دانلود پایان نامه ارشد : نقش شخصيت حامي در انيميشن با تاكيد بر طراحي كاراكتراسب

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : هنر

گرایش :انیمیشن 

عنوان :  نقش شخصيت حامي در انيميشن با تاكيد بر طراحي كاراكتراسب

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

دانشگاه سوره

دانشكده هنر

پايان نامه تحصيلي در مقطع كارشناسي ارشد انيميشن

عنوان پايان نامه نظري

نقش شخصيت حامي در انيميشن با تاكيد بر طراحي كاراكتراسب

استاد راهنماي نظري

دكتر سيد حسن سلطاني

عنوان پايان نامه عملي

(دور برگردان) U-TURN

استاد راهنماي عملي

اميرمحمد دهستاني

استاد مشاور

علي احمدي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده

در بسياري از آثار انيميشن در كنار شخصيت اصلي شخصيت وابسته‌اي وجود دارد كه يار، و ياور قهرمان داستان مي‌باشد كه سايدكيك يا شخصيت حامی نامبرده مي شود.

شخصيت حامیدر آثار سينما انيميشن بطور گسترده حضور پيدا كرده است و لازم مي‌باشد كه از لحاظ بكارگيري اين نوع شخصيت براساس ويژگي‌های آن در داستان و ارتباطش با عناصر و اعضاي ديگر داستان مورد مطالعه قرار گيرد.

كوشش شده بطور مشروح شخصيت حامی مورد بررسي قرار گيرد زيرا شناسائي هرچه بيشتر اين نوع شخصيّت‌ها در خلق آثار سينما انيميشن و روايت هرچه عميق‌تر داستان كمك موثر مي‌نمايد.

ضمن بررسي اصول پايه و انواع شخصيت‌هاي حامی در اين مجموعه سعي بر اين است كه تمركز بر شخصيت اسب بعنوان شخصيت حامی در داستان‌ها و آثار سينمای انيميشن گردد و در آن‌ها شخصيت حامی كه بعنوان يار و يا همراه در قهرمان داستان ايفاي نقش دارد بيشتر پرداخته شود.

اهميت وجودي اين حيوان در كنار انسان در طول تاريخ به درجه‌اي است كه در داستان‌هاي اساطيري از آن بارها و به اشكال گوناگون و در جايگاه خاصي ياد شده است لذا بررسي حضور اسب در طول تاريخ ايران زمين و همچنين بازنوشت مقاله‌اي تحت عنوان اسب و نقش اين حيوان در كليه داستان‌هاي شاهنامه ضروري بنظر مي‌آيد.

كلمات كليدي: كاراكتر حامي ، اسب، كاراكتراسب- كاراكتر انيميشن

 

فهرست مطالب

مقدمه. 1

فصل اول: 4

كليات تحقيق.. 4

1-1 بیان مسئله. 4

1-2 پیشینه تحقیق.. 5

1-3 اهداف تحقیق.. 6

1-4 سوالات و فرضيات كليدي.. 6

1-5 روش تحقيق.. 7

فصل دوم: 8

تعريف انواع شخصيت حامی.. 8

2-1- تعريف كاراكتر حامی: 8

2-2- ذكر نمونه‌ها: 12

فصل سوم: 14

شخصيت پردازي و روايت… 14

3-1- توصيف فيزيكي: 16

3-2- شخصيت و رفتار 16

3-3-عدم كمال.. 20

3-4- پيش داستان.. 20

3-5-تفاوت‌هاي فردي.. 21

3-6- روابط شخصيت… 22

3-7- طنز در شخصيت كاراكتر حامی.. 25

فصل چهارم: 31

شخصيت اسب در داستان‌هاي اساطيري.. 31

4-1- مقدمه. 31

4-2- نماد جانوران در اساطير و فرافكني روان‌شناختي.. 32

4-3- نقش نماد اسب در تكامل كهن‌الگوي قهرمان.. 35

4-4-اسب قهرمان و جايگاه او در روايات حماسي و اساطيري.. 38

4-5- تفسيرهاي اساطيري از رام‌كردن اسب و نمود آن در شاهنامه. 39

4-6- توتم اسب و خاندان‌هاي پهلواني شاهنامه. 40

4-7- شخصيت انسان گونة اسب‌هاي پهلوانان و نقش مكمل آن‌ها در تكوين قهرمانان.. 41

4-8- اسب‌هاي نمادينه كنندة فرّه 45

فصل پنجم: 48

تاريخچه اسب در ادوار مختلف ايران.. 48

5-1- دوران اوستايي.. 48

5-2- اسب در ايران غربي در نيمه اول هزاره يکم ق م. 49

5-3- اسب در ميان مادها 50

5-4- اسب در ميان ايرانيان شمالي.. 51

5-5- اسب در دوره هخامنشي.. 51

5-6-دوره اشکاني.. 53

5-7- دوره ساساني.. 53

5-9- اسب در ايران شرقي.. 56

فصل ششم: 58

بررسي اسب بعنوان كاركتر حامی در آثار انيميشن.. 58

6-1- تحليل شخصيت اسب بعنوان شخصيت همراه و حامي در آثار انيميشني.. 58

6-2- انيميشن هركول.. 60

6-3-Tangled.. 64

6-4- اسپريت… 70

6-5- آخرین تک شاخ.. 75

6-6- راهی بسوی الدورادو 79

جمع بندي.. 82

گزارش كار عملي.. 85

منابع.. 101

مقدمه

در بسياري از داستان‌ها در كنارقهرمان شخصيت همراهي وجود دارد كه به عنوان سايد كيك (كاراكتر حامی) معرفي مي‌شود. متون بسياري درباره قهرمان و نحوه شخصيت پردازي او نوشته شده است اما همانطور كه خواهيم ديد با اينكه حضور موثر كاراكتر حامی در هرچه بهتر روايت شدن داستان آشكار است، كمتر به صورت مستقل مورد بررسي قرار گرفته است. به ويژه در مورد كاراكترهاي حامی در رسانه انيميشن، متن مدون و جامعي كه به شكل مستقل و گسترده به اين مهم پرداخته باشد وجود ندارد به علت اهميت حضور و نقش كاراكتر حامی و يا حامي در روايت داستان و مطالعه آن در فيلم‌هاي انيميشن سينمايي هم ضروري به نظر مي‌رسد.

به همين دليل در اين تحقيق سعي شده است با بررسي نمونه‌هايي از فيلم‌هاي انيميشن سينمايي چگونگي شخصيت پردازي و نقش كارا كترهاي حامی در ساختار روايي اين گونه فيلم‌ها بررسي شود. به همين منظور ابتدا فيلم‌هايي بنابر آنچه در فصل مورد پژوهي شرح داده شده است، انتخاب شده‌اند و همزمان با مطالعه كتب مختلف،‌ سعي شد تا مواردي كه لازم است در فيلم‌ها براي پاسخگويي به سوالات  و پيش فرض‌ها مورد مطالعه قرار گيرد، انتخاب شوند و در هر فيلم، مورد بررسي قرار گيرند. هدف از اين تحقيق اين است كه چگونگي شخصيت پردازي و همچنين سير تحول كاركترهاي حامی در انيميشن‌هاي سينمايي بررسي گردد تا معلوم شود كه آيا شاخصه‌هايي براي اين كاراكترها تعريف شده است يا مي‌توان تعريف كرد؟ و آيا همانطور كه به نظر مي‌رسد ساختار شخصيتي و حيطه عمل مشابه دارند و يا مي‌توان آن‌ها را به چند گروه ساده دسته بندي كرد؟ رابطه متقابل كاراکتر حامی با قهرمان چگونه است؟ چه نقشي در ساختار روايي داستان دارد؟ اهميت حضور در داستان چيست؟

بررسي نمونه‌هايي از حضور كاراكتر حامی در آثار انيميشن و آگاهي به پاسخ اين سوالات مي‌تواند ديدگاه جامع‌تري را نسبت به چگونگي خلق شخصيت ها و روابط پوياي بين آن‌ها در اختيار ما قرار دهد و توانايي ما در خلق شخصيت‌ها و روايت مناسب داستان وسعت بخشد.

در فصل اول، كاراكتر حامی تعريف شده است و سپس با تعريف انواع ديگر كاركتر، سعي شده است اين تعريف جامع‌تر ارائه شود. انواع كاراكتر حامی به لحاظ نقش وظيفه‌اي كه ممكن است در داستان داشته باشند عنوان و شرح داده شده است. سپس به كاركردهاي حضور كاراكتر حامی در داستان پرداخته شده است، از جمله نقشي كه اين كاراكتر در معرفي شخصيت اصلي دارد و همينطور نقشي كه در روايت بهتر داستان دارد. پس از آن تاريخچه مختصري از حضور كاراكتر حامی در داستان‌ها و ادبيات ارائه شده است.

شخصيت و ساختار روايي داستان از بسياري ازجهات به هم وابسته‌اند. مطالعه اصول تعريف شده براي شخصيت پردازي مارا در درك و خلق هر شخصيت و از جمله شخصيت حامی ياري مي‌دهد. به همين دليل فصل دوم به اصول كلي در مورد شخصيت پردازي و ارتباط آن با ساختار فيلم مي‌پردازد و سعي شده است ويژگي‌هاي كاراكاتر حامی با اين اصول قياس شود در اين فصل ابتدا عناصر داستان عنوان مي‌شود وبه اهميت ساختار و شخصيت در داستان و رابطه نزديك بين آن دو اشاره مي‌شود. سپس مراحل خلق شخصيت مطرح و اصول آن توضيح داده مي‌شود. سپس مراحل خلق شخصيت مطرح و اصول آن توضيح داده مي‌شود از آنجا كه راه درك درونيات هر شخصيت، تظاهرات بيروني اوست و يكي از اين تظاهرات بيروني روابط هر شخصيت با ديگر كاراكترهاست. نكاتي در اين مورد هم ذكر شده است و به دليل اينكه در شخصيت پردازي بسار از كاراكترهاي حامی در انيميشن‌هاي سينمايي، بُعد طنز پر رنگ تر است. نكاتي درباره نحوه طنز پردازي شخصيت در داستان مطرح شده است. نتيجه مطالعات همين فصل نكات مورد مطالعه در هر فيلم را (در بخش مورد پژوهي) مشخص كرده است.

همزمان با تكميل مطالعه، فيلم‌ها انتخاب شد و بررسي آن‌ها آغاز گرديد. نحوه انتخاب فيلم‌ها در فصل سوم كه به مورد پژوهي اختصار دارد، بيان شده است. همانطور كه پيشتر گفته شد، موارد پژوهش از مباحثي كه در فصل دو به آن پرداخته شد به دست آمده است. از جمله بررسي نحوه شخصيت پردازي كاراكترهاي حامی در قياس با شخصيت اصلي، رابطه بين قهرمان و حامیش، ميزان حضور موثر كاراكتر حامی در پيشبرد اهداف قهرمان و همين طور مطالعه نقش طنزي كه كاراكترهاي حامی در فيلم دارند. در نهايت تحليل داده‌هاي به دست آمده از فيلم‌ها، تحت عنوان تحليل و بررسي آورده شده است. در اين بخش تقسيم بندي ساده‌اي از لحاظ موثر بودن كاراكترهاي حامی در روايت انجام شده است. به حامیهاي ضد قهرمان ها اشاره شده است همين طور گروه قهرمان با كاراكترهاي حامی با قهرمان جمعي يا چند قهرماني در داستان مقايسه شده است. در آخر شباهت‌ها، تفاوت‌هاي هيات فيزيكي، شخصيت و رفتار شخصيت اصلي و حامی و چگونگي رابطه بينشان توضيح داده شده است.

و در آخر فصل جمع بندي (نتيجه گيري)،‌مباحث مطرح شده در فصول پيشين و نتايج آن به اختصار ارائه شده است. اميد است كه اطلاعات جمع آوري شده و به دست آمده از اين تحقيق مورد استفاده علاقه مندان قرار گيرد.

 

فصل اول:

كليات تحقيق

1-1 بیان مسئله

از همان ابتدای تولید انیمیشن تا به امروز در بسیاری از آثار انیمیشن در کنار شخصیت اصلی شخصیت وابسته وجود داشته است که رفیق همراه قهرمان داستان است و معمولا از آن به ساید کیک [1]( کاراکتر حامی ) یاد می شود . کاراکتر حامی همانطور که از اسمش بر می آید ، شخصیت مستقلی ندارد یا شاید بهتر باشد بگوییم خواست و هدف مستقلی ندارد و شخصیت و اعمالش به شخصیت اصلی وابسته است و او را در رسیدن به هدفش یاری و حمایت می کند اما در واقع ، حیطه عمل کاراکتر حامی میتواند وسیع تر از  تعریف اولیه آن باشد و حتی با انواع دیگر شخصیت ترکیب شود و اهمیت و حیطه عمل بیشتری پیدا کند .

پلمن[2] در معرفی 9 نوع شخصیت که معمولاً در ژانر افسانه ای به کار می روند ، در دومین عنوان ، بعد از ضد قهرمان ، از کاراکتر حامی یا بهترین دوست نام برده است و این دلالتی بر اهمیت حضور این نوع کاراکتر در داستان است و همچنین در بسیاری از گونه های  داستانی حضور دارد.کاراکتر حامی گاهی یک راز دار یا محرم اسرار هم محسوب می شود و شخصیت اصلی به وفاداری او تکیه می کند .حضور کاراکتر حامی نویسنده را در بیان هرچه بهتر و جذاب تر شخصیتها و داستان ، یاری می کند  مانند انیمیشن هرکول ، پگاسوس ، اسب بالدار قهرمان از همان ابتدای تولد همراه هرکول ( شخصیت اصلی داستان ) است . مزرعه حیوانات که در استودیو جان الاس و بچلور ساخته شد از نظر محتوا و تولید نمونه مناسبی برای اکتشاف های نو آورانه در انیمیشن بود.

روند استفاده از حیوانات در انیمیشن روز به روز بیشتر می شود به نحوی که فیلمهای بسیاری در این رابطه ساخته شده ، فیلم فانتازیا از آثار کم نظیر والت دیزنی مملو از شخصیتهای حیوانی و اسطوره ای است . یکی از مزیت های مهم دیزنی پیشگامی وی در زمینه طراحی فیزیکی و روانی شخصیتهای حیوانی است که ویژگیهای انسانی به خود گرفته اند .

دیزنی در مورد حیوانات می گوید : ارتباط با حیوانات سهل تر است زیرا حیوانات بهتر می توانند با ژست و حالات خود تأثیر عواملی مثل شادمانی یا قدر شناسی و سایر احساسات درونی را نشان بدهند .

دیزنی شخصیتهای حیوانی زیادی آفریده است ، دانل داک ، میکی موس ، مینی و پلوتو ، دامبی و بامبی از مشهورترین شخصیتهای دوست داشتنی در سراسر دنیا می باشند

در راستای استفاده ازحیوانات ، اسب از زمان های گذشته مورد توجه بشر بوده است و طی قرون و اعصار متمادی تلاشهایی در جهت شناسایی هر چه بهتر از توانایی های این حیوان صورت گرفته است و با بوجود آمدن صنعت فیلم و به تبع آن انیمیشن ، این حیوان به این عرصه پای گذاشت و به مرور زمان کارگردانان به این شخصیت بیشتر توجه کردند و استفاده های مفیدی از آن به عنوان کاراکتر حامی و گاه به عنوان کاراکتر اصلی انجام شد (مانند  لوک خوش شانس) تا اینکه در برخی مواقع به عنصری نجات بخش تبدیل می شود  ( مانند  Tangled ) .

1-2 پیشینه تحقیق

با توجه به اینکه بخش مهمی از این تحقیق با مشاهده و بررسی انیمیشن های مورد نظر میسر است منبع مشخصی که به تک تک آنها اشاره مستقیم داشته باشد وجود ندارد ، لذا در این قسمت صرفاً به برخی عناوین اشاره می شود که به نحوی با این پژوهش مطابقت دارند .

– تمیمی – ندا – پایان نامه بررسی نقش کاراکتر حامی در ساختار روایی انیمیشن های سینمایی – دانشگاه هنر – دانشکده سینما و تئاتر – بهمن 1390

– صالح – صباح – پایان نامه استفاده نمادین از حیوانات در انیمیشن – دانشگاه تربیت مدرس – زمستان 1381

– خطایی – سوسن – پایان نامه طراحی شخصیت در انیمیشن – دانشگاه تربیت مدرس- 1379

1-3 اهداف تحقیق

– بررسی طراحی کاراکتر  اسب به لحاظ زیبایی شناسی فرم و جایگاه مفهومی آن در داستان

– بررسی تحلیلی طراحی اسب و شخصیت آن در داستان

– بررسی ویژگی های انسانی بکار رفته در شخصیت پردازی اسب

1-4 سوالات و فرضيات كليدي

سوالات

  • ارتباط طراحی اسب و نقش آن در داستان چیست ؟
  • علت استفاده از اسب بعنوان نقش حامی ( مکمل) چیست ؟
  • ویژگیهای انسانی بکار رفته در طراحی شخصیت اسب کدامند ؟ ( در انیمیشن های مورد نظر)

فرضيات :

  • به نظر می رسد طراحی شخصیت اسب در داستان های انیمیشن متناسب با نقش آن ها به عنوان شخصیت حامی صورت می پذیرد .
  • به نظر می رسد اسب دارای ویژگیهای خاص است که در کنار شخصیت اصلی می تواند ایفای نقش کند .
  • به نظر می رسد در طراحی شخصیت اسب در انیمیشن های مورد مطالعه، ویژگیهای مشابه طراحی حالات انسانی بکار رفته است .

تعداد صفحه : 114

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --