دانلود پایان نامه : بررسي‌ميزان تطابق يافته‌هاي معاينات باليني و نوار قلبي (E.C.G) با يافته‌هاي تست ورزش در حجاج بيت‌الله‌الحرام استان اردبيل در حج تمتع سال 1382

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : پزشكي

عنوان : بررسي‌ميزان تطابق يافته‌هاي معاينات باليني و نوار قلبي
(E.C.G) با يافته‌هاي تست ورزش در حجاج بيت‌الله‌الحرام استان اردبيل در حج تمتع سال 1382

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد اردبيل

دانشكده علوم پزشكي

پايان نامه براي دريافت درجه دكتراي پزشكي

موضوع:

بررسي‌ميزان تطابق يافته‌هاي معاينات باليني و نوار قلبي
 (E.C.G) با يافته‌هاي تست ورزش در حجاج بيت‌الله‌الحرام استان اردبيل در حج تمتع سال 1382

استاد راهنما:

دكتر  عدالت حسينيان

استادان مشاور:

دكتر حسين دوست‌كامي

دكتر عزيزالله اديب

پاييز 1383

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                    صفحه

 

 

چكيده… 1

مقدمه… 2

 

فصل اول: كليات

1ـ1 اهداف تحقيق… 4

1ـ2ـ پيشينه تحقيق:… 4

1ـ3ـ روش كار و تحقيق:… 5

 

فصل دوم: آناتومي عروق كرونر

2ـ1ـ شريان كرونر اصلي چپ (L.M.C.A): 6

2ـ1ـ1ـ شريان نزولي قدامي چپ (L.A.D.A): 6

2ـ1ـ2ـ شريان سير كومفلكس چپ (L.C.A). 7

2ـ2ـ شريان كرونر راست:… 8

 

فصل سوم: بيماريهاي ايسكميك قلب

3ـ1ـ اتيولوژي و پاتوژنز… 11

3ـ2ـ اثرات ايسكمي… 12

3ـ3ـ عوامل خطرساز بيماريهاي ايسكميك قلب:… 13

3ـ4ـ علايم باليني:… 16

3ـ5ـ اشكال باليني ايسكمي قلب… 18

3ـ5ـ1ـ آنژين صدري پايدار:… 18

3ـ5ـ2ـ آنژين صدري ناپايدار:… 19

3ـ5ـ3ـ آنژين متغير پرينزمتال… 20

3ـ5ـ4ـ ايسكمي بدون علامت… 20

3ـ6ـ اقدامات پاراكلينيك و آزمايشگاهي در بيماريهاي ايسكميك قلبي… 21

 

فصل چهارم: تست ورزش

4ـ1ـ فيزيولوژي ورزش… 24

4ـ2ـ پروتكل‌هاي ورزش… 25

4ـ3ـ انواع تست ورزش… 26

4ـ3ـ1ـ ارگومتري دوچرخه:… 26

4ـ3ـ2ـ Treadmill. 27

4ـ4ـ تكنيك انجام تست ورزش:… 29

4ـ5ـ انديكاسيون‌هاي تست ورزش… 30

4ـ6ـ خطرات تست ورزش… 31

4ـ7ـ يافته‌هاي الكتروكارديوگرافيك در طول تست ورزش… 33

4ـ8ـ ملاحظات غيرالكتروكارديوگرافيك در طول تست ورزش:… 39

الف

4ـ8ـ1ـ فشار خون:… 39

4ـ8ـ2ـ ضربان قلب:… 40

4ـ8ـ3ـ ظرفيت عملكردي:… 40

4ـ9ـ استفاده از تست ورزش در تعيين پيش‌آگهي:… 41

4ـ10ـ تست ورزش و آريتمي و اختلالات هدايتي قلب… 43

4ـ11ـ تفسير نتيجه تست ورزش:… 44

 

فصل پنجم: تجزيه تحليل و آمار

5ـ1 آمار توصيفي… 46

5ـ2ـ آمار تحليلي… 64

5ـ2ـ1ـ رابطه بين غيرنرمال شدن تست ورزش با متغيرهاي سن و جنس در افراد مورد مطالعه در تحقيق:… 64

5ـ2ـ2 رابطه بين موارد غيرنرمال شدن تست ورزش با وجود سابقه قبلي I.H.D در افراد مورد مطالعه:   64

5ـ2ـ3ـ رابطه بين غيرنرمال‌شدن تست‌ ورزش با علايمSymptom)) و نشانه‌هاي‌sign)) افراد مورد مطالعه:   64

5ـ2ـ4ـ رابطه بين غيرنرمال شدن تست ورزش با ريسك ‌فاكتورهاي بيماري ايسكميك قلبي در افراد مورد مطالعه:… 65

5ـ2ـ5ـ رابطه بين با معيارهاي آزمايشگاهي مورد بررسي در افراد مورد مطالعه در تحقيق:   65

5ـ2ـ6ـ رابطه بين غيرنرمال شدن تست ورزش با وجود تغييرات نواري در ECG پايه افراد مورد مطالعه:… 66

 

 فصل ششم: بحث و نتيجه‌گيري

بحث و نتيجه‌گيري… 67

پيشنهادات… 74

پيوست… 75

فهرست منابع فارسي… 76

فهرست منابع انگليسي… 77

Aچكيده انگليسي: 78

فهرست جداول

عنوان                                                    صفحه

 

 

جدول4ـ1ـ انديكاسيونهاي تست ورزش… 31

جدول4ـ2ـ كنترانديكاسيونهاي تست ورزش:… 33

جدول5ـ1 توزيع فراواني افراد مورد مطالعه بر حسب جنسيت و ميانگين سني آنان… 46

جدول5ـ2 توزيع فراواني افراد مورد مطالعه بر حسب سن آنان… 47

جدول5ـ3 توزيع فراواني علايم (Symptoms) در افراد مورد مطالعه به تفكيك جنسيت… 49

جدول5ـ4 توزيع فراواني نشانه‌ها (Signs) در افراد مورد مطالعه به تفكيك جنسيت… 50

جدول5ـ6 توزيع فراواني ريسك‌فاكتورهايI.H.D  در افراد مورد مطالعه به تفكيك جنسيت   51

جدول‌5ـ6 توزيع فراواني Stageهاي مختلف فشار خون در افراد مورد مطالعه در تحقيق   59

جدول5ـ7 توزيع‌فراواني‌موارد نرمال و غيرنرمال‌تست‌ورزشدر‌افراد مورد مطالعه تحقيق    60

جدول‌5ـ8ـ توزيع فراواني علل غيرنرمال شدن تست ورزشدر افراد مورد مطالعه در تحقيق به تفكيك جنسيت… 62

جدول5ـ9 توزيع فراواني مقادير مختلفFunctional capacityدر افراد مورد مطالعه در تحقيق.   63

فهرست نمودارها

عنوان                                                    صفحه

 

 

نمودار5ـ1ـ توزيع فراواني افراد مورد مطالعه بر حسب جنسيت و ميانگين سني آنان… 46

نمودار 5ـ2ـ توزيع فراواني افراد مورد مطالعه در تحقيق به تفكيك سن و جنس آنان   47

نمودار 5ـ3 ـ توزيع فراواني افراد مورد مطالعه در تحقيق برحسب جمعيت شهري و روستايي    48

نمودار 5ـ4ـ توزيع فراواني افراد مورد مطالعه در تحقيق برحسب شغل و به تفكيك جنسيت آنان   48

نمودار5ـ5ـ توزيع فراوانی علائم symptoms)) در افراد مورد مطالعه در تحقيق به تفکيک جنسيت آنان   49

نمودار 5ـ6 ـ توزيع فراواني نشانه‌ها (Signs) در افراد مورد مطالعه به تفكيك جنسيت آنان   50

نمودار 5ـ7ـ توزيع فراواني ريسك‌فاكتورهاي I.H.D  در افراد مورد مطالعه درتحقيق به تفكيك جنسيت آنان   51

نمودار 5ـ8ـ توزيع فراوانی علل بستری قبلی به دليل مشکلات قلبی در افراد مورد مطالعه در تحقيق   52

نمودار 5ـ9ـ توزيع فراوانی مصرف سيگار بر حسب pack / year در افراد مورد مطالعه در تحقيق   52

نمودار 5ـ10ـ توزيع‌فراوانی رژيم‌های‌دارويی‌ جهت كنترل ‌هيپرتانسيون‌ در گروه مورد مطالعه در تحقيق   53

نمودار 5ـ11ـ توزيع فراوانی انواع گروه‌های دارويی مصرفی جهت کنترل هيپرتانسيون در گروه مورد مطالعه   53

نمودار 5ـ12ـ نتايج بررسی ميزان قند خون ناشتا (FBS) در افراد مورد مطالعه در تحقيق   54

نمودار 5ـ13ـ نتايج بررسی ميزان BUN/Cr در افراد مورد مطالعه در تحقيق… 54

نمودار 5ـ14ـ نتايج بررسی ميزان کلسترول ـ تری‌گيلسيريد در افراد مورد مطالعه در تحقيق   55

نمودار 5ـ15ـ  نتايج بررسی ميزان کلسترول H.D.L  و L.D.L در افراد مورد مطالعه تحقيق   55

نمودار 5ـ16ـ توزيع فراوانی تغييرات نواری موجود درE.C.G پايه افراد موردمطالعه در تحقيق   56

نمودار 5ـ17ـ توزيع فراوانی انواع آريتمی در E.C.G پايه در افراد مورد مطالعه در تحقيق   56

نمودار 5ـ18ـ توزيع فراوانی يافته‌های قلب و عروق در گرافی قفسه سينه افراد مورد مطالعه در تحقيق   57

نمودار 5ـ19ـ توزيع فراوانی يافته‌های پارانشيم ريه  در گرافی قفسه سينه افراد مورد مطالعه در تحقيق   57

نمودار 5ـ20 توزيع فراواني علايم ايجاد شده در طول انجام تست ورزش در افراد مورد مطالعه در تحقيق   58

نمودار 5ـ21 توزيع فراواني افراد داراي سابقه قبلي مثبت و منفي از نظر I.H.D در افراد مورد مطالعه در تحقيق… 58

نمودار 5ـ22ـ توزيع فراوانی Stage‌های فشار خون و پاسخ غيرطبيعی فشار خون در طول تست ورزش در افراد مورد مطالعه در تحقيق… 59

نمودار 5ـ23ـ توزيع فراوانی موارد نرمال و غيرنرمال تست ورزش در افراد مورد مطالعه در تحقيق   60

نمودار 5ـ24 ـ توزيع فراوانی موارد نرمال و غيرنرمال تست ورزش در افراد با سابقه قبلیI.H.D  مورد مطالعه در تحقيق… 61

نمودار 5ـ25ـ توزيع فراوانی موارد نرمال و غيرنرمال تست ورزش در افراد بدون سابقه قبلی‌I.H.D  مورد مطالعه در تحقيق… 61

نمودار 5ـ26ـ توزيع فراوانی علل غيرنرمال شدن تست ورزش درگروه مورد مطالعه در تحقيق   62

نمودار 5ـ27ـ توزيع فراوانی مقادير Functional capacity در افراد با تست ورزش غيرنرمال مورد مطالعه در تحقيق… 63

 

فهرست اشكال

عنوان                                                    صفحه

 

شكل2ـ1: آناتومي عروق كرونر قلب (آناتومي زوبوتا)… 9

شكل 3ـ1:  نحوه انتشار دردهاي ايسكميك قلبي … 17

شكل 4ـ1: دستگاه Treadmill جهت انجام تست ورزش … 27

شكل 4ـ2: برآورد ميزان مصرف اكسيژن در ارگومتري دوچرخه و پروتكل Treadmill 28

شكل 4ـ3: محل نصب ليدهاي الكتروكارديوگرافي در حين انجام تست ورزش به روش Mason-Likar.. 34

شكل 4ـ4: اشكال مختلف تغييرات قطعه ST در طول تست ورزش … 37

چکيده

بيماري ايسكميك قلبي شايعترين؛ خطرناكترين و يكي از مزمن‌ترين بيماريها دردنيا است. بعضي اوقات تشخيصI.H.D مشكل مي‌شودچراكه علائم باليني هميشه تيپيك نيستند. به همين دليل تست ورزش يكي ازمهمترين روش‌هاي پزشكي جهت كمك به تشخيص I.H.Dدرصورت داشتن انديكاسيون واقعي است كه در غير اين صورت خطرات مختلفي براي بيمار مي‌تواند داشته باشد.

در اين تحقيق؛ميزان تطابق يافته های معاينات بالينی و نوار قلبی با يافته های تست ورزش در متقاضيان اعزام به حج تمتع، با هدف بررسي لزوم انجام تست ورزش در تعيين پيش آگهي قلبي اين افراد در طول سفر حج،انجام شده است.

اين تحقيق بصورت Cross sectional وتوصيفي تحليلي در 331 متقاضي اعزام به حج تمتع ، شامل 250 مرد(با ميانگين سني 49/67 سال) و81 زن(با ميانگين سني 21/63 سال)؛انجام شده است.از مجموع 331 فرد مورد بررسي ، مصاحبه باليني و معاينه فيزيكي بعمل آمد. نتايج باليني حاصله همراه با نتايج آزمايشگاهي (از جمله قند خون،کلسترول وتری گلسريد سرم، اوره وکراتينين)و يافته‌هاي نوار قلبي به همراه نتايج و يافته‌هاي تست ورزش در اين گروه افراد استخراج شدندو با برنامه آماري SPSS و با در نظر گرفتن متغيرهاي مختلف بررسي شده در تحقيق مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.در مجموع75 نفر(65/22%)از افراد بررسي شده؛ تست ورزش غير نرمال داشتند که 23 نفر(67/30%) از آنها سابقه قبلیI.H.D داشتندوشايعترين علت قطع تست ورزش دراين75 نفرتغييرات شديد قطعه  S.Tوآريتمي های خطرناک در 51 نفر(68%) افراد بود.

براساس نتايج اين تحقيق اولاً موارد غيرنرمال تست ورزش در زنان نسبت به مردان در سنين مشابه بيشتر بوده است که مي تواند بدليل دقت در انتخاب موارد دارای انديکاسيون تست ورزش بدون اجبار شرط سني در زنان(که در مورد مردان وجود دارد) و با توجه به معاينات و مشاوره تخصصي قلبی در زنان بوده باشد. ثانياً نتايج اين تحقيق، انجام تست ورزش را در زائراني كه ريسك‌فاكتورهاي متعدد قلبي مثل سيگار، ديابت، هيپرتانسيون، تغييرات نواري،و يا علايم و نشانه‌هاي باليني نارسايي قلبي منجمله JVP برجسته، ادم و سوفل قلبي داشته باشند توصيه مي‌نمايد.

آنچه بنظر مي رسد؛ طبق نتايج اين تحقيق؛ صرفا؛داشتن سن بالای 60 سال، بعنوان دليل اجباری جهت انجام تست ورزش کافی نبوده و ضرورت جامع نگری و تجديد نظر در انتخاب افراد دارای انديکاسيون تست ورزش بعنوان يکی از معاينات اجباری قبل از اعزام زائران حج تمتع،وجود دارد.

کلمات کليدی :I.H.D   , تست ورزش


مقدمه

بيماري ايسكميك قلب، شايعترين، جدي‌ترين و يكي از كشنده‌ترين بيماريها در جهان است و اين وضعيت نسبت به بيماريهاي ديگر موجب مرگ و مير، ناتواني و هزينه‌هاي بيشتري در كشورهاي جهان مي‌شود. بيماريهاي عروق كرونر فراوان هستند، گاهي پزشك از روي علايم موجود در بيمار نمي‌تواند تصميم بگيرد كه آيا وي مبتلا به بيماري ايسكميك قلبي است يا نه، چرا كه علايم كاملاً تيپيك نمي‌باشند. تست ورزش از جمله روشهايي است كه در تشخيص بيماري عروق كرونر اهميت فراواني دارد. لازم به توضيح است، همانطور كه تشخيص ندادن بيماري ايسكميك قلبي و تذكر ندادن به او و اطرافيان او گناهي نابخشودني است، مارك بي‌مورد اين بيماري را به شخص سالم زدن نيز كار بسيار اشتباهي است، زيرا اگر فردي در سلامت كامل باشد و ما اشتباهاً او را مبتلا به بيماري ايسكميك قلب بدانيم و زندگي روزمره و فعاليت‌هاي او را محدود نماييم، وضعيت رواني بسيار بدي در فرد ايجاد خواهيم كرد و او با نوميدي خود را از دست رفته خواهد انگاشت. در اين موارد و مواردي همچون تعيين پروگنوز مبتلايان به بيماري شناخته شده عروق كرونر و افراد بدون علامت كه قرار است در فعاليتهاي سنگيني فعاليت نمايند و يا داراي ريسك‌فاكتورهاي آترواسكلروز هستند لازم است تست ورزش بعمل آيد تا اولاً مشخص شود كه آيا بيماري ايسكميك قلبي وجود دارد يا نه و ثانياً ظرفيت عملكردي و پروگنوز بيماران چگونه است.

هر سال ميلياردها ريال از منابع ارزي و ريالي كشور صرف هزينه معاينات و آزمايش‌‌هاي پزشكي قبل از سفر و مراقبت‌هاي پزشكي حين سفر حج حجاج بيت‌الله الحرام در كشور مي‌شود. با توجه به اينكه اكثريت اين حجاج به دليل ترس جلوگيري شدن از سفرشان به حج، در مراحل مختلف معاينات، سعي در كتمان كردن بيماري و مشكلات خود مي‌نمايند و گاهاً معاينه اوليه كلينيكي و پاراكلينيكي اين افراد ممكن است يافته پاتولوژيك مهمي را نشان ندهد و از سويي ديگر توجه به اين نكته كه بيماري قلبي ـ عروقي بويژه مسائل ايسكميك قلب، مشكلات زيادي در طول توجه به اين نكته كه بيماري قلبي ـ عروقي بويژه مسائل ايسكميك قلب، مشكلات زيادي در طول انجام مناسك حج براي اين گروه از حجاج ايجاد مي‌كند و هزينه‌هاي زيادي از نظر مراقبت و بررسي پزشكي قبل و حين سفر حج بر كشور تحميل مي‌كند، از چند سال قبل در حجاج مرد بالای 60 سال؛  «تست ورزش» به طور اجباري ، درحجاج زن بالای 60 سال پس از انجام مشاوره با متخصص قلب و عروق، در صورت صلاحديد پزشک متخصص و در سنين کمتر از 60 سال در هر دو جنس، پس از معاينات اوليه توسط پزشک کاروان ها؛ در صورت وجود مشکلات قلبي احتمالي،                               با مشاوره با پزشک متخصص قلب و عروق بر حسب مورد، در صورت صلاحديد پزشک، انجام مي‌شود.

اين تحقيق با در نظر گرفتن مجموع مطالب ذکر شده ؛ جهت بررسي لزوم انجام تست ورزش و ميزان ارزش اين تست در Screening ايسکمي قلبي در اين گروه خاص از افراد (متقاضيان اعزام به حج تمتع)، و تعيين پروگنوز بيماری قلبي اين افراد در طول سفر حج انجام شده است.

 

تعداد صفحه : 138

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --