دانلود پایان نامه ارشد: نقد ساختارگرایانۀ فیلمنامه¬های علی حاتمی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

عنوان : نقد ساختارگرایانۀ فیلمنامه­ های علی حاتمی

دانشگاه الزهراء (س)

دانشکده ادبیات تاریخ و زبان­ها

پایان ­نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

عنوان:

نقد ساختارگرایانۀ فیلمنامه­ های علی حاتمی

استاد راهنما:

دکتر مریم حسینی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: کلیات

زندگی­نامه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….5

ساختارگرایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………15

روایت­شناسی ساختارگرا………………………………………………………………………………………………………………………….18

شخصیت………………………………………………………………………………………………………………………………………………….23

پیرنگ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………26

درونمایه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………29

دیدگاه یا زاویۀ دید………………………………………………………………………………………………………………………………….30

صحنه و صحنه­پردازی…………………………………………………………………………………………………………………………… 32

گفتگو……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….34

لحن………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….35

فضا و رنگ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….36

سبک………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..37

تفاوت فیلمنامه و داستان………………………………………………………………………………………………………………………..39

فصل دوم

سوته­دلان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………42

خلاصۀ داستان…………………………………………………………………………………………………………………………………………43

تحلیل ساختاری روایت……………………………………………………………………………………………………………………………44

پیرنگ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………49

شخصیت­پردازی……………………………………………………………………………………………………………………………………….53

درونمایه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………76

زاویۀ دید………………………………………………………………………………………………………………………………………………….76

موضوع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..77

صحنه و صحنه­پردازی……………………………………………………………………………………………………………………………..79

لحن………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….82

گفتگو……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….85

فضا و رنگ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….88

سبک………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..92

فصل سوم

حاجی واشنگتن……………………………………………………………………………………………………………………………………….97

خلاصۀ داستان…………………………………………………………………………………………………………………………………………98

تحلیل ساختاری روایتِ فیلمنامۀ حاجی واشنگتن…………………………………………………………………………………99

پیرنگ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………102

شخصیت­پردازی…………………………………………………………………………………………………………………………………….109

درونمایه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………124

زاویه دید……………………………………………………………………………………………………………………………………………….124

موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..125

صحنه­پردازی…………………………………………………………………………………………………………………………………………126

لحن……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….131

فضا و رنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………………….133

سبک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..136

فصل چهارم

مادر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….147

خلاصۀ داستان………………………………………………………………………………………………………………………………………148

تحلیل ساختاری روایت…………………………………………………………………………………………………………………………149

پیرنگ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………153

شخصیت­پردازی…………………………………………………………………………………………………………………………………….156

درونمایه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………187

زاویه دید……………………………………………………………………………………………………………………………………………….187

موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..187

صحنه­پردازی…………………………………………………………………………………………………………………………………………188

لحن……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….190

فضا و رنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………………….193

سبک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..198

فصل پنجم

دلشدگان……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 203

خلاصۀ داستان………………………………………………………………………………………………………………………………………204

تحلیل ساختاری روایت…………………………………………………………………………………………………………………………205

پیرنگ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………208

شخصیت­پردازی…………………………………………………………………………………………………………………………………….210

درونمایه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………235

موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..235

زاویۀ دید……………………………………………………………………………………………………………………………………………….235

صحنه­پردازی…………………………………………………………………………………………………………………………………………236

لحن……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….238

فضا و رنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………………….239

سبک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..243

سرانجام……………………………………………………………………………………………………………………………………………….24

«چکیده»

ساختارگرایی یکی از رویکردهای جدید نقد ادبی است که بر اساس نظریه¬های زبان¬شناسی به وجود آمده است. ساختار به معنی نظام است و در هر نظام، همۀ اجزای تشکیل¬دهندۀ آن با هم ارتباط دارند و هرچه هماهنگی میان این اجزای سازنده بیشتر باشد، یکپارچگی آن نظام نیز ببیشتر می¬شود. یک متن ادبی مانند هر نظام دیگری از اجزایی تشکیل شده است و پیوندی یکپارچه از همۀ عناصر ادبی و هنری¬ای است که نویسنده یا شاعر با بکارگیری شگردهای ادبی خاص، به صورت یک کلّیت منسجم ارائه می¬دهد. کار پژوهشگر ساختارگرا، کشف رابطه¬های منطقی و منسجم میان اجزای یک متن و ارتباط این اجزا با کلّیت اثر است.

«علی حاتمی» فیلمنامه¬نویسی است که همواره در آثارش به انسان و هویت ملی میهنش توجه داشته و کوشیده است تا آن معیارها را از طریق گزینش خاص جنبه¬های مختلف عناصر داستان-پردازی، همچون «درونمایه»، «موضوع»، «شخصیت¬پردازی» و «زبان» به نمایش بگذارد.

پژوهش حاضر، تحلیل ساختاری چهار فیلمنامۀ علی حاتمی با نام¬های «سوته¬دلان»، «حاجی واشنگتن»، «مادر» و «دلشدگان» است که به ترتیبِ سال ساخت و نمایش، در فصل¬های جداگانه گنجانده شده¬اند. در این پژوهش ابتدا به «تحلیل ساختاری روایت» پرداخته¬ایم  و سپس، هریک از عناصر داستانی فیلمنامه¬های موردنظر را مورد بررسی قرار دادیم و در نهایت ارتباط میان این عناصر را در ارتباط با کلیت آثار بررسی کرده¬ایم. نتایج پژوهش حاکی از ارتباط همۀ اجزای موجود در متن، اعم از زبانی، بلاغی و محتوایی است که بر روی هم نشان¬دهندۀ انسجام کلی فیلمنامه¬های مورد بررسی در این پژوهش هستند

مقدمه

در آغاز دورۀ تحصیلم در مقطع کارشناسی ارشد، مانند بیشتر دانشجویان، همواره انتخاب موضوع پایان نامه ­ای که هم پسند و علاقۀ مرا جلب کند و هم برای جامعۀ ادبی و ادب­دوست کارآمد باشد، مشغولیت خاطرم بود. از این رو، با حساسیت ویژه­ای به بررسی موضوعات پایان نامه ­های گوناگون و موضوعات پیشنهادی اساتید فرهیخته­ام پرداختم. در همین بررسی­ها، بسیاری از پایان نامه ­ها را یافتم که با وجود زحمت و تلاش نگارنده­هایشان، سال­ها است که در کنج کتابخانه، در انزوایی دریغ­آور، متروک مانده­اند و تنها هر از چند گاه، مورد توجه دانشجویانی قرار می­گیرند که از سر اجبار و نیاز، نه اشتیاق و برای تحقیقی نمره­آور، به آنها رجوع می­کنند. مسئلۀ دیگر، اعتقادم به این مطلب بود که ادبیات، از آنجایی که ریشه در سرشت هر ایرانی دارد، نباید صرفاً به عنوان رشته­ای تخصصی در دایرۀ اجتماع دانش­آموختگانش محدود شود و باید به جایگاه اصلی­اش، مردم، بازگردانده شود؛ از این رو، در پی یافتن دریچه­ای برای این انتقال، به جستجو پرداختم. از میان موضوعات فراوانی که ادبیات را به رشته­های دیگر مرتبط می­ساخت، یک موضوع بیشتر از همه با علاقه و خواسته­ام متناسب آمد و آن نقد فیلمنامه­های نویسنده و فیلم­ساز هنرمندی است که از میان مردم برخاست و برای مردم آفرید و هنوز هم پس از سال­ها، مورد علاقه و در یادهای مردم مانده است.

برای بررسی آثار زنده یاد «علی حاتمی» شیوۀ نقد ساختارگرایانه را انتخاب کردم، چراکه این نوع نقد، گنجایش پرداختن به همۀ جنبه­ های پرقدرت نوشته­هایش اعم از عناصر داستانی، معانی، بیان، بدیع، آهنگ، محتوا و… و همچنین بررسی انسجام میان آنها در ارتباط با ساختار کلی اثر را در خود داشت. برای نگارندۀ علاقمند که با هر بار خواندن نوشته­هایش نکاتی زیباتر و درخور ِ توجه­تر را کشف می­کرد، نقد ساختارگرایانه، وسیله­ای بود تا جنبه­ های ادبی گوناگون موجود در متن فیلم­نامه­ها را در رساله­اش به نمایش درآورد و توجه خوانندگانی را که آرزو می­کنم از قشرهای گوناگون مردم میهنم باشند، به آنها جلب کند تا این گونه از بهره و لذّت بردن آنها خرسند شود و شاکر.

تعداد صفحه : 268

قیمت : 14700تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --