دانلود پایان نامه بررسي عوامل موثر بر نگرش مردم به عدالت

1-2)سوابق تجربي موضوع

آنچه به عنوان سابقه تجربي موضوع مي توان عنوان كرد بحثهايي است كه به صورت محدود توسط برخي افراد صورت گرفته است كه به چند مورد از آنها مي پردازيم .

اكبر رضا پور در تحقيقي با عنوان درك عدالت در بين جوانان به بررسي اين موضوع در بين جامعه در سال 1374 مي پردازد. او نتيجه مي گيرد كه بين ديدگاههاي دختران و پسران در زمينه وجود تبعيض اجتماعي و تامين حداقل نيازها توسط جامعه تفاوت معني داري وجود دارد و دختران بي عدالتي بيشتري در اين مورد  مي بينند اين رابطه بين تحصيلات بالاتر و ارزيابي منطقي تر از وجود عدالت در جامعه نيز بر قرار است و افراد با تحصيلات بالاتر جامعه را ناعادلانه تر مي دانند ولي بين داشتن تلقي مثبت از عدالت و داشتن درآمد بالاتر رابطه مستقيم وجود دارد.

رضا پور در بررسي خود معيارهاي مكاتبي مثل مكتب ليبراليسم و محافظه كاري سنتي و يا معيارهايي بر اساس مفاهيم خاص مثل تساوي طلبي و شايسته سالاري  و ديدگاههايي بر اساس نياز و تقدم مردان بر زنان ، آراء مختلفي را مورد بررسي قرار مي دهد در نهايت بر اساس تلفيقي از نظريات طبيعت گرايانه به نتايج مذكور مي رسد ولي آنچه در كار وي ناديده گرفته شده است توجه به تاثير پذيري افراد از عملكرد مديران جامعه و  عدم توجه به تفاوتهاي فردي و فيزيولوژيك افراد است .

در تحقيقي ديگر كه در سال 1378 توسط فردين عليخواه انجام شد به پاسخ به اين سئوال پرداخته شد كه تعلق به يك قشر خاص چه تاثيري در گرايش نسبت به عدالت و آزادي دارد . در اين تحقيق كه به عنوان قشر بندي و گرايش به عدالت و آزادي صورت گرفت نظريه عدالت و آزادي كارل مانهايم محور بحث بود و با توجه به آن و ديد دارندورف تاثير سه متغير بنيادگرايي ، ميزان اصلاح طلبي سياسي افراد و قشر بندي اجتماعي بر گرايش ها مورد سنجش قرار گرفته است . در اين كار محقق با تاثير پذيري از تحولات خرداد 1376 به اين نتيجه گيري رسيده است كه بين بنياد گرايي بالا و گرايش به آزادي رابطه معكوس و بين بنياد گرايي و گرايش به عدالت رابطه مستقيم برقرار است و نيز اقشار بالاتر بيشتر به آزادي و اقشار پائين به عدالت گرايش دارند. نتيجه ديگر اين بود كه افرادي كه اطلاعات سياسي زيادي ندارند به عدالت بيشتر و دارندگان اطلاعات سياسي زياد به آزادي اهميت بيشتري مي دهند .

تحقيق ديگري كه توسط محمد مير سندسي در سال 1374 انجام گرفت اين موضوع را بررسي كرد كه كداميك از وجوه نابرابري اجتماعي يا برابري نزد مردم عادلانه است و آيا برابري و عدالت نزد آنها معني يكسان دارد؟ محقق با زير بنا قرار دادن نظريه تخصيص به مسائل عدالت توزيعي و اصل حداكثر كردن سود و اصل انصاف دور كيم پرداخته و در انتها نتيجه گرفته است مردم گرايش مساوات طلبانه در عرصه فرصتها و برخورد برابر در برابر قانون دارند و در عرصه اقتصادي نيز مردم تمايل دارند بين برابري و عدالت يكسان انگاري را وجهه كار خود قرار دهند و در اين باره بين زنان و مردان و اكثر گروههاي جامعه تفاوت آشكاري وجود ندارد  و علاوه بر اين بيشترين همبستگي بين سطح تحصيلات و درك عدالت وجود دارد .

1-3)اهـــداف   طــرح:

انسان به عنوان يك موجود هدفمند در تمام اعمالي كه انجام مي دهد داراي هدف يا اهدافي است كه جهت حركت وي را مشخص  مي كند تحقيق نيز به عنوان يك عمل آگاهانه از اين امر مستثني نيست. از آنجا كه در طي سال هاي اخير كه ادعاي دمكراتيزه شدن حكومت ها در تمام نقاط جهان به وضوح ديده مي شود ،هر روزه بحث كارائي ، شايسته سالاري و لزوم توجه به استحقاق و لياقت ، فقر  ، برابري ، آزادي در جوامع ، داغتر مي شود كه اين مسائل به طور مستقيم با موضوع عدالت در ارتباط هستند. ولي بايد توجه كنيم كه بين حرف تا عمل فاصله بسيار است و بسياري از مدعيان مردم سالاري و دمكراسي آن را فقط در شعار هاي انتخاباتي خود به كار مي گيرند و در واقع اين موضوع ناديده گرفته شده و كار چنداني در مورد آن چه از سوي مسئولين و چه از سوي انديشمندان انجام نگرفته است و از عمل به گفته ها در متن زندگي مردم كمتر نشانه مثبتي ديده مي شود . از اينرو بر آن شدم با اجراي اين  تحقيق  به اين نكته برسم كه اقشار مختلف جامعه در بيان و تعريف عدالت و مصاديق آن چه  نگرشي دارند و چه عواملي باعث شكل گيري اين نوع نگرش ويژه در آنان شده است . اين تفكر چگونه در انديشه و عمل آنها نهادينه شده و تجلي احساس وجود يا عدم وجود عدالت در جامعه  در عمل و رفتار شان چگونه است .

به طور كلي مي توانيم اهداف تحقيق را به دو بخش اهداف كلي و اهداف جزئي به شرح زير  تقسيم كنيم :

1-3-1)اهداف كلي

هدف عمده ما در اين تحقيق بررسي نوع نگرش و طرز تلقي مردم نسبت به عدالت مي باشد.

1-3-2) اهداف جزئي

از ديگر اهدافي كه در پي هدف اصلي مطرح ميشوند ايجاد زمينه شناخت صحيح افراد جامعه در بخش ها و زواياي مختلف اجتماع براي مسئولين است . اين شناخت مي تواند به مسئولين در زمينه سياست گذاري هاي كلان كمك كند و در پي آن به بهداشت رواني جامعه و رها شدن از تشويش و افكار مزاحم كمك شاياني نمايد. به ويژه اكنون كه راهبرد توسعه از درون و برنامه ريزي از پائين مطرح است ، شناخت جو عمومي جامعه درباره مهمترين موضوعي كه مشروعيت نظام را شكل مي دهد ضروري  است . اين اهداف را مي توان به شرح زير فهرست كرد :

  1. بررسي عوامل موثر بر ايجاد نگرش مثبت يا منفي به عدالت در افراد جامعه .
  2. بررسي ميزان گرايش به تعريف عدالت بر اساس برابري در دسترسي به فرصتها
  3. بررسي ميزان گرايش به تعريف عدالت برا ساس برابري اقتصادي
  4. بررسي ميزان گرايش به تعريف عدالت به معني برابري اجتماعي
  5. بررسي ميزان گرايش به تعريف عدالت مبتني بر نياز
  6. بررسي ميزان گرايش به تعريف عدالت بر اساس شايستگي
  7. بررسي ميزان گرايش به تعريف عدالت بر اساس برابري در برابر قانون

به نظر مي رسد بررسي اهداف فوق مي تواند باعث كمك به شناخت كافي مسئولين از مشكلات جامعه و خواست هاي مردم شود و مجموعه اي از اين تلاش ها مي تواند به ارائه راهكار هاي مناسب براي گسترش بيشتر عدالت اجتماعي در سطح جامعه منجر شود كه نتيجه آن جلوگيري از گسترش فقر و تنش هاي ناشي از آن در سطح جامعه خواهد بود.

1-3-)سئوالات پژوهش:

در اين تحقيق سئوال اصلي اين است كه آيا بين نگرش افراد جامعه به عدالت تفاوت وجود دارد و اگر تفاوت وجود دارد ناشي از چه عواملي است . اين عوامل با توجه به مولفه ها و عناصر تفاوت بين افراد در قالب سئوالات زير مطرح شده اند:

1. ويژگي هاي متفاوت اقتصادي و اجتماعي افراد  از قبيل در آمد , محل سكونت ,  ميزان برخورداري از امكانات زندگي و قيمت منزل مسكوني تا چه اندازه در نگرش آنان به عدالت تاثير دارد؟

2. آيا عضويت در گروههاي سياسي و اجتماعي تاثير مثبتي در نگرش به عدالت بازي مي كند؟

3. سطح تحصيلات افراد چه تاثيري در نگرش آنان به عدالت دارد؟

4. اگاهي افراد از مسائل اقتصادي و اجتماعي جامعه چه تاثيري در نگرش آنها به عدالت دارد؟

5.   رشته شغلي افراد چه تاثيري در نگرش آنان به عدالت دارد؟

6. سن وجنس افراد  چه تاثيري بر روي نگرش آنها به عدالت دارد؟

7.آيا داشتن تعلقات مذهبي مي تواند بر روي نگرش افراد به عدالت در جامعه تاثير بگذارد؟

برای دانلود (خرید)متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

پشتیبانی سایت :              serderehi@gmail.com