دانلود پایان نامه :بررسي علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش :  جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسي علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد علوم و تحقيقات مركز کهگيلويه و بويراحمد

دانشکده علوم انساني، گروه حقوق

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته حقوق

گرايش: جـزا و جـرم شناسي

 

عنوان:

بررسي علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر

در استان فارس

استاد راهنما:

دكتر محمد باقر عامرنيا

استاد مشاور:

دكتر علي جانيپور

بهمن ماه 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه         

چکيده:….. 1

1-کليات.. ……………  . ………………………………………………………………2

1-1- مقدمه.. 2

1-2- بيان مسئله.. 4

1-3- اهميت و ضرورت تحقيق.. 6

1-4- اهداف تحقيق.. 7

1-5- هدف كاربردي.. 8

1-6- سؤالات تحقيق.. 8

1-7- فرضيه‏هاي تحقيق:.. 8

1-8- پيشينه پژوهش.. 8

1-9- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات.. 12

2- مروري بر تحقيقات انجام شده.. 16

2-1- مقدمه.. 16

2-2- سابقه مواد مخدر در جهان و تحولات تقنيني آن در ايران   16

2-2-1- سير تحولات قوانين کيفري در زمينه مواد مخدر قبل از انقلاب   18

2-2-2- سير تحولات قوانين کيفري در زمينه مواد مخدر پس از انقلاب   22

2-3- جهاني و سازماني بودن قاچاق مواد مخدر.. 23

2-4- رويکردهاي جامعه شناختي نسبت به جرم.. 25

2-4-1- تئوري فقر اقتصادي و ارتباط آن با ارتکاب جرم.. 26

2-4-1-1- بيکاري.. 31

2-4-1-2- نظريه هاي خرده فرهنگ.. 33

2-5- نقش گروه دوستان در روي آوري به ارتکاب جرم.. 34

2-5-1- نظريه پيوند افتراقي.. 35

2-6- موقعيت جغرافيايي و تأثير آن در قاچاق.. 38

2-7- محيط و تأثير آن در ارتکاب.. 40

2-7-1- نقش فرهنگ در ارتکاب قاچاق.. 44

2-8- رابطه تحصيلات و ارتکاب جرم.. 50

2-9- تأثير خانواده در روي آوردن به ارتکاب جرم.. 52

2-9-1- اهميت خانواده در شکل گيري شخصيت.. 57

2-9-2- خانواده نابسامان و تأثير آن در ارتکاب.. 59

2-9-3- عدم پاي بندي خانواده‌ها به آموزه هاي ديني.. 62

2-10- بزهکاري پدر و مادر و ارتباط آن.. 63

3-مواد و روش کار.. 67

3-1- مقدمه.. 67

3-2- روش پژوهش.. 67

3-3- جامعه آماري.. 68

3-4- روش نمونه گيري.. 68

3-5- تعيين حجم نمونه.. 69

3-6- حجم نمونه.. 69

3-7- روش گردآوري اطلاعات.. 69

3-8- ابزار گرد آوري اطلاعات.. 70

3-9- روايي پرسش نامه.. 70

3-10- پايائي پرسشنامه محقق ساخته.. 71

3-11- فرايند جمع آوري اطلاعات.. 71

3-12- موانع و محدوديت تحقيق.. 72

3-13- روش تجزيه و تحليل داده‌ها.. 73

3-14- جمع بندي فصل.. 74

4-نتايج…… 75

4-1- مقدمه.. 75

4-2- آمار توصيفي.. 75

4-3- سؤال‌هاي پژوهش.. 82

4-4- فرضيه هاي پژوهش:.. 84

5-نتيجه گيري.. 92

5-1- مقدمه.. 92

5-2- نتيجه گيري.. 92

5-3- سؤال‌هاي پژوهش.. 93

5-4-پيشنهادات.. 96

منابع…………………………………………………………………….98

 

 

فهرست جدول ها

 

عنوان                                                                                                      صفحه

 

جدول 3-1 تعداد زندانيان شهر شيراز.. 68

جدول 3-2 حجم نمونه توزيع فراواني و درصد بر اساس گروه و جنسيت 69

جدول 4-1 توزيع فراواني و درصد پاسخگويان بر حسب جنس 75

جدول 4-2 توزيع فراواني و درصد پاسخگويان بر حسب سن 76

جدول 4-3 توزيع فراواني و درصد پاسخگويان بر حسب تحصيلات 77

جدول 4-4 توزيع فراواني و درصد پاسخگويان بر حسب تحصيلات پدر 78

جدول 4-5 توزيع فراواني و درصد پاسخگويان بر حسب تحصيلات مادر 79

جدول 4-6 توزيع فراواني و درصد پاسخگويان بر حسب بزهکاري پدر 80

جدول 4-7 توزيع فراواني و درصد پاسخگويان بر حسب بزهکاري مادر 81

جدول 4-8 بين تحصيلات قاچاقچيان مواد مخدر و ارتکاب به قاچاق مواد مخدر رابطه وجود دارد؟ 82

جدول 4-9 بين بزهکاري پدر و مادر با ارتکاب به قاچاق مواد مخدر رابطه وجود دارد؟ 83

جدول 4-10: نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين وضعيت جغرافيايي و گرايش به قاچاق مواد مخدر 84

جدول 4-11: نتايج تحليل رگرسيون براي وضعيت جغرافيايي و گرايش به قاچاق مواد مخدر 84

جدول 4-12: نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين بحران‌هاي فرهنگي و خانوادگي و گرايش به قاچاق مواد مخدر 86

جدول 4-13: نتايج تحليل رگرسيون براي بحران‌هاي فرهنگي و خانوادگي و گرايش به قاچاق مواد مخدر 86

جدول 4-14: نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين بحران‌هاي اجتماعي و گرايش به قاچاق مواد مخدر 87

جدول 4-15: نتايج تحليل رگرسيون براي بحران‌هاي اجتماعي و گرايش به قاچاق مواد مخدر 88

جدول 4-16: نتايج آزمون همبستگي پيرسون فقر مادي و عدم توانايي برطرف کردن نيازهاي مادي از طريق مشروع و گرايش به قاچاق مواد مخدر 89

جدول 4-17: نتايج تحليل رگرسيون براي فقر مادي و عدم توانايي برطرف کردن نيازهاي مادي از طريق مشروع و گرايش به قاچاق مواد مخدر 90

 فهرست شکل ها

 

 

عنوان                                                                                                صفحه

شكل 4-1 توزيع پاسخگويان بر حسب جنس 76

شكل 4-2 توزيع پاسخگويان بر حسب سن 77

شكل 4-3 توزيع پاسخگويان بر حسب تحصيلات 78

شكل 4-4 توزيع پاسخگويان بر حسب تحصيلات پدر 79

شكل 4-5 توزيع پاسخگويان بر حسب تحصيلات پدر 80

شكل 4-6 توزيع پاسخگويان بر حسب بزهکاري پدر 81

شكل 4-7 توزيع پاسخگويان بر حسب بزهکاري مادر 82

شکل 4-8: نمودار رگرسيون براي وضعيت جغرافيايي و گرايش به قاچاق مواد مخدر 85

شکل 4-9: نمودار رگرسيون براي بحران‌هاي فرهنگي- خانوادگي و گرايش به قاچاق مواد مخدر 87

شکل 4-10: نمودار رگرسيون براي بحران‌هاي اجتماعي و گرايش به قاچاق مواد مخدر 89

شکل 4-11: نمودار رگرسيون براي فقر مادي و عدم توانايي برطرف کردن نيازهاي مادي از طريق مشروع و گرايش به قاچاق مواد مخدر 91

 

چکيده:

امروزه پديده قاچاق مواد مخدر امري بين‌المللي است که اکثر جوامع با آن درگير هستند و به عبارتي اين جرم مرزهاي بين‌المللي را در ربوده و باعث تشکيل باندهاي سازماني و فراملي شده است بنابراين با توجه به اهميت اين موضوع پژوهش حاضر به بررسي علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان فارس پرداخته است. اين پژوهش از نوع کاربردي بوده و براي اجراي آن از روش توصيفي- همبستگي استفاده شد است. به منظور گردآوري داده­ها از پرسش­نامه محقق ساخته استفاده گرديده است. پرسشنامه‌هاي محقق ساخته، شامل چهار مؤلفه (وضعيت جغرافيايي، بحران‌هاي فرهنگي و خانوادگي، بحران‌هاي اجتماعي، فقر مادي و عدم توانايي برطرف کردن نيازهاي مادي) بوده است. جامعه آماري پژوهش، شامل کليه زندانيان قاچاق مواد مخدر که در زندان‌هاي شيراز به سر مي‌برند مي‌باشد؛ و نمونه آماري با استفاده از روش نمونه گيري کوکران 158 نفر برآورد گرديده است. جهت تجزيه تحليل داده­ها در سطح آمار استنباطي از آزمون همبستگي پيرسون و رگرسيون، با استفاده از نرم افزار spss 16 انجام شد. نتايج پژوهش نشان داد که تمامي مؤلفه هاي پژوهش (وضعيت جغرافيايي، بحران‌هاي فرهنگي و خانوادگي، بحران‌هاي اجتماعي، فقر مادي و عدم توانايي برطرف کردن نيازهاي مادي) بر گرايش به قاچاق مواد مخدر تأثير گذار است و هرکدام از اين عوامل به نوبه‌ي خود و به ميزان متفاوتي بر گرايش افراد به مواد مخدر تأثير گذار بوده‌اند بنابراين جهت جلوگيري هر چه بيشتر روي آوردن جوانان به قاچاق انواع مواد مخدر بايد به اين مؤلفه‌ها توجه کرد و در جهت رفع مشکلات افراد ابتدا در اين زمينه‌ها گام برداشت سپس انتظار داشت که در کاهش قاچاق مواد مخدر تغييري حاصل گردد.

واژه هاي کليدي: عوامل- قاچاق- مواد مخدر – استان فارس.

 فصل اول:

1-کليات

 

1-1- مقدمه

امروزه ما شاهد اين واقعيت هستيم که هرچه زمان بيشتري از قرن 21 مي‌گذرد، مشکلات و آسيب‌هاي اجتماعي – رواني به طور گسترده اي در جوامع به شکل‌هاي متفاوتي در ساختارهاي اجتماعي – اقتصادي و سياسي جامعه بـــروز مي‌نمايد. قاچاق مواد مخدر يکي از مشکل آفرين ترين فاکتورهايي است که با ساير آسيب‌هاي اجتماعي همپوشي گسترده اي دارد که روز به روز به پيچيدگي آن افزوده مي‌شود و راه‌هاي مقابله را هم دشوار ساخته است. از اين رو به نظر مي‌رسد با توجه به ماهيت پديده هاي نابهنجار اجتماعي و اينکه اين پديده‌ها در يک ساختار معيوب شکل مي‌گيرند شناسايي، ارزيابي و برنامه ريزي براي مقابله از اهميت خاصي برخوردار بوده که اين مسئله مي‌تواند بر اساس رويکردهاي علمي مورد پذيرش، تبيين گردد؛ لذا پديده مواد مخدر خطر عظيم و مهلکي براي حيات بشري و ارزش­ها و کرامت انساني است و دولت­ها نيز با ملاحظه اينکه افرادي از راه تجارت مواد مخدر به ثروت­هاي نامشروع و کلاني دست مي­يابند که موجب آشفتگي نظم اقتصادي و ايجاد شکاف عميق در طبقات جامعه مي­گردد. افزون بر اين، جامعه جهاني نيز پديده مواد مخدر را يک پديده ناهنجار بين­المللي مي­داند که عده­اي با کسب درآمد نامشروع ناشي از معاملات قاچاق مواد مخدر در سطح بين­المللي، و انتقال آن به کشورهاي مختلف و تطهير آن و سرمايه­گذاري در قسمت­هاي مختلف تجاري بدون پرداخت ماليات به زندگي آرام و مرفه خود ادامه مي­دهند. کشور ايران به دليل شرايط خاص و هم­جواري با مراکز عمده توليد کننده مواد مخدر و قرار گرفتن در بهترين و کوتاه­ترين مسير ترانزيت، در چند دهه اخير گذرگاه انتقال مواد مخدر از افغانستان به اروپا بوده است. وجود زمينه­هاي رشد و گسترش مواد مخدر در ايران و قاچاق آن که هم­اکنون به يک تجارت زيرزميني تبديل شده است، پيچيدگي اوضاع فعلي را فراهم ساخته است و مي­رود تا به يک بحران اساسي در جامعه تبديل شود. امروزه سياستگزاران عرصه پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي اين واقعيت را پذيرفته‌اند که يک رويکرد به تنهايي قادر به توضيح و تبيين اين مهم نبوده و يک رويکرد کلي و يکپارچه نگر که مؤلفه هاي موثر را شامل گردد بايد مورد توجه قرار گيرد از جمله رويـــکرد معنوي به عنوان برنامه اي که کمتر مورد توجه قرار گرفته است در کنار رويکردهاي زيستي، رواني و اجتمـاعي. از طرفي اگر از درک‌هاي سطحي و عوامانه در يك سو و تقليل امر «مواد مخدر» به يك توطئه خارجي از سوي ديگر خود را كنار بكشيم، موضوع مواد مخدر و مبارزه با آن يك امر اجتماعي چندوجهي و چند علتي است. بنابراين اگر بخواهيم از هياهوهاي سياسي، جنجال‌هاي اخلاقي و نظامي سازي زندگي اجتماعي دور باشيم ضروري است كه در موضوع مواد مخدر درنگ بيشتري داشته و افق‌هاي ديد خود را گسترده تر سازيم. باز اگر بخواهيم در پيچ و خم حجم عظيم مطالب گرفتار نشويم لازم است خود را از گريبان تحليل‌هاي تاريخي و گسترش جغرافيايي و بينش‌هاي روانشناسانه نيز رها كنيم. اما از ديدگاه جامعه شناسي كاركردگرا مي‌توان و بايد براي موضوع «مواد مخدر» در جامعه ما نگرشي عميق و راه كاري ملي و مؤثر ارائه داد. بنابراين ضروري است در «وجه‌ها» و «علل» مختلف اين صنعت مخوف درنگ كرد:

قاچاق مواد مخدر و پديده اعتياد مسبوق به شرايط و نظام اجتماعي است. بايد گفت اين پديده معلول ساختارهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و عرصه هاي بين‌المللي و منطقه يي است. تا زماني که دلايل و علل مشخص نشوند، نمي‌توانيم تحليل و تبيين دقيقي از اين مسئله داشته باشيم. پديده سوء مصرف و قاچاق مواد مخدر متأثر از باندهاي مافيايي و دست‌هاي پنهان، امروزه از چنان پيچيدگي‌هايي برخوردار شده که سازمان ملل متحد آن را از جمله جرائم سازمان يافته تلقي و اقدام به صدور کنوانسيون‌ها و عقد پروتکل‌هاي مختلف براي مقابله با آن کرده است. (کنوانسيون‌هاي 1961،1971، پروتکل اصلاحي 1972 و کنوانسيون 1988) حجم گسترده تجارت و گردش مالي مرتبط با قاچاق مواد مخدر در سطح جهان و نقش مافياي منطقه يي و جهاني اين موضوع را بسيار قابل تأمل کرده است. در اين پژوهش با توجه به فرضيه هاي مطرح شده در بخش کليات به بررسي و ابعاد عوامل دخيل در پديده قاچاق مواد مخدر خواهيم پرداخت.

تعداد صفحه : 143

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --