دانلود پایان نامه :بررسی عوامل موثر در اثربخشی فعالیت های روابط عمومی های کشور

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

عنوان : بررسی عوامل موثر در اثربخشی فعالیت های روابط عمومی های کشور

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

عنوان : 

بررسی عوامل موثر در اثربخشی فعالیت های روابط عمومی های کشور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

امروزه، عقیده بر این است که سازمان ها بدون توجه به کارایی و اثربخشی دقيق برنامه ها، امكان ادامه حيات ندارند. برنامه‌ريزي برای دستیابی به اثربخشی در عملکردها و وظایف، مستلزم آگاهي از فرصت ها و تهديدهاي آتي و پيش‌بيني شيوة مواجهه با آنهاست.تصور بر این است که در کشور ما،روابط عمومي در سازمان هاي غير دولتي از كارايي و اثربخشی بهتری برخوردارند. علت اين امر اين است كه در چنين مجموعه هايي به روابط عمومي اهميت ويژه اي قائل هستند. آنان برای مشتري يابي و نيز ارتباط موثر با مخاطبان در جستجوي راه های بهتر، خلاقيت، نوآوري و بالاخره اثربخشیهستند وبرای دستیابی به این امر، كارشناسان ورزيده و مبتكر روابط عمومي را به كار مي گيرند تا از اين فرصت به نفع مجموعه خود استفاده نمايند تا مقوله بهره وری و نیز اثربخشی برنامه ها را در دستور کار خود قرار دهند. در غير اين صورت در روياروي با رقبا از قافله بازمي مانند و سازمان خود را با بحران های متعددی مواجه می کنند. اما روابط عمومی ها در سازمان های دولتی؛ با وجود داشتن امکانات بیشتر، معمولا بازدهی و کارایی مطلوب تری نداشته وبه مفهوم اثربخشی در برنامه های خود توجه شایانی ندارند.

در این تحقیق به دنبال شناسایی برنامه ها و فعالیت های روابط عمومی در سازمان های دولتی بوده و متناسب با هر وظیفه و کارکردی، انجام و اجرای صحیح وارزیابی آن برنامه، به عبارتی کارایی و اثربخشی آن را جویا شده و با شناسایی سطح و قوت و ضعف آن عملکرد، به نتایج خاصی دست پیدا کردیم.

برای اجرایی نمودن ارزیابی این مفهوم، فعالیت ها و عملکرد های روابط عمومی را دسته بندی کرده و در شاخه های متعددی از قبیل فعالیت های ارتباط رسانه ای، نمایشگاهی و تبلیغاتی، انتشاراتی، ارتباطات مردمی، تحقیقاتی و پژوهشی، امور آموزش و برنامه ریزی تقسیم کرده و مورد مطالعه قرار دادیم.

هدف كلي این تحقیق، بررسی عوامل موثر در اثربخشی فعالیت های روابط عمومی های کشور  بوده و به اهداف كاربردي از قبیل دستیابی به عوامل اثربخشی در هر یک از زمینه های فعالیتی روابط عمومی ها، شناسایی کمبود ها و نواقص عملکردی و عوامل  موجد آنها درروابط عمومی ها  و مطالعه و بررسی مهمترین مسایل و مشکلات مبتلابه روابط عمومی ها پرداخته است.

روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی و همچنین پیمایشی و نیز در قسمتی مطالعات اکتشافی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران، معاونین و کارشناسان روابط عمومی سازمان های معتبر دولتی  و شاغل در شهر تهران می باشند.

بعد از تجزیه و تحلیل فرضیات با استفاده از آزمون معنی داری کاسکور پیرسون و آزمون همبستگی پیرسون مشخص شد که بین همه متغیر های مستقل و وابسته بررسی شده در فرضیات تحقیق رابطه معنی دار وجود دارد. یعنی اثربخشی با هر یک از مفاهیمی ازقبیل فعالیت های ارتباط رسانه ای، نمایشگاهی و تبلیغاتی، انتشاراتی، ارتباطات مردمی، تحقیقاتی و پژوهشی و فعالیت های امور آموزش و برنامه ریزی در ارتباط معنی داری قرار داشته و هر یک از متغیر های نام برده می توانند در کاهش و یا افزایش اثربخشی روابط عمومی نقش موثری داشته باشند.

 در ارتباط با فرضیات تحقیق نیز که با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون مورد ارزیابی قرار گرفتند می توان گفت به ترتیب فرضیات زیر با بیشترین میزان همبستگی مورد تایید قرار گرفتند. رابطه بین اثربخشی در روابط عمومی و فعاليت هاي انتشارتي با همبستگی 787/0 و فرضیه رابطه بین اثربخشی در روابط عمومی و فعاليت هاي آموزش و برنامه ریزی با همبستگی 759/0 و رابطه بین اثربخشی در روابط عمومی و فعاليت هاي تحقیقاتی با  724/0 و نیز رابطه بین اثربخشی در روابط عمومی و فعالیت های نمایشگاهی و تبلیغاتی با 692/0  و همچنین دو فرضیه رابطه بین رابطه بین اثربخشی در روابط عمومی و فعالیت های ارتباطی و رابطه بین اثربخشی در روابط عمومی و فعالیت های ارتباط مردمی به ترتیب با همبستگی 654/0 و 577/0 . اما پنج فرضیه بعدی که به بررسی رابطه بین اثربخشی با چالش های روابط عمومی در ایران می پرداخت هیچکدام دارای همبستگی مثبت نبوده و به عبارتی فاقد همبستگی بودند. مفاهیمی از قبیل رابطه بین اثربخشی درروابط عمومی و کمبود کارکنان متخصص، رابطه بین اثربخشی روابط عمومی ها و ابهام جایگاه تشکیلاتی، رابطه بین اثربخشی در روابط عمومی و کمبود امکانات روابط عمومي و نیز رابطه بین اثربخشی روابط عمومی ها و ضعف ارتباط با عامه مردم دارای همبستگی منفی بودند.

 

فصل یکم : کلیات تحقیق

مقدمه

انسانها با حركت در مسير تكامل و رشد عقلاني خود، به ‌تدريج بر ضرورت برنامه‌ريزي در زندگي واقف شدند و آنرا به منزله ابزاري در خدمت مديريت و رهبري نظامهاي اجتماعي و سازمانی مورد توجه قرار دادند. امروزه سازمانها، به حدي پيچيده شده‌اند كه بدون توجه به کارایی و اثربخشی دقيق برنامه ها، امكان ادامه حيات ندارند. برنامه‌ريزي برای دستیابی به اثربخشی در عملکردها و وظایف، مستلزم آگاهي از فرصتها و تهديدها ي آتي و پيش‌بيني شيوة مواجهه با آنهاست.

اگر نگرش مبتني بر اثربخشی به سراسر زندگي افراد تسري يابد، نوعي تعهد به عمل بر مبناي تعقل و تفكر آينده‌نگر و عزم راسخ بر استمرار آن، ‌برايشان ايجاد مي‌شود. از سویی دیگر، تحقق اهداف فردي و سازماني نيز مستلزم داشتن نگرش مبتنی بر اثربخشی است. بي شك در مديريت نوين هر مديري در انجام وظايف خود جرياني را دنبال مي كند كه شامل اجزاي ي چون برنامه ريزي، سازماندهي، نظارت و كنترل، انگيزش، ارتباطات و تصميم گيري، هدايت و رهبري مي باشد تا منتهيبهاثربخشی در ارگان تحت مديريت خود باشد. بدیهی است در روابط عمومی سازمانها نیز، با چنين نگرشي نقش روابط عمومي بعنوان رابط بين مديريت با عوامل درون و برون سازماني نمود عيني يافته و مي تواند به عنوان بخشی موثر در انجام تعهدات و وظایف تعیین شده برای روابط عمومی بوده و موثر واقع شود.

تصور برای ناست که در کشور ما، روابط عمومي در سازمانهاي غيردولتي از كارايي و اثربخشی بهتری برخوردارند. علت اين امر اين است كه در چنين مجموعه هايي به روابط عمومي اهميت ويژه اي قائل هستند. آنان جهت مشتري يابي و نيز ارتباط موثر با مخاطبان در جستجوي راههای بهتر، خلاقيت، نوآوري و بالاخره اثربخشی هستند و برای دستیابی به این امر، كارشناسان ورزيده و مبتكر روابط عمومي را به كار مي گيرند تا از اين فرصت به نفع مجموعه خود استفاده نمايند در غيراين صورت در محيط خارج و در روياروي با رقبا وجذب مشتري از قافله باز مي مانند. اما روابط عمومی ها در سازمانهای دولتی با وجود داشتن امکانات بیشتر معمولاً بازدهی و کارایی مطلوبتری نداشته و به مفهوم اثربخشی در برنامه های خود توجه شایانی ندارند.

نگاه تخصصي و برنامه اي به موضوع روابط عمومي در سازمانهاي دولتي در قياس با موسسات غيردولتي كمتر ديده مي شود به طوريكه طي سالهاي اخير روابط عمومي هاي اين گونه موسسات با پرداختن به كارهاي زودبازده، به برنامه هاي دراز مدت اهميت نداده و سرمايه گذاري لازم را انجام نداده اند. در كنار اين چالش مي توان چالشهاي ديگري را نيز برشمرد: روزمرگي و نداشتن نگاه راهبردي در پرداختن به امور روابط عمومي، نبود شايسته سالاري در بحث مديريت روابط عمومي، نگرش جناحي و فردي در انتخاب مسئول روابط عمومي از سوي مدير، نبود شناخت مديران از توان و كارآمدي روابط عمومي، انتظار تبليغاتي و نه اطلاع رساني ازروابط عمومي توسط مديران و ….(سفیدی،1385،ص260).

همه موارد فوق موجب شده است تا روابط عمومي ها در بيشتر نهادهاي دولتي نتوانند آنطور كه بايد و شايد، عملكرد مناسب و خروجي قابل توجهي داشته باشند و به عبارتی در برنامه ها و عملکردهایشان نیز اثربخش نبوده و نیستند. برای دستیابی به وضعیت موجود عملکردی روابط عمومی ها، انجام یک تحقیق در راستای شناسایی عوامل اثربخشی و وضعیت آن، ضرورت پیدا می کند. دراین تحقیق به دنبال شناسایی برنامه ها و فعالیتهای روابط عمومی در سازمانهای دولتی بوده و متناسب با هر وظیفه و کارکردی، انجام و اجرای صحیح آن برنامه و به عبارتی کارایی و اثربخشی آنرا جویا خواهیم شد.

نکته قابل ذکر دیگر، توجه به امر تحقیق در روابط عمومی ها است. تحقيق و پژوهش يكي از فعاليتهاي مهم و به عبارتي از اركان روابط عمومي است. به رهگيري از روشهاي پژوهشي و تحقيق گامي بلند در جهت دستيابي به اهداف روابط عمومي است. به طوریکه بسياري از صاحبنظران معتقدند كه فعاليت روابط عمومي با تحقيق و پژوهش آغاز شده و با ارزيابي به پايان مي رسد. این تحقیق نیز با داشتن اهداف مشخص به دنبال پاسخگویی به یکی از اساسی ترین نیازهای سازمانی روابط عمومی ها می باشد.

 

1-2- بيان مسأله تحقيق

 

درجامعه کنونی توجه به قدرت افکار عمومی و ماهیت آن، مدیریت را برآن می دارد تا به نقش رسانه ها ارتباطات و روابط عمومی ها و مسائل مبتلابه با تامل بیشتری پرداخته و کنترل و هدایت پیام ها ی ارتباطی را در اختیار داشته باشند.

فعالیت های روابط عمومی از روند برقراری ارتباطات برای تضمین حیات سازمان و مخاطبان حکایت دارد. تلاش برای نفوذ در افکار عمومی از طریق فعالیت های اثربخش و ارتباطات دو جانبه میسر می شود. در چنین شرایطی است که روابط عمومی به ارتباطات اقناعی و برنامه ای برای تاثیر در گروهی از مردم و مخاطبان می اندیشد. از این زوایه می توان گفت روابط عمومی یکی از اعمال مدیریتی در راستای پیشبرد اهداف سازمانی است که ضمن تشریح و ارزیابی برخورد و رفتار عامه با سازمان قادر است به اصلاح خط مشی ها و رویه ها ی سازمانی و حتی فردی با در نظر گرفتن مصالح عمومی و تعیین و اجرای برنامه های ارتباطی برای جلب تفاهم و قبول عامه یاری رساند.

فلسفه ایجاد روابط عمومی ها، برقراری و هماهنگی و سازگاری میان مصالح فردی و عمومی و سازمانی بوده، رشد و تعالی سازمان بدون جلب پشتیبانی افکار عمومی و مخاطبان فراهم نمی شود. از آنجا که حمایت و همراهی مردمی از سازمان، بدون علم و اطلاع و آگاهی از برنامه ها، کارکردها و اهداف سازمان راه به جایی نمی برد؛ لذا سازمان به روابط عمومی فرصت داد تا با فعالیتهای ارتباطی گسترده در این راستا گام بردارد. روابط عمومی ها نیز بنا به ضرورت، فعالیت های خود را در بخـش های متعددی از قبیل فعالیت های اطلاع رسانی، فعالیت های پژوهشی وتحقـیقاتی، فعالیت های ارتباطات مردمی، فعالیت های تبلیغاتی،تشریفاتی و … تقسیم کرده و بعد از نظام مند نمودن در آن بخش ها حرکت نمودند.

در بررسی و مطالعه روند فعالیت های روابط عمومی ها متوجه می شویم که در طول چهار دهه گذشته، روابط عمومی ها همواره با مشکلات عدیده ای مواجه بوده اند. ابهام جایگاه تشکیلاتی ، عدم ارتقای سطح سازمانی، فقدان نظام جامع دستگاهی، ضعف ارتباطات درون و برون و حول محور بهره وری، کارایی، سود، کیفیت،رضامندی شغلی و… وهمچنین مهارت های ارتباطی مدیریتی، مهارت های انجام وظیفه ، مدیریت اطلاعات و ارتباطات آموزش و توسعه و … می چرخد. (استیفن رابینز، تئوری سازمان ص 49) این مشکلات و موانع اثربخشیروابط عمومی ها رادر هریک از فعالیت های تخصصی مذکورکاهش داده است.

اثربخشی مفهومی است که به میزان و درجه نیل به اهداف تعیین شده اطلاق می شود. در علم مدیریت مطالعه این مفهوم از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. به طوریکه تئوری های متعددی در این زمینه شکل گرفته است.عمده مطالعات اندیشمندان پیرامون طراحی معیار های مناسب و جامع در مورد اثربخشی سازمانی بوده است.

برنامه ها و فعالیت های روابط عمومی در کشورمان، از نظام و قاعده و قانون کلی و تعریف شده ای پیروی نکرده و تا به امروز هم نتوانسته ایم به یک انسجام لازم در زمینه آسیب شناسی فعالیت ها و عـلت عدم موفقـیت دست پیدا کنیم. عدم توفـیق در اثبات جایگاه خود در سـازمان و نیز عدم بهره وری و اثربخشی مناسب روابط عمومی ها باعث شده است همواره نتوانند هویت واقعی خود را آنطور که باید و به شایستگی به اثبات رسانده و قانون مند نمودن مقررات و آیین نامه های اجرایی به اثبات رسانند.

علاوه بر آن روابط عمومی آنطور که باید نتوانسته است قابلیت دسترسی به منزله میدان مبارزه عمومی را در میان فرایند های جهانی شدن و مطالبات ارباب رجوع و الزامات گسترده تبادل وسیع اطلاعاتی در آنها در این فضا، از قبیل درخواست کاری مشخص از سازمان، تقاضای کمک و راهنمایی برای تعامل با سازمان و ابراز نارضایتی و اعلام انتظار مخاطبان  و … برآورد.

چالش های پیش روی روابط عمومی در ایران شامل ضعف در زیر ساخت های حقوقی- قانونی، کمبودهایی آموزشی و پژوهشی، فقدان جایگاه مطلوب سازمانی، عدم تحقق هویت صنفی دقیق و همه جانبه، شمول تصدی گری دولتی، نارسایی در برقراری تعاملات دوسویه و مستمر و… است.(محمدی اصل،1387-128).

آنچه در این تحقیق به دنبال آن هستیم، مطالعه اثربخشی و میزان و یا به عبارتی سطح آن در فعالیت های تخصصی روابط عمومی سازمان ها، از دیدگاه کارشناسان و در نتیجه دستیابی به موانع اثربخشیمی باشد. نتایج احتمالی بدست آمده خواهد توانست، کمبود ها و احیاناً نواقص عملکردی روابط عمومی ها را مشخص ساخته و با به کارگیری تدابیری مناسب در راستای جبران آسیب ها، نتایج کاربردی به دست دهد.

این مطالعه روند فعاليت هاي روابط عمومي ها را در بخش ها و زیر بخش های متعددی دسته بندی کرده و بعد در قالب متغییرهایی – که هر کدام با یک یا چند سوال مشخص خواهند شد- در پرسشنامه ای تدوین شده و برای ارزیابی به کارشناسان ارایه خواهد کرد و در نهایت موانع اثربخشیرا شناسایی و میزان آن را بدست خواهد آورد. پیش بینی می شود بطور کلی موانع و نواقص اثربخشی فعالیت ها علاوه بر حیطه های تخصصی فعالیت ها، با عواملی چون ابهام جايگاه تشكيلاتي، عدم ارتقاي سطح سازماني فقدان نظام جامع دستگاهي، ضعف ارتباطات درون و برون سازماني، عدم دستيابي به موفقيت در اطلاع يابي و اطلاع رساني، واگذاري امور خدماتي و پشتيباني به روابـط عمومي و انجام امور غيرمرتـبط، کمبود منابع، کمـبود متخـصص، ضعف در كاربـرد تئوري هاي جديد روابط عمومي ، ضعف پاسخگويي و … در ارتباط بوده واین عوامل نیز مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقيق

 

مهمترین نقایص روابط عمومی ها در این دوران شامل فـقدان تشکیلات هماهنگ با سایر دستگاهها، ضعف اهمیت دادن برخی مسئولان به روابط عمومی، کمبود کارکنان متخصص، ضعف ارتباط با عامه مردم، فقدان همکاری های بین سازمان ها، عدم آگاهی از کلیه دستگاهای متبوع به علت فقدان جایگاه مناسب، عدم جاذبه کافی و لازم در بکارگیری و استفاده از نیروهای لایق و کاردان و … می باشد. نتیجه این کمبود ها این است که در کارکردها و فعالیت های روابط عمومی های کشور، رشد کیفی و بهره وری و اثربخشی، آن طور که باید مشاهده نمی شود.

در شرايطي كه جهان كنوني با دستاورد هاي نوين تكنولوژيكي و ابزار قدرتمند ارتباطات، فرايند تبادل اطلاعات را چنان سرعت بخشيده است كه حد و مرزي را براي آن نمي توان قائل شد، روابط عمومي نيازمند تجديد نظر در ساختار هاي كاركردي است و بررسي اين موضوع چه بسا مي تواند مشكلات ساختاري روابط عمومي ها را بازگو و بدنبال راه چاره اي براي آن باشد.

این پژوهش می تواند عوامل موثر در اثربخشی فعالیت های روابط عمومی را در سازمان ها و دستگاه های دولتی شناسایی و بدنبال رفع موانع و تقویت عوامل موثر آن باشد.

ضمن اینکه نیاز به چنین پژوهشی در دنیای کنونی ارتباطات و تجهیز آن به ابزار های نوین و برق آسا از یک سو و ناکارآمدی و بلااثر بودن فعالیت های روابط عمومی و در نتیجه عدم توجه به چنین نهادی در دستگاههای دولتی و غیر دولتی بشدت احساس می شود.

فوايد نظري این تحقیق :

1 – بررسي نقش، جایگاه و وظايف روابط عمومي در جامعه و درسازمان ها

2 – مطالعه و شناسایی اهداف و کارکردهای روابط عمومی

3 – تعریف و شناسایی اثربخشی، اثربخشی در فعالیت های ارتباطی و فعالیت های روابط عمومی

4 – اخذ نظرات کارشناسان درباره مسایل مبتلابه روابط عمومی و اثربخشیفعالیت ها

5- مقایسه وضعیت موجود با وضعیت مطلوب و شناسایی موانع اثربخشی در هر بخش از کارکردهای روابط عمومی

فوايد عملي :

  • دستیابی به آسیب های عملکردی روابط عمومي ها و نواقص موجود در برنامه ریزی ها و عملکردها و به تبعیت از آن جمع بندی موانع پیش روی اثربخشی

2- ارائه راهکارهای مناسب برای تدوین استراتژی های عملکردی در حیطه فعالیت های روابط عمومی از قبیل فعالیت های انتشاراتی، نمایشگاهی و تبلیغاتی، ارتباطات رسانه ای، ارتباطات مردمی، تحقیقات و امور آموزش و… .

1-4- اهداف تحقيق

 

هدف كلي

بررسی عوامل موثر در اثربخشی فعالیت های روابط عمومی های کشور

اهداف كاربردي

* دستیابی به عوامل اثربخشی در هر یک از زمینه های فعالیتی روابط عمومی ها

* شناسایی کمبود ها و نواقص عملکردی  و عوامل  موجد آنها درروابط عمومی ها

* مطالعه و بررسی مهمترین مسایل و مشکلات مبتلابه روابط عمومی ها

* اخذ و به کارگیری تدابیری مناسب در راستای جبران آسیب ها

 

1-5- سؤالات تحقیق:

 

* از دیدگاه کارشناسان،عوامل اثربخشی در هر یک از زمینه های فعالیتی:

– فعالیت های ارتباط رسانه ای

– فعالیت هاینمایشگاهی و تبلیغاتی

– فعالیت های انتشاراتی

– فعالیت های ارتباطات مردمی

– فعالیت های تحقیقاتی وپژوهشی

و فعالیت های امور آموزش و برنامه ریزی چه می باشد؟

* کمبود ها و نواقص عملکردی  و عوامل  موجد آنها در روابط عمومی ها  از دیدگاه کارشناسان چه می باشد؟

* از دید کارشناسان، مهمترین مسایل مبتلابه روابط عمومی ها در زمینه هایی از قبیل:

– فقدان تشکیلات هماهنگ با سایر دستگاه ها

– کم اهمیت دادن به روابط عمومی از سوی برخی مسئولان  و مدیران

– کمبود کارکنان متخصص

– ضعف ارتباط با عامه مردم

– فقدان همکاری های بین سازمان ها

– عدم آگاهی از کلیه دستگاهای متبوع به علت فقدان جایگاه مناسب

– عدم جاذبه کافی و لازم در بکارگیری و استفاده از نیروهای متخصص چیست؟

* آیا می توان با به کارگیری تدابیری مناسب در راستای جبران آسیب های اثربخشی در روابط عمومی سازمان ها اقدام کرد؟

1-6- فرضيه‏هاي تحقیق:

* بین اثربخشیروابط عمومی و كاركرد ارتباط رسانه اي رابطه معنی داری وجود دارد.

* بین اثربخشیروابط عمومی و كاركرد ارتباطات مردمي رابطه معنی داری وجود دارد.

* بین اثربخشیروابط عمومی و كاركرد انتشاراتی رابطه معنی داری وجود دارد.

* بین اثربخشیروابط عمومی و  كاركرد تحقيقاتي و پژوهشي رابطه معنی داری وجود دارد.

* بین اثربخشیروابط عمومی و  كاركرد آموزش و برنامه ريزي رابطه معنی داری وجود دارد.

* بین اثربخشیروابط عمومی ها وکمبود کارکنان متخصص رابطه معنی داری وجود دارد.

* بین اثربخشیروابط عمومی ها و ضعف ارتباط با عامه مردم رابطه معنی داری وجود دارد.

* بین اثربخشیروابط عمومی ها و ابهام جایگاه تشکیلاتی رابطه معنی داری وجود دارد.

* بین اثربخشیروابط عمومی ها وفقدان همکاری های بین سازمان ها رابطه معنی داری وجود دارد.

* بین اثربخشیروابط عمومی ها و کمبود امکانات روابط عمومی رابطه معنی داری وجود دارد.

 

1-7-تعريف علمی مفاهیم و  واژه ها:

 

تعریف روابط عمومی public relation

تعاريف متعددي از روابط عمومي موجود است كه هر كدام از زاويه خاصي به آن نگريسته است. در اينجا به تعدادي از آنها كه توسط صاحب‌نظران برجسته اين رشته مطرح شده است مي‌پردازيم.

دكترحميد نطقي (پدر روابط عمومي ايران) در جايي روابط عمومي را وكيل مدافع سازمان در بيرون و مدعي‌العموم در داخل سازمان تعريف كرده است.

ركس هارلو در تعريف روابط عمومي مي‌گويد، روابط عمومي عبارت از دانشي است كه توسط آن، سازمان‌ها آگاهانه مي‌كوشند به مسئوليت اجتماعي خويش عمل كنند تا بتوانند تفاهم و حمايت كساني را كه براي مؤسسه اهميت دارند، به دست آوردند.

اسكات‌ام.كاتليپ صاحب نظر روابط عمومي در جهان: روابط عمومي، اداره كردن وظايف شناسايي و ايجاد، حفظ و نگهداري روابط مطلوب و برجسته بين سازمان و جامعه است. جامعه ‌اي كه توفيق و ناكامي يك سازمان به آن وابسته است. لانگوهازلتون؛ روابط عمومي كاركرد ارتباطي مديريت استك ها ز طريق آن سازمان‌ها با محيط خود سازگار مي‌شوند، آنرا اصلاح مي‌كنند و تغيير مي‌دهند يا آن را حفظ مي‌كنند تا به اهداف سازماني دست يابند.( میرسعیدقاضی، 1370،ص28)

بر اساس تعاريف ياد شده، مي‌توان ويژگي‌هايي را براي روابط عمومي برشمرد:

– روابط عمومي علم و دانشي است.

–  كوشش آگاهانه و برنامه‌ريزي شده.

–  وسيله جلب نظر، تفاهم و پشتيباني مخاطبان و حفظ و نگهداري آن با استفاده از وسايل مختلف نظير رسانه‌ها.

– بخشي از وظايف مديريت سازمان.

– فعاليتي مبتني بر تحقيق.

– روابط عمومي هنر است.

-توجه به تجزيه و تحليل گرايش‌ها.

– وسيله مشاورة مديران.

– وسيله تغيير در افكارعمومي.

– وسيله اطلاع رساني به مردم

– وسيله ايجاد ارتباط دوسويه بين سازمان با مخاطب و بالعكس.

– وسيله ايجاد ارتباط اقناعي.

بر اساس آن چه كه بيان شد، مي‌توان تعريف كاملي را براي روابط عمومي ارائه داد: روابط عمومي، مجموعه‌اي از عمليات ارتباطي آگاهانه مبتني بر برنامه و تحقيق است كه با استفاده از شيوه‌هاي علمي و هنري به دنبال ارتباط با مردم و اطلاع يابي از نظرهاي آنان، تجزيه و تحليل گرايش‌هاي مخاطبان و افكار عمومي به منظور گفتگو با آنان براي رسيدن به تفاهم با كاربرد روش‌ها و ابزارهاي ارتباطي نوشتاري، گفتاري، ديداري و شنيداري است.

برای دستیابی به تعریف کاملی از روابط عمومی، بررسی اهم تعاریفی که تاکنون درباره روابط عمومی ارائه شده است، ضروری می‌نماید:

1ـ تعریف «رکس هارلو» از پیشگامان روابط عمومی در جهان: «روابط عمومی عبارت از دانشی است که توسط آن، سازمان‌ها آگاهانه می‌کوشند به مسئولیت اجتماعی خویش عمل کنند تا بتوانند تفاهم و حمایت کسانی را که برای مؤسسه اهمیت دارند، به دست آورند»(میرسعیدقاضی، 1370،ص29).

2ـ «اسکات. ام. کاتلیپ» صاحب‌نظر، روابط عمومی در جهان:«روابط عمومی، اداره کردن وظایف، شناسایی و ایجاد، حفظ و نگهداری روابط مطلوب و حسنه بین سازمان و جامعه است، جامعه‌ای که توفیق و ناکامی یک سازمان به آن وابسته است»(امینی،1354،صص13ـ15).

3ـ «فرهنگ و بستر»:«عمل ایجاد زمینة درک عامه از فرد، موسسه یا نهاد و ترغیب آنان برای داشتن حسن نیت نسبت به آن، همچنین درک و حسن نیت عامه نسبت به فرد، موسسه یا نهاد».

4ـ «انجمن جهانی روابط عمومی»:«روابط عمومی، بخشی از وظایف مدیریت سامزان و عملی ممتد، مدام و طرح‌ریزی شده است که از طریق آن، افراد و سازمان‌ها می کوشند تا تفاهم و پشتیبانی کسانی را که با آنان سروکار دارند، به دست آورند».

5ـ «انجمن روابط عمومی انگلستان»:« روابط عمومی عبارت است از تلاش‌ها و اقدام‌های آگاهانه، برنامه‌ریزی شده و سنجیده برای استقرار و کسب تفاهم متقابل بین یک سازمان و گروه‌های مورد نظر آن سازمان».

6ـ «انجمن روابط عمومی دانمارک»:«روابط عمومی عبارت از تلاش‌هایی است مستمر و منطبق با روشهای علمی و عملی که مدیریت سازمان‌ها به منظور ایجاد تفاهم و پیدایش حسن علاقه‌مندی و تحصیل پشتیبانی گروههایی که سازمان با آن سروکار دارد و یا فکر می‌کند در آینده سروکار خواهد داشت، به عمل می‌آورد».

7ـ «انجمن روابط عمومی آلمان»:«روابط عمومی، عبارت است از تلاش‌های آگاهانه و قانونمند به منظور تفاهم و استمرار اعتماد و شناخت متقابل عموم است که براساس تحقیق علمی و عملی صحیح و مستمر میسر می‌شود».

8ـ کنگره جهانی روابط عمومی» در سال 1978 در مکزیکو:«روابط عمومی کاربردی عبارت است از هنر و دانش اجتماعی تجزیه و تحلیل‌ گرایش‌ها، پیش‌بینی آثار آنها، مشورت با رؤسای مؤسسات و تهیه و اجرای برنامه‌های عملی که هم در جهت منافع مؤسسه و هم همگان باشد(مارانتزکوهن،1376،ص 15).

9ـ «انجمن روابط عمومی امریکا»:«روابط عمومی کوششی برای تأثیرگذاری و ایجاد تغییر در افکار عمومی از طریق نظارت، تحقیق و ارزیابی اطلاعات و فرآیندهاست».

10ـ «ادوارد برنیز» یکی از بنیانگذاران رشته روابط عمومی: «روابط عمومی، عبارت است از دادن اطلاعات به مردم و تلاش‌های ترغیبی به منظور تغییر گرایش‌ها و رفتار مردم و کوشش برای همبسته ساختن نگرش‌ها و اقدامات یک مؤسسه با مخاطبان خود و متقابلاً نگرش‌ها و اقدامات مخاطبان با مؤسسه»(مارانتزکوهن،درسنامهروابط عمومی ص 92).

11ـ «جان مارستن»:«روابط عمومی، ارتباط قانع کننده و از روی نقشه برای تأثیر گروهی از مردم است که معنی و مقصدی در تأثیر به آن وجود داشته باشد»(دکترنطقی، 1349،ص 155).

12ـ «رابرت اسکار کارلسون»:«روابط عمومی، فعالیت‌های اطلاعاتی و خط‌مش‌هایی است که سازمان‌های مختلف با توسل به آنها درصدد ایجاد نگرش‌های مطلوب نسبت به خود و کارشان و همچنین مبارزه با نگرش‌های مخالف هستند»(لویزه،فصلنامه هنر هشتم، 1375).

13ـ «اسکات. ام. کاتلیپ» و «آلن. اچ. سنتر» در کتاب «روابط عمومی مؤثر»:«روابط عمومی عبارت است از انتقال و تجزیه و تحلیل اطلاعات و نظرات مدیریت موسسه به مخاطبان آن و انتقال تجزیه و تحلیل اطلاعات و نظریات این گروهها به مدیریت به منظور ایجاد همسویی و هماهنگی در علایق و منافع»(فصلنامه هنر هشتم، 1375 ،ص78).

14ـ نشریه «اخبار روابط عمومی»:«روابط عمومی عمل مدیریت است که به وسیله آن افراد جامعه مورد سنجش قرار می‌گیرند و روش کار و طرز عمل یک فرد یا یک موسسه با مصلحت عمومی منطبق می‌شود و برنامه‌ای برای جلب تفاهم و مقبولیت عامه به موقع اجرا گذاشته می‌شود».

15ـ «برنایز»:«روابط عمومی عبارت است از ایجاد حسن تفاهم و قبول عامه با استفاده از قواعد و اصول علوم اجتماعی».

16ـ «گرونیک»:«روابط عمومی، مدیریت ارتباط میان یک سازمان و همگان‌هایی است که با آن سروکار دارند»(ویندال،1376،ص159).

17ـ «لانگ و هازلتون»:«روابط عمومی، کارکرد ارتباطی مدیریت است که از طریق آن سازمان‌ها با محیط خود سازگار می‌شوند، آن را اصلاح می‌کنند و تغییر می‌دهند، یا آن را حفظ می‌کنند تا به اهداف سازمانی دست یابند(همان).

 

اثربخشیEffectiveness

اثربخشی سازمانی عبارت از میزانی است که یک سازمان با استفاده از منابع خاص و بدون هدر دادن منابع خود و بدون فرسوده کردن غیرضروری اعضا و جامعه خود، اهدافش را برآورده می‌کند.

[ Thibodeaux, M.S. and Favilla, E; Organizational effectiveness and commitment through strategic management, Industrial Management & Data Systems, 1996, Vol. 96, p. 21]

در واقع اثربخشی سازمانی، درجه نزدیکی یک سازمان به هدف‌هایش را نشان می‌دهد.[زاهدی، شمس السادات و دیگران؛ص269.] به‌ عبارت دیگر اندازه ‌ایاست که یک سازمان به اهدافش تحقق می‌بخشد.[ Zheng, W, Yang, B & McLean, G.N; Linking organizational culture, structure, strategy, and organizational effectiveness: Mediating role of knowledge management, Journal of Business Research, 2010, Vol63, p764.]

در این تحقیق به شناسایی عواملی که اثربخشی در فعالیت های روابط عمومی های کشور را تحت تاثیر قرار می دهند،می پردازیم که عبارتند از:

* کمبود یا کم کاری روابط عمومی ها در فعالیت های انتشاراتی- نمایشگاهی و تبلیغاتی- ارتباطات رسانه ای- ارتباطات مردمی- تحقیقات  و برنامه ریزی- امور آموزش – سمعی و بصری و فعالیتهای فرهنگی.

* کمبود ها و نواقص عملکردی  در زمینه هایی از قبیل- فقدان تشکیلات هماهنگ باسایردستگاه ها-کم اهمیت دادن به روابط عمومی از سوی برخی مسئولان  و مدیران -کمبود کارکنان متخصص- ضعف ارتباط با عامه مردم-فقدان همکاری های بین سازمان ها – عدم آگاهی از کلیه دستگاهای متبوع به علت فقدان جایگاه مناسب-عدم جاذبه کافی و لازم در بکارگیری و استفاده از نیروهای لایق و کاردان.

تعداد صفحه : 223

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --