دانلود پایان نامه : بررسي ميزان خاص‌گرايي در بين شهروندان شهر اردبيل و عوامل مرتبط با آن

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم اجتماعی

عنوان : بررسي ميزان خاص‌گرايي در بين شهروندان شهر اردبيل و عوامل مرتبط با آن

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد خلخال

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد علوم اجتماعي (M.A)

گرایش: پژوهش

 

 

عنوان:

بررسي ميزان خاص‌گرايي در بين شهروندان شهر اردبيل و عوامل مرتبط با آن

 

 

استاد راهنما:

دكتر صمد عابديني

 

 

زمستان  1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………………….  1

فصل اول: کلیات پژوهش

1ـ1ـ مقدمه…………………………………………………………………………………………… 2

1ـ2ـ بيان مساله……………………………………………………………………………………… 3

1ـ3ـ اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………… 5

1ـ3ـ1ـ هدف کلی……………………………………………………………………………………. 5

1ـ3ـ2ـ اهداف جزئي تحقيق…………………………………………………………………………. 5

1ـ4ـ اهميت و ضرورت تحقيق…………………………………………………………………….. 5

1ـ5ـ سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………. 6

1ـ6ـ فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………… 6

1ـ7ـ قلمرو زماني و مكاني تحقيق………………………………………………………………….. 7

فصل دوم: بررسي پيشينه و تدوين مباني نظري

2ـ1ـ چارچوب تئوريك………………………………………………………………………………. 8

2ـ2ـ پیشینه مطالعاتی موضوع……………………………………………………………………. 25

2ـ2ـ1ـ پيشينه مطالعاتي در خارج………………………………………………………………… 25

2ـ2ـ2ـ پيشينه مطالعاتي در ايران…………………………………………………………………. 25

فصل سوم: روش‌شناسي تحقيق

3ـ1ـ روش تحقیق………………………………………………………………………………….. 31

3ـ2ـ جامعه آماري…………………………………………………………………………………. 32

3ـ3ـ حجم نمونه و شيوه نمونه‌گيري………………………………………………………………. 32

3ـ4ـ روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………. 32

3ـ5ـ ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………. 32

3ـ6ـ اعتبار و روايي ابزار اندازه‌گيري…………………………………………………………… 33

3ـ7ـ پايايي ابزار اندازه‌گيري……………………………………………………………………… 33

3ـ8ـ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………… 34

3ـ9ـ متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………….. 35

3ـ10ـ تعاريف نظري و عملياتي مفاهيم………………………………………………………….. 35

3ـ10ـ1ـ تعاريف نظري…………………………………………………………………………… 35

3ـ10ـ2ـ تعاريف عملياتي و شاخص‌هاي متغيرها………………………………………………… 37

فصل چهارم: یافته‌های تحقيق

4ـ1ـ مقدمه…………………………………………………………………………………………. 38

4ـ2ـ یافته‌های توصیفی……………………………………………………………………………. 39

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

4ـ3ـ آمار استنباطي……………………………………………………………………………….. 49

فصل پنجم: نتيجه‌گيري، بحث و ارائه پيشنهادهاي تحقيق

5ـ1ـ مقدمه…………………………………………………………………………………………. 53

5ـ2ـ نتيجه‌گيري…………………………………………………………………………………… 54

5ـ3ـ پيشنهادها…………………………………………………………………………………….. 57

5ـ3ـ1ـ پيشنهادهاي كاربردي……………………………………………………………………… 57

5ـ3ـ2ـ پيشنهادات پژوهشي تحقيق………………………………………………………………… 58

5ـ4ـ محدوديت‌هاي پژوهش……………………………………………………………………….. 58

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………….. 59

پیوست

پرسشنامه………………………………………………………………………………………….. 60

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                   صفحه

جدول (3ـ1): ضريب پايايي متغيرهاي اصلي تحقيق……………………………………………. 34

جدول (4ـ1): توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت……………………………………….. 39

جدول (4ـ2): توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات…………………………….. 40

جدول (4ـ3): توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب وضعيت تأهل………………………………… 40

جدول (4ـ4): توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب نوع شغل……………………………………… 41

جدول (4ـ5): شاخص‌های مرکزی و پراکندگی درآمد و سن……………………………………… 41

جدول (4ـ6): توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب محل سکونت…………………………………. 44

جدول (4ـ7): توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب نوع مسکن……………………………………. 44

جدول (4ـ8): تفکیک نمونه برحسب سؤالات محروميت اجتماعی………………………………. 45

جدول (4ـ9): تفکیک نمونه برحسب سؤالات رضايت اجتماعی…………………………………. 46

جدول (4ـ10) تفکیک نمونه بر حسب سؤالات اعتماد اجتماعي…………………………………. 47

جدول (4ـ11): تفکیک نمونه برحسب سؤالات سنت‌گرايي………………………………………. 47

جدول (4ـ12): تفکیک نمونه بر حسب سؤالات تصور ذهنی……………………………………. 48

جدول (4ـ13): تفکیک نمونه برحسب سئوالات خاص‌گرایی…………………………………….. 48

جدول (4ـ14): نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین همبستگی بین محرومیت اجتماعی و خاص‌گرایی 49

جدول (4ـ15): نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه همبستگی رضایت اجتماعی با خاص‌گرایی شهروندان…………………………………………………………………………………………………….. 49

جدول (4ـ 16): نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه همبستگی اعتماد اجتماعی با خاص‌گرایی شهروندان…………………………………………………………………………………………………….. 50

جدول (4ـ17): نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین همبستگی بین سنت‌گرایی و خاص‌گرایی 50

جدول (4ـ18): نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین همبستگی بین تصور ذهنی و خاص‌گرایی 51

جدول (4ـ19): نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه جهت تعیین اختلاف میانگین خاص‌گرایی برحسب تحصیلات    51

جدول (4ـ20): نتایج آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه جهت تعیین اختلاف میانگین خاص‌گرایی برحسب شغل  52

جدول (4ـ21): نتایج آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه جهت تعیین اختلاف میانگین خاص‌گرایی برحسب درآمد 52

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                   صفحه

نمودار (4ـ1): جنسیت پاسخگویان………………………………………………………………… 39

نمودار (4ـ2): تحصيلات پاسخگویان…………………………………………………………….. 40

نمودار (4ـ3): تحصيلات پاسخگویان…………………………………………………………….. 41

نمودار (4ـ4): نوع شغل پاسخگویان……………………………………………………………… 42

نمودار (4ـ5): هیستوگرام درآمد پاسخگویان……………………………………………………… 43

نمودار (4ـ6): هیستوگرام سن پاسخگویان………………………………………………………… 43

نمودار (4ـ7): محل سکونت پاسخگویان………………………………………………………….. 44

نمودار (4ـ8): نوع مسکن پاسخگویان……………………………………………………………. 46

چکيده

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی میزان خاص‌گرایی در بین شهروندان شهر اردبیل و عوامل مرتبط با آن می‌باشد. چهارچوب نظری تحقیق برگرفته از نظریه‌های پارسنز، جورج هربرت مید، گیدنز، فوکویاما، پاتنام، اینگلهارت، ملک‌پور، سیمن، هومنز، مک کله لند، لرنر، هانتیگتون و پاول است. اين تحقيق به روش پيمايشى و با استفاده از تكنيك پرسشنامه انجام گرفته است. جامعه آماري پژوهش حاضر را کلیه افراد 18 تا 64 سال شهر اردبیل تشکیل می‌دهند که تعداد آن‌ها 500000 نفر گزارش گردید. براساس نمونه‌گیری کوکران تعداد 384 نفر به‌‌عنوان نمونه آماری انتخاب که با هدف پوشش هرگونه خطای احتمالی به 400 نفر ارتقا داده شد و با ترکيبي از نمونه‌گيري خوشه‌ای چند مرحله‌ای و نمونه‌گیری تصادفی اقدام به انتخاب نمونه‌ها گردید. به‌منظور آزمون فرضیه‌هاي تحقیق از آزمون‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یک‌طرفه استفاده شده است. درنهايت در بررسي فرضيه‌هاي تحقيق نتايج ذيل حاصل شده است: بين محرومیت اجتماعی، رضایت اجتماعی، اعتماد اجتماعي، سنت‌گرایی شهروندان، تصور شهروندان از گستره خاص‌گرایی و پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی (تحصیلات، شغل و درآمد) و میزان خاص‌گرایی شهروندان بین 18 تا 64 ساله و عوامل مرتبط با آن رابطه معناداري وجود دارد. همچنين  بین پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی (تحصیلات، شغل و درآمد) و میزان خاص‌گرایی شهروندان، نتايج حاصل از تحلیل واریانس یک‌طرفه در هریک از مؤلفه‌ها حاکی از تفاوت معنادار با خاص‌گرایی می‌باشد.

کلید واژه‌ها: خاص‌گرایی شهروندان، محرومیت اجتماعی، رضایت اجتماعی، اعتماد اجتماعی و پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی

1ـ1ـ مقدمه

عام‌گرايي و خاص‌گرايي از موضوعاتي است كه در جريان در گرفتن بحث جهاني شدن در نوشته‌هاي جامعه‌شناسان مطرح شده است. در تعريف برخي جامعه‌شناسان عام‌گرايي به جريان مورد حمايت سرمايه‌داري جهاني اشاره دارد كه مي‌كوشد فرهنگ‌هاي مقاوم را از سر راه خود بردارد و وارثان آن فرهنگ‌ها در دل يك فرهنگ مصرفي، لذت‌جو و بي‌تعصب حل كند. تا راه را براي گسترش بازار سرمايه‌داري باز شود و خطراتي كه از سوي فرهنگ و مذهب، سرمايه‌هاي آن‌ها را تهديد مي‌كند خنثي شود.

خاص‌گرايي نيز اشاره به فرهنگ‌هايي دارد كه خطر را دريافته‌اند و مي‌كوشند با پناه بردن به ارزش‌هاي ملي، مذهبي، بومي، صيانت (حتي در حد افراط) از آن ارزش‌ها خود را از هجوم اين فرهنگ عام‌گرا حفظ كنند.

جامعه کم و بیش در طی دهه‌هاي گذشته شاهد تحولات اجتماعی بوده است که یکی از نتایج آن گسترش و تعمیم تمایزات است و این تحولات عمدتاً بیرونی بوده‌اند. آن‌چه مسلم است این است که تحولات، مناسبات اجتماعی را از شکل سنتی آن خارج ساخته و جامعه ما دیگر تا حد زیادي اختصاصات یک جامعه سنتی را حداقل در ظاهر امر و در لایه‌هاي بیرونی مناسبات اجتماعی ندارد (صفري شالي، 1386: 26). شهر اردبيل به‌عنوان جزئی از این جامعه بزرگ می‌باشد که به اصطلاح درحال گذار و رو به توسعه است و هر روز شاهد تغییر و تحولات اجتماعی بوده است که این تغییر و تحولات، تمایزات اجتماعی و به تبع آن مناسبات اجتماعی جدیدي را به‌وجود آورده است که بر این مناسبات جدید بایستی نظم نوینی حاکم باشد. نظمی که شالوده‌هاي آن با نظم سنتی تفاوت داشته باشد. بحث خاص‌گرايي و عام‌گرايي به‌عنوان یک مکانیسم با کارکردهاي متعدد اجتماعی، سیاسی و اقتصادي خود نقش مهمی را ایفا می‌کند که می‌توان گفت مهمترین آن برقراري نظم اجتماعی و انسجام گروهی است. به‌نحوي كه گرايش به خاص‌گرايي يا عام‌گرايي پيامدهاي متفاوتي را در مراودات و تعاملات اجتماعي شهروندان خواهد داشت. خاص‌گرايي زماني بيشتر نمود عيني پيدا مي‌كند كه كنشگران اجتماعي خود را در برابر قوميت‌ها، خواستگاه‌ها و ارزش‌هاي اجتماعي متفاوت و متناقض هم مشاهده كند و جهت رسيدن به ارزش‌هاي مورد قبول عام به‌جاي نقش واقعي، نقش نمايشي بازي كند. از طرف ديگر از جمله عوامل تقویت کننده همبستگی اجتماعی داشتن ارزش‌هاي مشترك، عام‌گرايي، دگرانديشي، همدلی و نوع‌دوستی است و عوامل تهدید کننده آن را سوء‌ظن‌ها، موضع‌گيري‌ها و خاص‌گرايي مي‌باشد. هر فردي مي‌داند كه بدون پيروي از حداقل ارزش‌هاي مورد قبول عموم مردم، حيات اجتماعي ناممكن است و اين پيش‌فرض در واقع رابطه‌اي است بين عام‌گرايي و وفاق اجتماعي. يعني توافق جمعي بر سر مجموعه‌اي از اصول و قواعد اجتماعي در يك ميدان تعاملي اجتماعي كه موجب انرژي مثبت مي‌شود (چلبي، 1383: 17).

 

1ـ2ـ بيان مساله

امروزه عموم محققان براين باورند كه عامل و حاصل توسعه، انسان است به‌نحوي كه هرگونه تغيير و تحولي در گرايشات، باورهاي افراد عامل تغيير در وضعيت عيني آنان است بدون شک رشد و تعالی هر نظام اجتماعی در پرتو همبستگی اجتماعی و وفاق عمومی افراد آن جامعه میسر می‌گردد (رباني، 1388: 138).

جامعه‌شناسان ایجاد همبستگی اجتماعی افراد جامعه را ناشی از عواملی چون اعتقادات و احساسات مشترک و تعادل و هماهنگی میان باورها و ارزش‌ها می‌دانند و عامل اصلی واگرایی انسان‌ها را جدال و ستیز و کمبود امکانات مادی تلقی می‌کنند. از جمله عوامل تقویت کننده همبستگی اجتماعی داشتن ارزش‌هاي مشترك، عام‌گرايي، دگرانديشي، همدلی و نوع‌دوستی است و عوامل تهدید کننده آن را سوء‌ظن‌ها، موضع‌گيري‌ها و خاص‌گرايي مي‌باشد. هر فردي مي‌داند كه بدون پيروي از حداقل ارزش‌هاي مورد قبول عموم مردم، حيات اجتماعي ناممكن است و اين پيش‌فرض در واقع رايطه‌اي است بين عام‌گرايي و وفاق اجتماعي. يعني توافق جمعي بر سر مجموعه‌اي از اصول و قواعد اجتماعي در يك ميدان تعاملي اجتماعي كه موجب انرژي مثبت مي‌شود (چلپي، 1383: 17).

بنابراين گرايش به كنش‌هاي عام‌گرايي موجب تحقق ثبات سياسي، مشاركت عمومي، تعاون و اعتماد اجتماعي بين شهروندان مي‌شود.

آنچه در اين تحقيق به‌عنوان مسئله طرح مي‌شود اين است كه در چه شرايطي شهروندان به‌عنوان كنشكران اجتماعي حتي بدون وجود يك تنظيم كننده خارجي گرايش به عام‌گرايي يا خاص‌گرايي دارند؟

از ديدگاه چلپي در نظم اجتماعي سنتي روابط اجتماعي (communal relationship) بيشتر صبغه عاطفي دارد از اين نظر روابط اجتماعي در سطح جامعه بيشتر انتشاري (diffusional) خاص‌گراست بنابراين منشاء ارزشي در جوامع داراي نظم سنتي نوعاً در ماوراء طبيعت و جامعه است. به‌نحوي كه هنجارهاي قانوني مبتني بر سنت، هنجار اخلاقي مبتني بر سنت‌گرايي و اعضاي جامعه به رعايت سنت احساس تعهد دارند لذا نوآوري و خلاقيت فردي چندان جايي ندارد.

خاص‌گرايي تمايل نيازي است كه كنشكران را به واكنش براساس ملاك‌ها انتخاب خاص و موقعيت سوژه در يك سيستم روابط با سوژه ترغيب مي‌كند (رباني و ديگران، 1388: 137).

رزیتا سپهرنیا در تحقيقي تحت عنوان بررسی نقش جهانی شدن در شکل‌گیري «خاص‌گرائی‌هاي فرهنگی» آورده است كه خاص‌گرائی هیچ‌گونه تحمل و تساهل و همزیستی را بر نمی‌تابد و پلورالیسم در آن محلی از اعراب ندارد بر این اساس سه نوع خاص‌گرائی را می‌توان شناسائی کرد:

خاص‌گرائی منزوي: به دیدگاه عده‌اي اطلاق می‌گردد که گروه خود را از محیط اجتماعی و گروه‌هاي دیگر جدا نگه می‌دارند در عین اعتقاد به برتري فرهنگی خود، انفعال فرهنگی در پیش می‌گیرند.

خاص‌گرائی سرسخت و ستیزه‌جو: این گروه هم مطلق‌اندیش هستند و هم برتري فرهنگی خاص را ادعا می‌کنند با این تفاوت که جهانگیر شدن فرهنگ موردنظر را رسالتی غیر قابل چشم‌پوشی قلمداد می‌کنند.

خاص‌گرائی ریشه‌دار: می‌کوشد تمایز گروه‌هاي متأثر از فرایند جهانی شدن را حفظ کند. این خاص‌گرایان از گرایش‌هاي ادغام‌گر فرایند موردنظر آگاه هستند ولی بر حفظ تنوع در برابر آن ادغام و همگرائی تأکید می‌کنند (گل‌محمدي، 1381: 163).

رفتار خاص‌گرايي به‌منزله اتخاذ يك موضع تحت تأثير نظام ارزشي برخاسته از خرده‌فرهنگ‌هاي متفاوت است. از نظر چلپي اگر در جوامع توسعه نيافته بتوان عموميت ارزشي را برقرار كرد ميزان همبستگي اجتماعي و تعميم ساختاري بالا مي‌رود كه اين كار با چارچوب ارزشي اجتماع امكان‌پذير است به‌گونه‌اي كه تمامي خرده‌فرهنگ‌هاي موجود در آن بتوانند در حوزه اين ارزش‌ها حركت كنند (رباني به نقل از عظيمي، 1388: 142).

شهر اردبيل به‌عنوان مركز يك استان مرزي متشكل از شهرونداني است كه متأثر از عوامل برون‌مرزي و قوميت‌هاي متفاوت (كرد، تالش، تات، آذري) داراي تعلقات، تعصبات و خرده‌فرهنگ‌هاي متنوعي مي‌باشند و موضوع خاص‌گرايي به‌عنوان يكي از موانع عمده توسعه مسئله‌اي است كه دامنگير گروه كثيري از شهروندان مي‌شود حال آن‌كه بيشتر اشخاص متأثر از نظام اجتماعي خود به‌نوعي خاص‌گرا هستند لذا در سنجش اين ايستار قبل از آن‌كه داشتن يا نداشتن ايستار خاص‌گرايانه مدنظر باشد، ميزان و شدت آن مدنظر است.

اما بحث خاص‌گرايي و گرايش به آن به‌عنوان يك پديده اجتماعي متأثر از شرايط و عواملي مي‌باشد كه اين كار پژوهشي درپي تبيين ميزان خاص‌گرايي و عوامل مرتبط يا آن مي‌باشد. به‌عبارتي پژوهش حاضر با استناد به نظريه‌هاي جامعه‌شناختي درپي پاسخ به اين سئوال است كه ميزان خاص‌گرايي در بين شهروندان شهر اردبيل تا چه حدي است؟ و عوامل مرتبط بر اين گرايش كدامند؟

تعداد صفحه : 79

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --