دانلود پایان نامه ارشد: پيوند اسطوره و نجوم در ایران باستان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فرهنگ و زبانهای باستانی

عنوان : پيوند اسطوره و نجوم در ایران باستان

دانشگاه بوعلی سینا

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فرهنگ و زبانهای باستانی

عنوان:

پيوند اسطوره و نجوم در ایران باستان

استاد راهنما:

دکتر تیمور قادری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2. بیان مسئله………………………….     3

1-3. اهمیت و ضرورت پژوهش………………….. 5

1-4. اهداف پژوهش…………………………. 6

فصل دوم

2-1 نشانه های آسمانی……………………… 9

2-1-1 ستارگان پیرامونی …………………… 10

2-2. معرفی صورت فلکی……………………… 10

2-2-1. منطقه البروج………………………. 11

2-2-2. سرگردانی هایی در بین ستارگان………… 12

الف: ظهور و غروب ناهید……………………. 12

ب: عطارد و ناهید…………………………. 13

ج: مذهب ستاره پرستی………………………. 13

د: ظهور و غروب مشتری……………………… 15

ه: حرکت معکوس سیارات …………………….. 15

2-2-3. سپهر ستارگان………………………. 16

2-2-4. دوره ی نجومی………………………. 16

2-2-5. طالع بینی و ستاره شناسی ……………. 17

2-4. نشانه گزاری زمان از طریق مهتاب………… 17

2-4-1. ماه قرانی و ماه اژدهایی…………….. 19

2-4-2.وضعيت انسان بدون آسمان………………. 19

2-4-3. اوزیریس و ماه……………………… 19

2-4-4. ماه در بندهش ……………………… 20

2-5. اسطوره های ستارگان و سیارات…………… 21

الف: شباهنگ……………………………… 21

ب: مشتری………………………………… 22

ج: زهره ………………………………… 23

د: عطارد………………………………… 24

ه: مریخ…………………………………. 24

و: زحل………………………………….. 25

2-5-1. اختران و اباختران در بندهش………….. 26

الف: سپاهبدان آسمان………………………. 27

ب: نظریه ی هنینگ ………………………… 28

ج:ستارگان تیزروتر در متون پهلوی……………. 28

د: سپهر ستارگان………………………….. 29

ه: حصار آسمانی…………………………… 30

و: ستارگان نیامیزنده……………………… 30

2-5-2. تیشتر…………………………….. 31

2-5-3. بهرام…………………………….. 33

2-5-4. سدویس…………………………….. 34

2-5-5. هفت اورنگ…………………………. 35

2-5-6. ونند……………………………… 36

2-5-7. میخگاه یا ستاره قطبی……………….. 36

2-5-8. پارند و مزداد……………………… 38

2-6. درباره ی فراز آفریدن روشنان…………… 38

فصل سوم: منازل قمر

3-1. ديدگاه هنینگ درباره ی منازل قمر……….. 43

3-2. یادداشت هایی درباره ی منازل قمر……….. 44

3-2-1. پدیسپر……………………………. 44

3-2-2. پیش پرویز…………………………. 44

3-2-3. پرویز…………………………….. 44

3-2-4. پها………………………………. 45

3-2-5. بزیسر…………………………….. 45

3-2-6. بشن………………………………. 46

3-2-7. رخوت……………………………… 46

3-2-8. تریشگ…………………………….. 46

3-2-9. ازرگ……………………………… 47

3-2-10. نخو……………………………… 47

3-2-11 میان……………………………… 47

3-2-12. اودم…………………………….. 47

3-2-13. ماشاهه…………………………… 48

3-2-14. اسپور……………………………. 48

3-2-15. هوسرو……………………………. 48

3-2-16. سروی…………………………….. 49

3-2-17. ور………………………………. 49

3-2-18. دل………………………………. 49

3-2-19. درفشه……………………………. 49

3-2-20. ورنت…………………………….. 49

3-2-21. گا………………………………. 50

3-2-22. یوغ……………………………… 50

3-2-23. موری…………………………….. 50

3-2-24. بنزه…………………………….. 50

3-2-25. کهت سر…………………………… 51

3-2-26. کهت میان…………………………. 51

3-2-27. کهت……………………………… 51

فصل چهارم: تقویم های نجومی

4-1. عناصر تقویم ها………………………. 55

4-2. صورتهای اختری: طلوع ها و غروب های خورشیدی. 57

4-3. هویت ستاره ی صبحگاهی و شامگاهی………… 58

4-4. تقویم در ایران و بین النهرین پیش از تاریخ. 58

4-4-1. ایرانیان و بین النهرینیان پیش از تاریخ..

4-5. سال شمسی قمری……………………….. 60

4-6. تقویم های بابلی و ایرانی باستان……….. 61

4-6-1. تقویم بابلی……………………….. 61

الف: حمورابی و خاندان او………………….. 62

ب: اهمیت هندسه برای دانش نجوم……………… 63

ج: کبیسه کردن بابلیان…………………….. 64

د: پیشینه ی گاه شماری بابلی……………….. 66

ه: اهمیت مراحل ستارگان در کشاورزی………….. 67

و: متن « به هریک سه ستاره » ………………. 68

ز: نامهاي ستارگان………………………… 69

ز-1. مجموعه مل = (ستاره ای) آپین…………… 70

ز-2. فهرست ستارگان……………………….. 72

4-7. دوره ی بابلی جدید و ایرانی ها…………. 74

الف: ویژگی های دانش نجوم این عصر…………… 76

ب: ساروس ها……………………………… 76

ج: دوره های سیارگان ……………………… 76

د: آیین کیهانی، اخترشناسی، دانش نجوم……….. 77

4-7-1. مذاهب ایرانی………………………. 78

الف: مذهب ………………………………. 79

ب: زروان………………………………… 80

4-7-2. گاه شماری و مسایل کبیسه…………….. 81

الف: وهيگك……………………………….. 83

ب: چگونگی کبیسه به گفته بیرونی…………….. 84

ج: هنگام اولین و آخرین کبیسه………………. 85

د: نقل خیام در نوروزنامه درباره اجرای کبیسه های کهن 86

ه: استنباط بیرونی درباره ی زمان اجرای آخرین کبیسه87

4-7-3. گاه شماری اوستایی………………….. 88

الف: فصل و سال، گاهنبارها، شادی و جشن………. 88

ب: اسامی ماه ها در کتیبه های هخامنشی……….. 91

ج: گاه شماری اوستایی، سوابق……………….. 92

4-8. گاه شماری مصری………………………. 93

4-8-1. سال مصری………………………….. 93

4-8-2. دوره سوتیسی……………………….. 94

4-8-3.ایرانیان و مصریان…………………… 95

4-8-4.محاسبه­ی دوره­ها……………………… 96

4-9. گاه شماری یونانی…………………….. 97

4-9-1. مراحل ستارگان در قصیده ی هسیودوس…….. 97

فصل پنجم: اسطوره هاو احكام صور فلکی

5-1. حمل (بره)…………………………… 103

5-2. ثور (گاو) ………………………….. 103

5-3. جوزا ( دوپیکر)………………………. 104

5-4. خرچنگ (سرطان)……………………….. 105

5-5. شیر (اسد)…………………………… 105

5-6. سمبله (خوشه)………………………… 105

5-7. میزان (ترازو)……………………….. 106

5-8. عقرب (کژدم)…………………………. 107

5-9. قوس (تیرانداز)………………………. 108

5-10. جدی (بز)پ………………………….. 108

5-11. دلو (آبریز) ……………………….. 109

5-12. حوت (ماهی)…………………………. 110

5-13. صورتهای فلکی بهار…………………… 110

5-14. صورتهای فلکی تابستان………………… 110

5-15. صورتهای فلکی پاییز………………….. 111

5-16. صورتهای فلکی زمستان…………………. 111

5-17 آغاز اختر شناسی……………………… 111

الف: ایشتار   …………………………. 112

ب: مذهب ستاره پرستی و اخترشناسی  ……….. 112

ج: زیج زهره ی آمیزادوگا ……………….. 113

5-18. در احکام برج ها…………………….. 114

الف: چيستي مثلث ها…………………….. 115

ب: مربع ها و برج های فصول ……………… 116

ج: چگونگي طبعهای ستارگان……………….. 116

د: احوال ستارگان و سیارات در سعادت و نحوست.. 116

ه: تقسيم بندي اقليم ميان ستارگان………… 117

و: فره دارهای ستارگان…………………… 117

ز: نگرستن ستارگان در برج ها……………… 118

5-19. احکام برج ها در بندهش……………….. 118

نتيجه گيري………………………………………………………………………………………………………………….119

فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………….. 123

چکیده

  شناختن آسمان و رازهاي نهفته در آن از اعصار كهن براي مردمان از جهات مختلفي بسيار مهم بوده است. چه دستاوردهاي حاصل از كشف و شهود در آن مي توانست براي مسائل مذهبي، كشاورزي، اعياد، پيشگويي ها، جنگ‌ها و تعابير خواب ها و بسياري وقايع ديگر به كار آيد. آنها ابتدا خدایان خود را در آسمان جستجو می­کردند که باعث شکل گیری اسطوره­های مختلفی برای آسمان و خدایان آسمانی شد. سپس این باورها باعث شکل گیری علوم ابتدایی شد. چه بسيار دانشي كه اكنون ما داريم، از جمله ستاره شناسی محصول همین اسطوره‌سازي مردمان باستان است. مي دانيم كه تقسيم بندي ايالت هاي مختلف آسمان به صورت فلكي ابتدا در بين النهرين رخ داده است و بعد از آن به دیگر نقاطر  پا گذاشته است. بخش بيشتر اين پايان نامه در راستاي شناساندن علوم و اساطير بين‌النهرين، مصري و ساير ملل است، اما در واقع با دنبال كردن اين موضوع ها در اين نقاط به دنبال ريشه يابي باورهاي ايرانيان در اين باب تا دوره‌ي ميانه است، كه از فصلي در موضوع ستارگان و اسطوره هاي مربوط به هر كدام از ستاره هاي قدر اول، در نيمكره‌ي شمالي زمين شروع مي شود. سپس به فصلي در اسطوره هاي مربوط به صورفلكي در يونان و مصر و بين النهرين مي رسيم. فصل ديگر به بررسي خرده هاي ماه كه بيست و هفت عدد در زردشتي است پرداخته شده است. بندهش، كارنامه‌ي اردشير بابكان، مينوي خرد، بهرام يشت، تيشتر يشت هم از متون مورد استفاده بوده است. فصلي هم به تقويم ها و چگونگي آنها و در احوال كبيسه كردن و به روزآوري آنها اختصاص يافته است. و در آخرين فصل هم به احكامي كه اقوام گذشته در مورد ستارگان آسمان داشته اند، اختصاص يافته است. با وجودي كه منابع بدست آمده در خصوص باورهاي ايرانيان بسيار ناچيز بود، اما  تلاش شد از تمام مباحث آن روزگار استفاده شود و پايه‌ي تحقيقات، منابع كتابخانه‌اي ، مقالات و منابع اينترنتي بوده است كه رساله اي توصيفي، تحليلي را شامل مي شود.

١-١-مقدمه

در عصری که ما در آن زندگی می کنیم در شهرهای پر جمعیت و پر از نورهای مصنوعی لامپ ها، پی بردن به میزان قدر و منزلت آسمان در نزد پیشینیانمان دشوار به نظر می رسد. در زیر روشنایی های شهرمان به سختی می توانیم بالای سرمان را ببینیم در واقع برای ما شهرنشینان، آسمان شب تنها در زیر گنبد آسمان نمای محلی محافظت می شود. از دوران عصر سنگ، در طول تاریخ بشری، آسمان همچون ابزاری به خدمت گرفته شده است. همان زمانی که انسان نخستین، سنگ چخماقی را که با مهارت ساخته بود در چنگ خود داشت، مغز او آسمان را تسخیر کرد. نظم حرکات اجرام آسمانی آنان را قادر می ساخت خود را با زمان و مکان تطبیق دهند. بهره ای که آنان از آسمان گرفتند و ما اعقاب آنان، آن را به ارث برده ایم، احساسی است ژرف از چرخه زمان و نظم و تناسب و قابل پیش بینی بودن طبیعت.این شعور و آگاهی نه تنها اساس علم بلکه اساس دیدگاه ما نسبت به جهان و جایگاه ما در آن است.

برای نیاکان ما هرآنچه در آسمان پیش می رفت استعاری و معنا دار بود. هم نماد اصولی بود که احساس می‌کردند به زندگیشان نظم می بخشد و هم نیرویی بود که ورای اصولشان قرار داشت. بسیاری از ما با آسمان ارتباط نداریم. اما گهگاه از میراث کهن خویش یاد می کنیم. آن زمان که رنگ های غروب دگر باره ما را تسخیر میکنند، می ایستیم و آخرین پرتو لغزش خورشید در ورای نمای تیره رنگ افق و در دوردستها را نظاره می کنیم.(کراپ،١٣٨٣/٢٠٠٣.ص۴)

هزاران ستاره در آسمان پراکنده اند. برخی درخشش خاصی دارند که توجه ما را جلب می کنند. سیارات پرنورتر نیز از ستاره های بی شمار اطرافشان مجزا به نظر میرسند.  رد پای دود مانند راه شیری بر آسمان از سویی به سوی دیگر پل میزند، همچون اثری سفید رنگ از یک رنگین کمان بزرگ. آسمان شب پر شکوه، زیبا و اسرار‌آمیز است.(همان.ص٥)

تعداد صفحه : 127

قیمت : 14700تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --