دانلود پایان نامه : بررسي زوال ورق هاي غيرايزوتروپيک TWB تحت فرآيند هيدروفرمينگ

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسي مکانيک

گرایش : طراحي کاربردي

عنوان : بررسي زوال ورق هاي غيرايزوتروپيک TWB تحت فرآيند هيدروفرمينگ

دانشگاه شیراز

دانشکده ي مهندسي مکانيک

 

پايان نامه کارشناسي ارشد دررشته مهندسي مکانيک (گرايش طراحي کاربردي)

 

بررسي زوال ورق هاي غيرايزوتروپيک TWB تحت فرآيند هيدروفرمينگ

استاد راهنما:

دکترعلي نايبي

 

بهمن ماه 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکيده

دراين تحقيق شکل پذيري وزوال TWB ها دردوگروه همجنس وغيرهمجنس بررسي شده است. درطي تحقيق ازچهارفلزمختلف آلياژهاي آلومينيوم 6111-T4، 5083-H18، 5083-O وفولاد دوفازي DP590 وازدو تست کشش کروي وتست کشش ساده تک محوره استفاده شده است. سپس روش نوين شکل دهي به نام هيدروفرمينگ را برروي TWB هاي غيرهمجنس بررسي نموده ايم. درتمامي مدل سازي هاي انجام شده ازنرم افزار المان محدود آباکوس و ازنمودارحدشکل دهي درپيش بيني زوال درورق ها کمک گرفته شده است و رفتار ورق هاي پايه نيز به صورت غيرايزوتروپيک فرض شده است. از آنجا که بررسي شکل دهي TWBهاي غيرهمجنس درمقايسه با TWBهاي همجنس بسيارپيچيده ترمي باشد وتغييرشکل وزوال ورق هاي پايه نيزدرآنها کمترقابل پيش بيني است، لذا دراين تحقيق بيشتر بر روي TWBهاي غيرهمجنس تمرکز شده وانتظارمي رود نتايج حاصله بسيارقابل توجه باشد.

 

 

 

فهرست مطالب

عناوين………………………………………………………………………………………..صفحه

 

1- مقدمه. 1

2- مروري برتحقيقات گذشته. 6

2-1- خواص مکانيکي TWBها. 11

2-1-1- تست کشش. 11

2-1-2- خواص کششي. 13

2-1-3- سختي. 14

2-2- شکل پذيري. 16

2-2-1- روش هاي تست شکل پذيري. 16

2-2-2- شکل پذيري TWB ها. 23

2-2-3- جريان ماده. 25

2-3- آناليزهاي زوال. 28

2-3-1- شکل هاي زوال. 28

2-3-2- معيارهاي زوال. 29

2-4- مدل سازي المان محدود TWBها. 32

 

2-4-1- مدل سازي ناحيه جوش. 32

2-4-2- مدل هاي سختي وتسليم ماده. 35

2-4-3- مدل سازي فرآيند شکل دهي. 37

2-5- شکل دهي به کمک فشارسيال(هيدروفرمينگ). 38

3-  تئوري. 41

3-1-  تغييرشکل الاستيک- پلاستيک . 41

3-1-1- تعريف مدل ماده. 42

3-1-2- استحکام ماده. 48

3-2-  مدل هاي سختي. 50

3-2-1-  مدل پلاستيک کامل. 50

3-2-2-  مدل سختي ايزوتروپيک. 51

3-3- نسبت هاي تنش تسليم وخزش. 54

3-4- سطح تسليم. 55

3-4-1- سطح تسليم وان- مايسز. 55

3-4-2- سطح تسليم هيل. 55

3-4-3- تابع تسليم ايزوتروپيک. 56

3-4-4- تابع تسليم غيرايزوتروپيک. 57

3-5- قانون جريان. 59

3-6- تعريف رفتارتسليم غيرايزوتروپيک براساس نسبت هاي کرنش لنکفورد   61

 

3-6-1- غيرايزوتروپي عرضي. 62

3-6-2- غيرايزوتروپي صفحه اي. 63

3-6-3- غير ايزوتروپي کلي. 63

3-7- چشم اندازکلي براي مدل سازي زوال وآسيب. 65

3-7-1- آسيب وزوال در مواد چکش خوار. 66

3-7-2- سير پيشرفت آسيب. 67

3-7-3- معيارشروع آسيب براي شکست درفلزات. 68

3-7-4- معيارشروع آسيب براي ناپايداري تسليم درورق ها  70

3-8-  تماس. 81

3-8-1- سطوح تماس. 81

3-8-2- تعريف جفت تماس. 84

3-8-3- تعريف تماس کلي. 85

3-8-4-  تعريف شبيه سازي تماس براساس سطح. 85

3-8-5- ميرايي درتماس ها. 86

4- خواص مکانيکي ومتالورژيکي. 87

4-1- مواد وجوشکاري. 87

4-2-  خواص مکانيکي فلزات پايه وناحيه جوش. 90

4-3- رفتار غيرايزوتروپيک پلاستيک. 97

4-3-1-  سطح تسليم Yld2000-2d. 98

 

4-3-2- سطح تسليم Hill’48. 99

4-4- نمودارحد شکل دهي. 101

4-5- شبيه سازي تست کشش کروي. 104

5- TWB هاي هم جنس. 110

5-1- مدل سازي خط جوش ودرنظرگيري رفتارايزوتروپي/ غيرايزوتروپي براي ورق هاي پايه. 113

5-2-  مکان والگوي اولين زوال. 115

5-3- پيشرفت آسيب. 121

6- TWB هاي غيرهمجنس. 122

6-1- مکان والگوي اولين زوال. 124

6-2- پيشرفت آسيب. 128

7- تست هيدروفرمينگ. 130

7-1- مکان والگوي اولين زوال. 133

7-2- پيشرفت آسيب. 137

7-3- مقايسه دو روش شکل دهي مکانيکي وهيدروفرمينگ. 139

7-4- حرکت خط جوش. 143

8- تست کشش ساده تک محوره. 147

8-1- مکان والگوي اولين زوال. 152

8-2- پيشرفت آسيب. 157

9- نتيجه گيري وپيشنهادات. 160

9-1- جمع بندي ونتيجه گيري. 160

9-2- پيشنهادات. 162

مراجع. 164

 

فهرست جدول ها

عنوان……………………………………………………………………………………………صفحه

 

جدول (4-1): ترکيبات شيميايي فلزات پايه برحسب درصدوزني   88

جدول (4-2): ضخامت فلزات پايه وترکيبات ضخامت براي نمونه هاي جوش داده شده درTWB هاي هم جنس . 89

جدول (4-3): ضخامت فلزات پايه وترکيبات حاصله براي نمونه هاي جوش داده شده درTWB هاي غيرهم جنس.. 89

جدول (4-4): خواص الاستيک نمونه هاي مورد استفاده درTWB هاي هم جنس   95

جدول (4-5): پارامترهاي سختي ايزوتروپيک درفلزات پايه ونمونه هاي مورد استفاده درTWB هاي هم جنس . 96

جدول (4-6): ضرايب معادله تسليم غيرايزوتروپيک Yld2000-2d براي فلزات پايه . 100

جدول (4-7): ضرايب معادله تسليم غيرايزوتروپيک Hill’48 براي فلزات پايه.  100

جدول (5-1): نتايج شبيه سازي شده واندازه گيري شده بيشينه حدشکل دهي درتست کشش کروي.. 114

جدول (5-2): نسبت ضخامت ودرصد کاهش بيشينه حدشکل دهي.  121

جدول (6-1): نتيج شبيه سازي شده بيشينه ارتفاع شکل دهي درتست کشش کروي.  123

جدول (7-1): نتيج شبيه سازي شده بيشينه ارتفاع شکل دهي درتست هيدروفرمينگ.. 132

جدول (7-2): نتايج شبيه سازي شده بيشينه حدشکل دهي دوفرآيند شکل دهي مکانيکي وهيدروفرمينگ.. 139

جدول (8-1): کرنش مهندسي شبيه سازي شده وباراعمالي متناظرآن درلحظه زوال درتست کشش تک محوره.. 152

فهرست شکل ها وتصويرها

عنوان……………………………………………………………………………………………صفحه

 

شکل (2-1): نمايي ازفرآيند جوشکاري اصطکاکي.. 9

شکل (2-2): نمونه اي ازيک ابزارتوليدکننده اصطکاک درجوش اصطکاکي.  10

شکل (2-3): تست Swift cup : الف) قبل ازشکل دهي ب) بعدازشکل دهي.  18

شکل (2-4): نمونه هايي ازورق هاي تحت تست Swift cup.. 18

شکل (2-5): نمايي ازفرآيند تست کشش کروي.. 20

شکل (2-6): نمونه اي ازورق هاي شبکه بندي شده درتست کشش کروي.  20

شکل (2-7): نمايي از ابزارآلات مورد استفاده درتست OSU.  21

شکل (2-8): نمونه اي ازنمودارحد شکل دهي.. 22

شکل (3-1): پاسخ تنش- کرنش ماده درحالت وجودآسيب درماده.  66

شکل (3-2): نمودارحدشکل دهي.. 72

شکل (3-3): ناحيه داراي نقص درمعيارزوال مارسينياک- کوزينسکي.  76

شکل (3-4): انتقال نمودارحدشکل دهي برپايه کرنش (a) به نمودارحدشکل دهي ماسچنبورن- سون (b). مسيرخطي تغييرشکل به مسيرعمودي آن انتقال پيدا مي کند.. 81

شکل (4-1): ابعاد نمونه تست کشش طبق استاندارد KSB 0801.  90

شکل (4-2): ابعاد سطح مقطع به ترتيب ازبالا به پايين براي نمونه هاي: الف) 6111-T4(SG) ب) 6111-T4(DG) ج) 5083-H18(SG) د) 5083-H18(DG) و) 5083-O(SG) ه) DP590(SG) ي) DP590(DG) . 92

شکل (4-3): مقايسه نمودارهاي سختي فلزات پايه ونواحي جوش: a) 6111-T4 b) 5083-H18 c) 5083-O d) DP590 .. 94

شکل (4-4): نمودارهاي حدشکل دهي فلزات پايه وجوش هاي مربوطه: a) 6111-T4 b) 5083-H18 c) 5083-O d) DP590 .. 103

شکل (4-5): نمايي ازنمونه هاي مورد استفاده درتست کشش کروي.  105

شکل (4-6): نمايي ازمدل مورداستفاده درتست کشش کروي: الف) ابعاد مورد نياز ب) مدل سرهم بندي شده درنرم افزار.. 106

شکل (4-7): نواحي تقسيم بندي شده ورق ها درتست کشش کروي: الف) نمونه200×200ميليمتر ب) نمونه 200×120ميليمتر.. 108

شکل (5-1): نمايي ازسه مدل مختلف مورد استفاده درخط جوش.  111

شکل (5-2): نمايي ازشبکه بندي درنمونه هاي هم جنس درتست کشش کروي .الف) ورق هاي 6111-T4، 5083-O، DP590 ب) ورق 5083-H18.. 112

شکل (5-3): نتايج حاصله آزمايشگاهي وشبيه سازي شده (مدل C وغيرايزوتروپيک) ازاولين رخداد زوال در6111-T4(SG) درتست کشش کروي.  117

شکل (5-4): نتايج حاصله آزمايشگاهي وشبيه سازي شده (مدل C وغيرايزوتروپيک) ازاولين رخداد زوال در6111-T4(DG) درتست کشش کروي.  118

شکل (5-5): نتايج حاصله آزمايشگاهي وشبيه سازي شده (مدل C وغيرايزوتروپيک) ازاولين رخداد زوال در5083-H18(SG) درتست کشش کروي.  118

شکل (5-6): نتايج حاصله آزمايشگاهي وشبيه سازي شده (مدل C وغيرايزوتروپيک) ازاولين رخداد زوال در5083-H18(DG) درتست کشش کروي.. 119

شکل (5-7): نتايج حاصله آزمايشگاهي وشبيه سازي شده (مدل C وغيرايزوتروپيک) ازاولين رخداد زوال در5083-O(SG) درتست کشش کروي.  119

شکل (5-8): نتايج حاصله آزمايشگاهي وشبيه سازي شده (مدل C وغيرايزوتروپيک) ازاولين رخداد زوال در DP590 (SG)درتست کشش کروي.  120

شکل(5-9): نمودارهاي پيشرفت آسيب درنمونه هاي: الف):6111-T4(SG,DG) ب)5083-H18(SG,DG) ج)5083-O(SG) د)DP590(SG).. 121

شکل (6-1): نتايج حاصله شبيه سازي شده (مدل B وغيرايزوتروپيک) ازاولين رخداد زوال درنمونه شماره (1) درتست کشش کروي.. 126

شکل (6-2): نتايج حاصله شبيه سازي شده (مدل B وغيرايزوتروپيک) ازاولين رخداد زوال درنمونه شماره (2) درتست کشش کروي.. 126

شکل (6-3): نتايج حاصله شبيه سازي شده (مدل B وغيرايزوتروپيک) ازاولين رخداد زوال درنمونه شماره (3) درتست کشش کروي.. 127

شکل (6-4): نتايج حاصله شبيه سازي شده (مدل B وغيرايزوتروپيک) ازاولين رخداد زوال درنمونه شماره (4) درتست کشش کروي.. 127

شکل (6-5): نمودارهاي پيشرفت آسيب در: الف) نمونه شماره (1) ب) نمونه شماره (2) ج) نمونه شماره (3) د) نمونه شماره (4).  129

شکل (7-1): نمايي ازسطح اعمالي فشاردرتست هيدروفرمينگ.  131

شکل (7-2): نتايج شبيه سازي نمونه شماره (1) درتست هيدروفرمينگ.  135

شکل (7-3): نتايج شبيه سازي نمونه شماره (2) درتست هيدروفرمينگ.  135

شکل (7-4): نتايج شبيه سازي نمونه شماره (3) درتست هيدروفرمينگ.  136

شکل (7-5): نتايج شبيه سازي نمونه شماره (4) درتست هيدروفرمينگ.  136

شکل (7-6): نمودارهاي پيشرفت آسيب درنمونه هاي TWB غيرهمجنس در تست هيدروفرمينگ:الف) نمونه شماره (1) ب) نمونه شماره (2) ج) نمونه شماره (3) د) نمونه شماره (4).. 138

شکل (7-7): نتايج شبيه سازي شده ازمکان والگوي اولين زوال دردوتست شکل دهي مکانيکي (سمت چپ) وشکل دهي هيدروفرمينگ (سمت راست). الف) نمونه شماره (1) ب) نمونه شماره (2) ج) نمونه شماره (3) د) نمونه شماره (4).. 142

شکل (7-8): نمايي ازگره هاي انتخابي براي حرکت خط جوش به ترتيب ازسطح بسترتا خط تقارن.. 144

شکل (7-9): نمودارهاي جابه جايي خط جوش : الف) نمونه شماره (1) ب) نمونه شماره (2) ج) نمونه شماره (3) د) نمونه شماره (4).  144

شکل (7-10): نمودارهاي جابه جايي خط جوش : الف) شکل دهي مکانيکي ب) هيدروفرمينگ.. 145

شکل (8-1): نمايي ازسه نوع مختلف جوشکاري درTWB ها درتست کشش تک محوره.. 148

شکل (8-2): سطح مقطع نمونه هاي استاندارد نوع  جوشکاري درتست کشش تک محوره.. 149

شکل (8-3): نمايي از شبکه بندي درنمونه هاي تست کشش تک محوره: الف) نوع  ب) نوع  ج) نوع .. 151

شکل (8-4): نتايج شبيه  سازي شده ازمکان والگوي اولين زوال درتست کشش تک محوره درنمونه هاي با جوشکاري نوع .. 154

شکل (8-5): نتايج شبيه  سازي شده ازمکان والگوي اولين زوال درتست کشش تک محوره درنمونه هاي با جوشکاري نوع .. 154

شکل (8-6): نتايج شبيه  سازي شده ازمکان والگوي اولين زوال درتست کشش تک محوره درنمونه هاي با جوشکاري نوع .. 155

شکل (8-7): نمودارهاي تغيير باراعمالي درحين تغييرشکل درتست کشش تک محوره.. 156

شکل (8-8): نمايي ازپيشرفت پديده آسيب درچهارنمونه مختلف درتست کشش تک محوره: الف) نمونه شماره (1) ب) نمونه شماره (2) ج)نمونه شماره (3) د) نمونه شماره (4).. 157

شکل (8-9): نمايي ازپيشرفت پديده آسيب درسه نوع مختلف جوشکاري درتست کشش تک محوره: الف) نوع  ب) نوع  ج) نوع .. 158

فهرست نشانه های اختصاری

 

DG = Dissimilar Guages

DM = Dissimilar Material

DP = Dual- Phase

FLC = Forming Limit Curve

FLD = Forming Limit Diagram

FLSD = Forming Limit Stress Diagram

FSW = Friction Stir Welding

HAZ = Heat Affected Zone

HDST = Hemispherical Dome Stretch Test

HSLA = High Strength Low Alloy

IF = Interstitial Free

IHBF = Integral hydro- bulge forming

LDH = Limiting Dome Height

LDR = Limiting Draw Ratio

M-K = Marciniak- Kuczynski

MSFLD =Müschenborn- Sonne Forming Limit Diagram

OSU = Ohio State University

SG = Similar Guages

SM = Similar Material

TMB = Tailor Made Blank

TWB = Tailor Welded Blank

VPF = Viscous Pressure Forming

– مقدمه

 

 

در سال هاي اخير، تقاضا براي كاهش وزن وهمچنين استفاده از ورق هاي فلزي با مقاومت بالا نظير آلياژهاي آلومينيوم، منيزيم وآهن ، بدلايل زيست محيطي واقتصادي،به طورمداوم درحال افزايش است. اين تقاضا در صنايع خودروسازي وهوافضا به طور مشهودي ديده مي شود. کارخانجات خودروسازي سعي درساخت خودروهايي با کاهش مصرف سوخت وآلودگي دارند که گاهي اوقات از طرف قانون لازم الاجرا است. درکنارصرفه جويي هايي که دراثر مصرف سوخت کمترحاصل مي شود، فاکتور ديگري براي وسايل سبک تر درنظرگرفته مي شود وآن کاهش صدمات به محيط زيست است. متعادل نمودن محيط زيست روز به روز درحال سخت تر شدن است واين به دليل استفاده ازتکنولوژي هاي نو بدون درنظر گرفتن هزينه هاي زيست محيطي آن ها بوده است.

امکان داشتن يک توزيع متنوع چه درجنس مواد وچه درخواص هندسي در يک قطعه مي تواند توزيع بهينه مواد را در آن قطعه فراهم آورده وباعث کاهش چشمگيروزن وهزينه شود. براي مثال، يک ورق باشرايط بارگذاري غير يکنواخت مي تواند ازدوقسمت که هرکدام ضخامت ياجنس متفاوت دارند ساخته شود به گونه اي که قسمت ضخيم تر(قوي تر) درناحيه با بارگذاري بيشتروقسمت نازک تر(ضعيف تر) درناحيه با بارگذاري کمتر جا داده شوند. [1]TWBs به عنوان گونه اي از[2]TMBs درحدود دو دهه است که در صنعت خودروسازي کاربرد دارد اما اين تکنولوژي درصنعت هوافضا به ندرت استفاده شده است. لذا، صنعت هوافضا نيز مي تواند به مانند صنعت خودروسازي ازمزاياي اين تکنولوژي استفاده کند. ازمواردكاربرد TWB درصنعت خودرو مي توان به موارد زير اشاره كرد: سرشاسي ها، پنل هاي اطراف بدنه، ضربه گيرجلووعقب، مسلح كننده هاي درون درب ها، ستون اول ودوم، ريل هاي زير موتور، كف خودرو ، محفظه چرخ ها و… .از موارد كاربردTWB درصنعت هوايي ميتوان به ساخت پوسته هواپيما، دريچه بازديد خلبان و… اشاره كرد.ايده اصلي مفهوم TWB از آنجا پيدا شد که ورق هاي[3] مورد استفاده درتوليد قطعات مختلف چه با کاربرد هوايي وچه زميني، ممکن است داراي ضخامت ها، جنس ها وصافي سطح هاي مختلف باشند. بنابراين TWB يک راه اتصال اين ورق هاي ناهمگون مي باشد. يكTWB  معمولي ازتعدادي ورق كه ممكن است از نظرخواص مكانيكي، ضخامت وپوشش سطح مختلف باشند، تشكيل شده است وقبل ازشكل دهي به يكديگرجوش داده مي شوند. هنگامي كه يكTWB  ايجاد مي شود، طراح قادراست كه ورق هاي بااستحكام مختلف رادرجاهايي به كارببرد كه خواص موردنياز، مد نظرمي باشند. اين روند درجوشكاري وشكل دهي قطعات ورقي ، به مااجازه انعطاف پذيري زيادي درطراحي محصول، استحكام سازه وبهبود رفتار ضربه اي آن محصول خواهد داد.علاوه برآن صرفه جويي قابل ملاحظه اي در وزن نهايي (بدليل كاهش مسلح كننده هاوكاهش هم پوشاني هادرهنگام جوش نقطه اي مونتاژ)، قيمت تمام شده، ابزارآلات ودستگاه هاي موردنياز، مونتاژ وانبارداري، هزينه هاي ساخت (بدليل كاهش قالب هاي كشش، كاهش جوش هاي نقطه اي درپايين دست وكاهش دورريز ورق ها)خواهدشد و درعين حال استحکام نسبت به ضربه سازه بدليل افزايش استحکام[4] درهنگام جوش ليزر، سيمي و اصطكاكي حفظ خواهد شد ودركنار آن دقت ابعادي ومقاومت به خوردگي بالاتر خواهد رفت. کاهش وزن دراثراستفاده از TWB درصنعت خودروسازي به طورمعمول بين 11-6% تخمين زده مي شود. توزيع بهينه ي مواد درسازه هاي هوايي حتي مهم ترازخودروسازي نيز است چرا که نه تنها باعث کاهش وزن خود قطعات مي شود، بلکه باعث استفاده ازبال هاي کوچک تر،موتورکوچک ترو… نيز خواهد شد که درنهايت باعث کاهش چشمگيروزن کلي خواهد شد. علاوه بر آن، تکنولوژي TWB باعث حذف نياز به ماشين کاري قطعات آلومينيومي وکاهش دور ريز مواد وانرژي مورد نياز براي ماشين کاري خواهد شد. آلياژ پرقدرت آلومينيوم[5] که درتوليد سازه ها در صنعت هوافضا بسيار استفاده مي شود، قابليت جوش پذيري را نداشته وبه دماي بالاي جوش بسيار حساس است. اين دماي بالا بر روي رفتاردمايي رسوبات آلياژآلومينيوم تاثير گذاشته وميکروساختارآن ها رابه هم مي زند. نکته ديگر، سختي خود جوش دادن آلياژهاي نا همگون است که انعطاف پذيري TWB را محدود مي کند.

بيشترورق هاي مورداستفاده درTWB، بدليل اكستروژن[6] يا نورد[7] خاصيت غيرايزوتروپيك درصفحه ورق دارند به نحوي كه استحكام صفحه اي در راستاي نورد وعمود برآن متفاوت است. اين غيرايزوتروپي بعدا در شكل دهي بسيارتاثير گذار خواهد بود به نحوي كه درشكل سطح تسليم وتوزيع كرنش طي شكل دهي بسيار موثراست. به همين دليل درنظر گرفتن غيرايزوتروپي فلزات پايه وخط جوش وناحيه تحت تاثيرحرارت[8] و همچنين جهت نورد نسبت به خط جوش و بارگذاري بسيار مهم است. علاوه برآن درساختTWBها، ممکن است دوورق مورداستفاده چه ازنظرجنس وچه ازنظرضخامت متفاوت بوده واين امر، هم پروسه جوشکاري وهم پروسه شکل دهي را به دليل ايجاد تمرکزتنش بسيارسخت ترمي کند.

اهميت شكل دهي فلزات به كمك فشار سيال در سال هاي اخير به طورقابل ملاحظه اي درحال افزايش است واين بخاطر مزاياي فراوان اين روش در مقايسه با ديگر روش هاي معمول است. اين مزايا عبارتند از : شكل دهي وشكل پذيري بهتر، بهبود صافي سطح ،بهبود استحكام سازه اي، توانايي شكل دهي مدل ها وهندسه هاي پيچيده، توزيع يكنواخت تركرنش،كاهش قطعات و وسايل براي انجام پروسه ودرنتيجه عمليات وخرج كمتر، عمليات ثانويه كمتر، دورريز كمتر، كاهش قيمت مخصوصا در اجسام غير متقارن، كاهش برگشت فنري[9]. اما اين روش معايبي نيز دارد كه عبارتند از: زمان سيكل طولاني براي هرقطعه، نياز به دستگاه هاي گران قيمت ونبود دانش پايه اي زياد براي طراحي پروسه وابزارآلات. لذا با توجه به مطالب گفته شده دربالا، استفاده از اين روش درشکل دهي TWBها مي تواند به عنوان يک پتانسيل درافزايش ارتفاع شکل دهي مورد ارزيابي قرارگيرد.

تست شکل پذيري درTWB ها، تحت تاثيرپارامترهاي مختلفي ازجمله پديده جريان ماده[10]، کنترل جريان ماده، توزيع تنش وکرنش،ضخامت نسبي دو ورق ورفتار برگشت فنري هرکدام ازورق ها مي باشد. لذا تست کشش کروي[11] به عنوان يکي از تست هاي دوبعدي برروي TWBها دراين تحقيق استفاده خواهدشد وبه وسيله آن، مکان وزمان اولين زوال[12] بررسي خواهد شد. جهت برآوردحد نهايي شکل دهي درهرپروسه شکل دهي، نياز به يک معيارزوال است که اين معياريا مستقيما از آزمايش بدست آمده ويا با استفاده ازمعادلات تحليلي موجود، اين حد نهايي پيش بيني مي شود که درصورت استفاده ازهرکدام ازاين روش ها، ميتوان با مقايسه بين معياروآنچه درمدل سازي اتفاق مي افتد، شروع وپيشروي اولين زوال موردپيش بيني قرارگيرد. بنابراين، دراين تحقيق ابتدا با استفاده از يک معيارآزمايشگاهي معروف به FLD ومدل سازي هندسي نمونه هايي ازTWB ها با قيد همجنس بودن ورق هاي به کار رفته، زوال درTWB ها را بررسي خواهيم کرد. همانطور که اشاره شد، مدل سازي دقيق تر نواحي مختلف TWB به عنوان يک سازه واعمال خواص متالورژيکي ومکانيکي دقيق ترباعث بهبود پيش بيني ها خواهد شد. بنابراين دراين تحقيق جهت تصديق روش المان محدود به کارگرفته، ابتدا TWB هاي همجنس را با سه نوع مختلف مدل سازي جوشکاري بررسي کرده وسپس با تغييرفرضيه تسليم ازحالت ايزوتروپيک به حالت غيرايزوتروپيک براي ورق هاي پايه، تاثيرآن را برروي دقت پيش بيني در مدل سازي ها مورد ارزيابي قرارخواهيم داد. سپس با توجه به نکته اشاره درمورد TWB هاي غيرهمجنس که تغييرشکل آنها اندکي متفاوت ترازنمونه هاي همجنس است، نمونه هاي غيرهمجنس را ازبين دوفلزپايه متفاوت ازبين فلزات همجنس استفاده شده درگروه TWB هاي همجنس، رفتار تست کشش کروي را درTWB هاي غيرهمجنس مورد ارزيابي قرارخواهيم داد. درنهايت با توجه به پتانسيل هايي که درروش شکل دهي هيدروفرمينگ به آن اشاره شد، تاثير اين روش را برشکل دهي TWB هاي غيرهمجنس بررسي خواهيم کرد.

يکي ازپارامترهايي که درشکل پذيري TWB ها بسيار موثر مي باشد، زاويه بين خط جوش وجهت نورد ورق هاي مورد استفاده درTWB است. آنچه مسلم است جهت نورد ورق داراي استحکام بيشتري درمقايسه با جهت عمود برنورد است. لذا مي تواند به عنوان يک فاکتورمهم درهنگام انجام عمليات جوشکاري ورق ها درنظرگرفته شود. لذا دراين تحقيق با بررسي سه نوع مختلف جوشکاري طولي، عرضي ومورب، استحکام وچکش خواري نمونه هاي غيرهمجنس TWB هاي اشاره شده درقبل را ارزيابي خواهيم کرد.

 

تعداد صفحه : 217

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --