض مهمی نداشته است.

مس و روی به عنوان عناصری با خواص آنتی اکسیدانی قوی و اثرات متعدد در بدن شناخته می شوند. با توجه به نقش مواد آنتی اکسیدان در پیشگیری و درمان بسیاری از بیماری ها از جمله سندرم متابولیک و با توجه به اثرات آنتی اکسیدانی زعفران و مطالعاتی مبنی بر اثر مثبت آن در سندروم متابولیک، در این مطالعه اثر کروسین زعفران را بر سطح سرمی مس، روی (عناصر با خاصیت آنتی اکسیدانی قوی) و سوپر اکسید دسموتاز (SOD) بررسی کردیم.

مواد و روش ها: این مطالعه در پژوهشکده بوعلی و بیمارستان قائم (عج) که یک بیمارستان دانشگاهی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد است، بین سال های 1394 تا 1395 انجام شد. این پژوهش به تایید کمیته اخلاق رسیده است و با کد 922545 تصویب گردیده است. مطالعه حاضر بخشي از يک طرح پژوهشي مشترک و گسترده تر بين دانشکده داروسازي و گروه تغذيه دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد است که اهداف آن طرح بررسي اثر درماني کروسين بر شماري از ريسک فاکتورهاي مرتبط با سلامت در افراد مبتلا به سندرم متابوليک (شامل پروفايل ليپيدي خون، گلوکز خون ناشتا، فشار خون، فاکتورهاي التهابي، تعادل پرواکسيدانت-آنتي اکسيدانت و پروتئين شوک حرارتي-27) بوده است و با کد IRCT2013080514279N1 به تصويب رسيده است.

در این کارآزمایی بالینی دوسوکور، 60 بیمار مبتلا به سندرم متابولیک که بر اساس معیارهای IDF تشخیص داده شده بودند، به طور تصادفی و مساوی به دو گروه تقسیم شدند: گروه مورد شامل بیمارانی بودند که قرص کروسین 15 میلی گرم دو بار در روز مصرف کردند و گروه شاهد پلاسبو دریافت کردند. قبل از شروع درمان و پس از 8 هفته از بیماران نمونه خون گرفته شد و سطح روی، مس و فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز (SOD) اندازه گیری شد. جهت مقایسه داده های قبل و بعد از مداخله از آزمون های آماری مناسب استفاده شد.

نتایج: از بین کل افراد شرکت کننده، 58 نفر مطالعه را به پایان رساندند (29 در گروه مورد و 29 در گروه شاهد). میانگین سنی افراد شرکت کننده برابر 12.5 ± 40.8 سال با محدوده سنی 18 تا 70 سال بود. بیماران شامل 25 مرد (43.1%) و 33 زن (56.9%) بودند. تفاوت آماری معنی داری از نظر سن، جنس و شاخص های آنتروپومتریک بین دو گروه مطالعه وجود نداشت (p>0.05). آزمون t زوجی نشان داد که میانگین سطح روی و سطح فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز قبل و بعد از مداخله تفاوت آماری قابل توجهی نداشت (p>0.05). اگرچه میانگین سطح مس سرم در گروه دریافت کننده قرص کروسین بعد از مداخله بیشتر از مقادیر قبل از مداخله بود (به ترتیب 0.31 ± 1.46 در مقابل 0.44 ± 0.96، p=0.004)، این تفاوت در گروه شاهد نیز وجود داشت (0.34 ± 1.40 در مقابل 0.57 ± 0.90، p=0.012).

نتیجه گیری: یافته های حاصل از مطالعه حاضر حاکی از آن است که مصرف قرص کروسین منجر به افزایش سطح آنتی اکسیدان های مس و روی و آنزیم سوپراکسید دیسموتاز نشد و به نظر می رسد اثر آنتی اکسیدانی کروسین زعفران با میانجی گری فاکتورهای دیگری به وقوع می پیوندد. هرچند مطالعات بیشتر برای تأیید این یافته و بررسی های آزمایشگاهی جهت ارزیابی اثرات کروسین در سطح مولکولی و سلولی توصیه می شود.

کلمات کلیدی: کروسین، سندرم متابولیک، استرس اکسیداتیو.

فهرست مندرجات

 

بخش اول: کلیات …………………………………………………………………………………………………… 1
فصل اول: سندرم متابولیک ……………………………………………………………………… 2
1- 1. تاریخچه و تعریف ………………………………………………………….. 2
1- 2. ویژگی های عمومی ………………………………………………………… 6
1- 3. اپیدمیولوژی …………………………………………………………………… 7
1- 4. اتیولوژی …………………………………………………………………………. 9
1- 5. سندرم متابولیک و استرس اکسیداتیو …………………………….. 11
1- 6. درمان سندرم متابولیک …………………………………………………. 15
فصل دوم: آشنایی با زعفران ……………………………………………………………………. 17
2- 1. واژه شناسی …………………………………………………………………….. 17
2- 2. ویژگی های عمومی ………………………………………………………… 18
2- 3. ریخت شناسی ………………………………………………………………… 20
2- 4. تاریخچه کشت و کاربرد زعفران ……………………………………. 23
2- 5. وضعیت کنونی کشت زعفران ………………………………………… 25
فصل سوم: استانداردها و معیارهای زعفران ……………………………………………… 26
3- 1. فصل مناسب برداشت زعفران ……………………………………….. 26
3- 2. شیوه مناسب جمع آوری ………………………………………………… 26
3- 3. روش های خشک کردن ………………………………………………… 27
3- 4. استاندارد های بین المللی ماده گیاه ………………………………… 28
3- 5. معیارهای سازمان غذا و دارو …………………………………………. 28
3- 6. آلودگی های میکروبی …………………………………………………….. 29
3- 7. تقلب در زعفران …………………………………………………………….. 29
3- 8. روش های تعیین خلوص ………………………………………………… 30
3- 9. بسته بندی و ذخیره سازی …………………………………………….. 31
فصل چهارم: مشخصات شیمیایی و دارویی زعفران …………………………………….. 32
4- 1. فیتوشیمی ……………………………………………………………………….. 32
4- 2. مواد مغذی …………………………………………………………………….. 35
4- 3. فعالیت داروشناختی ……………………………………………………….. 36
4- 4. اثر ضد التهابی و آنتی اکسیدان زعفران …………………………. 37
4- 5. اثرات آنتی اکسیدانی روی …………………………………………….. 40
4- 6. اثرات اکسیداتیو و آنتی اکسیدانی مس ………………………….. 42
فصل پنجم: بررسی متون ……………………………………………………………………………. 44
5- 1. مطالعات مرتبط با سندرم متابولیک و استرس اکسیداتیو .. 44
5- 2. مطالعات مرتبط با اثرات آنتی اکسیدانی زعفران ……………. 46
5- 3. مطالعات مرتبط با اثرات آنتی اکسیدانی روی ……………….. 52
5- 4. مطالعات مرتبط با اثرات آنتی اکسیدانی مس ………………… 54
بخش دوم: کارهای عملی ………………………………………………………………………………………. 56
فصل ششم: مواد و دستگاه ها ………………………………………………………………….. 57
6- 1. مواد و وسایل لازم …………………………………………………………. 57
6- 1- 1. برای عصاره گیری زعفران و استخراج کروسین 57
6- 1- 2. برای ساخت قرص دارو و دارونما ………………….. 57
6- 1- 3. برای نمونه گیری و آزمایش های سرم ………….. 58
6- 2. دستگاه های لازم ……………………………………………………………. 59
6- 3. تهیه قرص کروسین ……………………………………………………….. 60
6- 4. روش های اندازه گیری ………………………………………………….. 63
6- 4- 1. طیف سنجی جذب اتمی ………………………………… 63
6- 4. 2. طیف سنجی جذب اتمی همراه با سیستم فلیم …. 63
6- 4- 3. روش رنگ سنجی ………………………………………….. 65
فصل هفتم: روش انجام مطالعه ………………………………………………………………… 66
بخش سوم: نتایج و بحث ……………………………………………………………………………………….. 72
فصل هشتم: نتایج …………………………………………………………………………………….. 73
فصل نهم: بحث ……………………………………………………………………………………….. 91
فصل دهم: نتیجه گیری کلی و پیشنهادات ……………………………………………….. 98
کتابنامه ……………………………………………………………………………………………………………………. 99

 

فهرست جدول ها

جدول 4-1. مواد مغذی در 100 گرم کلاله زعفران …………………………………………….. 35
جدول 6-1. دستگاه های مورد استفاده در مطالعه ………………………………………………… 59
جدول 6-2. فرمولاسیون قرص کروسین ……………………………………………………………… 61
جدول 7-1. جدول متغیرهای مطالعه …………………………………………………………………… 71
جدول 8-1. ویژگی های آنتروپومتریک افراد مطالعه …………………………………………… 73
جدول 8-2. میانگین و انحراف معیار سن، قد، وزن و شاخص توده بدنی در دو گروه مورد و شاهد ………………………………………………………………………………………………. 78
جدول 8-3. میانگین و انحراف معیار سطح روی، مس و سوپراکسید دسموتاز قبل و بعد از مداخله در دو گروه مورد و شاهد …………………………………………………………….. 83
جدول 8-4. میانگین و انحراف معیار سطح روی، مس و سوپراکسید دسموتاز بعد از مداخله در دو گرو مورد و شاهد …………………………………………………………………….. 87

 

 

فهرست شکل ها

شکل 1-1. ارتباط بین چاقی از مشخصات بارز سندرم متابولیک با التهاب ……………. 10
شکل 1-2. ارتباط اجزای سندرم متابولیک با استرس اکسیداتیو …………………………… 14
شکل 2-1. یک گل گیاه زعفران در شهرستان گناباد ……………………………………………. 18
شکل 2-2. برداشت زعفران در شهرستان تربت حیدریه، خراسان رضوی …………….. 19
شکل 2-3. قسمت های مختلف گیاه زعفران ……………………………………………………….. 22
شکل 4-1. ساختارهای آنتوسیانین های جداشده از کروکوس ………………………………. 33
شکل 4-2. ساختارهای شیمیایی اصلی ترکیبات ایزوله از کروکوس ساتیووس ………. 34
شکل 4-3. اثر حفاظتی کروسین و کروستین در مقابل التهاب ……………………………. 39
شکل 7-1. نحوه اندازه گیری دور کمر ………………………………………………………………. 69
شکل 8-1. نمودار هیستوگرام توزیع قد در میان افراد شرکت کننده در مطالعه … 74
شکل 8-2. نمودار هیستوگرام توزیع وزن در میان افراد شرکت کننده در مطالعه 75
شکل 8-3. نمودار هیستوگرام توزیع شاخص توده بدنی در میان افراد شرکت کننده در مطالعه …………………………………………………………………………………………………………… 76
شکل 8-4. نمودار توزیع جنسیتی در دو گروه مطالعه …………………………………………… 77
شکل 8-5. نمودار boxplot سن بر حسب گروه های مطالعه ………………………………. 79
شکل 8-6. نمودار boxplot قد بر حسب گروه های مطالعه ………………………………… 80
شکل 8-7. نمودار boxplot وزن بر حسب گروه های مطالعه ……………………………… 81
شکل 8-8. نمودار boxplot شاخص توده بدنی بر حسب گروه های مطالعه ………… 82
شکل 8-9. نمودار boxplot مربوط به سطح روی قبل و بعد از مداخله در دو گروه مورد و شاهد ………………………………………………………………………………………………. 84
شکل 8-10. نمودار boxplot مربوط به سطح مس قبل و بعد از مداخله در دو گروه مورد و شاهد ………………………………………………………………………………………………. 85
شکل 8-11. نمودار boxplot مربوط به سطح سوپراکسید دیسموتاز قبل و بعد از مداخله در دو گروه مورد و شاهد …………………………………………………………………………. 86
شکل 8-12. نمودار boxplot توزیع سطح روی بعد از مداخله در بین گروه های مطالعه ………………………………………………………………………………………………………………… 88
شکل 8-13. نمودار boxplot توزیع سطح مس بعد از مداخله در بین گروه های مطالعه ………………………………………………………………………………………………………………… 89
شکل 8-14. نمودار boxplot توزیع SOD بعد از مداخله در بین گروه های مطالعه 90
 
 


بخش اول: کلیات

فصل اول: سندرم متابولیک

1- 1. تاریخچه و تعریف

سندرم متابولیک ترکیبی از اختلالات متابولیکی است که اولین بار در سال 1923 توسط Alberti و همکاران به صورت مجموعه ای از اختلالات همچون نقرس، افزایش فشار خون و قند خون بیان شد (1). در سال 1956، Avogaro و Crepaldi به فاکتورهایی مانند چاقی، افزایش فشار خون و قندخون بالا به عنوان اجزای سندرم متابولیک اشاره کردند (2). Reaven در سال 1988 اصطلاح سندرم X به همراه افزایش خطر دیابت نوع 2، بیماری های قلبی، مقاومت به انسولین، افزایش فشار خون، افزایش قند و چربی خون را به کار برد (3). چهاربخشی کشنده [1] و مقاومت به انسولین[2] از دیگر نام های این اختلال است (4, 5). امروزه واژه سندرم متابولیک بهترین معرف برای این اختلال متابولیک می باشد (1).

[1] The Deadly Quartet

[2] Insulin Resistanse

تعداد صفحه : 117

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --