دانلود پایان نامه ارشد : نقش توانمنديهای محيطي در توسعه گردشگری شهريار

دانلود متن کامل پایان نامه نقش توانمنديهای محيطي در توسعه گردشگری شهريار

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزی

دانشكده ادبيات و علوم انساني ، گروه جغرافيا پايان نامه برای دريافت درجه کارشناسي ارشد ( ( M.A

گرايش : برنامه ريزی توريسم

عنوان:

نقش توانمنديهای محيطي در توسعه گردشگری شهريار

استاد راهنما: دکتر شوکت مقيمي

استاد مشاور: دکتر فريده اسديان

پژوهشگر: احسان جيران

زمستان 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

-1 فصم اول: کليات،تعاريف و مفاهيم پايه

 

-1-1 کليات طرح پژوهش……………………………………………………………………………… 9

 

-2-1 بيان مساله تحقيق………………………………………………………………………………….. 4

 

-9-1 پيشينه تحقيق:………………………………………………………………………………………. 5

 

-4-1 اهميت موضوع تحقيق و انگيزه انتخاب آن:……………………………………………….. 6

 

-5-1 اهداف تحقيق……………………………………………………………………………………….. 8

 

-1 -5-1 پرسش های تحقيق……………………………………………………………………………. 8

 

-2-5-1 فرضيات………………………………………………………………………………………….. 8

 

-9 -5-1 چهارچوب نظری تحقيق……………………………………………………………………. 8

 

-4 -5-1 مدل تحقيق………………………………………………………………………………………. 3

 

-5 -5-1روش تحقيق…………………………………………………………………………………….. 3

 

– 6-5-1 روش گردآوری اطالعات……………………………………………………………………. 3

 

-7 -5-1 محدوده تحقيق………………………………………………………………………………….. 3

 

-8-5-1 محدوديتهای تحقيق…………………………………………………………………………….. 3

 

-2 فصم دوم: مفاهيم و تعاريف

 

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 12

 

-1-2 پيشينۀ گردشگری…………………………………………………………………………………. 12

 

-2-2 مفاهيم کليدی……………………………………………………………………………………….. 14

 

-1-2-2 گردشگری و پايداری………………………………………………………………………. .. 14

 

-2-2-2 گردشگری پايداری15…………………………………………………………………………. 1

 

-9-2-2 محيط……………………………………………………………………………………………… 18

 

-4-2-2 توان محيطي……………………………………………………………………………………. 13

 

-9-2 معيارهای جاگبيت منطقه گردشگری برای گردشگران…………………………………. 22

 

-4-2 حوزه نفوگ)حيطه عملكرد، ارزش(…………………………………………………………. 22

 

-5-2 بررسي و ارزيابي جاگبه ها……………………………………………………………………. 21

 

-6-2 اهداف گردشگری………………………………………………………………………………… 29

 

-7-2 اشكال گردشگری…………………………………………………………………………………. 29

 

-8-2 انواع گردشگری………………………………………………………………………………….. 24

 

-3-2 منابع و جاگبه های گردشگری………………………………………………………………… 28

 

-1-3-2 منابع و جاگبه های طبيعي………………………………………………………………….. 28

 

-2-3-2 منابع و جاگبه های انساني………………………………………………………………….. 28

 

-12-2 فرآيند فضايي توسعه گردشگری……………………………………………………………. 23

 

-11-2 عوامم موثر در توسعه گردشگری………………………………………………………….. 91

 

-12-2 عنا ر و اجزای تشكيم دهنده گردشگری………………………………………………….. 92

 

-19-2 اثرات و پيامد های گردشگری………………………………………………………………. 97

 

-1-19-2 اثرات و پيامد های اقتصادی…………………………………………………………….. 98

 

-1-1-19-2 گردشگری و درآمد ملي……………………………………………………………….. 42

 

-2-1-19-2 گردشگری و توسعه اشتغال…………………………………………………………… 41

 

-2-19-2 اثرات اجتماعي و فرهنگي……………………………………………………………….. 49

 

-9-19-2 اثرات زيست محيطي…………………………………………………………………….. . 46

 

-4-19-2 توريسم اقليمي )کليما توريسم(……………………………………………………………. 43

 

-9 فصم سوم: ويژگي های منطقه

 

-1-9 ويژگي های جغرافيايي………………………………………………………………………….. 59

 

-1-1-9 موقعيت جغرافيايي……………………………………………………………………………. 54

 

-1-1-1-9زمين شناسي…………………………………………………………………………………. 56

 

-2-1-9 توپوگرافي………………………………………………………………………………………. 56

 

-1- 2 1-9وضعيت لرزه ويزی و گسم ها…………………………………………………………. 58

 

-9-1-9 ويژگي های اقليمي…………………………………………………………………………… 53

 

-1-9-1-9 درجه ی حرارت…………………………………………………………………………… 62

 

-2-9-1-9 رطوبت نسبي………………………………………………………………………………. 62

 

-9-9-1-9بارندگي……………………………………………………………………………………….. 64

 

-4-9-1-9 باد……………………………………………………………………………………………… 64

 

-1-1-9مطاللعات عمومي هيدرولوژی، منابع آبهای سطحي و زيرزميني………………… . 66

 

-1-1-1-9 آب های زيرزميني………………………………………………………………………… 63

 

-2-1-9وضعيت واک……………………………………………………………………………………. 72

 

-9-1-9 پوشش گياهي…………………………………………………………………………………… 72

 

-4-1-9 گونه های جانوری……………………………………………………………………………. 79

 

-2-9 ويژگي های انساني………………………………………………………………………………. 74

 

-1-2-9 تقسيمات سياسي……………………………………………………………………………….. 74

 

-2-2-9سوابق تاريخي منطقه…………………………………………………………………………. 75

 

-9-2-9 اقوام و طوايف…………………………………………………………………………………. 76

 

-4-2-9 ويژگي های جمعيتي………………………………………………………………………….. 77

 

-1-4-2-9 حجم جمعيت و نرخ رشد………………………………………………………………… 77

 

– 2-4-2- 9 ساوتار سني و جنسي جمعيت………………………………………………………… 73

 

-9-4-2-9 تعداد و نوع وانوار……………………………………………………………………….. . 73

 

-4-4-2-9 وضعيت سواد………………………………………………………………………………. 82

 

-5-4-2-9 مهاجرت…………………………………………………………………………………………………… 82
-9-9 ويژگي های اقتصادی …………………………………………………………………………………………. 82
-1-9-9 نيروی انساني و اشتغال…………………………………………………………………………………… 82
-2-9-9 توزيع نسبي اشتغال………………………………………………………………………………………… 82
–9-9-9الگوی معيشت مردم شهريار…………………………………………………………………………… 89
-1-9-9-9 بخش کشاورزی ………………………………………………………………………………………… 89
-2-9-9-9 شكار،پرورش ماهي و ساير مشاغم ……………………………………………………………… 85
-4-9-9 عملكرد غالب اقتصاد در شهرستان…………………………………………………………………… 85
-4-9 نعت …………………………………………………………………………………………………………… 86
-1-4-9 نايع بومي وسنتي …………………………………………………………………………………………. 86
-5-9ودمات ……………………………………………………………………………………………………………… 87
-6-9زيرساوت………………………………………………………………………………………………………….. 83
-4 توانمنديهای گردشگری منطقه …………………………………………………………………………………. 34
-1-4پتانسيم های گردشگری شهريار……………………………………………………………………………. 35
-1-1-4منابع طبيعي ……………………………………………………………………………………………………. 35
-2-4پتانسيم های تاريخي و فرهنگي ………………………………………………………………………….. 122
-9-2-4منابع انسان ساوت………………………………………………………………………………………… 123
-9-4 قوت ها و ضعف های منطقه ويژه گردشگری شهرستان شهريار ………………………………. 119
-1-9-4 نقاط قوت منطقه شهريار ……………………………………………………………………………….. 119
-2-9-4نقاط ضعف ………………………………………………………………………………………………….. 119
-4-4فر ت ها و امكانات …………………………………………………………………………………………. 114
-1-4-4فر ت ها …………………………………………………………………………………………………….. 114
-2-4-4تهديدها ……………………………………………………………………………………………………….. 115

 

-5 نتيجه گيری و پيشنهادات………………………………………………………………………….. 116

 

-1-5نتيجه گيری…………………………………………………………………………………………. 117

 

-2-5آزمون فرضيات…………………………………………………………………………………… 117

 

-9-5پيشنهادات…………………………………………………………………………………………… 113

 

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………… 122

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                                                                                       صفحه

 

-1-2 جدول………………………………………………………………………………………………… 94

 

-2-2 جدول………………………………………………………………………………………………… 95

 

9-2 -جدول…………………………………………………………………………………………………. 42

 

4-2 -جدول…………………………………………………………………………………………………. 48

 

– 1- 9جدول……………………………………………………………………………………………….. 61

 

-2-9 جدول………………………………………………………………………………………………… 65

 

-9-9جدول………………………………………………………………………………………………….. 68

 

-4-9جدول………………………………………………………………………………………………….. 74

 

-5-9جدول………………………………………………………………………………………………….. 78

 

-6-9جدول………………………………………………………………………………………………….. 81

 

-7-9 جدول………………………………………………………………………………………………… 82

 

-8-9جدول………………………………………………………………………………………………….. 85

 

-3-9 جدول………………………………………………………………………………………………… 86

 

-12-9جدول……………………………………………………………………………………………….. 88

 

-11-9جدول……………………………………………………………………………………………….. 83

 

-12-9 جدول………………………………………………………………………………………………. 83

 

-19-9 جدول………………………………………………………………………………………………. 32

 

-14-9جدول……………………………………………………………………………………………….. 32

 

-15-9جدول……………………………………………………………………………………………….. 31

 

-16-9جدول……………………………………………………………………………………………….. 32

 

-17-9جدول……………………………………………………………………………………………….. 39

 

 

-1-4جدول……………………………………………………………………………………………… 122

 

-2-4جدول……………………………………………………………………………………………… 122

 

-9-4جدول……………………………………………………………………………………………… 112

 

-4-4جدول……………………………………………………………………………………………… 112

 

-5-4 جدول………………………………………………………………………………………………. 111

 

-6-4جدول……………………………………………………………………………………………… 111

 

-7-4جدول……………………………………………………………………………………………… 112

 

 

فهرست نمودار

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

-1-2 نمودار……………………………………………………………………………………………… 22

 

-2-2نمودار………………………………………………………………………………………………. 91

 

-9-2نمودار………………………………………………………………………………………………. 95

 

-4-2نمودار………………………………………………………………………………………………. 44

 

-1-9نمودار……………………………………………………………………………………………….. 69

 

-2-9نمودار……………………………………………………………………………………………….. 32

 

 

فهرست نقشه ها

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

– 1- 9 نقشه………………………………………………………………………………………………… 59

 

-2-9نقشه…………………………………………………………………………………………………… 55

 

-9-9نقشه…………………………………………………………………………………………………… 57

 

-4-9نقشه…………………………………………………………………………………………………… 53

 

-5-9 نقشه…………………………………………………………………………………………………. . 62

 

-6-9 نقشه…………………………………………………………………………………………………. . 69

 

-7-9نقشه…………………………………………………………………………………………………… 66

 

-8-9نقشه…………………………………………………………………………………………………… 63

 

-3-9نقشه…………………………………………………………………………………………………… 71

 

-12-9نقشه…………………………………………………………………………………………………. 79

 

-11-9نقشه…………………………………………………………………………………………………. 75

 

فهرست عکسها

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

-1-4عكس…………………………………………………………………………………………………. . 37

 

-2-4عكس…………………………………………………………………………………………………. . 38

 

-9-4عكس…………………………………………………………………………………………………. . 33

 

-4-4عكس…………………………………………………………………………………………………. 121

 

-5-4عكس…………………………………………………………………………………………………. 129

 

-6-4عكس…………………………………………………………………………………………………. 125

 

-7-4عكس…………………………………………………………………………………………………. 126

 

-8-4عكس…………………………………………………………………………………………………. 126

 

-3-4عكس…………………………………………………………………………………………………. 127

 

-12-4عكس………………………………………………………………………………………………. 128

 

چکیده

 

گردشگری، فعاليتي است با ابعاد گوناگون اقتصادی ،اجتماعي ،فرهنگي، محيطي و سياسي باه نحاوی که غالب شئونات زندگي انسان را شامم مي گردد، امروزه از نعت گردشگری به عنوان يك باازوی قدرتمند جهت افزايش درآمد و فقر زدايي در کشور های در حال توسعه نام برده مي شود.

 

در دوران کنوني در پي بروز بحران های زيست محيطي،نابودی منابع و ايجاد موانع در راه رسيدن باه توسعه پايدار، ززم است برنامهها براساش شناوت و ارزيابي توان محيطي ورت گيرد تا هام بهاره برداری در وور و مستمر از محيط ورت گيرد و هم ارزش های طبيعي محيط حفظ شود.

 

پژوهش حاضر به مطالعه، بررسي و ارزيابي توان های محيطي شهرستان شهريار و ارتباط آن با توسعه گردشگری در اين شهرستان پرداوته است. اين منطقه دارای توان ها و منابع متنوع محيطي اعم از آب کافي،واک حا لخيز،شرايط اقليمي مطلوب، پوشش گياهي، عوامم ارتباطي و پديده هاای طبيعاي و انساني جاگب گردشگری است که در ورت برنامه ريزی و اساتفاده از آنهاا، ماي تاوان بساياری از مشكالت اقتصادی و اجتماعي منطقه را از بين برد و منطقه را در مسير توساعه هماه جانباه و پايادار هدايت کرد.

 

روش تحقيق، تحليلي- تو يفي و ميداني بوده است و با گردآوری اطالعات کتابخاناه ای، مياداني و اينترنتي به بررسي وضعيت توانايي های طبيعي شهرستان شهريار پرداوته شده است.

 

نتايج بررسي نشان مي دهد که شهرستان شهريار با توجه به وجود توانمنادیهاای فاراوان طبيعاي و موقعيت جغرافيايي و دسترسي مناسب وود مي تواند در زمينه گردشگری موفق باشد.

 

کليد واژگان: توانمندی، توسعه، گردشگری، شهريار

 

فصل اول کلیات تحقیق

 

 

1-1 کلیات طرح پژوهش مقدمه:

 

بسياری از نويسندگان،گردشگری را يك فر ت منحصر به فرد اقتصادی مي دانند. در سالهای اوير،گردشگری منبع درآمد سرشار در تجارت جهاني و عنصر مهمي در بهبود و تنظيم موازنه بازرگاني و تراز پرداوت های بسياری از کشورها شده است )کاظمي،.)4:1986

 

توسعه گردشگری به ويژه در کشورهای کمتر توسعه يافته،عامم موثری در مقابله با فقر است و موجب افزايش درآمد قشرهای مختلف،کاهش بيكاری و رونق اقتصادی و در نتيجه بهبود کيفيت زندگي مردم و افزايش رفاه اجتماعي مي شود. بررسيها نشان مي دهد که ارزهای به دست آمده از فعاليتهای گردشگری در تنظيم تراز پرداوت های بسياری ازکشورها به ويژه کشورهای کمتر توسعه يافته که معموز وابسته به يك محصول اند، موثر واقع شدهاست. )همان:.)7-6

 

اهميت سيرو سفر و گردشگری در تعالي فرهنگ و تفاهم بين المللي سبب شده است که مجمع عمومي سازمان ملم متحد در روز 23 سپتامبر 5(مهرماه(هر سال را روز جهاني جهانگردی اعالم مي-

 

کند. جابه جايي و حرکت انسانها به جز تاثيرات فرهنگي، ثمرات اقتصادی عظيمي را به بار مي آورد.

 

در دوران کنوني در پي بروز بحران های زيست محيطي،نابودی منابع و ايجاد موانع در راه رسيدن به توسعه پايدار،ززم مي آيد برنامهها براساش شناوت و ارزيابي توان محيطي ورت گيرد تا هم بهره برداری در وور و مستمر از محيط ورت گيرد و هم ارزش های طبيعي محيط حفظ شود.

 

پژوهش حاضر به مطالعه، بررسي و ارزيابي توان های محيطي شهرستان شهريار مي پردازد.اين منطقه دارای توان ها و منابع متنوع محيطي اعم از آب کافي،واک حا لخيز،شرايط اقليمي مطلوب،پوشش گياهي،عوامم ارتباطي و پديده های طبيعي و انساني جاگب گردشگری است که در ورت برنامه

 

 

ريزی و استفاده از آنها،مي توان بسياری از مشكالت اقتصادی و اجتماعي منطقه را ازبين برد و منطقه را در مسير توسعه همه جانبه و پايدار هدايت کرد.

 

– 2 – 1 بیان مساله تحقیق

 

اغلب کشورهای جهان از طريق توسعه گردشگری توانستهاند مسائم مهمي نظير افزايش درآمد ارزی، رونق اشتغال، تبادل و تعامم فرهنگ، ايجاد بازار مصرف توليدات و ودمات، پر کردن اوقات فراغت

  • حضور آگاهانه و فعازنه در عر ه ارتباطات و اطالعات جهاني را در جهت پيشرفت و توسعه کشورهای شان حم نمايند.

 

در اين راستا استفاده بهينه از توانمندیهای محيطي يك منطقه مي تواند نقش عمدهای را در توانمندسازی مردم محلي و تنوع بخشي به رشد اقتصادی و نيز ولق فر تهای شغلي جديد در ارتباط تنگاتنگ با ساير بخشهای اقتصادی ايفا نمايد.)شريف زاده،مراد نژاد(.

 

محدوده مطالعاتي پژوهش حاضر يعني شهرستان شهريار نيز علي رغم دارا بودن باغات ميوه فراوان و آب و هوای مطبوع و آثار و ابنيه تاريخي و فرهنگي هنوز نتوانسته است به جايگاه مناسب وود در بخش گردشگری دست يابد و با مسائم مختلفي چون فقدان فضاهای فراغتي کافي و مناسب، عدم وجودامكانات و تسهيالت اقامتي، پذيرايي و زير ساوتهای ززم برای توسعه گردشگری دست و پنچه نرم مي کند.از طرف ديگر اتكای اقتصاد شهرستان به کشاورزی و مشكالت اقتصاد کشاورزی و محدوديتهای زمين موجب گرديده که اقتصاد شهرستان متزلزل گردد بسياری از زمينهای کشاورزی

 

  • باغات و مزارع شهريار با روند رو به رشد توسعه شهری و مهاجر پذيری بازی اين شهرستان به ساوتمانهای مسكوني و تجاری تبديم شدهاند و ديگر پاسخگوی نيازهای معيشتي مردم نيست و فعاليتهای مربوط به ساوت و ساز در اين منطقه به شدت رشد پيدا کرده است. بسياری از ساکنان

 

جهت انجام فعاليت اقتصادی در بخش های نعت و ودماتي منطقه به کار مشغول شدهاند که به دليم ناکافي بودن فر تهای شغلي، بخش زيادی از جمعيت شهريار در شهر تهران به فعاليت

 

 

مشغولند. و اين مساله شهريار را به ورت يك منطقه ووابگاهي برای کالن شهر تهران درآورده است.

 

جواني جمعيت منطقه و بيكاری ناشي از آن،عدم وجود امكانات و ودمات تفريحي و فراغتي کافي و پاسخگو در منطقه منجر به بروز بروي معضالت اجتماعي شده است. لذا در چنين شرايطي استفاده از توانهای محيطي شهريار در جهت توسعه گردشگری مي تواند کمك موثری به تنوع بخشي به اقتصاد و توسعه زير ساوتهای آن، بهبود وضعيت اشتغال و ايجاد مراکز تفريحي و فراغتي پاسخگو به نياز های منطقه باشد و ززم است که سرمايه گذاری هدفمند و با برنامه ای در منطقه در جهت رسيدن به

 

اين مهم  ورت پذيرد.ززم به گکر است که اين شهرستان در  ورت حفظ طبيعت زيبا و باغات

 

سرسبز مي تواند به حيات مطلوب و هوای مطبوع وود ادامه دهد و در ورت از بين رفتن اين باغات فر تهای زيادی را هم از دست وواهد داد. از اين رواين پژوهش در نظر دارد به شناسايي، بررسي و چگونگي استفاده از توانهای بالقوه و بالفعم محيطي شهرستان شهريار در جهت توسعه گردشگری اين شهرستان بپردازد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 163

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --