دانلود پایان نامه دکتری:توزیع میزان فشار کف پایی و ارتباط آن با شدت نوروپاتی در بیماران مبتلا به دیابت شیرین نوع 2 و مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی و ضیائیان شهر تهران در سال 94-1393

متن کامل پایان نامه مقطع دکتری رشته : پزشکی

عنوان : توزیع میزان فشار کف پایی و ارتباط آن با شدت نوروپاتی در بیماران مبتلا به دیابت شیرین نوع 2 و مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی و ضیائیان شهر تهران در سال 94-1393

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی درمانی تهران

دانشكده پزشكي

 

پايان نامه

جهت دريافت درجه دكتري حرفه ای پزشكي عمومی

 

 

عنوان

توزیع میزان فشار کف پایی و ارتباط آن با شدت نوروپاتی در بیماران مبتلا به دیابت شیرین نوع 2 و مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی و ضیائیان شهر تهران در سال 94-1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

فصل 1. مقدمه ……………………………………………………………………………………… 1
1- 1. دیابت و نوروپاتی دیابتی …………………………………………………. 2
1- 1- 1. اپیدمیولوژی ………………………………………………………. 2
1- 1- 2. پای دیابتی ……………………………………………………….. 3
1- 1- 3. انواع نوروپاتی دیابتی …………………………………………. 5
1- 1- 4. نوروپاتی اتونوم ………………………………………………….. 6
1- 1- 5. نوروپاتی حسی و حرکتی ……………………………………. 9
1- 2. پیشگیری از نوروپاتی دیابتی ……………………………………………. 12
1- 3. فشار کف پایی ………………………………………………………………… 13
1- 4. دلایل انتخاب موضوع …………………………………………………….. 16
فصل 2. بررسی متون …………………………………………………………………………… 17
فصل 3. مواد و روش ها ……………………………………………………………………….. 25
3- 1. هدف اصلی طرح …………………………………………………………….. 26
3- 2. اهداف فرعی طرح ………………………………………………………….. 26
3- 3. اهداف کاربردی طرح ……………………………………………………… 27
3- 4. فرضیات یا سؤالات پژوهش ……………………………………………. 28
3- 5. نوع مطالعه ……………………………………………………………………… 30
3- 6. جامعه مورد مطالعه …………………………………………………………. 30
3- 7. معیارهای ورود به مطالعه ……………………………………………….. 30
3- 8. معیارهای خروج از مطالعه ………………………………………………. 31
3- 9. مکان و زمان انجام مطالعه ………………………………………………. 31
3- 10. روش اجرای طرح ………………………………………………………… 31
3- 11. روش جمع آوری داده ها ……………………………………………… 35
3- 12. روش محاسبه حجم نمونه …………………………………………….. 35
3- 13. روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………….. 36
3- 14. ملاحظات اخلاقی ………………………………………………………….. 36
3- 15. محدودیت های اجرایی طرح و روش کاهش آن ها ……… 37
3- 16. جدول متغیرها ………………………………………………………………. 38
فصل 4. یافته ها …………………………………………………………………………………… 40
فصل 5. بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………… 61
5- 1. بحث ……………………………………………………………………………….. 62
5- 2. نتیجه گیری …………………………………………………………………….. 70
مراجع …………………………………………………………………………………………………… 71

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول 1. توزیع فراوانی و فراوانی نسبی جنسیت در بین گروه های مطالعه. 42

جدول 2. میانگین و انحراف معیار سن افراد در گروه های مطالعه. 43

جدول 3. میانگین، انحراف معیار و صدک های طول مدت دیابت در گروه های مطالعه. 44

جدول 4. تفاوت میانگین طول مدت دیابت بین گروه های مطالعه همراه با مقدار p. 45

جدول 5. میانگین و انحراف معیار شاخص توده بدنی برحسب گروه های مطالعه. 46

جدول 6. میانگین و صدک های 25، 50 و 75 حداکثر فشار پیک کف پایی در گروه های مطالعه. 48

جدول 7. تفاوت میانگین حداکثر فشار پیک در ناحیه هالوکس بین گروه های مطالعه. 49

جدول 8. تفاوت میانگین حداکثر فشار پیک در ناحیه پاشنه بین گروه های مطالعه. 51

جدول 9. تفاوت میانگین حداکثر فشار پیک در ناحیه قدامی-جانبی پا بین گروه های مطالعه 53

جدول 10. تفاوت میانگین حداکثر فشار پیک در ناحیه وسط پا بین گروه های مطالعه 55

جدول 11. تفاوت میانگین حداکثر فشار پیک در ناحیه متاتارس بین گروه های مختلف مطالعه. 57

جدول 12. ضریب ارتباط و مقادیر p شاخص توده بدنی با حداکثر فشار پیک کف پایی در نواحی مختلف پا در گروه های مطالعه  59

جدول 13. ضریب ارتباط و مقادیر p طول مدت دیابت با حداکثر فشار پیک کف پایی در نواحی مختلف پا در گروه های مطالعه  60

 

 

 

فهرست شکل ها

شکل 1. دستگاه GP MultiSens برای اندازه گیری توزیع فشار کف پایی. 33

شکل 2. تصویر اسکن فشار کف پایی توسط دستگاه GP MultiSens. 34

شکل 3. نمودار دایره ای توزیع فراوانی درجات مختلف نوروپاتی در بین شرکت کنندگان در مطالعه. 41

شکل 4. نمودار میله ای توزیع فراوانی جنسیت در بین گروه های مطالعه. 43

شکل 5. نمودار boxplot طول مدت دیابت در گروه های مطالعه. 44

شکل 6. نمودار boxplot شاخص توده بدنی در گروه های مطالعه. 46

شکل 7. نمودار boxplot حداکثر فشار پیک کف پایی در ناحیه هالوکس در گروه های مطالعه. 50

شکل 8. نمودار هیستوگرام توزیع حداکثر فشار پیک کف پایی در ناحیه هالوکس در گروه های مطالعه. 50

شکل 9. نمودار boxplot حداکثر فشار پیک کف پایی در ناحیه پاشنه در گروه های مطالعه. 52

شکل 10. نمودار هیستوگرام توزیع حداکثر فشار پیک کف پایی در ناحیه پاشنه در گروه های مطالعه. 52

شکل 11. نمودار boxplot حداکثر فشار پیک در ناحیه جانبی قدام پا در گروه های مطالعه. 54

شکل 12. نمودار هیستوگرام توزیع حداکثر فشار پیک پلنتار در ناحیه جانبی قدام پا در گروه های مطالعه. 54

شکل 13. نمودار boxplot حداکثر فشار پیک کف پایی در ناحیه وسط پا در گروه های مطالعه. 56

شکل 14. نمودار هیستوگرام توزیع حداکثر فشار پیک کف پایی در ناحیه وسط پا در گروه های مطالعه. 56

شکل 15. نمودار boxplot حداکثر فشار پیک کف پایی در ناحیه متاتارس اول در گروه های مطالعه. 58

شکل 16. نمودار هیستوگرام توزیع حداکثر فشار پیک کف پایی در ناحیه متاتارس در گروه های مطالعه. 58

 

 

چکیده

زمینه : فشار بالای کف پا با ایجاد زخم پا در بیماران دارای دیابت که ممکن است به علت نوروپاتی محیطی، فاقد حس محافظت کننده باشند، همراهی دارد. بنابراین مشخص ساختن توزیع افزایش فشار کف پایی می تواند منجر به شناسایی بیماران در خطر پیدایش زخم پا شود.

هدف: مطالعه حاضر با هدف ارزیابی توزیع فشار های کف پایی در بیماران دیابتی دارای نوروپاتی و مقایسه آن با بیماران دیابتی بدون نوروپاتی انجام شده است.

مواد و روش ها: بیماران به چهار گروه تقسیم شدند: گروه کنترل شامل 19 بیمار؛ گروه دارای نوروپاتی خفیف شامل 15 بیمار؛ گروه دارای نوروپاتی متوسط شامل 20 بیمار؛ و گروه دارای نوروپاتی شدید شامل 17 بیمار. توزیع فشار کف پایی با ایستادن فرد در وضعیت پابرهنه بر روی دستگاه Foot Pressure (GP MultiSens) اندازه گیری شد.

یافته ها: بیماران دارای نوروپاتی شدید حداکثر فشار پیک کف پایی بزرگتری در سه ناحیه وسط پا، پاشنه پا و قدامی داخلی پا داشتند. در ناحیه وسط پا قابل ملاحظه ترین تفاوت بین گروه ها مشاهده شد: گروه کنترل (32.3 ± 17.9 kPa)، گروه نوروپاتی خفیف (24.0 ± 17.9 kPa)، گروه نوروپاتی متوسط (21.5 ± 12.6 kPa) و گروه نوروپاتی شدید (22.9 ± 10.7 kPa) (p=0.02).

نتیجه گیری: با پیشرفت نوروپاتی میزان فشار در نواحی قدامی داخلی پا، وسط پا و پاشنه پا بیشتر می شود ولی توزیع فشار کف پایی تغییر نمی کند.

کلیدواژگان: بیومکانیک، دیابت شیرین، نوروپاتی، فشار کف پایی

 

فصل 1. مقدمه

 

 

1- 1. دیابت و نوروپاتی دیابتی

1- 1- 1. اپیدمیولوژی

در سال 2011 ، حدود 7 درصد از جمعيت دنيا مبتلا به ديابت بوده اند كه 80 درصد از اين افراد در كشورهاي در حال توسعه زندگي مي كردند. تخمين زده می شود که تا سال 2030 این تعداد حدود 8.3 درصد جمعيت دنيا را شامل شوند. ديابت قندي از معضلات مهم سلامت جامعه جهاني است كه شيوعي بين 8-5 درصد در نقاط مختلف ايران دارد (1, 2).

نوروپاتي ديابتي يكي از شايع ترين عوارض ميكر وواسكولار ديابت است. نوروپاتي قرينه ديستال و پلي نوروپاتي شايع ترين انواع نوروپاتي ديابتي هستند كه موجب ناتواني قابل توجهي مي شوند (3, 4). درد شديد، كاهش و فقدان حس و افزايش خطر ايجاد زخم پا و آمپوتاسيون از عوارض نوروپاتي ديابتي است (3). در مطالعه اي در دانشگاه علوم پزشكي تهران، زخم پاي ديابتي در 15 درصد موارد كاهش يافت كه به علت كنترل بهتر بيماران و محدود كردن آمپوتاسيون است (5).

بروز پلي نوروپاتي در بيماران ديابتي 50-10% است (3, 6). نوروپاتي در 10% بيماران در زمان تشخيص وجود دارد. به طور كلي 50 % آنها پس از گذشت 25 سال از بيماري به آن مبتلا خواهند شد (7, 8). خطر قطع پا در تمام طول زندگي در بيماران مبتلا به پلي نوروپاتي 15 % است (7). اولين مرحله در ايجاد زخم پا و قطع آن، پلي نوروپاتي است. نوروپاتي با ايجاد بي حسي در پا و اختلال در درك حس عمقي، پا را در معرض ايجاد زخم قرار مي دهد. زيرا با ايجاد بي حسي و نقص در درك حس عمقي وزن و بار اضافي و نامناسب به پاها تحميل مي شود و زخم در مناطقي كه دقيقاً نقطه انتقال فشار هستند ايجاد مي شود (5).

 

 

1- 1- 2. پای دیابتی

زخم پا يكي از مهمترين عوارض ديابت است كه خطر آن طي سال هاي حيات بيماران ديابتي به 15 درصد مي رسد. هر سال بيشتر از يك ميليون نفر از افراد ديابتي پاي خود را به علت اين بيماري از دست مي دهند يعني در هر 30 ثانيه يك قطع پا ناشي از ديابت اتفاق مي افتد (9). شيوع آمپوتاسيون يا قطع اندام در ديابتي ها 15 برابر افراد غير ديابتي است و شيوع مرگ و مير سالانه در افرادي كه به علت ديابت تحت عمل جراحي آمپوتاسيون اندام قرار مي گيرند، 39 تا 68 درصد است (10). شیوع زخم پا در کشورهای پیشرفته % 4-10 و جدی ترین عارضه پای دیابتی آمپوتاسیون می باشد حدود 40-70% همه آمپوتاسیون های غیر تروماتیک در اندام تحتانی در جمعییت دیابتی انجام می شود و بیماران با دیابت ملیتوس و نوروپاتی محیطی در معرض شکستگی پوست ومتعاقب ان آمپوتیشن اندام تحتانی می باشند. در حقیقت عدم آگاهی از ترومای مکرر در سطح پلنتار درطی راه رفتن به علت نوروپاتی (9, 11) منجر به آسیب می گردد.

تعداد صفحه : 88

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --