دانلود پایان نامه ارشد : پالینولوژی سازند آبدراز در برش چینه شناسی غرب روستای سنگانه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  زمین شناسی 

گرایش : چینه شناسی و فسیل شناسی 

عنوان : پالینولوژی سازند آبدراز در برش چینه شناسی غرب روستای سنگانه  

­­وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه دامغان

دانشکده علوم زمین

پایان نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی (گرایش چینه شناسی و فسیل شناسی)

پالینولوژی سازند آبدراز در برش چینه شناسی غرب روستای سنگانه

استادان راهنما:

دکتر سید محمود حسینی نژاد

دکتر محسن علامه 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  چکیده 

سازند آبدراز یکی از سازند هاي کرتاسه پسین واقع در حوضه کپه داغ می­باشد. جهت مطالعات پالینولوژی برش غربی روستای سنگانه، مورد بررسی قرار گرفته است. این برش در مسیر جاده­ی مشهد- کلات و در 75 کیلومتري شهرستان کلات و در مسیر روستای سنگانه و در فاصله دو کیلومتری غرب آن واقع است. لیتولوژی عمده آن در برش سنگانه شامل مارن، آهک مارنی، و شیل های خاکستری تا متمایل به سبز روشن همراه با سه افق سنگ آهک گل سفیدی است. ضخامت این سازند در برش نامبرده 530 متر اندازه گیری شده است که 41 نمونه به صورت سیستماتیک از آن برداشت شده است. در برش سنگانه، مرز پایین سازند آبدراز با سازند آیتامیر ناپیوسته و مرز بالاي آن با سازند آب تلخ به صورت پیوسته می باشد. در این مطالعه  37 جنس و  84 گونه داینوفلاژله شناسایی شده ، که براین اساس، سن تورنین میانی تا سانتونین پایانی تعیین شده است. با توجه به مطالعه خرده هاي آلی در اسلاید هاي پالینولوژیکی، به طور کلی 3 پالینوفاسیس شناسایی شد. شناسایی پالینوفاسیس ها بر اساس محتواي مواد آلی درون اسلاید ها و تعیین درصد هر یک از سه گروه خرده هاي آلی شامل، ذرات آلی بی شکل (AOM)،  پالینومورف­ها (palynomorphs) و فیتوکلاست­ها  (phytoclasts) انجام شده است. براي تعیین دقیق تر محیط، فاکتورهاي موثر بر درجه حفظ شدگی مواد ارگانیکی مانند، فاکتور حفاظت از مواد ارگانیکی (Lability)، نسبت AOM شفاف به AOM تیره و نسبت پالینومورف­های دریایی به AOM محاسبه گردید. بررسی و مقایسۀ مجموعه این فاکتورها نشان دهنده چگونگی میزان اکسیژن، نرخ        رسوب­گذاري و میزان انرژي محیط دیرینه   می باشد. بررسی و تعیین درصد سه گروه اصلی عناصر پالینولوژیکی و همچنین بررسی فاکتور هاي حفاظت از مواد ارگانیکی نشان می دهد که شرایط کم اکسیژن  با سرعت رسوب­گذاری نسبتاً زیاد بر محیط رسوب­گذاري سازند آبدراز حاکم بوده است. با توجه به نمونه­هاي سازند آبدراز (برش غرب سنگانه) بر اساس شکل سیست و نوع داینو فلاژله­ها می توان محیط آن را شناسایی کرد که بر این اساس محیط رسوبی از نریتیک داخلی تا نریتیک خارجی (یک محیط حد واسط تا دور از ساحل) متغییر است. به منظور جداسازی واحدهای سکانسی و نشان دادن تغییرات سطح نسبی آب، با استفاده از فاکتورهای مختلف پالینولوژیکی، مطالعات آماری و پالینوفاسیس مربوط به هر نمونه و همچنین با تلفیق داده­های به دست آمده از روش حساسیت مغناطیسی، سه سکانس رسوبی از نوع رده سوم با چهار مرز سکانسی؛ (سه مرز از نوع دوم و یک مرز از نوع اول) واقع در مرز زیرین با سازند آیتامیر شناسایی شد. مقایسه­ داده­های حاصل از روش حساسیت مغناطیسی که به منظور مقایسه آن با داده­های پالینولوژیکی و به منظور تفکیک واحدهای سکانسی صورت گرفت، این موضوع را تأیید می­کند که این روش، روشی مناسب در تعیین پسروی­ها و پیشروی­ها است. به منظور مطالعات ژئوشیمیایی و مقایسه آن­ها با نتایج حاصل از مطالعات پالینولوژیکی تعداد 7 نمونه مورد آنالیز راک- اول قرار گرفتند. توزیع داده­ها بر روی نموار ون- کرولن نشان می­دهد که کروژن غالب از نوع III است (در نمونه­های مربوط به پالینوفاسیس نوع V تایسون کروژن نوع II نیز حضور اندکی دارد ). نوع هیدروکربور تخمینی گاز بوده، اما از نظر توان تولید بسیار ضعیف است. تمامی  نمونه­ها به جز نمونه شماره 31 و 39 به مرحله کاتاژنز رسیده­اند (Tmax   بالاتر از 435 درجه سانتی گراد) که در نتیجه بالغ هستند

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                       صفحه

فصل اول: کلیات ……………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-1- اهداف مطالعه ……………………………………………………………………………………………. 3

1-2- موقعیت جغرافیایی حوضه رسوبی کپه داغ …………………………………………………………... 3

1-3- ریخت شناسی حوضه کپه داغ ……………………………………………………………………………. 3

1-4- مطالعات قبلی بر روی سازند آبدراز ……………………………………………………………………… 4

1-5- روش مطالعه …………………………………………………………………………………………….. 5

1-5-1- عملیات صحرایی …………………………………………………………………………………………… 5   

1-5-2- مراحل آزمایشگاهی ……………………………………………………………………………………….. 5

1-5-3- روش مطالعه و عکسبرداری نمونه­ها …………………………………………………………………. 7

فصل دوم: زمین شناسی عمومی ………………………………………………………………………..8

2-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………… 9

2-2- واحدهای سنگی کرتاسه بالایی در منطقه……………………………………………………………… 9

  2-2-1- گسترش جغرافیایی سازند آبدراز در کپه داغ …………………………………………………. 10

2-2-2- سنگواره ها و سن های ارائه شده برای سازند آبدراز……………………………………………11

  2-2-3- موقیعت جغرافیایی و راه دسترسی به برش غرب روستای سنگانه ……………………. 12

  2-2-3- چینه شناسی سازند آبدراز در برش غرب روستای سنگانه ……………………………… 13

فصل سوم: پالئوپالینولوژی ………………………………………………………………………. 18

3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………….19

3-2- پالینومورف­های سازند آبدراز ………………………………………………………………………………19

3-3- پالینواستراتیگرافی …………………………………………………………………………………20

فصل چهارم: پالئواکولوژی …………………………………………………………………………….24

4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………25

4-2- فاکتورهای مؤثر برای تفاسیر پالئواکولوژی.……………………………………………………………25

   4-2-1- فاکتورهای پالینولوژیکی ……………………………………………………………………………..25

   4-2-1-1- مواد ارگانیکی ………………………………………………………………………………….25

   4-2-1-2- فاکتورهای حفاظت از مواد ارگانیکی ………………………………………………………..27

   4-2-1-3- بررسی تنوع پالینومورف­های دریایی …………………………………………………………29

   4-2-1-4- فراوانی پالینومورف­های دریایی ………………………………………………………………..30

   4-2-1-5- نسبت دانوسیست­های نریتیک خارجی به نریتیک داخلی (ON/IN)…………..30

4-3- آب و هوای دیرینه …………………………………………………………………………………33

4-4- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………….36

فصل پنجم: پالینوفاسیس ………………………………………………………………………….37

5-1- مقدمه ………………………………………………………………………………….38

5-2- بحث ………………………………………………………………………………………………..38

5-3- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………….39

فصل ششم: بررسی تغییرات سطح آب و تفکیک واحدهای سکانسی …………………..43

6-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………..44

6-2- روش­ها و اهداف ……………………………………………………………………………..45

6-3- روش حساسیت مغناطیسی (MS) …………………………………………………………………….45

6-4- ملاک­های پالینوژیکی در تعیین واحدهای سکانسی ……………………………………………..46

6-5- رخساره­های پالینولوژیکی و تفسیر واحدهای سکانسی ………………………………………….47

   6-5-1- رخساره­های پالینولوژیکی درسیستم تراکت­های تراز پایین (LST) ………………..47

   6-5-2- رخساره­های پالینولوژیکی در سیستم تراکت­های پیشرونده (TST) ……………….48

   6-5-3- رخساره­های پالینولوژیکی در سیستم تراکت­های تراز بالا (HST) ………………….48

6-6- بحث ………………………………………………………………………………………………48

6-7-حساسیت مغناطیسی ……………………………………………………………………….52

6-8- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………….53

فصل هفتم: پتانسیل هیدروکربورزایی و بلوغ حرارتی…………………………………………….57

7-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………..58

7-2- پیرولیز …………………………………………………………………………………………………………….58

7-3- مشاهدات و بحث ………………………………………………………………………………………………59

   7-3-1- نوع کروژن ………………………………………………………………………………………………..59

   7-3-2- نوع هیدروکربن و توان هیدروکربورزایی ………………………………………………………..61

   7-3-3- بلوغ حرارتی ………………………………………………………………………………………………62

   7-3-4- محیط رسوبگذاری و مواد آلی ……………………………………………………………………..63

7-4- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………..65

فصل هشتم: نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………..66

8-1- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………..67

 مقدمه:

پهنه رسوبی- ساختاری کپه داغ شامل کوه­­های هزار مسجد در شمال شرق ایران است که در یک راستای WNW تا ESE از شرق دریای خزر آغاز و پس از عبور از ترکمنستان و ایران، وارد خاک افغانستان می­شود. کپه داغ به عنوان یک میدان گازی عظیم بین سه کشور ایران، ترکمنستان و افغانستان مشترک است. میدان های گازی بسیار عظیم خانگیران در ایران، دولت آباد- دونمز، شاتلیک، بایران علی و مهری در ترکمنستان و گوگر در افغانستان، در این حوضه کشف شده­اند (افشار حرب، 1373). شرایط رسوب­گذاری و رخدادهای زمین ساختی حاکم بر پهنه کپه داغ شباهت به پهنه زاگرس دارد که از آن جمله می­توان به زمان چین خوردگی نهایی، روند عمومی چین­ها نبود تکاپوهای ماگمایی و یکسان بودن رژیم­های فشارشی اشاره کرد. حوضه رسوبی کپه داغ در شمال شرق ایران قرار دارد و عمدتاً از سنگ­های رسوبی دوران مزوزوئیک و سنوزوئیک تشکیل شده است. سازند آبدراز در این حوضه، دارای گسترش وسیع و رخنمون­های مطلوبی می­باشد. برش غربی روستای سنگانه که در فاصله دو کیلومتری از این روستا قرار گرفته است، جهت بررسی بایواستراتیگرافی و تغییرات پالئواکولوژیکی مورد مطالعه قرار گرفته است. به منظور شناسایی واحدهای سکانسی علاوه بر استفاده از فاکتورهای پالینولوژیکی از روش داده­های حساسیت مغناطیسی (MS)[1] جهت تطابق و مقایسه واحدهای سکانسی برای اولین بار در این سازند و برش مورد مطالعه استفاده شد. همچنین تعداد هفت نمونه شیلی جهت تعیین پتانسیل هیدروکربورزایی در این سازند با استفاده از روش راک-اول[2] در پژوهشکده صنعت نفت و مقایسه آن با داده­های حاصل از مطالعات پالینولوژیکی مورد آنالیز ژئوشیمیایی قرار گرفت. لیتولوژی عمده این سازند در برش نامبرده شامل شامل شیل، شیل­های آهکی و مارن به همراه سه لایه سنگ آهک گل سفیدی است.

1-1- اهداف مطالعه

مهمترین اهداف حائز اهمیت در این مطالعه، عبارتند از:

 • اندازه گیری، برداشت و رستم ستون چینه شناسی سازند آبدراز در برش غربی روستای سنگانه.
 • شناسایی دقیق پالینومورف­های موجود در سازند، به ویژه داینوفلاژله­ها.
 • شناسایی بایوزون­ها در صورت وجود و تعیین سن سازند در برش نامبرده با استفاده از داینوفلاژله­ها.
 • ارزیابی میزان اکسیژن و تغییرات آن در قسمت­های مختلف و همچنین تعیین نرخ رسوب­گذاری سازند آبدراز در برش سنگانه.
 • تعیین و تفسیر پالینوفاسیس­های موجود بر اساس درصد تغییرات سه گروه اصلی از عناصر پالینولوژیکی (AOM, Phytoclasts, Marine Palynomorph).
 • تفسیر نسبی محیط رسوبی بر اساس پالینوفسیس­ها و حضور داینوفلاژله­های شاخص محیط.
 • شناسایی و تفکیک واحدهای سکانسی موجود در این برش بر اساس فاکتورهای پالینولوژیکی محاسبه شده و مقایسه آن با روش حساسیت مغناطیسی.
 • تعیین پتانسیل هیدروکربورزایی و نوع هیدروکربور احتمالی بوسیله­ی پیرولیز راک- اول.

1-2- موقعیت جغرافیایی حوضه رسوبی کپه داغ

حوضه رسوبی کپه داغ در شمال شرق ایران بخش وسیعی از کشور ایران را در بر می گیرد. این منطقه بین ˊ30 °35  تا ˊ15 °38 عرض شمالی و °54 تا    ˊ13 °61 طول شرقی قرار دارد. وسعت منطقه در حدود 55000 کیلومتر مربع یعنی تقریباً 3/3 درصد مساحت کل کشور است.

کپه داغ در ایران منطقه ای کوهستانی است، که دو رشته کوه با روندی موازی بیشتر سطح منطقه را پوشانیده است. رشتۀ شمالی را کوه­های کپه داغ و هزار مسجد و رشتۀ جنوبی را کوه­های گلستان، آلاداغ و بینالود تشکیل می­دهند. در بین این دو رشته دشت­های مشهد، قوچان، شیروان، بجنورد و گرماب قرار دارد.

1-3- ریخت شناسی حوضه رسوبی کپه داغ

کپه داغ منطقه­ای کوهستانی است که در اثر فازهای چین خوردگی آلپ و فرسایش پیامد آن سیمای فعلی را به خود گرفته است. مورفولوژی منطقه در مرحله جوانی بوده و توپوگرافی رابطۀ مستقیمی با ساختمان­های زمین شناسی دارد. تاقدیس­ها، ارتفاعات و کوه­ها را می­سازند و ناودیس­ها اغلب دشت­های میان­کوهی را تشکیل می­دهند.

سه نوع دره در منطقه دیده می­شوند:

 • دره­های تک ­شیب که در بسیاری از بخش­های منطقه دیده می­شوند.
 • دره­های ناودیسی نیز در منطقه وجود دارند (مانند دره­های چهل کمان و شورلخ در ناحیۀ سرخس).
 • دره­های بسیاری نیز در منطقه وجود دارند که علت وجود بسیاری از آن­ها گسله­های امتداد لغزند (مانند گسل گرماب- باغون).

1-4- مطالعات قبلی بر روی سازند آبدراز

برخی از مطالعات انجام گرفته بر روی سازند آبدراز که بر مبنای روزن بران و پالینومورف­ها و…، صورت گرفته است و غالباً به منظور تعیین سن و تفسیر محیط بوده است، به شرح زیر است:

هادوی و صنعتی (1377) بر اساس مطالعه نانوپلانکتون­های آهکی در برش الگو، با توجه به گونه­های شاخص و تجمعات فسیلی سن این سازند را کنیاسین پسین- مرز سانتونین پسین/ کامپانین پیشین تشخیص داده­اند. فروغی و همکاران (1383)، بر مبنای روزنبران پلانکتون سن این سازند را تورونین میانی تا کامپانین تشخیص داده­اند. علامه و مرادیان (1388) با مطالعه داینوفلاژله­های سازند آبدراز در برش حمام قلعه و تفسیر رخساره­های پالینولوژیکی سن آن را تورونین انتهایی تا سانتونین میانی و محیط آن را دریایی کم عمق تا باز با انرژی متغیر تفسیر کرده­اند. رستمی و اردستانی (1389)، به منظور تفسیر شرایط اکولوژیکی، این سازند را در برش الگو بر اساس فرامینیفرها مورد بررسی قرار داده­اند که نشان دهنده شرایط پر اکسیژن در قسمت­های ابتدایی و شرایط کم اکسیژن در قسمت­های انتهایی سازند است. اردستانی و همکاران(1389)، بر اساس مطالعه روزنبران پلانکتونیک در مقطع تیپ، سن سازند آبدراز را تورونین میانی- سانتونین پسین تا اوایل کامپانین معرفی کرده­اند و عدم حضور برخی از  جنس­های شاخص در سنومانین پسین- تورونین پیشین را به عملکرد فاز کوهزایی ساب هرسی نین نسبت داده­اند. داریوش نیا و همکاران (1390) بر اساس مطالعه استراکودها در برش پادها به منظور تفسیر محیط؛ محیط آن را یک دریای کم عمق تا دریایی باز معرفی کرده­اند. از جدیدترین مطالعات انجام شده می­توان به مطالعات وحیدی نیا و همکاران (2014) بر روی فرامینفرها و ماکروفسیل­هایی همچون خارپوستان و آمونیت­ها اشاره کرد که بر این اساس سن سازند آبدراز نورونین پسین تا کامپانین پیشین تعین شده است. همچنین از جدیدترین مطالعات رسوب شناسی صورت گرفته، مطالعه فاتح بهاری و محمودی قرائی (1392) بر روی افق­های آهکی گل سفیدی با استفاده ازروش ایزوتوپی است که در آن تغییرات سطح آب و فراوانی فوناهای پلاژیک در این رسوبات نشان داده شده است.

1-5- روش مطالعه

پس از مشخص نمودن برش مورد نظر در نقشه­ی 1:250000 سرخس (افشار حرب، 1379) جهت دستیابی به مناسب­ترین برش، بازدید صحرایی انجام شد. نمونه برداری در جهت عمود بر امتداد لایه­ها، از لایه­های قدیم به جدید و بر اساس تغییراتی نظیر جنس، رنگ، اندازه دانه­ها، تغییر رخساره­ها ساخت و لایه بندی صورت گرفت. در پایان نمونه­های نرم وسست را انتخاب و در آزمایشگاه با روش خاص (Maceration) برای مطالعات پالینولوژیکی آماده سازی و از آن­ها اسلاید تهیه شده است.

تعداد صفحه :98

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --