دانلود پایان نامه بیواستراتیگرافی و لیتواستراتیگرافی سازند داریان در برش‌های کوزه کوه و فهلیان در خاور و باختر گسل کازرون

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : زمین شناسی

گرایش :چینه شناسی و فسیل شناسی

عنوان : بیواستراتیگرافی و لیتواستراتیگرافی سازند داریان در برش‌های کوزه کوه و فهلیان در خاور و باختر گسل کازرون

وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

دانشگاه شهيد بهشتی

دانشکده علوم زمين

گروه آموزشی زمین‌شناسی

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد M.Sc

رشته زمین­شناسی-چینه شناسی و فسیل شناسی

عنوان

بیواستراتیگرافی و لیتواستراتیگرافی سازند داریان در برش‌های کوزه کوه و فهلیان در خاور و باختر گسل کازرون

 

استاد راهنما :

دکتر عباس صادقی

اساتید مشاور:

دکتر محمدحسین آدابی

دکتر امیرمحمد جمالی

نيمسال اول سال تحصيلی  93-92

 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 

فصل 1: 1

كليات  1

1-1- موقعيت و خصوصیات جغرافيايي منطقه مورد مطالعه. 2

1-2- آب و هوا و جغرافياي طبيعي ناحيه. 4

1-3- موقعیت جغرافیایی برش‌های مورد مطالعه و راه‌های دسترسی به آن‌ها (شکل‌های 1-2 و 1-3) 5

1-4- اهداف مطالعه. 6

1-5- پيشينه تحقيق.. 6

1-6- روش مطالعه. 11

1-6-1- گردآوری اطلاعات.. 11

1-6-2- مطالعات صحرایی.. 11

1-6-3- مطالعات آزمایشگاهی.. 12

1-6-4- تلفیق اطلاعات و تدوین رساله. 12

فصل 2: 13

خصوصيات زمين‌شناسی و چينه شناسی ناحيه مورد مطالعه  13

2-1- خصوصیات زمین‌شناسی و ساختمانی ناحيه مورد مطالعه. 14

2-1-1- زمین‌شناسی ناحیه‌ای زاگرس… 14

2-1-2- تقسیمات ساختمانی در زاگرس… 14

2-1-2-1- تقسیم‌بندی بر اساس نظریات فالکن (Falcon, 1961) 14

2-1-2-1-1- زون ساختمانی پیچیده همراه با سنگ‌های دگرگونی (Thrusted zone) 14

2-1-2-1-2- زون تراستی  با ساختار فلسی جهت‌دار (Imbricated thrust zone) یا زون رورانده زاگرس… 15

2-1-2-1-3- زون چین‌خورده ساده (Simpel folded zone) 15

2-1-2-2- تقسیم‌بندی بر اساس نظریات اشتوکلین (Stocklin, 1968) 15

2-1-2-2-1- دشت خوزستان.. 15

2-1-2-2-2- زاگرس چین‌خورده یا زاگرس خارجی.. 16

2-1-2-2-3- زاگرس مرتفع یا زاگرس رورانده یا زاگرس داخلی.. 16

2-1-2-3- تقسیم‌بندی بر اساس نظریات بربریان (Berberian, 1995) 16

2-1-2-4- تقسیم‌بندی بر اساس نظریات مطیعی (1372) 17

2-1-2-4-1- زون دزفول.. 17

2-1-2-4-2- زون فارس… 17

2-2- چينه شناسي نهشته‌هاي کرتاسه پایینی (نئوکومین- آپسین) در زاگرس… 18

2-3- گروه خامي.. 19

2-3-1- سازند فهليان.. 19

2-3-2- سازند گدوان.. 20

2-3-3- سازند داریان.. 21

2-4- سازند کژدمی.. 22

2-5- گسل کازرون.. 23

فصل 3: 25

رخساره‌ها، محيط‌های رسوبي  25

3-1- مقدمه. 26

3-2- کمربند رخساره‌ای A (دریای باز کم عمق): 26

3-2-1- رخساره A1 (Peloid Orbitolina Packstone ) 26

3-2-2- رخساره A2 (Orbitolina Packstone): 27

3-2-3- رخساره A3 ((Bioclast Wackestone: 28

3-2-4- رخساره A4 (Orbitolina Wackestone): 30

3-2-5- رخساره ) A5 Bioclast Mudstone ): 31

3-3- کمربند رخساره‌ای B (شیب قاره): 32

3-3-1- رخساره B1 (Bioclast Wackestone): 32

3-3-2- رخساره B2 Planktonic Foraminifera Wackestone – packstone) ): 34

3-4- کمربند رخساره‌ای C (دریای باز عمیق): 35

3-4-1- رخساره C1 (Planktonic Foraminifera Wackestone): 35

3-4-2- رخساره C2 (Planktonic Foraminifera Radiolaria Packstone): 36

3-4-3- رخساره C3 (Packstone Radiolaria): 37

3-4-4- رخساره C4 (Radiolaria Wackestone): 38

3-4-5- رخساره C5 (Silty Mudstone): 40

3-5- تفسیر محیط رسوبی (شکل‌های 3-19 و 3-20) 41

فصل 4: 45

ليتواستراتيگرافی  45

4-1- مقدمه. 46

4-2- توصیف چینه شناسی برش سطح الارضی کوزه کوه (شکل‌های 4- 14 و 4-15). 56

4-3- توصیف چینه شناسی برش سطح الارضی فهلیان (شکل‌های 4-16 و 4-17). 62

4-4- انطباق لیتواستراتیگرافی سازند داریان در دو برش کوزه کوه و فهلیان (شکل 4-18) 68

فصل 5: 71

ميکروپالئونتولوژی  71

5-1- مقدمه. 72

5-2- توصیف فرامینیفرهای بنتیک… 72

5-3- توصیف فرامینیفرهای پلانکتون.. 79

فصل 6: 86

بيواستراتيگرافی  86

6-1- مقدمه. 87

6-2- انطباق بیواستراتیگرافی  سازند داریان در دو برش کوزه کوه و فهلیان (شکل 6-3) 89

فصل 7: 94

نتيجه گيری  94

منابع  97

اطلس ميکروفسيل ها 102

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل‌ها

 

شکل 1-1- نقشه موقعیت جغرافیایی و راه‌های دستیابی به منطقه مورد مطالعه. 3

شکل 1-2- موقعیت برش‌های چینه شناسی فهلیان ((A و کوزه کوه (B) 5

شکل 1-3- نقشه زمین‌شناسی محدوده مورد مطالعه و موقعيت برش‌های چينه شناسی فهليان (A) و کوزه کوه (B) 6

شکل 3-1- رخساره Orbitolina Packstone Peloid در بخش داريان بالايي برش فهليان. 27

شکل 3-2- رخساره Orbitolina Packstone در بخش داريان بالايي برش کوزه کوه. 28

شکل 3-3- رخساره Bioclast Wackestone در بخش داريان زیرین برش فهليان. 29

شکل 3-4- زیر رخساره Peloid Bioclast Wackestone  در بخش داريان بالايي برش فهليان. 29

شکل 3-5- رخساره Green Algal Bioclast Wackestone در بخش داريان بالايي برش کوزه کوه 30

شکل 3-6- رخساره Orbitolina Wackestone در بخش داريان بالايي برش فهليان. 31

شکل 3-7- رخساره Bioclast Mudstone در بخش داریان زیرین برش فهلیان.. 32

شکل 3-8- رخساره Bioclast Wackestone در بخش داريان زیرین برش كوزه كوه. 33

شکل 3-9- میان لایه های محلی سنگ آهکهای حاوی اگزوژیرا و گاستروپود فراوان در مارنهای سبز تا خاکستری بخش داریان میانی (از نمای نزدیک) 33

شکل 3-10- میان لایه های محلی سنگ آهکهای حاوی اگزوژیرا و گاستروپود فراوان در مارنهای سبز تا خاکستری بخش داریان میانی (از نمای دور) 34

شکل 3-11- رخساره – packstone  Planktonic Foraminifera Wackestone در بخش داريان زيرين برش كوزه كوه. 35

شکل 3-12- زیر رخساره Radiolaria Planktonic Foraminifera Wackestone      در قسمت بالايي بخش داريان زيرين برش فهليان. 36

شکل 3-13- رخساره Planktonic Foraminifera Radiolaria Packstone در قسمت بالايي بخش داريان زيرين برش كوزه كوه. 37

شکل 3-14- رخساره Radiolaria Packstone در قسمت بالايي بخش داريان زيرين برش فهليان. 38

شکل 3-15- رخساره  Radiolaria Wackestone در قسمت بالايي بخش داريان زيرين برش كوزه كوه. 39

شکل 3-16- زیر رخساره Radiolaria Wackestone  Siliceous در قسمت بالايي بخش داريان زيرين برش كوزه كوه. 39

شکل 3-17- زیر رخساره Planktonic Foraminifera Radiolaria Wackestone  در قسمت بالايي بخش داريان زيرين برش كوزه كوه. 40

شکل 3-18- رخساره Silty Mudstone  در بخش داريان مياني برش كوزه كوه. 41

شکل 3-19- ستون چینه شناسی نهشته های داریان در برش کوزه کوه به همراه نمایش تغییرات رخساره ای و محیط رسوبی.. 43

شکل 3-20- ستون چینه شناسی نهشته های داریان در برش فهلیان به همراه نمایش تغییرات رخساره ای و محیط رسوبی.. 44

شکل 4-1- توالی بخش‌های  داریان زیرین (L.Dr.)، داریان میانی (M.Dr.) و داریان بالایی (U.Dr.) در برش کوزه کوه، نگاه به سمت جنوب باختری. 46

شکل 4-2- A و B: سنگ آهك و شيل آهكي متراكم و ورقه‌ای با ميان لایه‌های چرتي سياه در قسمت بالايي بخش داريان زيرين،:: A برش فهلیان، B: برش کوزه کوه.:  C لامیناسیون در سنگ آهک‌های نازک لایه قسمت بالایی بخش داریان زیرین در برش فهلیان، D: آغشتگی به اکسید آهن در آخرین واحد بخش داریان زیرین در برش فهلیان. 47

شکل 4-3- B, A   و C: قسمت بالايي بخش داريان زيرين شامل توالي سنگ آهك و شيل آهكي با ميان لایه‌های چرتي (Radiolaria. flood zone) خاكستري روشن در برش كوزه كوه، نگاه به سمت شمال خاور. D: باندهای چرتی در قسمت بالای بخش داریان زیرین در برش کوزه کوه. 48

شکل 4-4- سنگ آهک‌های فسیل دار بخش داریان زیرین، A  و B و C: برش کوزه کوه  D: برش فهلیان. 49

شکل 4-5- A   و B قالب آمونيت در سنگ آهك ورقه‌ای، شيل آهكي و چرت‌های قسمت بالايي بخش داريان زيرين، A: برش کوزه کوه، B: برش فهلیان. C و D نودول هاي اكسيد آهن در آخرين واحد بخش داريان زيرين،C: برش کوزه کوه. D: برش فهلیان. 50

شکل 4-6- شيل و مارن با ميان لایه‌های سنگ آهک‌های رسی بخش داريان مياني،A و  :B برش فهلیان، C و D: برش کوزه کوه. 51

شکل 4-7- سنگ آهك نارنجي تا قهوه‌ای داراي آشفتگي زيستي فراوان در بخش داريان بالایی در برش كوزه كوه. نگاه به سمت شمال باختر. 52

شکل 4-8- سنگ آهک‌های دولومیتی شده به رنگ قهوه‌ای تا نارنجی با آشفتگی زیستی فراوان که به صورت یک لایه کلیدی روی زمین دیده می‌شود (برش کوزه کوه). 52

شکل 4-9- بخش داریان بالایی در برش کوزه کوه، نگاه به سمت شمال غرب.. 53

شکل 4-10- سنگ آهک‌های بسیار ضخیم لایه بخش داریان بالایی برش کوزه کوه، نگاه به سمت شمال غرب.. 53

شکل 4-11- A و B: سنگ آهک‌های اربيتولينا دار بخش داريان بالایی د ر برش كوزه كوه،.,C, D F و  E: سنگ آهک‌های فسیل دار قسمت بالایی بخش داریان بالایی برش کوزه کوه. 54

شکل 4-12- مرز بين سازند كژدمي و داريان بالايي در برش فهليان شامل سنگ آهك داراي بورينگ و لکه های اكسيد آهن، نگاه به سمت شمال باختر. 55

شکل 4- 14 توالی بخش‌های فهلیان بالایی (U.Fa.)، گدوان زیرین (L.Gd.)، خلیج (Kh.m.)، گدوان بالایی (U.Gd.)، داریان زیرین (L.Dr.)، داریان میانی (M.Dr.)، داریان بالایی (U.Dr.)، سازند کژدمی (Kz.) و سازند سروک (Sv.) در تاقدیس کوزه‌کوه، نگاه به سمت خاور-جنوب خاور. 60

شکل 4-15 ستون چینه شناسی سازند داریان در برش چینه شناسی کوزه کوه 61

شکل 4- 16توالی بخش‌های فهلیان بالایی (U.Fa.)، گدوان زیرین (L.Gd.)، خلیج (Kh.m.)، گدوان بالایی (U.Gd.)، داریان زیرین (L.Dr.)، داریان میانی (M.Dr.)، داریان بالایی (U.Dr.)، سازند کژدمی (Kz.) و سازند سروک (Sv.) در تاقدیس فهلیان، نگاه به سمت جنوب خاور. 66

شکل 4-17 ستون چینه شناسی سازند داریان در برش چینه شناسی فهلیان.. 67

شکل 4-18  انطباق لیتواستراتیگرافی سازند داریان در دو برش کوزه کوه و فهلیان.. 70

شکل 6-1- ستون چینه شناسی، فسیل شناسی و بایوزوناسیون سازند داریان در برش کوزه کوه 91

شکل 6-2- ستون چینه شناسی، فسیل شناسی و بایوزوناسیون سازند داریان در برش فهلیان.. 92

شکل 6-3- انطباق بیواستراتیگرافی سازند داریان در برش های کوزه کوه و فهلیان.. 93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كليات


  • موقعيت و خصوصیات جغرافيايي منطقه مورد مطالعه

شهرستان ممسني یکی از شهرستان‌های استان فارس است که در ميان رشته کوه‌های بخش جنوبي زاگرس واقع شده است. اين شهرستان داراي دو شهر به نام نورآباد و مصيري و چهار بخش شامل دشمن زياري، رستم، ماهورميلاتي و بخش مركزي است. بخش دشمن زياري شامل دهستان‌های دشمن زياري و مشايخ، بخش رستم شامل دهستان‌های رستم 1، رستم 2، رستم 3 و پشتكوه رستم، بخش ماهورميلاتي شامل دهستان‌های ماهور و ميشان و بخش مركزي شامل دهستان‌های بكش 1، بكش 2، جاويد ماهوري، جوزار و فهليان است. واژه ممسني از طایفه‌ای به نام محمد حسني گرفته شده است. مركز این شهرستان شهر نورآباد است که در شمال باختر استان فارس و در جنوب باختري ايران واقع شده است و مسافت آن تا شهر شيراز 150 كيلومتر است. در گذشته مركزيت شهرستان ممسني، فهليان بوده است.مالكي كه نام روستايي در منطقه بكش بوده، در اثر گسترش در طي 30 سال گذشته به نورآباد ممسني تغيير يافته است.

بنابر گزارش مركز آمار ايران، جمعيت شهرستان ممسني بر اساس سرشماري سال 1385، برابر با 166308 نفر و جمعيت بخش مركزي شهرستان ممسني 98417 نفر بوده است.

ممسنی از سمت شمال به شهرهاي رستم و سپيدان، از جنوب به كازرون، دشتستان و بندر گناوه، از سمت خاور به شهرهاي سپيدان و شيراز و از باختر به شهرهاي رستم و گچساران محدود می‌شود (شکل 1-1).

مسیرهای ارتباطی این شهرستان با مناطق اطراف عبارت‌اند از:

  • راه نورآباد – دو گنبدان به سوی شمال باختری به طول ۱۲۰ کیلومتر. این راه در ۲۰ کیلومتری شمال نورآباد از یک راه به سوی شمال نورآباد به یاسوج متصل می‌شود.
  • راه نورآباد – شیراز به سوی جنوب خاوری به طول ۱۸۰ کیلومتر.
  • راه نورآباد- بندر گناوه به طول ۲۴۵ کیلومتر.

شهرستان ممسني به طور عمده داراي مورفولوژی كوهستاني بوده و روند ارتفاعات همان جهت عمومي کوه‌های زاگرس يعني شمال باختر – جنوب خاور است. در شهرستان ممسنی به سمت باختر و جنوب باختري از ارتفاعات كاسته و بر وسعت اراضي کوهپایه‌ای و دشت‌ها افزوده می‌شود.

شهرستان ممسني داراي بافت سنتي و طایفه‌ای است و داراي چهار طايفه بزرگ لر شامل بكش، جاويد، دشمن زياري و رستم است و دو طايفه بزرگ از ايل قشقايي شامل كشكولي و دره شولي كه در بخش ماهور ميلاتي سكونت قشلاقي دارند نيز در اين شهرستان زندگي می‌کنند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 163

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --