دانلود پایان نامه ارشد :کاربرد تئوری میدان موثر بر هم کنش های قوی کوارکهای سنگین

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :فیزیک

گرایش :فیزیک بنیادی

عنوان : کاربرد تئوری میدان موثر بر هم کنش های قوی کوارکهای سنگین

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده علوم پایه ، گروه فیزیک 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (MSC)

گرایش :  فیزیک بنیادی

عنوان: 

کاربرد تئوری میدان موثر در برهم کنش های قوی کوارک های سنگین

استاد راهنما

دکتر حسین مهربان

استاد مشاور

آقای علی اصغر خاکپور

تابستان 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکيده

 

در این پایان در مورد بر هم کنش های ضعیف ذرات و پارامتری کردن استاندارد آنها تحقیق کردیم. عملگرهای  تا  را در بسط عملگرها در واپاشی های ضعیف مورد استفاده قرار دادیم. هامیلتونین موثر ضعیف را در مورد واپاشی های مزون B و مزون K مورد استفاده قرار دادیم. ضرایب ویلسون مربوط به آنها را محاسبه و در مورد چندین واپاشی بکار برده ایم و سپس تئوری موثر کوارک سنگین را  مطالعه و حالتهای مختلف را برای مزونهای سنگین کوارک B مورد استفاده قرار دادیم.

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل 1: بر هم کنش هاي ضعيف 1

1-1- ذرات و برهم کنش ها 2

1-2- پارامتري کردن استاندارد 5

1-3-مثلث يکاني مرتبه اول 6

1-4- باز بهنجارش QCD 9

فصل 2: عملگرها در واپاشی های ضعیف 16

2-1- بسط عملگرها در واپاشی های ضعيف 17

2-2- بسط عملگرها و اثرات برد کوتاه QCD 22

2-3-مقیاس فاکتور کردن 32

فصل 3: 33

هامیلتونی موثر در  بر هم کنش های ضعیف 33

3-1- هاميلتوني مؤثر 34

3-2- عملگرهای همیلتونی موثر 35

3-3- ضرایب ویلسون 40

3-4- هامیلتونی موثر  شامل عملگرهای پنگوئن QCD 47

3-5- هامیلتونی موثر  در QCD 49

3-6- ضرایب ویلسون   در QCD 51

3-7-هامیلتونی  در عملگرهای الکتروضعیف پنگوئن 52

3-8- هامیلتونی موثر   در عملگرهای الکتروضعیف پنگوئن 53

3-10- ضرایب ویلسون  در الکترو ضعیف پنگوئن 57

فصل 4: 59

واپاشی های ضعیف مزون های B و K 59

4-1- هامیلتونی موثر در واپاشی ……. 60

4-2- هامیلتونی موثر در واپاشی ……. 62

4-3-هامیلتونی موثر در واپاشی های کمیاب مزون های K وB 63

4-4- واپاشی ……… 67

4-5- مرتبه دوم هامیلتونی موثر در واپاشی           70

4-6-واپاشی های     ،      و           73

فصل 5: 74

تئوری موثر کوارک سنگین 74

5-1- مقدمه 75

5-2- تئوری موثر کوارک سنگین 75

5-3- جریان های سنگین 79

5-4- پدیدار شناسی واپاشی های ضعیف مزون سنگین B 83

5-5- حالتهاي واپاشي كوارك سنگین b 86

 

فهرست اشکال

شکل (2-1) تک حلقه جریان- جریان ( )- ( ) ، پنگوئن ( ) و جعبه ( )،  شکل ها   در تئوری فال. 25

شکل (2-2) حلقه جريان- جريان (c)- (a) و پنگوئن (d)، نمودارهايي است كه در ابعاد غيرعادي LO شركت مي‌كند و شرايط را در تئوري مؤثر تطبيق مي‌دهد 4 رأس  نشان‌ دهنده الحاق 4 فرميون  است براي اصلاح QCD محض همانطور كه در اين بخش و ملاحظه شده است سهمي از  در شكلهاي (d.1) و (d.2) دوباره غايب است و امكان انعكاس چپ- راست يا بالا- پائين نشان داده نشده است. 27

شکل (3-1) نمودارهای فاینمن مربوط به بوزون w . 37

شکل (3-2) ضرایب ویلسون     و    برحسب توابعی از    برای   MeV  . 55

شکل (3-3) ضرایب ویلسون     و    بر حسب تابعی از    برای   MeV  ……. 56

شکل (3-4) ضرایب ویلسون    و    بر حسب   بعنوان تابعی از    برای  . 58
فهرست جداول

جدول (1-1) بارهاي الکتروضعيف Y و Q  و مولفه سوم ايزو اسپين ضعيف    براي کوارکها ولپتونها در مدل استاندارد 3

جدول (3-1) ضرایب  برای واپاشی های B 44

جدول (3-2) ضرایب  برای واپاشی B 44

جدول (3-3) ضرایب  برای واپاشی های K و واپاشی های D 45

جدول (3-4) ضرایب  برای واپاشی های K و واپاشی های D 46

جدول (3-5)   و   برای واپاشی های  B با  در NLO 46

جدول (3-6)   و   برای واپاشی های  D و واپاشی های K  با  در NLO 47

جدول (3-7) ضرایب ویلسون    بر حسب     برای ………. 51

جدول (3-8) ضرایب ویلسون     برحسب     برای   و طعم های موثر   .      بطور عددی نامرتبط هستند با     و    . 53

جدول (3-9) ضرایب ویلسون    بر حسب    برای  .  مکانیزم GIM نتیجه می دهد  .  . 54

جدول (3-10) ضرایب در پارامتری سازی خطی    ضرایب ویلسون   و   بر حسب مقیاس     برای MeV  . 55

جدول (3-11) ضرایب ویلسون    بر حسب      برای ………. 57

جدول (3-12) ضرایب در پارامتری سازی خطی      که      ضرایب ویلسون       و       بر حسب مقیاس    برای    . 58

جدول (4-1) مرتبه پارامتر های CKM مربوط به واپاشی های مختلف به صورت توانی از پارامتر ولفشتاین    در مورد    بیان می شود که نقص CP است  فقط در بخش موهومی    شرکت می کند. 66

جدول (4-2) توابع     و      برای     و    مختلف . 69

جدول (4-3) تابع    برای     و    مختلف . 71

جدول (5-1) 90

 

 

 


  • بر هم کنش هاي ضعيف

 

 

  • ذرات و برهم کنش ها

 

دراين فصل مدل کوارکها و لپتونها که براساس پيمانه گروه

به    به طور خودبخودي شکسته ميشود، را مورد مطالعه قرارگرفته است. ‎  و ‎  ‎نماد فوق بار ضعیف و مولد هاي بارالکتریکی است و  درجايگاه    که با جزئيات بيشتر در بخش بعدي مورد بحث قرار خواهد گرفت.

ويژگي هاي خاصي از بخش الکترو ضعيف مدل استاندارد که براي ملاحظات مهم خواهد بود را ياداوري کنيم.

لپتونها و کوارکهاي چپگرد در  دوتايي هستند، بصورت زير:

 

(1-1)
(1-2)  

 

با تبديل ميدانهاي راستگرد متناظر به عنوان يکتايي در  . بارهاي الکترو ضعیف  ‎Y , Q‎  و مولفه سوم ایزو اسپین ضعیف     در جدول1-1 ارائه شده اند.

 

 

 

 

 

  • بارهاي الکتروضعيف Y و Q و مولفه سوم ايزو اسپين ضعيف    براي کوارکها ولپتونها در مدل استاندارد

 

 

بر همکنش الکترو ضعيف از وارکها و لپتونها با واسطه پيمانه ضعيف جرمدار بوزونهاي  و

وفوتون ‎A‎ وجود دارد که با لاگرانژین زیر خلاصه می شود:

 

(1-3)

که در آن

(1-4)

که بر همکنش جريان بار را توصيف مي کند و

(1-5)

 

برهمکنش جريان خنثي را توصيف مي کند که ‎e‎ ثابت جفت شدگی ‎QED‎ و  ثابت جفت شدگي   و  زاويه وين برگ است‎.‎

جريانها به شرح زير ارائه مي شوند:

 

 

 

 

 
(1-6)
(1-7)
(1-8)

 

(1-9)

 

که  و   بترتيب معرف بار و مولفه سوم ايزو اسپين ضعيف فرميون چپ گرد  است. در واپاشي ضعيف ثابت فرمي نقش مهمي بازي مي کند که داراي مقادير زير است:

 

(1-10)  
(1-11)

 

ساير مقادير پارامترهاي وابسته در پيوست ‎A‎ جمع آوري خواهد شد برهم کنش هاي میان بوزونهاي پیمانه اي استاندارد هستند و در هر کتاب درسی تئوري پیمانه اي یافت می شوند‎. پريم در (2-1) نشان میدهد که ویژه حالت ضعیف    معادل با ویژه حالت جرم متناظر با ‎  ‎ نیست اما ترکیب خطی از طریق رابطه زیر از دومی بیان شده است.

(1-12)

 

که در آنها ماتريس واحد اتصال دهنده و مرتبط کننده دو مجموعه از حالات ماتريس کوبيبو-کوباياشي-مسکاوا ‎(CKM)‎ است. بسياري از پارامترهاي اين ماتريس در متون پيشنهاد شده اند. دراين بررسي دوگونه پارامتري کردن را بکار مي بريم . پارامتري کردن استاندارد توصيه شده توسط گروه داده هاي ذرات و پارامتري کردن ولف ان اشتاين

تعداد صفحه : 106

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --