دانلود پایان نامه : بررسی رابطه سبک هاي مقابله اي با کیفیت زندگی دانش آموزان دختر نابینا

دانلود متن کامل پایان نامه بررسی رابطه سبک هاي مقابله اي با کیفیت زندگی دانش آموزان دختر نابینا

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزي

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی ، گروه روانشناسی

پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد ( ( M.A

گرایش کودکان استثنایی

عنوان :

بررسی رابطه سبک هاي مقابله اي با کیفیت زندگی

دانش آموزان دختر نابینا

استاد راهنما :

دکتر آنیتا باغداساریانس

استاد مشاور :

دکتر فریبا حسنی

بهار 1391

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                        صفحه

 

 

چکیده

 

فصل یکم : معرفی پژوهش

 

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 2

 

بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………….. 5

 

ضرورت و اهمیت پژوهش………………………………………………………………………………………… 7

 

هدف پژوهش 10……………………………………………………………………… …………………………..

 

فرضیه هاي پژوهش 10……………………………………………………………… …………………………..

 

سوال پژوهش 10……………………………………………………………………… …………………………..

 

تعاریف مفهومی…………………………………………………………………………………………………….. 11

 

تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………………. 12

 

 

فصل دوم : مبانی نظري و پیشینه پژوهش

 

مبانی نظري 14……………………………………………………………………….. …………………………..

 

مبانی نظري روشهاي مقابلهبا استرس………………………………………………………………………. 14

 

مدلهاي مقابله با استرس…………………………………………………………………………………………… 22

 

مدل موسو بیلی نگز……………………………………………………………………………………………. 22

 

مدل لازاروس و فولکمن……………………………………………………………………………………… 24

 

مدل اسکروئرز و همکاران…………………………………………………………………………………… 27

 

مدل اندلر و پارکر……………………………………………………………………………………………… 30

 

مدل اسکینر و همکاران 31……………………………………………………… …………………………..

 

فاکتورهاي واسطهاي و روش مقابله…………………………………………………………………………….. 36

 

شکل گیري مفهوم کیفیت زندگی 39……………………………………………….. …………………………..

 

ابعاد کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………………………. 51

 

تاریخچه تحول نگاه به مفهومکیفیت زندگی 54…………………………………… …………………………..

 

زمینه هاي علمی تحول نگاه به مفهوم کیفیت زندگی 55………………………… …………………………..

 

پیدایش دیدگاه هاي چند عاملی…………………………………………………………………………………… 60

 

دیدگاه مورد پذیرش سازمانبهداشت جهانی…………………………………………………………………….. 62

 

پیشینه پژوهشهاي علمی 63…………………………………………………………. …………………………..

 

پژوهشهاي انجام شده در ایران…………………………………………………………………………………… 66

 

فصل سوم : روش پژوهش

 

جامعه آماري 74………………………………………………………………………. …………………………..

 

نمونه و روش نمونه گیري 74………………………………………………………. …………………………..

 

ابزار پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. 75

 

روش جمع آوري اطلاعات 77……………………………………………………… …………………………..

 

روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………….. 77

 

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

 

الف)توصیف داده ها 81……………………………………………………………… …………………………..

 

ب) تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………….. 87

 

 

فصل پنجم : بحث و بررسی داده ها

 

بحث و بررسی یافته هاي تحقیق 95……………………………………………….. …………………………..

 

محدودیت ها………………………………………………………………………………………………………. 104

 

پیشنهادات 105………………………………………………………………………… …………………………..

 

پیشنهادات پژوهشی 105…………………………………………………………. …………………………..

 

پیشنهادات کاربردي 105…………………………………………………………. …………………………..

 

فهرست منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………. 106

 

 

فهرست جداول  
عنوان   صفحه
جدول 1-4 ضریب آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه مقابلهبا موقعیت هاي استرس زا………………………. ٧٩
جدول :2-4 فراوانی و درصد دانش آموزان به تفکیک وضعیت بینایی………………………………………. ٨١
جدول :3-4 فراوانی و درصد دانش آموزان به تفکیک وضعیت سکونت………………………….. ………… ٨١
جدول :4-4 شاخص هاي توصیفی نمرات پرسشنامه مقابله با موقعیت هاي استرس زا در دانش آمـوزان دختـر
نابینا به تفکیک وضعیت بینایی………………………….. …………………………………………………… ٨٢
جدول :5-4 شاخصهاي توصیفی میانگین مجموع نمرات پرسشنامه مقابلـه بـاموقع یـت هـاي اسـترسزا در
دانش آموزاندختر نابینا به تفکیک وضعیت بینایی ………………………….. ………………………….. … ٨٤

جدول :6-4 شاخص هاي توصیفی نمرات پرسشنامه کیفیت زندگی در دانش آموزان دختـرنابی نـا بـهتفک یـک

 

وضعیت بینایی………………………………………………………. ………………………………………… ٨٦
جدول :7-4 نتایج ضریب همبستگی براي رابطه سبک مقابلهاي مساله مدار با کیفیت زندگی …………… ٨٧
جدول :8-4 نتایج ضریب همبستگی براي رابطه سبک مقابلهاي هیجان مدار با کیفیت زندگی………….. ٨٨
جدول :9-4 نتایج ضریب همبستگی براي رابطه سبک مقابلهاي اجتنابی با کیفیت زندگی ………………. ٨٩
جدول :10-4 نتایج معنی داري مدل رگرسیون براي پیش بینی کیفیت زندگی………………………….. . ٩٠
جدول : 11-4 ضرایب رگرسیون برايپیش بینی کیفیت زندگی…………………………………………… ٩١
جدول:12-4 نتایج آزمون t براي مقایسه سبک هـاي مقابلـه بـا اسـترسدر دانـش آمـوزاننابی نـاي مطلـقو
کم بینا ………………………………………………………. ………………………………………………… ٩٢
جدول :13-4 نتایج آزمونt براي مقایسهکیفیت زندگی در دانش آموزاننابیناي مطلق و کمبینا………. ٩٣

 

 

عنوان فهرست نمودارها صفحه  
   
نمودار:1-4 میانگین نمرات سبک هاي مقابلهبا استرس در دانش آموزاننابیناي مطلق و کمبینا ……….. ٨٣  
نمودار:2-4 میانگین نمرات سبک هاي مقابلهبا استرس در کلدانش آموزاننابینا……………………….. ٨٥  

 

 

چکیده

 

مقدمهپژوهش: حاضر با هدف بررسی ارتباط راههاي مقابله اي با کیفیـت زنـدگی دانـش آمـوزان
نابیناي دختر انجام شد.  
روش: نمونه آماري 46 دانش آموز دختر نابیناي 16 سال مـشغول بـه تحـصیل در سـال تحـصیلی
1390-1391مدرسه نابینایان نرجس شهر تهران بودند. براي سنجش راههاي مقابله اي از تست مقابله

 

با بحران اندلر و پارکر و براي سنجش میزان کیفیت زندگی از مقیاس کوتـاه کیفیـت زنـدگی سـازمان

 

بهداشت جهانی استفاده شد.   به منظور محاسبه اعتبار پرسشنامهمقابلـه بـا موقعیـت هـاي اسـترس زا،

 

ضریب آلفاي کرونباخ براي بررسیهماهنگی درونی سئوالات هر یک از خرده مقیاس هاي پرسشنامه
مقابله با موقعیت هاي استرسزابطور جداگانه محاسبه شد که نتایج بیانگر روایـی و پایـایی مطلـوب

 

مقیاس ها بود.   به منظور محاسبه اعتبار پرسشنامه کیفیت زندگی ، ضریب آلفاي کرونباخ بـراي بررسـی

 

هماهنگی درونی سئوالات براي تمام سوالات پرسشنامه کیفیت زندگی محاسبه شـد و ضـریب آلفـاي

 

کرونباخ برابر با 0/889    بدست آمد که نشانگر اعتبار خوب سـوالات پرسـشنامه کیفیـتزنـدگی بـود.

 

براي پیش بینی سهم سبک هاي مقابله اي با استرس در  کیفیت زندگی در دانش آموزان دختر نابینـا از
روش تحلیل رگرسیون چند متغیري استفاده شد.  
یافته ها:    تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد نتیجه پژوهش نشان داد بین استفاده از سبک هاي مساله
مدار و اجتنابی با کیفیت زندگی همبستگی مثبت وجود دارد و بین سبک مقابله اي اجتنابی بـا کیفیـت

 

زندگی همبستگی دیده نشدو  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیري نشانگر آن است

 

که مجموع  سبک هاي مقابله اي با استرس 30   درصد از واریانس کیفیت زندگی دانش آموزان نابینارا

 

پیش بینی می کند.

 

کلید واژه ها: راههاي مقابله اي، کیفیت زندگی، دانش آموزان نابینا

 

 

 

فصل یکم

 

 

معرفی پژوهش

 

 

مقدمه

 

امروزه علیرغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و تغییـر در شـیوه هـاي زنـدگی، بـسیاري از افـراد در

 

رویارویی با مسائل زندگی فاقد تواناییهاي لازم و اسا سی هستند و همین امـر آنـان را در مواجهـه بـا

 

مسائل و مشکلات روزمره آسیب پذیر کرده اسـتبنـابراین،.  پـژوهش در مـورد برخـی از سـازههـاي

 

2 آن بر فائق آمدن بر موقعیتهاي فشارزا، همواره مـدنظر  
روانشناختی مانند روش هاي مقابلهايو تأثیر  
واقع شده است.   در این ارتباط، این پرسشها که افراد متفاوت در مواجهـه بـا موقعیـت هـاي فـشارزا،  
رویداد را چگونه ارزیابی یا پردازش می کنند، و بر اثر این ارزیابی، چه هیجان ها یا افکـاري برانگیختـه  

 

میشوند و کدامیک از روشهاي مقابلهاي مورد توجه قرار میگیرند، همواره مورد توجـه پژوهـشگران

 

بوده است(کلینکه،ترجمه گودرزي،.(1382

 

استرس واقعیتی غیر قابل انکار و عاملی در جهـت تحـول زنـدگی آدمـی اسـت؛ چنانچـه تغییـرو

 

تحولات ناشی از استرس ملایم و محدود باشد، مفید و سازنده و در سازگاري آدمـی نقـش بـارزيرا

 

ایفا میکند.  اما زمانیکه دگرگونی ها فراتر از حد روند و مدت زمان طولانی ادامـه یابنـد ممکـن اسـت

 

تحمل آنها دشوار و ظرفیت سازش آدمـی لبریـز گـردد.     بـه همـین دلیـل طـی دو سـه دهـه گذشـته،

 

پژوهشگران علاقه وافري به پژوهش در زمینه شیوه هاي مقابله افراد با عوامل استرس زا نـشان داده انـد.

 

introduction ١ coping strategies ٢

 

 

این پژوهشگران به روش هایی که انسانها براي مواجهه با شرایط استرس زا انتخـاب مـی کننـد، در هـر

 

دیدگاه نام ویژه اي دادهاند( سلطه، دفاع، واقع نگري در حل مسئله و…)کـه در مفهـوم مقابلـه بهـم مـی-

 

پیوندند(دادستان،حاجیزادگان،علیپور و عسکري،.(1386

 

مطالعات نشان داده اند که ارتقاي مهارت هاي مقابلـهاي و مهـارتهـاي انطبـاقی در بهبـود کیفیـت

 

زندگی افراد بسیار مؤثر است.  رفتارهاي انطبـاقی، مجموعـهاي از مهـارتهـاي مفهـومی، اجتمـاعی و

 

1 به آنها در زندگی روزمره می توانند رفتار مناسبی را از خود بروز دهنـد،  
عملیاست، که افراد با توجه  
و ازطرفی توانایی پاسخدهی افراد را در موقعیـت هـاي خـاص تحـت تـأثیر قـرار مـیدهنـد( پـورتر و  
2     3 4  

ریچلــر ،1999،اســتین بــک و اســتین بــک ،.(1990 رفتارهــاي انطبــاقی ، اســتقلال شخــصی و نحــوه

 

5

پاســخگویی اجتمــاعی افــراد را در هــر ســن و گروهــی تحــت تــأثیر قــرار مــیدهــد(لوکاســون و

 

همکاران،.(1992

 

عوامل گوناگون و گسترده اي مانند:  رشد روانی-   بدنی، سازگاري، شایستگی اجت ماعی و روشهاي

 

کنار آمدن با دیگران، آنچنان باید با هم ترکیب و در هم تنیده شوند کـه ماننـد تـار و پـود یـک قـالی

 

6

ایرانی، نگاره و تصویر یکپارچه و سازمان یافتهاي از یک فرد را بدست دهند(للند ،.(1983

 

از آنجاییکه، بکارگیري روشهاي مقابله اي مـؤثر، سـبب کـاهش آسـیب پـذیري در ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖهـاي

 

7 رفتارهاي انطباقی نیز فـرد را قـادر  
استرس زا می شود(وایلنت،1992  ،به نقل از میسلی ،2001پرورش)  
می سازد تا در ارتباط با سایر ها،انسانجامعه، فرهنگ و محیط خود، مثبت و سازگارانه عمـل کـرده و  
سلامت روانی خود را تأمین کند و از کیفیت زندگی مطلوب تري برخ وردار شـوند. بـا ایـن حـال هـر  

 

. conceptual,social&practical skills ١ . Porter&Richler ٢ . Stainback&Stainback ٣ . adaptive behaviors ٤ Lukasson, et al .٥ . Leland ٦ . Micelli ٧

 

 

کس به شیوه خاص خود به مسائل و موقعیتها پاسخ می دهد، برخی هنگام روبرو شدن بـا مـشکلات

 

می کوشند با ارزیابی درست و منطقی موقعیت و استفاده مؤثر از سیستم هاي حمایتی با موقعیت مقابلـه
کنند. در مقابل، برخی بجاي مقابله سازگارانه با مسائل، سعی می کنند با استفاده از راهبردهاي ناکارآمـد
از رویارویی با مشکلات اجتنـاب کننـدمقابلـه. بـه عنـوان تلاشـی شـناختی و رفتـاري بـراي اداره و

 

رویـارویی بـا موقعیـت  هــاي فـشارزا تعریـف شــده اسـت کـه فراتـر از منــابع فـرد ارزیـابی گردیــده

 

1

است(لازاروس و فولکمن ،.(1984

 

 

بیان مسئله

 

کنار آمدن با فشارهاي زندگی و کسب مهارت هاي مستقلانه ي فردي و اجتماعی همواره بخـشیاز

 

واقعیات زندگی انسان بوده و در ادوار متفاوت در  زندگی او به اشـکال گونـاگون تجلـی یافتـه اسـت.

 

تعارضات در دوران کودکی جلوه چندانی ندارد اما با افزایش سن و هنگام مواجهـه بـا دشـواريهـاي

 

ویژه سنین نوجوانی و جوانی، کشمکش  هاي درونی و محیطی تظاهر بیشتري پیدامیکنند. بنابراین اگر

 

افراد از سنین کودکی در انجام مهارت هاي مـستقلانه زنـدگی روزانـه فـردي و مـسئولیت پـذیريهـاي

 

اجتماعی تبحر یابند، بدون تردید در مواجهه با موقعیتهاي فشارزا عملکرد م ناسـبی خواهنـد داشـت.

 

مهارت هاي مقابلهاي مجموعهاي از توانایی  هایی هستند کـه زمینـه سـازگاري، رفتـار مثبـت و مفیـدرا

 

فراهم میآورند.  از آنجایی که توانایی تولید، بکارگیري روش هاي مقابلهاي و پیاده کردن آن بخـصوص

 

در روابط بین فردي و همچنین در جهت رشد و سازگاري افراد بسیار تأثیرگذار میباشد؛ این توانـایی-

 

ها، فرد را قادر میسازند مسئولیتهاي نقش اجتماعی خود را بپذیرد و بـدون لطمـه زدن بـه خـودو

 

دیگران با خواستها،انتظارات و مشکلات روزانه بویژه در روابط بـین فـردي و بـه شـکل مـؤثرتري

 

1

 

روبه رو شود(زتلین ،1985  ، به نقل از مشفق.(1389  از طرفی توانایی هـاي لازم بـراي رفتـار انطبـاقیو

 

مؤثر، افراد را قادر می سازد تا بطور مؤثر با مقتضیات و چالش هاي زندگی روزانه مقابله کنند. آمـوزش  
این مهارت ها، موجب ارتقاي رشد شخصیتی و اجتماعی، محافظت از حقوق انسان هـا و پیـشگیري از  
مشکلات روانی و اجتماعی میشود.        
رفتار انطباقی در حقیقت سازه بسیار جامع و فراگیري است که مؤلفههاي ذهنی، حسی، حرکتـی و  
    2 انطباقی به معناي قدرت کنار آمدن با دیگران و ارتباط  
شخصیتی را در برمیگیرد(کوهن ،1988رفتار).  
برقرار کردن با آنها، یعنی کنار آمدن در مذاکرات، درگیـري هـا، اشـتباهات و همچ نـین کنـار آمـدن بـا  

 

. Zetlin ١ . Cohen ٢

 

 

٥

 

 

موقعیت هاي جدید و سایر موقعیتهاست.    از طرفی پرورش رفتار انطباقی منجـر بـه برقـراري ارتبـاط

 

فرد با محیط اطراف خود و مقابله با شرایط استرسزا میشود (بوزان، ترجمه مینویی،.(1383

 

کیفیت زندگی آن دسته از خصوصیاتی است که براي فرد ارزشمند اسـت و حاصـل ادراك خـوب
بودن یا احساس راحتی است و در راستاي توسعه و حفظ منطقی عملکرد جسمانی، هیجانی و عقلانی

 

استبطوري.  که فرد بتواند توانایی هایش را در فعالیت هاي زندگی حفظ نماید.( محمودي، شریعتی،

 

بهنام پور .(1382

 

از آنجا که روشهاي مقابلهاي به عنوان تلاشی شناختی و ر فتاري براي رویارویی بـا موقعیـتهـاي

 

فشارزا و زمینه سازگاري فرد جهت برخورد مناسب با چالش هاي زنـدگی اسـت و برخـورد مناسـب

 

همان اتخاذ روشی است که تنش فرد را کاهش و احساس خـوب و مثبـت بـودن را در فـرد افـزایش

 

می دهد.     لذا انتظار می رود همبستگی چشمگیري بین روش هاي مقابله اي بـا میـزان کیفیـت زنـدگی

 

وجود داشته باشد.

 

تحقیقات نشان می دهد افراد بیمار و ناتوان از کیفیت زندگی پایین تري برخوردارند و حتی شـدت

 

بیمـــاري، نـــاتوانی و تعـــداد دفعـــات مراجعـــه بـــه پزشـــک بـــر کیفیـــت زنـــدگی تـــاثیر

 

دارد(نجومی،بهاروند،کاشانیان.(1388

 

رضایت از زندگی و احساسخوب بودن در بیماري هاي مـزمن هـدف اصـلی درمـان و مراقبـت

 

است.    با این حال کیفیت زندگی بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن پایین تر از حد طبیعی است و تحقیقات

 

نشان می دهد بکارگیري برنامه هاي آموزشی ساده به میزان زیادي بر کنتـرل فـرد بـر روي بیمـاري و

 

عوارض جانبی تاثیرهداشتونهایتا باعث بهبود کیفیت زندگی و احساس رضـایت از زنـدگی در فـرد

 

شده و تحمل رژیم درمانی آسان تر می شود(نوقابی و همکاران .(1385

 

 

 

نابینایان و کم بینایان نیز از جمله افراد ناتوان جسمی هـستند بـا توجـه بـه تـاثیر منفـی نـاتوانی و

 

بیماري هاي مزمن بر روي سلامتی و میزان کیفیت زندگی، می توان انتظار داشت که نابینایی بر کیفیت

 

زندگی افراد نابینا تاثیرگذار بوده و استفاده از روش هاي مقابله اي مناسب یا غیر مناسب می توانداین

 

تاثیر را کاهش یا افزایش دهدازآنجا.  که هـر فـرد معمـولا از یـک راهبـرد مقابلـه اي بـیش از سـایر
راهبردها در رویا رویی با مسایل و مشکلات استفاده می کنـد لـذا پـژوهش حاضـر درصـدد اسـت تـا

 

رابطه ي بین سبک هاي مقابله اي با کیفیت زندگی دانش آموزان نابینـاي دخترشـهر تهـران را بررسـی

 

کند تا نشان دهد استفاده کنندگان از کدام راهبرد مقابله اي از میزان کیفیت زندگی بالاتري برخوردارند

 

تا به پشتوانه ي این دستاورد علمی بتوان آموزش هاي لازم را به افراد جهت افـزایش سـطح سـلامت

 

زندگی با استفاده از راهبرد مقابله اي بدست آمده، ارایه داد.

 

با توجه به آنچه گفته شـد و اهمیـت آن ، در پـژوهش حاضـر، مـسئله ایـن اسـتکـه: ” آیـا بـین

 

سبک هاي مقابله اي با کیفیت زندگی دانش آموزان دختر نابیناي شهر تهران ارتباط وجود دارد؟”

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 150

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --