دانلود پایان نامه : بررسي رابطه احساس بي هنجاري -آنومی- با امکان کنش ارتباطي

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسي

عنوان : بررسي رابطه احساس بي هنجاري -آنومی- با امکان کنش ارتباطي

عنوان طرح به فارسي:بررسي رابطه احساس بي هنجاري -آنومی- با امکان کنش ارتباطي

استاد راهنما: آقاي دکتر ابوتراب طالبي

استاد مشاور: خانم دکتر سعيده اميني

رشته تحصيلي: جامعه شناسي

مقطع تحصيلي: کارشناسي ارشد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین احساس بی­هنجاری و امکان کنش ارتباطی صورت گرفت. بدین منظور با نظر به نظریه­پردازان سنت فکری آنومی و فشار ساختاری از دورکیم تا مسنر و روزنفلد و تحقیقات انجام شده در این زمینه و همچنین نظریه کنش ارتباطی از یورگن هابرماس، مدلی نظری طراحی شد که مطابق با آن احساس بی­هنجاری و ابعاد آن یعنی بی­معنایی و بی­اعتمادی، بی­قدرتی و بت­وارگی پول در تعامل با یکدیگر بر امکان کنش ارتباطی اثرگذارند. با روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای در شهروندان بالای 18 سال شهر مشهد 400 نفر به­عنوان نمونه، پرسشنامه کتبی را که متشکل از گویه­های امکان کنش ارتباطی و احساس بی­هنجاری و اطلاعات زمینه­ای بود؛ تکمیل کردند. ضرایب همبستگی پیرسون نشان داد که هر سه بعد احساس بی­هنجاری با امکان کنش ارتباطی و نمره کلی احساس بی­هنجاری با متغیر وابسته دارای همبستگی منفی و معنادار است. در بین متغیرهای زمینه­ای تنها تحصیلات رابطه مثبت و معناداری با امکان کنش ارتباطی نشان داد. مدل نهایی پژوهش با کمک ضرایب رگرسیون نشان داد که دو بعد بی­معنایی و بی­اعتمادی و همچنین بی­قدرتی مستقیماً امکان کنش ارتباطی را تبیین نمی­کنند بلکه به­صورت غیر مستقیم از طریق بت­وارگی پول تبیین­کننده­ی امکان کنش ارتباطی­اند. نتایج با نظر به پژوهش­های پیشین و نظریه­های این حیطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

فهرست مطالب

فصل اول: کليات تحقيق    1
1-1- طرح مسئله    3
1-2- ضرورت و اهميت موضوع    4
1-3- پرسش‌هاي پژوهش    5
1-4- اهداف تحقيق    6
1-5- پيشينه پژوهش    6
1-5-1- پيشينه داخلي پژوهش هاي مرتبط با کنش ارتباطي    6
1-5-2- پيشينه خارجي پژوهش هاي مرتبط با کنش ارتباطي    8
1-5-3- پيشينه ي مرتبط با بی‏هنجاری    13
1-5-4- جمع بندي پيشينه تحقيق    27
فصل دوم: مباني نظري    29
2-1- نظريه‏ي کنش‏ارتباطي    30
2-2- نظريه‏ي بی‏هنجاری يا آنومی    37
2-4- چارچوب نظري    47
2-5- فرضيات    55
فصل سوم: روش پژوهش    56
3-1- مقدمه    57

3-2- روش تحقيق    57
3-3- معرفي ابزار جمع آوري اطلاعات    58
3-4- شيوه جمع آوري اطلاعات    59
3-5- واحد تحليل    59
3-6- جمعيت آماري    59
3-7- شيوه نمونه‌گيري    60
3-8- تعيين حجم نمونه    61
3-10- روش‏هاي آماري تحليل داده‏ها    62
3-11- تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي تحقيق    63
3-9- تعيين اعتبار و پايايي ابزار اندازه گيري    68
3-9-1- پايايي (قابليت اعتماد)    68
3-9-2- اعتبار (روايي)    69
فصل چهارم    71
تجزيه و تحليل يافته ها    71
4-1- مقدمه    72
4-2- آماره های توصیفی    72
4-3- آماره های توصیفی احساس بی‏هنجاری    73
4-4- توصيف متغير وابسته پژوهش    87

4-5- آزمون فرضيه های پژوهش    96
4-6- ضرايب رگرسيون برای بررسی اثرابعاد احساس بی هنجاری بر امکان کنش ارتباطی    100
فصل پنجم: جمع بندي    103
و نتيجه گيري    103
5-1- مقدمه    104
5-2- تبيين يافته هاي توصيفي    104
5-3- يافته هاي استنباطي    105
5-3-1- تبيين فرضيه اصلي    105
5-3-2- تبيين فرضيات فرعي    106
5-4- تبيين مدل پژوهش و نظام فرضيات    108
5-5- پيشنهادات    112
5-5-1- پيشنهادات راهبردي    112
5-5-2- پيشنهادهاي پژوهشي    112
منابع و مآخذ    114
پيوست ها    121

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :138

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --