دانلود پایان نامه : بررسي رابطه هوش هيجاني و سلامت رواني

دانلود متن کامل پایان نامه بررسي رابطه هوش هيجاني و سلامت رواني

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

مقدمه

فصل اول  – گسترده علمي موضوع مورد پژوهش

گسترده علمي موضوع مورد پژوهش

1-موضوع پژوهش

2- ابعاد موضوع پژوهشي

3- هدف پژوهش

4- امكان بررسي موضوع اهميت آن از لحاظ علمي و نظري

5- سوالهاي پژوهش

6- فرضيه هاي تحقيق  ‌

7- متغير پژوهش و تعريف عملياتي و اطلاعاتي

6-7-1- متغير پيش بيني كننده  ‌

7-3- هوش هيجاني

7-4- هيجان

7-5- سلامت رواني

7-6- علائم جسماني

تعريف نظري

تعريف عمليات

7-7- اضطراب و اختلال در خواب

تعريف نظري

تعريف عملياتي

8-7- اختلال در كنش اجتماعي

تعريف نظري

9-7- افسردگي شديد يا اساسي

تعريف نظري

تعريف عملياتي

چكيده فصل

فصل دوم – مرور و تحليل يافته هاي پيشين در قلمرو و موضوع

تاريخچة هوش هيجاني

تعريف و پيشينه هوش هيجاني

پيشينه مطالعه هوش غير شناختي

تعريف هوش و انواع آن از نظر گاردنر

هوش هيجان و مؤلفه هاي آن

خود آگاهي

خود كنترلي يا مديريت خود

شعور اجتماعي

خود انگيزي

4- مهارتهاي اجتماعي

اساس فرهنگي هوش هيجاني

تفاوت IO با هوش هيجاني

زمينه هاي بحث هوش هيجاني

9- كالبد شكافي يك تسخير هيجاني

9-1 مقدمه

9-2- سيستم ارتباط عصبي

9-3- قراول هيجاني

9-4- متخصص حافظه هيجاني

9-5- هماهنگي فكر و هيجان

11- تعريف مفاهمي بداشت رواني

12- صلامت روان از نظر آلپورت

13- سلامت روان از نظري رل راجرز از يك فرم

14- ملاكهاي مهم از نظر فيشن

15- عوامل مؤثر بر بهداشت رواني

14- ملاكهاي مهم از نظر فيشن

15- عوامل مؤثر بر بهداشت رواني

تأمين نيازهاي جسماني

تأمين نيازهاي رواني

احساس ايمني

احساس ارزشمندي

ميل به موقعيت

واقع بيني

يادگيري گذشته

عوامل اجتماعي

اصلاح و سبك روش زندگي

17- نقش مذهب و فلسفة زندگي در بهداشت رواني

18- انسان سالم

11- ويژگيهاي انسان سالم از نظر راجرز

فصل سوم -فرآيند روش شناختن و بررسي تجربي موضوع

روش تحقيق

جامعه مورد بررسي

نمونه منتخب

روش نمونه گيري

ابزار و روش اجراي پژوهش

5-1- آزمون هوش هيجاني (سيبر يا شرينگ)

روش اجراي آزمون

روش نمره گذاري

جدول مربوط به هر كدام از سؤالات در مؤلفه هاي هيجاني در آزمون سيريا شرينگ است

5-2- پرسشنامه سلامت رواني(GHE)

روايي و اعتبار

روش اجراي آزمون

روش نمره گذاري

روش قراردادي

5-3- روشهاي آماري و منطق استفاده از آن

فصل چهارم -ارائه و تحليل نتايج

يافته هاي توصيفي

فرضيه اول رابطة هوش هيجاني با سلامت رواني

فرضيه دوم   رابطه هوش هيجاني و رابطه كار جسماني

فرضيه سوم   رابطه هوش هيجاني با اضطراب

فرضيه 4-رابطه هوش هيجاني با به كاركردي اجتماعي

فرضيه 5-رابطه هوش هيجاني با افسردگي

فصل پنجم  – بحث ونتايج كلي

بحث و نتايج كلي

1-بحث و بررسي درباره يافته ها

2-تفسير نهايي پيامدها

3-محدوديت ها

4-پيشنهادات

فهرست منابع و مآخذ

پيوست

پرسشنامه

«پرسشنامه سلامت عمومي»

مقدمه

همه چيز از يك مقدمة كوچك شروع شد و سپس بالا گفت « يان مور»[1] دانش آموز سال آخر جفرسون در بروكلين با دوست خود خليل سامپتر[2] پانزده ساله اختلافي پيدا كرده بودند از پي اين اختلاف به عيب جويي كردن از او و تهديد وي پرداختن در آن لحظه اين نزاع به حد انفجار خود رسيده بود . خليل از ترس اينكه يان و تامرون قصد داشتند او را كتك بزنند ، ، يك روز صبح يك اصلحة كاليبر 38 را با خود به مدرسه آورد و در پانزده قدمي محافظ مدرسه از نزديك هر دو پسر با شكيل گلوله اي در سراسر مدره به قتل رسانيد اين حاثه ، كه خون را در رگهاي انسان منجمد مي كند مي‌تواند نشانه ايي ديگر از نياز جدي به ارائه دروسي در زمينه حل مسكلات عاطفي ، خاتمه دادن به مشاجره ها به خوي صلح ، آميز و حا آسان مسائل ، به شمار مي آيد .

مربياني كه سالهاست از كاركرد ملال آور محصلان مدرسه در دروس رياضي و خواند به تنگ آمده اند اينكه دريافته اند كه كاستي متفاوت و هشدار دهنده تري وجود دارد بي سوادي[3] عاطفي و در حالي كه در تلاشهاي پسنديده اي براي ارتقاء سطح استانداردهاي علمي صورت مي پزيرد .

اما در برنامه آموزشي استاندارد مدرسه به كاستي جديد و مسئله ساز تر جهي نشده است يك معلم مدرسه در بروكلين اشاره مي كند كه تأكيد موجود در مدارس نشان مي‌دهد كه ما يه ميزان توانايي خواندن و نوشتن محصلان بيشتر به اين نكته اهميت مي دهيم كه آيا هفتة آينده زنده خواهند ماند يا نه .

نشانه هاي اين كاستي را مي توان در وقايع خشونت باري چون تير اندازي به يان و تايرون مشاهده كرد مشكلي كه در مدارس آمريكارواج يافته است اين اتفاقات از وادث منجر افراد ترند افزايش بحران در ميان نوجوانان و مشكلات دوران كودكي در آمريكا كه سازننده بمبهاي جهاني است را مي توان در خلال آمارهايي از اين دست ملاحظه كرد .

در سال 1990 در مقايسه با دو دهه قبل از آن ايالات متحده آمريكا با پيشرفت ميزان دستگيري جوانان بزهكار به خاطر دست زدن به جنايت هاي خشونت بار مواجه بوده است .

دستگيري نوجوانان به دليل تجاوز همراه با زور دو برابر شده است .

ميزان قتل نوجوانان چهار برابر شده است رايجترين دليل منف نوجوانان در مقابل اين نجايع ابتلاي آنها به بيماريهاي ذهني است اثرات افسردگي اعم از خفيف يا شديد ، در يك سوم نوجوانان مشهور است و دختر ها وقوع حالت افسردگي در زمان بلوغ دو برابر مي شود . ( دانيل گامن ، 1380 ص 313 )

كلاً مي توان نغمه هاي سكوت را به فهرست خطرات عاطفي اي كه براي سلامتي زيان بارند اضافه كنيد و پيوندهاي نزديك عاطفي را به فهرست عوامل حمايت كننده بيفزائيد تحقيقاتي كه در دو دهه انجام شده و بيش از سي و هفت هزار نفر را شامل مي شود نشان مي دهد كه انزولي اجتماعي – يعني اين احساس را كه مسي را نداريد تا احساسات خصوصي خود را با او در ميان بگذاريد يا تماس نزديكي داشته باشيد احتمال ابتلا به بيماري يا مرگ را دو برابر مي كند گزارش در سال 1987 در مجله  چاپ شد چنين نتيجه مي گيرد كه انزوا به خودي خود همانقدر در ميزان مرگ و مير تأثيردارد كه سيگار كشيدن ،‌فشار خون بالا ، چاقي مفرط و انجام ندادن تمرينات جسماني در اين مؤثرند . ( دانيل گامن ، 1380 ص  243 )

و با توجه به تحقيقات و پژوهش ها روز به روز به اهميت اينكه افراد و در كل نوجوانان كاوارد دوران جديدي از زندگيشان مي باشند بايد يتوانند احساس خود را بشناسند و احساسي را كه در طرف مقابل خود بوجود مي آورند پي ببردند و پس از شناخت آن به رابطه متقابل دست يابند.

در اينجا اين سؤال مطرح مي شود كه اصولاً چرا برخي از هوش هيجاني بالايي برخوردارند  عده اي هوش پايين و در كل در اين حيطه سؤالات برشماري مي تواند ايجاد شود .

 

 گسترده علمي موضوع مورد پژوهش

1-موضوع پژوهش :

بررسي رابطه هوش هيجاني و سلامت رواني

2- ابعاد موضوع پژوهشي :

با نگاهي به موضوع مورد بررسي و با توجه به پژوهشها و بررسيهايي تا به اميرو انجام گرفته و به ثبت رسيده است احتمالاً ممكن است تفاوت ميان افراد از لحاظ هوش هيجاني با سلاما رواني آنها به بساري از مسائل كه در اينجا گنجانيده . نمي شود پرداخته شده باشد . در اين پژهش ما به دنبال مسائلي از لين قبيلي هستيم كه :

با شناخت از هوش هيجاني مي توان سلامت عمومي را در افراد پيش بيني كرد .

با بررسيهاي انجام شده مي توان در نظر داد كه كدام يك از مؤلفه هاي سلامت عمومي مي تواند بيشتر در هوش هيجاني تأثير داشته باشد و در جهت رفع يك تلاش نمود .

Lonmoore

2- Khalil Sampter

3- Emofionul lihiterey

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 159

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --