دانلود پایان نامه ارشد: نقد جامعه شناختي داستانهاي محمود طياري

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

عنوان : نقد جامعه شناختي داستانهاي محمود طياري

دانشگاه گيلان

دانشكدة ادبيات و علوم انساني

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته ادبیات فارسی

عنوان:

نقد جامعه شناختي داستانهاي محمود طياري

استاد راهنما:

دكتر فيروز فاضلي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چكيدة فارسي …………………………………………………………………………………………………… د

چكيدة انگليسي ………………………………………………………………………………………………….. ذ

كليات ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ر

مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: شرح احوال محمود طياري ……………………………………………………………………………………. 4

1-1 ) زندگي ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

1-2 ) آثار …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

1-3 ) ويژگي هاي هنري …………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

فصل دوم: جامعه شناسي ادبيات …………………………………………………………………………………………. 10

2-1 ) بخش اول: درآمدي بر جامعه شناسي ادبيات ………………………………………………………………………………………. 11

2-1-1 ) درآمد ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

2-1-2) رابطة جامعه و ادبيات ……………………………………………………………………………………………………………………. 12

2-1-3 ) جامعه شناسي توليد اثر ادبي …………………………………………………………………………………………………………. 15

2-1-4 ) جامعه شناسي محتواي اثر ادبي ……………………………………………………………………………………………………… 16

2-1-5 ) هدف جامعه شناسي ادبيات …………………………………………………………………………………………………………… 17

2-2 )بخش دوم: نقد جامعه شناختي رمان ……………………………………………………………………………………………………… 19

2-2-1)درآمد …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

ت

2-2-2) زمينه هاي اجتماعي داستان و رمان …………………………………………………………………………………………………… 19

2-2-2-1) صنعت چاپ ……………………………………………………………………………………………………………………………… 21

2-2-2-2) پيدايش و گسترش مطبوعات ……………………………………………………………………………………………………… 21

2-2-2-3) تأسيس دارالفنون ……………………………………………………………………………………………………………………….. 22

2-2-2-4) ترجمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

2-2-3) لوكاچ و نقد جامعه شناختي رمان ……………………………………………………………………………………………………. 23

2-2-4) گلدمن و نقد جامعه شناختي رمان ……………………………………………………………………………………………………. 25

2-2-5) نظرية بازتاب واقعيت …………………………………………………………………………………………………………………….. 29

2-2-6) جايگاه تيپ و شخصيت در رمان ……………………………………………………………………………………………………… 30

2-3) جمع بندي ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 34

فصل سوم: تلخيص داستان ها …………………………………………………………………………………………….. 36

3-1) بخش اول: مجموعة خانة فلزي ………………………………………………………………………………………………………….. 37

3-1-1) دفتر اول ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

3-1-1-1) در پاي درخت نارنج …………………………………………………………………………………………………………………… 37

3-1-1-2) چل منبر …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 39

3-1-1-3) نقش …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 40

3-1-1-4) شمع هاي مومي ………………………………………………………………………………………………………………………… 41

3-1-1-5) از هيچ شروع شد ……………………………………………………………………………………………………………………….. 42

3-1-2) دفتر دوم ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43

3-1-2-1) نياز ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 43

3-1-2-2) آدم زيادي …………………………………………………………………………………………………………………………………. 44

3-1-2-3) تصوير ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 45

3-1-2-4) خانة فلزي …………………………………………………………………………………………………………………………………. 45

3-1-2-5) شاخه هاي كور ………………………………………………………………………………………………………………………….. 47

3-1-2-6) تهوع …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 47

3-1-2-7) ف نفي مي كند ………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

3-1-2-8) چپاول ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 49

3-1-2-9) سقوط ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 49

3-1-2-10) شبانه ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 51

3-2) بخش دوم: مجموعة طرح ها و كلاغ ها …………………………………………………………………………………………………. 51

3-3) بخش سوم: مجموعة كاكا ……………………………………………………………………………………………………………………. 53

3-3-1) كاسبكار ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 54

3-3-2) كاكا ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 54

3-3-3) كار به خانة ما آمد ………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

3-3-4) نگاه به خوشحالي بود ……………………………………………………………………………………………………………………… 56

3-3-5) شب برفي زمستان چهل و دو …………………………………………………………………………………………………………… 57

3-3-6) يك جيپ دولتي در كوه هاي الموت ………………………………………………………………………………………………… 58

3-3-7) اقرار ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 59

3-4) بخش چهارم: مجموعة صداي شير ……………………………………………………………………………………………………….. 60

3-5) بخش پنجم:  مجموعة آن سال برفي ………………………………………………………………………………………………………. 62

3-5-1) زغال پزان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 64

3-4-2) هشت و نيم ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 65

3-5-3) پروانه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66

3-5-5) مينا ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 67

3-5-6) آن سال برفي ………………………………………………………………………………………………………………………………… 67

3-5-7) پالتو ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 67

3-5-8) كج كلاه خان ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68

3-5-9) رزماري ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 69

3-5-10) باقالي به چند من ………………………………………………………………………………………………………………………….. 69

3-5-11) تخت روان ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 70

3-5-12) شمعداني ها …………………………………………………………………………………………………………………………………. 70

3-5-13) درختزاران برگ خاطره ريخته ………………………………………………………………………………………………………… 72

3-5-14) باد با ما نيست ……………………………………………………………………………………………………………………………… 72

3-5-15) كلت …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 73

3-5-16) شيرواني در باد ……………………………………………………………………………………………………………………………… 73

3-5-17) پنگوئن ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 74

3-6) بخش ششم: رمان سينما ……………………………………………………………………………………………………………………….. 76

3-7) جمع بندي …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 82

فصل چهارم: نقد جامعه شناختي داستان ها ………………………………………………………………………….. 84

4-1) مروري بر نظريات مهم در نقد جتمعه شناختي ادبيات ……………………………………………………………………………… 85

4-1-1 )بخش اول:  نقد مجموعة خانة فلزي ………………………………………………………………………………………………… .88

4-1-1-1) نقد داستان چل منبر …………………………………………………………………………………………………………………….. 89

4-1-1-2) نقد داستان شمع هاي مومي ………………………………………………………………………………………………………….. 91

4-1-1-3) نقد داستان نياز ……………………………………………………………………………………………………………………………. 93

4-1-1-4) نقد داستان آدم زيادي ………………………………………………………………………………………………………………….. 93

4-1-1-5) نقد داستان خانة فلزي ………………………………………………………………………………………………………………….. 95

4-1-1-6) نقد داستان تهوع ………………………………………………………………………………………………………………………… 95

4-1-1-7) نقد داستان سقوط …………………………………………………………………………………………………………………………96

4-1-2) بخش دوم: نقد مجموعة طرح ها و كلاغ ها ………………………………………………………………………………………… 97

4-1-3) بخش سوم: نقد مجموعة كاكا …………………………………………………………………………………………………………. 104

4-1-3-1) نقد داستان كاسبكار ……………………………………………………………………………………………………………………105

4-1-3-2) نقد داستان كاكا …………………………………………………………………………………………………………………………. 106

4-1-3-3) نقد داستان كار به خانة ما آمد …………………………………………………………………………………………………….. 107

4-1-3-4) نقد داستان نگاه به خوشحالي بود ………………………………………………………………………………………………… 109

4-1-3-5) نقد داستان يك جيپ دولتي در كوه هاي الموت …………………………………………………………………………… 110

4-1-4) بخش چهارم: نقد مجموعة آن سال برفي ………………………………………………………………………………………….. 111

4-1-4-1) نقد داستان زغال پزان ………………………………………………………………………………………………………………… 111

4-1-4-2) نقد داستان آن سال برفي …………………………………………………………………………………………………………… 113

4-1-4-3) نقد داستان كج كلاه خان ……………………………………………………………………………………………………………. 114

4-1-4-4) نقد داستان رزماري ……………………………………………………………………………………………………………………. 116

4-1-4-5) نقد داستان باد با ما نيست …………………………………………………………………………………………………………… 117

4-1-4-6) نقد داستان كلت ……………………………………………………………………………………………………………………….. 118

4-1-4-7) نقد داستان پنگوئن ها ………………………………………………………………………………………………………………… 119

4-1-5) بخش پنجم: نقد رمانِ رمان سينما ……………………………………………………………………………………………………. 120

4-1-6) جمع بندي …………………………………………………………………………………………………………………………………… 139

فصل پنجم: نتيجه گيري …………………………………………………………………………………………………….. 140

فهرستمنابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………..145

جدول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….147

نمودارها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….149

 

چكيده

هنر و جامعه همواره بر يكديگر تأثيرات متقابل داشته اند. آثار ادبي (داستان و رمان) از اين جهت كه ريشه در اجتماع دارند، پديده اي اجتماعي محسوب مي شوند و بيانگر مسائل اجتماع خود هستند. از سوي ديگر، جنبة واقع گرايانة داستان و رمان در اغلب موارد، سبب شده، اين نوع ادبي، آينة اجتماع و بازتاب دهندة مسائل و واقعيت هاي اجتماع خود باشند.

توصيف پيوندهاي جامعه و ادبيات و تبيين نحوة انعكاس واقعيت هاي اجتماعي در آثار ادبي، هدف جامعه شناسي ادبيات است. لوكاچ و گلدمن، به عنوان بزرگ ترين صاحب نظران عرصة جامعه شناختي ادبيات، رمان را برگردان زندگي اجتماعي و زاييدة جهان نگري نويسنده مي داانند. آنها در نظريات خود به بازتاب واقعيت هاي اجتماعي مي پردازند.

اين رساله سعي نموده تا با بررسي تحولات تاريخي، اجتماعي و فرهنگي جامعه ي عصر نويسنده و جهان نگري او، بيان كند كه ساخت هاي جامعه و اثر، همواره در پيوند با يكديگر شكل گرفته اند. از همين رو آن چه در داستان و رمان آمده، بازتابي از واقعيات اجتماعي و آگاهي هاي جمعي و طبقاتي است. مطالعة هر يك از داستان هاي طياري نشان مي دهد كه او كم و بيش، مصالح و درونماية آثار خويش را از بطن اجتماع، تحوّلات اجتماعي و تجربيات زندگي خويش گرفته و با بيان تضادهاي جوامع شهري و روستايي، به نقش و تأثير ساختارها و ريخت هاي اين جوامع پرداخته است.

هدف

مطالعه و تبیین یک اثر ادبی از دیدگاه علم جامعه شناسی با استفاده از مبانی، اصول و روش های تحقیق،  مسألة اساسی پژوهش انتقادی در این حوزه است. در این تحلیل و بررسی، پژوهشگر به ادبیات به عنوان نهاد و پدیده ای اجتماعی مي نگرد. در نقد جامعه شناختی ادبیات، توجه به خاستگاه فکریِ پدید آورندة اثر حائز اهمیّت است. توجه و دقّت نویسنده به بازتاب عینی واقعیات اجتماعی در اثر ادبی از یک طرف و تأثیر ارزش های اجتماعی جامعه و تحوّلات سیاسی بر      شکل گیری انگیزه و خواست نویسنده از سوی دیگر، اصلی مهم در تحلیل و نقد جامعه شناختی ادبيات به شمار مي رود.

از آن جایی که داستان و رمان بستر مناسبی برای طرح و بیان اندیشه ها و مسائل گوناگون اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و حتّی عقاید و اندیشه های نویسنده به شمار می آید و مخاطبان و خوانندگان بیشتری را به خود جذب می کند، بديهي است که توجه و دقت بیشتری را از سوی نویسندگان می طلبد تا بر اساس شناخت دغدغه های جامعه و خواست مخاطب، با ژرف نگری و دقّت بیشتری به تولید یک اثر ادبی بپردازند.

در این پژوهش که به صورت نقد جامعه شناختی صورت مي گيرد، سعی مي شود به نقد و بررسی داستان های محمود طياري، از طریق تحلیل ساختار و محتوا و بررسی تحولات اجتماعی و فرهنگی بپردازد. مسألة اساسی دیگری که در این پژوهش، درصدد بررسی و پاسخ گویی به آن هستیم، میزان تأثیر پذیری نویسنده از رویدادها و واقعیت های اجتماعی و نحوة انعکاس آن در آثار داستانی اش است.

به طور کلّی، هدف اصلی این پژوهش این است که در جهت اثبات تعامل و پیوند میان آثار ادبی و جامعه ای که پدید آورندة اثر (نویسنده) را در خود پرورانده است، مطابق رهیافت های اساسی مبتنی بر آراء و نظریات صاحب نظران این عرصه و با رویکردی جامعه شناسانه نتایجی دقیق را حاصل کند.

تعداد صفحه : 173

قیمت : 14700تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --