دانلود پایان نامه ارشد : نقش عوامل فرهنگی بر موفقیت و عدم موفقیت تعاونیهای تولید کشاورزی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی 

گرایش : برنامه ریزی ورفاه اجتماعی

عنوان : نقش عوامل فرهنگی بر موفقیت و عدم موفقیت تعاونیهای  تولید کشاورزی

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده پردیس نیمه حضوری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی

گرایش برنامه ریزی ورفاه اجتماعی

نقش عوامل فرهنگی بر موفقیت و عدم موفقیت تعاونیهای  تولید کشاورزی شهرستان کهگیلویه

استاد راهنما:

دکتر محمد علی محمدی

استادمشاور:

دکتر علی اکبر تاج مزینانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

پژوهش حاضر با هدف یافتن عوامل موثر بر موفقیت وعدم موفقیت تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان کهگیلویه به صورت پیمایشی،جامعه آماری 1000نفر با جمعیت نمونه 269 نفر که از طریق جدول مورگان ازاعضای تعاونی های فعال شهرستان کهگیلویه  انتخاب شد ونمونه گیری از نوع طبقه بندی تصادفی متناسب است اطلاعات به وسیله پرسشنامه جمع آوری و روایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ به دست آمد که 93درصد میزان آن بوده است .برای آزمون فرضیه ها، از آزمون ضریب همبستگی رگرسیون ساده وچند متغیره استفاده شد در آزمون رگرسیون ساده نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که عوامل فرهنگی با موفقیت وعدم موفقیت تعاونی ها ارتباط دارد در این بین سرمایه اجتماعی که یکی از متغیرهای عوامل فرهنگی است در رابطه  با موفقیت و عدم موفقیت تعاونی ها سنجيده شد كه رابطه آن درآزمون رگرسیون ساده معنادار و ميزان همبستگي آن رابطه2/.  است که البته گویای رابطه  ضعیف است. این رابطه در واقع با تایید نظر بوردیو بیانگر آن است که با اعتماد، انسجام، مشارکت ،تعهد کاري و آگاهي اجتماعي اعضاي تعاوني ها می­توان شاهد ارتقاءکیفی و بهره­وری در تعاونی ها بود،ولی در آزمون همبستگی چند متغیره رد شد.در ارتباط با  موفقیت و عدم موفقیت تعاونی ها با عوامل فرهنگی ،این  فرضیه مورد آزمون رگرسیون چند گانه قرار گرفت  این رابطه تاثیر عوامل فرهنگی من جمله سرمایه فرهنگی و خرده فرهنگ دهقانی را بر کیفیت موفقیت کشاورزان شهر کهگیلویه تایید می­کند. البته میزان همبستگی هریک از عوامل  نسبت به کیفیت موفقیت (موفقیت یا عدم موفقیت) تعاونی ها متفاوت بوده است لذا یافته این پژوهش گویای آن است عواملی مانند استفاده از دانش و آگاهی و تکنولوژی و امکانات مدرن و همچنین ایجاد و تقویت روحیه مشارکت در ذیل مدیریت مشارکتی در تعاونی های کشاورزی، علاوه بر هم افزایی در نیروی کار؛ با بالا بردن کارایی و بهره­وری در امر تولید کشاورزی با مشارکت در ابزار و نیروی کار در ذیل روحیه همدلی و اعتماد متقابل و اعتقاد به پیشرفت همگانی می­تواند هرچه بیشتر تقویت نظام تعاونی روستایی وامر توسعه کشاورزی و توسعه اجتماعی روستایی را انتظار داشت.

کلمات کلیدی: عوامل فرهنگی ، موفقیت ، تعاونیهای تولید کشاورزی

فهرست مطالب

 عنوان            صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1مقدمه. 2

1-1-1تاریخچه تعاون وتعاونی.. 2

2-1-1پيشينة تاريخي تعاون در ايران.. 3

3-1-1نقشه استان کهگیلویه وبویراحمد. 6

4-1- 1شهرستان کهگیلویه. 7

5-1-1تاریخچه تعاون در استان کهگیلویه وبویراحمد. 7

2-1بیان مسئله. 8

3-1اهمیت و ضرورت تحقیق.. 8

4-1فرضیه یا فرضیه های تحقیق.. 9

1-4-1فرضیه اصلی.. 9

2-4-1فرضیه های فرعی.. 9

5-1اهداف تحقیق.. 10

2-5-1اهداف جزئی.. 10

 فصل دوم: مباني نظري پژوهش و مروري بر تحقيقات پيشين

1-2همیاری ـ همکاری ـ تعاون.. 12

2-1-2تعاون وآثار آن بر توسعه. 13

2-2اقتصاد آزاد و سياست درهاي باز 13

1-2-2چگونگي ايجاد اعتماد و اطمينان.. 15

2-2-2تعاون و سرمايه اجتماعي.. 15

3-2عوامل موثر بر عملکرد  شرکت های تعاونی.. 19

4-2عوامل فرهنگی.. 20

1-4-2فرهنگ…. 20

2-4-2سرمایه. 20

3-4-2اجتماعی.. 20

4-4-2تعاريف سرمايۀ فرهنگي.. 21

1-4-4-2سرمایه فرهنگی.. 21

2-4-4-2 نظریه پردازان سرمایه فرهنگی.. 21

1-2-4-4-2 ماکس وبر. 21

2-2-4-4-2 پیر بوردیو. 21

3-2-4-4-2 فرانک پارکین.. 23

4-2-4-4-2 آنتونی گیدنز. 23

5-2سرمایه اجتماعی.. 23

1-5-2 موضوع وقلمروسرمايه اجتماعي.. 24

2-5-2نظریه پردازان سرمایه اجتماعی.. 25

1-2-5-2 اوستروم. 25

2-2-5-2 بورديو. 25

1-2-2-5-2 تبدیل سرمایه ها 26

3-2-5-2 رابرت پاتنام. 26

4-2-5-2 فرانسيس فوكوياما 27

5-2-5-2 جيمزساموئل كلمن.. 28

6-2-5-2 فلورا(1999) 28

7-2-5-2 لاک لی.. 29

6-2خرده فرهنگ دهقانی.. 29

1-6-2عناصر خرده فرهنگ دهقانی راجرز 30

2-6-2 مک کله لند. 32

3-6-2عناصر دانیل لرنرنیزبا 32

4-6-2 فاستر. 32

7-2نقش تعاونی ها در زمینه کشاورزی در هند. 32

1-7-2معیارهای موفقیت تعاونی ها در هند. 33

2-7-2پيوستن جوانان به تعاوني ها 33

3-7-2 ويژگي هاي جمعيت جوان در هند. 34

4-7-2 مشكلات جوانان در هند. 34

5-7-2نقش مؤسسات مديريت تعاوني.. 35

6-7-2تدوين استراتژي بازاريابي.. 35

1-6-7-2گزينش ابزارهايي براي استراتژي بازاريابي.. 36

2-6-7-2 موضع يابي آن – لاين شرکت… 37

3-6-7-2 جذب مشتريان آن-لاين.. 38

4-6-7-2 استفاده از برنامه هاي مشتري و کاتالوگ… 40

5-6-7-2 حفظ مشتريان آن –لاين.. 40

6-6-7-2 کسب درآمد از مشتريان آن-لاين.. 42

7-6-7-2 برنامه ريزي براي روابط عمومي.. 42

8-6-7-2 توضيح استراتژي فروش…. 43

8-2نمونه ای از تعاونی های طایفه ای در اوریسا 43

1-8-2رمز موفقیت این طرح.. 44

9-2تعاوني توليد. 44

1-9-2تعاونی کشاورزی.. 45

10-2پیشینه تحقیقات انجام شده در  داخل کشور 46

1-10-2 آقاي عباسي وهمكاران(1388) 46

2-10-2خانم یزدان پناه(1388) 46

3-10-2آقاي يعقوبي (1388) 46

4-10-2آقاي محمد قلي نيا وهمكاران (1387) 47

5-10-2آقاي لطيفيان (1385) 47

6-10-2 اميني ورمضاني(۱۳۸۵) 48

7-10-2آقای امینی وهمکاران (1387) 48

11-2پیشینه تحقیقات انجام شده در  خارج از کشور: 48

1-11-2بار(Barr, 2000) 48

2-11-2سانو(sano,2008) 49

3-11-2ديدي  (Didi, 2004.. 49

12-2 چارچوب نظری.. 52

13-2متغیر مستقل.. 53

 فصل سوم: روش اجراي تحقيق

1-3مقدمه. 54

2-3نوع تحقیق.. 54

3-3روش تحقیق.. 54

4-3ابزار جمع آوری اطلاعات… 54

6-3جمعیت نمونه و روش نمونه گیری.. 55

1-6-3جمعیت نمونه در معنای کلی.. 55

2-6-3روش نمونه گیری.. 55

3-6-3روش نمونه گیری.. 55

7-3ابزار تحقیق و روایی(اعتبار) و پایایی(قابلیت اعتماد)آن.. 56

8-3روش تجزیه وتحلیل داده ها 57

9-3تعاریف نظری وعملیاتی تحقیق.. 57

1-9-3تعاریف نظری.. 57

1-1-9-3 اعتماد اجتماعی.. 57

2-1-9-3تجهیزات… 57

3-1-9-3جنسیت… 58

4-1-9-3 نوآوری.. 58

5-1-9-2برنامه. 58

6-1-9-3دولت… 58

7-1-9-3خانواده 59

8-1-9-3آگاهی.. 59

9-1-9-3قومیت… 59

10-1-9-3آموزش…. 59

0-9-3تعاریف عملی.. 59

1-2-9-3اعتماد اجتماعی.. 59

2-2-9-3تجهیزات… 60

3-2-9-3مهارت… 60

4-2-9-3مشارکت… 60

5-2-9-3 قومیت… 60

6-2-9-3 نوآوری.. 60

7-2-9-3آموزش…. 60

10-3متغیرهای تحقیق.. 60

1-10-3متغیر. 60

2-10-3متغیرمستقل.. 60

3-10-3متغیر وابسته. 60

 فصل چهارم: تجزيه و تحليل آماري يافته‌هاي تحقيق

1-4مقدمه. 62

2-4توصیف آماری یافته های پژوهش…. 62

1-2-4 سیمای پاسخگویان.. 62

1-1-2-4سن پاسخگویان.. 63

2-1-2-4-جنسیت… 64

3-1-2-4قومیت… 65

4-1-2-4تحصیلات… 66

5-1-2-4محل سکونت… 67

6-1-5-4  پایگاه طبقاتی خانواده 68

7-1-2-4درآمد ماهانه خانواده پدر 69

8-1-2-4   نوع  تعاونی ها 70

9-1-2-4سابقه عضویت در تعاونی.. 71

10-1-2- 4سرمایه اجتماعی اعضاء 72

11-1-2- 4سرمایه فرهنگی.. 73

12-1-2- 4 خرده فرهنگ دهقانی.. 74

13-1-2- 4عملکرد تعاونی ها 75

1-13-1- 2- 4میزان عملکرد تعاونیها 76

15-1-2- 4 مشکل اصلی تعاونی ها 77

3-4یافته های استنباطی.. 78

2-3-4 فرضیه دوم. 80

3-3-4 فرضیه سوم. 81

4-3-4 فرضیه اصلی.. 82

 فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري

1-5 مقدمه. 84

2-5 مهمترين نتايج به دست آمده 85

3-5 نتیجه گیری.. 90

4-5پیشنهادات… 91

منابع.. 93

1تاریخچه تعاون وتعاونی:

در تاريخ جوامع بشري همواره شاهدهمکاري بشر براي رسيدن به هدف مشترک بوده ايم. در حقيقت اشکال ابتدايي تعاون و همکاري از ابتداي خلقت بشر وجود داشته است. از اولين  پديده هاي شکل گيري تعاون دربين انسان ها مي توان به تشکيل خانواده اشاره کرد که به تدريج قبيله ها و در مراحل بالاتر اجتماعات شهر نشيني شکل مي گيرد. مطالعة تاريخچه شکل گيري قبايل و بررسي اديان حاکي از آن است که تعاون ره آورد تمدن جديد نيست.تعاون در عرصة تاريخ و مراحل اجتماعي همواره داراي ارزش و جايگاه خود مي باشد.شايد در برهه زماني داراي کارکردمتفاوت شده باشد که اين امر موجب تفاوت در بار معنايي و مفهومي آن شده است.

از اين رو براي بررسي اقتصاد تعاوني مرور مراحل تاريخي و اجتماعي آن موجب شفاف سازي معناي تعاون خواهد بود. به همين دليل مي توان از جنبة‌ اقتصادي تعاون را به دو دوره مجزا تقسيم و بررسي کرد: دورة‌اول يا ” عصر اجتماعي تعاون”  در برگيرندة‌ نخستين دوران زندگي اجتماعي بشر تا  مقطع تاريخي قرن پانزدهم ميلادي است که شاهد تحولات بيشماري هستيم.

دورة دوم ” عصر تعاون صنعتي/ علمي ” که همزمان با انقلاب صنعتي و انقلاب فرانسه در قرن هيجدهم ميلادي سير تکاملي خود را طي مي کند و به همين دليل داراي تعريف خاص خود مي باشد.

سرآغاز پيشينة  تعاون در جهان مربوط به سازمان هاي پيشه وران و کارگران صنايع دستي مصر مي باشد که حدود 3000 سال پيش از ميلاد وجود داشتند.

اسناد تاريخي حاکي از آن است که در سال 2050 قبل از ميلاد” حمورابي” سلطان بابل اجازه داد کشاورزان مزارع را به صورت تعاوني براي کشت آماده نمايند و در جمع آوري محصول با يکديگر همکاري کنند. در چين قديم تعاوني هاي اعتبار وجود داشته است که از 200 سال قبل از ميلاد آثاري از آنها به دست آمده است، در اين سازمان هاي تعاوني به اعضاء سهم مساوي ، حق مساوي و سود مساوي تعلق مي گرفته است. در روم قديم سابقة  تعاوني هاي پيشه وران به 450 سال قبل از ميلاد مي رسد و هر صنف سازمان تعاون خاص خود را داشته است.

پس از ظهور حضرت مسيح و روند شکل گيري ساختارهاي حکومتي قدرت طلبانه و حاکم شدن مباحث مادي بر کليساها شاهد اوج گرفتن حکومت مشترک کليسا در قروني وسطي مي باشيم. اما با ظهور دين اسلام در اوايل قرن هفتم ، برخي از کشورهاي جهان از سلطة  حکومت هاي استبدادي آزاد و حاصل آن تأکيد بر تعاون و همياري در بين انسان ها است. دورة رنسانس ( قرون 15 تا 18 ) مصادف با تحولات شگرف  اروپا ، در تمامي زمينه هاي فرهنگي ، هنري و علمي بود. انقلاب صنعتي خود عامل اصلي  پديدار شدن دگرگوني ها و تحولات در زندگي اجتماعي- اقتصادي جوامع صنعتي است که از سويي موجب رشد سريع صنايع ، توسعة بازرگاني ، گسترش شهرنشيني ، توليد انبوه، پيشرفت تکنولوژي  و در نتيجه تشکيل سازمانهاي بزرگ و پيچيدة صنعتي و تجاري را در پي داشت و از طرف ديگر ره آورد آن نابساماني ها و مسائل و مشکلات عظيم اقتصادي – اجتماعي بود. از جمله ارمغان هاي اين عصر ماشيني شدن سيستم توليد مي باشد که منجر به بيکاري و آوارگي هزارن نفر از صاحبان حرفه و صنايع دستي شد.

تحولات و دگرگوني هاي ناشي از صنعتي شدن جوامع ، گروهي از انديشمندان و صاحب نظران مسايل اجتماعي را بر آن داشت براي رفع مسائل و مشکلات ناشي از آن وارد عمل شوند. مطالعات و بررسي نخبگان و مصلحان اجتماعي منجر به تغيير ساختار تعاوني هاي سنتي به تعاوني هاي علمي و صنعتي بود(.لاجوردی،12،1389)

2-1-1پيشينة تاريخي تعاون در ايران:

شرق شناسان بر اين باورند که مردم ايران به دليل شرايط اقليمي و جغرافيايي و ضرورت مقابله با مشکلات طبيعي ، اتحاد و همکاري مردم با يکديگر جزء جدايي ناپذير فرهنگ و پيشه ايران  منظور مي شود. به  سخني تعاون در ايران به مفهوم واقعي در فرهنگ ايران ريشه دار است.

در راستاي مشارکت اقتصادي و اجتماعي مردم ايران ” ويل دورانت” در کتاب ” تاريخ تمدن” آورده است کتاب اوستا کشاورزي را ستوده وآن را مهم ترين و والاترين کار بشر دانسته که خداي بزرگ ” اهورا مزدا” از آن بيش از کارهاي ديگر خشنود مي شود. همچنين در زمينة چگونگي  مالکيت و کشاورزي در ايران مي نويسد:  بخشي از اراضي ملک مردم بوده که خود بر روي آن زراعت مي کردند و در برخي موارد خرده مالکان به صورت خانوار، گروههاي مشارکتي به وجود مي آوردند و به صورت جمعي نسبت به کاشت و برداشت زمين هاي وسيع با هم همکاري مي کردند.”

اما ماهيت مشارکت در ايران با انقراض سلسله ساسانيان و ظهور اسلام در ايران شکل جديدي به خود گرفت و پس از گرويدن مردم ايران به اسلام و آشنايي با تعاليم گوهر بار و عدالت گستردين مبين اسلام، روح تعاون و همکاري بيش از پيش در ميان مردم پا گرفت . همواره در بين ايرانيان شاهد نيکوکاري و انجام کار خير در راه خدا بوده ايم . برخي از افراد داراي امکانات مالي با ساختن حمام،مسجد، کمک به ساخت راه و پل مي نمودند و افرادي که امکانات مالی نداشتند  اغلب با همکاري در ساخت و تأمين نيروي انساني مورد نياز يا در اختيار گذاشتن ابزار کار ، در اين امور مشارکت مي نمودند. به عبارتي در اين برهه از تاريخ ايران شاهد تعاون و همکاري به شيوة سنتي هستيم.

از آنجا که ايران کشوري با پيشينة کشاورزي و دامداری  است اغلب تعاوني نيز در قالب مشارکت در امور کشاورزي و دامداري به شکل آماده سازي زمين،کشت و برداشت و همکاري در قالب تعاون و مشارکت به صورت « بنه» …… « واره» دون و . . . هستيم.

همانطور که اشاره شد ايران به دليل شرايط اقليمي  که مواجه با کمبود آب ملزم به استفاده بهينه از آب براي کشاورزي بود به همين دليل فرهنگ مشارکت و نظام مند نمودن مصرف آب با کشاورزي ايران معين مي باشد که حاصل آن شکل گيري مشارکت و تعاون کشاورزان براي توزيع و تأمين آب است. از اين رو مردم ايران پيوسته براي هموار نمودن مشکلات و سختي هاي زندگي هميشه در کنار هم بودند ، به سخني تعاوني ريشه در سنت ها و باورها و فرهنگ مردم ايران دارد.

تعاون و شکل گيري تعاون به صورت رسمي و سازمان يافته و به معني ” سازماني” و ” نهاد تعاوني” با تصويب قانون تجارت به سال 1301 شمسي معنا مي يابد. البته مفاد قانوني مطرح شده در قانون تجارت نيز در حد بحث در زمينة تعاوني هاي توليد و مصرف مي باشد.

اما از لحاظ  تشکيل و ثبت تعاوني هاي رسمي مي توان سال 1314 را آغاز فعاليت هاي  تعاوني ها در ايران دانست، زيرا در اين سال دولت اقدام به تشکيل  نخستين شرکت تعاوني روستايي در منطقة‌” داور آباد” گرمسار نمود. اما مبناي تشکيل و ثبت تعاوني به صورت رسمي در ايران همان قانون تجارت 1311 بود.

در زمان جنگ جهاني دوم،حکومت وقت با استناد به مفاد مندرج در قانون تجارت سال 1311 ، وزير وقت کشور را مأمور مي نمايد تا هيأتي را براي تعليم و مأموران و آشنا ساختن مردم با مفهوم قوانين تعاون به شهرها و روستاهاي دور و نزديک  اعزام نمايد. تا بدين ترتيب ضمن اشاعة  فرهنگ سازماني تعاون  در اقشار توليد کننده ، انگيزة حس مسؤليت را در آنها تربيت نمايد.در همين راستا تعدادي از تعاوني هاي مصرف به منظور توزيع ارزاق عمومي در مناطق شهري شکل گرفت.در سال 1332 اولين قانون تعاوني ايران با الهام از قوانين خاص ساير کشورها تهيه شد و سپس به صورت لايحة قانوني به تصويب رسيد.

در سال 1334 لايحة  مزبور با اصلاحاتي از تصويب مجلس وقت گذشت و اولين قانون تعاون ايران تصويب شد که شالوده و بنيان اکثرتعاوني ها بعد از سال 1341 بر آن استوار است در سال 1341 براساس تبصرة 2 مادة‌ 165 قانون مربوط به اصلاحات ارضي رژيم گذشته ،کشاورزان در صورت عضويت در شرکت تعاوني روستايي ،شايستگي دريافت  زمين را بدست مي آوردند. همين امر موجب شد در مدت کوتاهي بيش از 8 هزار شرکت تعاوني  روستائي شکل گرفت که در مرحلة بعد با ادغام آنها با يکديگر حدود سه هزار شرکت تعاوني به ثبت رسيد. در سال 1342 به منظور حمايت از تعاوني ها،سازمان مرکزي تعاوني روستايي ايران تأسيس شد که هدف اصلي آن کمک به پيشرفت نهضت تعاون در مناطق روستائي و کمک اعتباري به اجراي برنامه هاي اتحاديه – و شرکت هاي تعاوني روستائي بود هدف اصلي آنان و همراهي سازمان عمران منطقه اي تنها حول محور بهره برداري کامل از عوامل کشاورزي بود.

در بيست و سوم ارديبهشت ماه سال 1346 سازمان مرکزي تعاون کشور، زير نظر نخست وزيري ، به منظور تفهيم اصول تعاون ، ترويج آن در سراسر کشور و نيز تهيه قوانين لايحه و ايجاد امکانات مناسب براي تعاوني ها به وجود آمد . اولين اقدام اين  سازمان مطالبه و تحقيق تطبيقي در قوانين تعاوني ساير کشورهاي جهان و تنظيم قانون جامعي براي شرکت هاي تعاوني بود.

در همين راستا،در بيست و سوم اسفندماه 1349 قوة‌مقننه ، به منظور توسعة امور تعاوني کشور واشاعه مفاهيم آشنايي مردم با اصول و قواعد و تعليمات تعاوني ،فراهم نمودن تدريجي موجبات همکاري افراد و تجميع و تمرکز سرمايه هاي کوچک و توسعة منابع اعتباري و بسط سازمان هاي تعاوني کشور” وزارت تعاون و امور روستاها” را تأسيس نمود.  پس از مطالعه و تحقيق تطبيقي در قوانين تعاوني ساير کشورهاي جهان سرانجام در 16 خرداد ماه سال 1350 قانون شرکت هاي تعاوني در 25 فصل و 49 ماده به تصويب رسيد و مقرر شدکه اين قانون به مدت 5 سال به صورت آزمايشي اجرا شود. پس از پيروزي انقلاب اسلامي بار ديگر مشارکت مردم در فعاليت هاي اقتصادي و تحقق عدالت اجتماعي مورد توجه قرار گرفت. در همين راستا اصل چهل و چهار قانون اساسي ” بخش تعاوني” به عنوان دومين بخش رسمي اقتصادکشور،هم بابخش هاي دولتي وخصوصي مورد تصويب قرار گرفت(وزارت تعاون،1388:ص16-1).

تعداد صفحه :122

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --