دانلود پایان نامه ارشد : هنر همگاني و جايگاه آن در ايران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : هنر

گرایش :نقاشی 

عنوان : هنر همگاني و جايگاه آن در ايران 

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران مرکز

دانشکده هنر و معماري/گروه نقاشي

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد(M.A)

گرايش: نقاشي

عنوان :

هنر همگاني و جايگاه آن در ايران 

استاد راهنما:

جناب آقاي دکتر حبيب توحيدي

استاد مشاور:

سرکار خانم زهرا چيت ساز

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

 فصل اول  : کليات طرح

1-1 – بيان مساله تحقيق …………………………………………………………………………………. 2

1-2-  اهميت موضوع تحقيق و  دلايل انتخاب آن…………………………………………………… 3

1-3- هدفهاي تحقيق ………………………………………………………………………………………. 4

1-4سوالات يا فرضيه هاي تحقيق ( بيان روابط بين متغيرهاي مورد مطالعه) ………………….. 4

1-5- چهارچوب نظري  تحقيق …………………………………………………………………………. 5

1-6- روش تحقيق   ………………………………………………………………………………………. 6

1-7- پيشينه پژوهش  ……………………………………………………………………………………… 6

1-8- روش گرد آوري اطلاعات  ………………………………………………………………………. 6

1-9-روش تجزيه و تحليل اطلاعات  …………………………………………………………………. 6

1-10- منابع پژوهش  …………………………………………………………………………………….. 7

1-11- واژهاي کليدي  ……………………………………………………………………………………. 7

فصل دوم : هنر همگاني

مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………….. 9

2-1- هنرهمگاني  ………………………………………………………………………………………….. 14

2-2- چيستي هنر همگاني  ………………………………………………………………………………. 20

2-3- ايجاد فضاي خلاقه و ايجاد تخيل در بيننده اثر ………………………………………………. 26

2-4- فوايد هنر همگاني  …………………………………………………………………………………. 30

2-4-1-   فرهنگي ………………………………………………………………………………………… 30

2-4-2- اقتصادي…………………………………………………………………………………………… 30

2- 4-3- آموزشي  ………………………………………………………………………………………… 30

2-5- انواع هنرهاي همگاني………………………………………………………………………………. 31

2-6- شهر بستري براي آفرينش هنر  ………………………………………………………………….. 31

2-6-1- عناصر يا فضاهاي مياني………………………………………………………………………… 33

2-6-2- شهرنشيني و شهرسازي ايران ………………………………………………………………… 35

2-6-3-  اصول طراحي ايراني ………………………………………………………………………….. 36

2-6-4- شاخصهاي زيبايي شناسي …………………………………………………………………….. 37

           2-6-5- برنامه زيباسازي شهر تورنتو  …………………………………………………… 38

2-6-6- نياز امروز ما  …………………………………………………………………………………….. 38

2-6-7- مطالعات شهري …………………………………………………………………………………. 40

2-6-8- اهميت و توجه به فضاي پيرامون ……………………………………………………………. 41

2-6-9- هنر در فضاي همگاني …………………………………………………………………………. 42

2-6-10- ميادين شهري  ………………………………………………………………………………… 45

2-6-11- هويت در فضاي شهري …………………………………………………………………….. 46

2-7- مجسمه شهري ………………………………………………………………………………………. 48

2-7-1- تعريف مجسمه شهري ……………………………………………………………………….. 50

2-7-2- ويژگي‌هاي آثار شهري   ………………………………………………………………………. 52

2-7-3-ايجاد حس مكان و هويت  ……………………………………………………………………. 53

2-7-4-  انواع مجسمه شهري …………………………………………………………………………… 54

2 – 7 – 5- مجسمه‌ي يادبود يا يادبود مجسمه  ……………………………………………………. 54

2-7-6- طاقهاي يادماني  ………………………………………………………………………………… 58

2-7-7- ستونهاي يادماني  ……………………………………………………………………………….. 58

2-7-8- ساعتهاي تزئيني …………………………………………………………………………………. 59

2-7-9-نقشها و كاركردهاي مجسمه  ………………………………………………………………….. 60

2-7-9-1- تقويت حس مكان ………………………………………………………………………….. 60

2-7-9-2- تعريف و هويت بخشي به فضاهاي شهري …………………………………………… 61

2-7-9-3- ارتقاي كيفيت و ايجاد سرزندگي فضاهاي شهري …………………………………… 66

2-7-9-4-  ارتقاي آگاهيهاي عمومي و معرفي نمادها و ارزشهاي فرهنگي ………………….. 74

2-7-9-5-  معرفي عملكرد و روحيه ميدان يا محدوده پيرامون آن يا تداعي عملكرد تاريخي يا فرهنگي آن 75

2-7-9-6-  تعريف مركز ثقل و نقطه تمركز ميدان ………………………………………………… 75

2-7-9-7-  ايجاد يك نشانه شهري …………………………………………………………………… 75

2-7-9-8- تناسب بخشي به نام ميدان ………………………………………………………………… 76

2-7-9-9- معرفي سبكها و سنتهاي هنري …………………………………………………………… 76

2-8- ديوار نگاري ………………………………………………………………………………………….. 77

2-9- معماري به عنوان يك هنر عملكردي هنري كه در آن زندگي مي كنيم ………………….. 80

2 – 9– 1 – تأثير معماري بر مجسمه‌سازي……………………………………………………………. 817

2-10- شهرشب ……………………………………………………………………………………………. 91

2-10-1- ساماندهي نور  ساماندهي فضا …………………………………………………………….. 91

  2-10-2- سيماي شبانه شهرها ………………………………………………………………………… 93

2-11- هنر همگاني ومبلمان شهري……………………………………………………………………… 95

2-11-1- اهميت مبلمان در سيماي شهري …………………………………………………………… 98

2-11-2- جايابي بهينه مبلمان شهري …………………………………………………………………. 99

2-11-3- روابط نظام‌مند در بين عناصر مبلمان شهري ……………………………………………. 100

2-11-4- تبليغات …………………………………………………………………………………………. 103

2-11-5- مواد و مصالح …………………………………………………………………………………. 103

2-11-6- تخريب‌گرايي وندليسم……………………………………………………………………….. 104

2-11-7- عوامل سازنده سيماي هر شهر ………………………………………………………………. 105

2-11-8- پارک؛ از فضاي سبز تا رويداد هنري …………………………………………………….. 106

2-11-8-1- فرهنگسراها؛ مدل‌ ايراني………………………………………………………………….. 108

2 -11 – 8 – 2 – پارک هزاره ………………………………………………………………………….. 110

2-12- طراحي صنعتي و طراحي شهري ……………………………………………………………… 113

فصل سوم : هنر همگاني در ايران

3-1- برسي هنر همگاني در ايران ……………………………………………………………………….. 118

3-2- رابطه هنر با اقتصاد …………………………………………………………………………………. 121

3-3- ارتقاء ذائقه هنري مردم ……………………………………………………………………………. 123

3-4 گفتگوي مجيد احمدي با حميد شانس  ………………………………………………………….. 126

3-5- تهران  وميادين آن ………………………………………………………………………………….. 130

3-6- شهرستانها  وميادين آنها  ………………………………………………………………………….. 135

3-7- برسي نقش نشانه‌هاي شهري در  تهران  ………………………………………………………. 135

3– 7 – 1 – سردر باغ ملي در تهران…………………………………………………………………… 137

3-7-2-  برج آزادي تهران ……………………………………………………………………………… 143

3-7-2-1- گفت و گو با حسين امانت طراح ميدان آزادي………………………………………… 144

3-7-3- برج ميلاد………………………………………………………………………………………….. 151

3-8- ارزش‌ها در طراحي مجسمه‌هاي شهري  ………………………………………………………. 155

فصل چهارم : معرفي هنر مندان مطرح در هنر همگاني

4-1- سياوش ارمجاني……………………………………………………………………………………… 159

4-2- آنيش كاپور……………………………………………………………………………………………. 164

4-2-1- چند نمونه از آثار آنيش كاپور…………………………………………………………………. 167

4-2-2- گفت‌وگوي آنيش كاپور با «شرق» كه به مناسبت رونمايي از برج المپيك لندن انجام

شده……………………………………………………………………………………………………… 169

4-3- ماگدالنا آباکانوويکز………………………………………………………………………………….. 175

4-4- جاناتان بروفسکي……………………………………………………………………………………. 176

4-5- فرناندو بوترو ………………………………………………………………………………………… 176

4-6- مينگ فاي …………………………………………………………………………………………….. 177

4-7ـ تتسو هارادا ……………………………………………………………………………………………. 177

4-8ـ گريس نولتون………………………………………………………………………………………….. 178

4-9-ـ کلمنت ميدمور ……………………………………………………………………………………… 178

فصل پنجم  : پروژه عملي

  • مقدمه …………………………………………………………………………………….. 181

5-1- پروژه عملي (هفت آسمان) ………………………………………………………………………. 182

فصل ششم :  نتيجه گيري وپيشنهاد

6-1- چه بايد کرد  …………………………………………………………………………………………. 184

6- 2- نتيجه گيري ………………………………………………………………………………………….. 193

– تصاوير……………………………………………………………………………………………………….. 197

– مجسمه هاي من……………………………………………………………………………………………. 258

– نقاشي  هاي من …………………………………………………………………………………………… 275

منابع …………………………………………………………………………………………………………….. 283

– بيان مساله تحقيق :

در جوامع سنتي، گذار ازسنت به مدرنيته، نه در گذر زمان و بستر جامعه، بلکه از طريق فرهنگ وارداتي شکل مي گيرد و در اين ميان پديده هايي ظهور مي نمايند که عدم توجه شايسته به آنها موجب نتايج جبران ناپذير مي گردد. از جمله نتايج حاصل از تغيير نگرش از سنت به مدرنيته در عرصه هنر، گسست ميان مخاطب و هنرمند است. اين جدايي در کليه رشته هاي هنري، که با آکادمي غربي مرتبط اند، نمود داشته و فاصله هنرمند و مخاطب – به واسطه اثر هنري – فزوني مي گيرد. با توجه به پيشينه مجسمه سازي در ايران و گسست طولاني در تاريخ و روند حضور آن در بستر اجتماعي، درک تاريخي جامعه ايراني از مجسمه و مجسمه سازي با ساير ملل هم قدمت خود، کاملاً متفاوت است. لذا تعريف مجسمه سازي براي مخاطب عام ايراني، با آموزش نوين مجسمه سازي و رويکردهاي جديد آن در آموزه هاي دانشگاهي- که گاهي حتي توسط خواص نيز مشکل درک مي شود تا حد بسيار زيادي متفاوت بوده و ارتباط عموم مردم را با اثر هنري غيرممکن مي­نمايد. بر اين اساس، جدايي هنرمندان و مردم روز به روز بيشتر شده و آثار هنري در گوشه آتليه ها، سالن نمايشگاه ها و موزه ها مهجور مانده؛ و آثاي مبتذل و سطحي در منظر نگاه مردم قرار مي گيرند. در اين ميان، مجسمه سازي شهري مي­تواند نقشي موثر براي ارتقاي ادراک مخاطب ايجاد کند و با ارتباط بين مخاطب و مجسمه ساز معاصر، عرصه را براي ارائه آثار ارزشمند فراهم آورد.(کردي،1389،2)

همانطور که در مطلب فوق آمده هنر عمومي به ويژه مجسمه هاي شهري علاوه بر ارتقاي سطح آگاهي عموم مردم از هنر و تجربه شدن از طرف عموم مردم باعث نوعي آشتي ميان مردم با تمام هنرها شده است. به نوعي ميشود گفت هنر عمومي در کنار مردم است.مثل مردم در جغرافيا هاي مختلف در زمان هاي مختلف و در فرهنگ هاي مختلف تغيير مي کند و قالب معيني ندارد.

 ومي کوشد مثل يک شهروند همسايه خوبي براي ديگر شهروندان باشد.برسي , شناخت و تعريف هنر همگاني و جايگاه آن درجوامع مختلف ونقش آن در ايران  مساله اين تحقيق ميباشد.

  1-2-  اهميت موضوع تحقيق و  دلايل انتخاب آن :

مجسمه سازي در ابعاد بزرگ، که غالباً از اسب هاي برنزي پارک ها وپيکره هاي عمومي گذشته، بسيار دور است، اخيراً به جز هميشگي فرهنگ چشم اندازه هاي شهري تبديل شده است. در واقع اين نوزايي معاصر هنر همگاني نخستين تجديد حيات عمده هنر شهري در پنجاه سال گذشته است.

از پيش از جنگ جهاني اول، که مکتب هنري نئوکلاسيک چشم اندازها را با مجسمه هاي عمومي لبريز مي­ساخت، فعاليت هنري تا بدين حد چشمگير نبوده است. گذشته از تجربه اي اندک با مايه هاي اجتماعي در نقاشي ديواري، که در دهه چهل توسط برنامه هنر دولتي دبليو پي اي رهبري شد مفهوم هنر همگاني تا حد زيادي خفته ماند.

محبوبيت امروزين مجسمه سازي همگاني در واقع ريشه در دهه پنجاه داشت. وقتي مجموعه چشمگير مجسمه هاي بزرگ و جوش داده ديويد اسميت به صحنه هنر پا گذاشت،(تصاوير صفحات198و199) مردم به قدرت هيجان انگيز اثر هنري  در ابعاد بزرگ و درهواي آزاد  آگاهي يافتند. عادت اسميت در مورد گذاشتن آثار کامل شده و در محوطه هاي باز و وسيع اطراف استوديويش در بولتن لندينگ در ايالت نيويورک، برخي از روساي موزه ها وکارمندان عالي رتبه را متقاعد ساخت که اين نوع هنر مي تواند به صورتي موثردر بيرون از ديوارهاي موزه عمل کند. در واقع اين سازه هاي بزرگ و براق از فولاد ضدزنگ  همتاي نقاشي پرتحرک و اکسپرسيونيستي انتزاعي آن دوران در مجسمه سازي  فقط مي توانست در هواي آزاد متصور شود. در اواسط دهه شصت مجسمه سازي در ابعاد بزرگ به راه افتاده بود، بسياري از هنرمندان اکنون ديگر با بسياري از مواد صنعتي قطعات بزرگي مي ساختند  اما استقبال عامه از اين هنر و نظام پخش آنها همچنان ناقص بود. مردم براي تفکر و دريافت ميزان و معناي احتمالي اين آثار پر راز و رمز، نياز به زمان داشتند.( هواردجي ، اسماگولا ، 1381 ،  20 ،21 )

در ميان اين يکنواختي و رکورد مدني، هنر و به ويژه مجسمه سازي نقش بسزايي در طراحي و فضاسازي شهري دارند، که اين چيزي وراي تزئين محض و زيبايي ظاهري است. مجسمه سازي با گيرايي دروني و تصديق ارزشهاي زيبايي شناختي، نقشي بيش از کاربردصرف خواهد داشت.

پيکره سازي، با ارتقاي ميزان حظ بصري در محيط، باعث عدم تسليم ذهن به نظام هاي موجود

 مي شود. براي پي بردن به لزوم چنين چيزي، واکاوي سطوح زيرين پديدار شناسي براي کشف ارزش روان شناختي بصري، ضروري به نظر مي رسد. جنبه هاي ديداري اي که در معناي گسترده خود، تحت عنوان “مجسمه سازي شهري ” شناخته مي شوند. معرفي نمونه هاي خوب چنين فعاليت هايي در حوزه مبلمان شهري، ما را در زيبا سازي شهرهاي ديگر رهنمون مي کند.  (بحارلو ، 1389 ، 10 )

در اين راستا فعاليت هاي گوناگون و سرمايه گذاري هاي عظيمي در نقاط مختلف دنيا در حال اجرا مي باشد که برنامه ريزان و دست اندرکاران آنها انتظارات مختلفي درباره عملکرد و انعکاس اين پروژه هاي هنري در نزد جوامع خود به ويژه نسل جوان دارند.

1-3- هدفهاي تحقيق :

 برسي نظر هاي مختلف وشناخت دقيقتر هنر همگاني.

  • کارکردهاي هنر همگاني.
  • برسي آن درجوامع مختلف وايران .
  • برسي کار هاي انجام شده در اين رابطه در ايران .

 سوالات يا فرضيه هاي تحقيق:

         ( بيان روابط بين متغيرهاي مورد مطالعه)

 – آيا آثار موجود در ميادين و سطح شهر ها توانسته به اهداف هنر همگاني دست يابد؟

– آيا هنر همگاني در ارتقاي سطح آگاهي عمومي موثر بوده است ؟

– آيا هنر همگاني توانسته تا حدي فاصله ايجاد شده بين مردم وهنر را پر کند ؟

– نقش هنر همگاني در ارتقاي ادراک مخاطب عام از هنر .

نقش هنر همگاني در اقتصاد هنر

 1-5- چهارچوب نظري  تحقيق :

 هنر عمومي در باره وجود فرد نيست، درباره وجود ديگران است. درباره ذوق و سليقه هاي شخصي نيست، درباره احتياجات ديگران است. درباره بيم و اميد هنرمند نيست، درباره نشاط و خشنودي ديگران است. درباره شخصيت افسانه اي هنرمند نيست، درباره جامعه سازي هنر است. بنا نيست که حس کوچکي و بي اهميتي به مردم بدهد، بناست که حس تعالي و شکوهمندي به مردم بدهد.

 بنا نيست که ميان فرهنگ متعالي و عموم مردم فاصله بيندازد، بناست که هنر را عمومي کند و هنرمند را هم يکي از عموم.

لغت «هنر» در عبارت «هنر عمومي» به حضور کارهاي عظيم الجثه هنري، در ميدان هاي وسيع شهري اشاره نمي کند و البته آن نيست که قاب مي شود و به ديوار آويزان مي گردد. هنر عمومي آن است که از طرف عموم تجربه مي شود.

هنر عمومي، هنر عموم هم نيست. آن چنان که مثلاً هنر نازي هاي هيتلري و کمونيست هاي استاليني، هنر عموم بود. هنر عمومي، افسانه سازي و تخيل پردازي نمي کند، مشکل گشاي تمام مسايل اجتماعي هم نيست. هنر عمومي، جانشين کمک رساني هاي اجتماعي نمي شود و جايش را هم هگرز، فضاي سبز کنار برج ها، پر نمي کند. امروزه، چون هنر، از چندين جهت متفاوت، هدف انتقاد قرار گرفته است، هنرمندان بسياري شجاعت يافته زندگي منزويشان را ترک کرده، به زندگي هاي اجتماعي مشغول شده اند. از درون استوديوها بيرون آمده شهروند فعالي شده اند. هنر عمومي سعي مي کند تمام هنرها را، در دسترس عموم قرار دهد. هنر عمومي هنر آرام و بي تفاوتي نيست.

تعداد صفحه : 300

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --