دانلود پایان نامه ارشد: مکان يابي سايت هاي ورزش هاي هوايي با استفاده از GIS مطالعة موردی استان اصفهان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا و برنامه ریزی شهری

عنوان : مکان يابي سايت هاي ورزش هاي هوايي با استفاده از GIS مطالعة موردی استان اصفهان 

دانشگاه اصفهان

دانشکده علوم جغرافيايي و برنامه ريزي

گروه جغرافيا و برنامه ريزي شهري

پايان نامة کارشناسي ارشد رشتة جغرافيا و برنامه ريزي شهري

مکان يابي سايت هاي ورزش هاي هوايي با استفاده از GIS مطالعة موردی استان اصفهان 

استاد راهنما:

دکتر مسعود تقوايي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکيده

پیوند میان گردشگری و ورزش نوع جدیدی از گردشگری را ایجاد نموده که ساختار جدیدی برای پرکردن اوقات فراغت و تفریح همراه با نشاط روحی و جسمی انسانها گردیده است. یکی از انواع ورزش هایی که بسیار مورد علاقه گردشگران ورزشی می باشد، ورزش های هوایی است که در سال های اخیر در کشور ایران رواج یافته است. جهت توسعة این نوع از گردشگری، شناسایی ظرفیت های بالقوه و توانمندی های مختلف  باید در اولویت کار برنامه ریزان قرار گیرد. پژوهش حاضر در راستای شناسایی نقاط مستعد ایجاد سایت های ورزش های هوایی در استان اصفهان صورت گرفته است.

نوع پژوهش حاضر توسعه ای و روش بررسی آن توصیفی، تحلیلی- علی و پیمایشی است. اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانه ای و مشاهدات میدانی و مصاحبه با مربیان ورزش های هوایی و منابع اینترنتی تهیه گردیده. سپس از طریق مشاهدات میدانی سایتها و استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی AHP  مکان های مناسب انتخاب شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده های آماری از نرم افزارهای Excel، Wrplot (گلباد) و جهت تهیه نقشه ها و لایه های اطلاعاتی مورد نیاز از نرم افزار Arc GIS،Surfer ، Global mapper استفاده گردید.

با استفاده از تکنیک AHP ، 10 منطقه به عنوان مناطق مستعد برای ایجاد سایت های ورزش های هوایی تعیین و اولویت بندی شدند. نتایج پژوهش، نمایانگر این بود که مناطق شرقی استان دارای شرایط مساعدتری نسبت به سایر بودند. به طوری که جندق، خور، نائین و کاشان جهت ورزش های پاراگلایدر و کایت، خور، جندق، کاشان و نائین برای ورزش های پاراموتور، چتربازی، بالن سواری و هواپیمای مدل رادیو کنترل و خور، جندق و نائین جهت ورزش بانجی جامپینگ اولویت های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند. همچنین ارتفاعات مناطق نطنز، شهرضا، نجف آباد، کوهپایه، ورزنه و انارک اولویت های بعدی را از آن خود کرده اند.

کليدواژه ها: گردشگری ورزشی، ورزش های هوایی، مدل تحليليAHP، استان اصفهان

فهرست مطالب

فصل اول: کليات طرح تحقيق

1-1- بيان مسأله پژوهش.. 2

1-2- پيشينه پژوهش.. 4

1-3- اهميت و ارزش پژوهش.. 6

1-4- سؤالات پژوهش.. 6

1-5- فرضيات پژوهش.. 8

1-6- اهداف پژوهش.. 8

1-6-1- اهداف جزئي .. 8

1-6-2-اهداف کلي.. 8

1-7- روش تجزيه و تحليل.. 8

1-8- کاربرد نتايج پژوهش.. 9

1-9- مشکلات پژوهش.. 9

 فصل دوم: تعاريف، مباني نظري و روش ها

2-1- تعاريف و مفاهيم 11

2-1-1- گردشگري 11

2-1-2- گردشگر 11

2-1-3- انواع گردشگري 12

2-1-3-1- گردشگري ماجراجويانه 12

2-1-3-2- گردشگري فرهنگي 12

2-1-3-3- گردشگري ورزشي 13

2-1-3-4- گردشگري شهري 13

2-1-3-5- گردشگري بهداشتي و درماني 14

عنوان            صفحه

2-1-3-6- اکوتوريسم 14

2-1-4- ورزش 14

2-2- ديدگاه ها و مباني نظري 15

2-2-1- اهداف اصلي توسعة ورزش در فضاي شهري 15

2-2-1-1- اهداف جسماني 15

2-2-1-2- اهداف رواني 15

2-2-1-3- اهداف اجتماعي 15

2-2-1-4- اهداف معنوي و اخلاقي 16

2-2-1-5- اهداف اقتصادي 16

2-2-2- ورزش هاي هوايي 16

2-2-3- انواع ورزش هاي هوايي 16

2-2-3-1- بالون ها و سفينه هاي فضايي 17

2-2-3-1-1- بالون 17

2-2-3-1-2- سفينه فضايي يا کشتي فضايي 18

2-2-3-2-هوانوردي عمومي 19

2-2-3-3- گلايدرها‌ 19

2-2-3-4- هواپيماي مدل 20

2-2-3-5- چتربازي 21

2-2-3-5-1- چتربازي اتوماتيک 21

2-2-3-5-2- چتربازي غيراتوماتيک (سقوط آزاد) 22

2-2-3-6- آکروباسي هوايي 24

2-2-3-7- رکوردهاي هوايي و فضايي 25

2-2-3-8- کايت و پاراگلايدر 26

2-2-3-8-1- کايتينگ 26

2-2-3-8-2- پاراگلايدر 27

عنوان      صفحه 

2-2-3-9- ميکرولايت 92

2-2-3-10- هليکوپتر واتوژيرو 29

2-2-4- تاريخچه ورزش هاي هوايي 30

2-2-5- فدراسيون ورزش هاي هوايي 30

2-2-6- اهداف و وظايف فدراسيون جهاني هوانوردي 31

2-2-7- معيارهاي مکان يابي سايت هاي ورزش هاي هوايي 32

2-2-7-1- سرعت و جهت باد 33

2-2-7-2- شيب زمين 33

2-2-7-3- دماي هوا 33

2-2-7-4- دسترسي به راه ها 34

2-2-7-5- فاصله از مراکز شهري 34

2-2-7-6- رطوبت 34

2-2-7-7- ارتفاع 34

2-2-8- مکان يابي 34

2-2-9- سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) 35

2-2-10- کاربرد GIS در مکان يابي 36

2-2-11- مراحل فرآيند مکان يابي با استفاده از GIS 37

2-3- تکنيک ها و روش ها 37

2-3-1- مدل تحليل سلسله مراتبي (AHP) 37

2-3-2- مراحل انجام مدل سلسله مراتبي (AHP) 38

فصل سوم: مطالعات جغرافيايي و اکولوژيکي منطقة مورد مطالعه

3-1- ويژگي‌هاي طبيعي محدودة مورد مطالعه.. 42

3-1-1- موقعيت جغرافيايي استان اصفهان .. 42

3-1-2- وضعيت توپوگرافي و زمين شناسي.. 43

عنوان           صفحه

3-1-3- بررسي شيب.. 44

3-1-4- بررسي جهت شيب .. 45

3-1-5- وضعيت پوشش گياهي.. 46

3-1-5-1- منطقة رويشي نيمه بياباني.. 47

3-1-5-2- منطقة رويشي استپي.. 48

3-1-5-3- منطقة رويشي نيمه استپي‌.. 48

3-1-5-4- منطقة رويشي کوه هاي مرتفع .. 48

3-1-5-5- منطقة رويشي جنگل هاي خشک.. 48

3-1-6- آب و هوا .. 49

3-1-6-1- بارندگي.. 50

3-1-6-2- درجه حرارت .. 52

3-1-6-3- رطوبت.. 54

3-1-6-4- سرعت و جهت باد.. 57

3-2- ويژگي هاي انساني و اقتصادي استان اصفهان.. 58

3-2-1- تغييرات جمعيتي استان طي سال هاي 1335 تا 1385.. 58

3-2-2- ساختار سني جمعيت.. 59

3-2-3- ساختار جنسي جمعيت .. 60

3-3-4- سطح سواد و آموزش .. 61

3-3-5- وضع فعاليت.. 16

3-3-6- تسهيلات و امکانات ارتباطي.. 62

فصل چهارم : تجزيه و تحليل فرضيات تحقيق  

4-1- مکان يابي سايت هاي ورزش هاي هوايي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي و تکنيک AHP (تحليل سلسله مراتبي)... 66

4-1-1- مرحله اول ساختن سلسله مراتب .. 66

4-1-2- مقايسه زوجي معيارها.. 68

عنوان            صفحه               

    4-1-3- مقايسه زيرمعيارها.. 69

4-1-4- گلبادهاي ايستگاه هاي هواشناسي مناطق منتخب جهت مکانيابي سايت هاي ورزش هاي هوايي.. 85

4-1-5- تلفيق لايه هاي اطلاعاتي و اولويت بندي مناطق مستعد سايت هاي ورزش هاي هوايي.. 86

4-1-6- مقايسة زوجي گزينه هاي منتخب انواع ورزش هاي هوايي   92

4-1-7- به دست آوردن وزن نهايي گزينه ها.. 69

4-2- نتيجه گيري.. 104

فصل پنجم: نتيجه­گيري و ارائه پيشنهادات

5-1- جمعبندي .. 106

5-2- بررسي فرضيات.. 107

5-2-1- فرضيه اول.. 107

5-2-2- فرضيه دوم.. 108

5-3- ارائه پيشنهادات.. 108

5-3-1- پيشنهادات کوتاه مدت.. 109

5-3-2- پيشنهادات ميان مدت.. 110

5-3-3- پيشنهادات بلند مدت.. 110

پرسشنامه متخصصين.. 111

منابع و مأخذ.. 117

فصل اول

کلیات تحقیق

توسعة اقتصادی در هر کشوری نیازمند سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی می باشد. سرمایه گذاری در زیرساخت های گردشگری و استفاده از توان های هر منطقه جهت جذب گردشگران، یکی از راه های مناسب برای توسعه اقتصادی مناطق محسوب می شود. از آنجایی که گردشگری فعالیتی است که زمینه های اشتغالزایی و افزایش درآمد ساکنین و گذران اوقات فراغت و تفریح مردم شهر ها و نواحی روستایی را فراهم می نماید، رهیافت جدیدی است که می تواند به بهبود زندگی ساکنان کمک نماید و تسریع بخش توسعه باشد. امروزه یکی از انواع گردشگری که بسیار مورد علاقه و استفاده مردم دنیا واقع شده، توریسم ورزشی است. پیوند میان گردشگری و ورزش نوع جدیدی از گردشگری را ایجاد نموده که ساختار جدیدی برای پرکردن اوقات فراغت و تفریح همراه با نشاط روحی و جسمی انسانها گردیده است. لذا جهت توسعة این نوع از گردشگری، شناسایی ظرفیت های بالقوه و توانمندی های مختلف در سطح خرد فضای جغرافیایی باید در اولویت کار برنامه ریزان قرار گیرد که با توجه به محدودیتهای مختلف اعم از فنی، مالی، زمانی و… امکان بهره گیری و توسعه تمام ظرفیتها در سطوح محلی در مدت زمان کوتاه وجود ندارد. از این رو جهت این امر، استفاده از روشهای مناسب برای تعیین بهترین مکان مناسب با توجه به معیارها و شاخص ها ضروری می گردد.

بيان مسأله

جابجايي، حرکت و تحرک از ويژگي هاي بيشتر موجودات زنده از جمله انسان است. انسان در هر مرحله از زندگي، برحسب نوع و ميزان فعاليت جسماني نيازهاي متفاوتي دارد که بايد به آنها پاسخ داده شود. انسان ها به عنوان موجوداتي جامعه گرا به طور عمده در مجتمع هاي زيستي اعم از روستا يا شهر گرد يکديگر جمع مي شوند و زندگي مي کنند. با ارتقاي سطح شهرنشيني، نوع و ميزان فعاليت هاي فيزيکي تغيير يافته (عباس زادگان، 1385: 1) و ورزش جزء ضرورت های اساسی زندگی محسوب می شود. مهم ترین اهدافی که برای ورزش ذکر شده اند، عبارت اند از : حفظ سلامت و بهداشت، رشد و تقویت قوای جسمی، آمادگی برای فعالیت های دفاعی، کسب شادابی و نشاط و نیل به موفقیت در وظایف حرفه ای و شغلی(تقوایی و هدایتی مقدم، 1388: 27). بنابراین اهمیت ورزش در دنیای کنونی بر کسی پوشیده نیست. رابطه این متغیر با مقولاتی چون توسعه پایدار، توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، صلح، مشارکت، محیط زیست و . . . اثرات ژرفی را بر وضعیت جوامع معاصر بر جای نهاده است (مالمیر، 1385: 2). بنابراین  از یک سو فضاي باز، ورزش و تفريح به عنوان اجزاء مهم زندگي شهري براي سلامتي افراد جامعه شناخته شده اند (محمدزاده چيانه، 1385: 4). و از سوی دیگر می توانند به عنوان عواملی جهت توسعة گردشگری ورزشی محسوب شوند. سرمایه گذاری در زیر ساخت های توریسم و استفاده از توان های بالقوة منطقه ای به منظور جذب توریست یکی از راه های مناسب برای توسعه اقتصادی است (ابراهیم زاده و آقاسی زاده، 1388: 108). از بخش های مهم و پر اهمیت که قابلیت تبدیل به امر فرابخشی در صنعت گردشگری را دارد، ورزش است که از آن به عنوان گردشگری ورزشی نام برده می شود(قیامی راد و دیگران، 1387: 52).

گردشگری ورزشی یکی از مهم ترین بخش های گردشگری دارای منافع خاص است که در آن میل به دنبال کردن فعالیت های ورزشی در یک مقصد گردشگری است که انگیزه اصلی برای سفر است (Woratschek & et al,2007). پژوهش ها نشان می دهد که گردشگری ورزشی یکی از بخش هایی است که در تمام دنیا در صنعت گردشگری بیشترین رشد را داشته (احسانی و دیگران، 1389: 6) و جذابیتهای گردشگری بر پایة ورزش، در مقایسه با دیگر جذابیت های فرهنگی، مزیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بیشتری دارد (هنرور و دیگران، 1386: 32). براساس گزارش WTO، تعداد گردشگران جهان سالیانه 4.3 درصد رشد دارد و در سال 2020 به 1.6 میلیارد نفر می رسد. در همین زمان هزینه های گردشگران در سرتاسر جهان در هر سال 6.7 درصد رشد دارد و به 2 تریلیون دلار می رسد. بخشی از این مسافرت ها را گردشگری ورزشی تشکیل می دهد. در کشورهای صنعتی، گردشگری به عنوان یک مجموعة کل بین 4 تا 6 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) را تولید می کند و گردشگری ورزشی بین 1 تا 2 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) را شامل می شود. اگر چه اندازه گیری های تأثیر ورزش و گردشگری در کل جهان مشکل است، با وجود این، نرخ رشد صنعت گردشگری ورزشی حدود 10 درصد در سال برآورد می شود (ادبی فیروزجاه و دیگران، 1388: 68). بنابراین جهت توسعة این نوع از گردشگری، شناسایی ظرفیت ها و توانمندی های مناطق در کانون توجه برنامه ریزان قرار دارد (رنجبر دستنایی، 1390: 1).

يکي از انواع ورزش هایی که امروزه در کشورهاي مختلف به شدت توسعه يافته است، ورزش هاي هوايي مي باشد که هر چند در ايران ورزشي نوپا و تازه تأسيس است و عمر آن به 20 سال هم نمی رسد، در کشورهای توسعه یافته سابقه ای طولانی دارد. ورزش هاي هوايي در زمان جاري به کليه فعاليت هاي غير حرفه اي هواپيمايي و هوانوردي شامل پروازهاي تيمي و انفرادي آکروجت، پرواز با انواع گلايدرها، بالن هاي هواي گرم، پرش سقوط آزاد و … گفته مي شود. اين نوع از ورزش با جنبه هاي نمايشي خود داراي طرفداران خاصي است که با توجه به پتانسيل ها و استعدادهاي موجود داراي آيندة رو به رشدي مي باشد و می تواند به عنوان گردشگری ورزشی مد نظر قرار گیرد و هر ساله گردشگران زیادی را جذب و علاوه بر اهداف جسمانی و تفریحی، سود سرشاری را به مناطق سرازیر نماید. لذا با افزايش روي آوري مردم به این ورزش ها به دليل وجود هيجانات خاص آن، ضرورت توجه بيش از پيش به اين نوع ورزش در کشور نمايان مي شود.

يکي از الزامات اساسي براي ورزش هاي هوايي وجود سايت هاي پروازي مناسب مي باشد که ضرورت مکان يابي صحيح اين سايت ها را نشان می دهد. مکان يابي بهينه براي فعاليت ها، همواره مورد توجه علماي اقتصاد و جغرافیدانان بوده و جغرافیدانان درکنار اقتصاددانان بر اساس رسالتی که در زمینة تغییرات فضایی و مکانی حاکم بر پدیده ها داشته اند، همواره در تکوین نظریات مکان یابی در راستای حداکثر کردن سود و به حداقل رساندن هزینه ها در استفاده از زمین شهری سهیم بوده اند(رحمانپور، 1389: 25). از اين رو در برنامه ريزي هاي منطقه اي و توسعه سرزمين، شناسايي مناطق مناسب جهت استقرار و توسعه فعاليت ها يکي از مسائل اساسي مي باشد که همواره برنامه ريزان منطقه اي با آن مواجه بوده اند( فرجي سبکبار، 1384: 125).

استان اصفهان با وجود ارتفاعات مشرف به مناطق پست يکي از مکان هاي مناسب براي استقرار سايت هاي پروازي مي باشد، اما به دلیل عدم مکان گزینی این سایت ها، در جذب گردشگران ورزشی چندان موفق نبوده است، لذا جهت جذب ورزشکاران و گردشگران ورزشی، بايد به مکان يابي سايت هاي پروازي مناسب پرداخت و امکانات و خدمات مناسب به آنها ارائه نمود که این امر نيازمند توجه از سوي سازمان هاي ذيربط می باشد. پژوهش حاضر به بررسي مناطق طبیعی استان اصفهان مي پردازد تا نقاط مناسب جهت استقرار سايت هاي پروازی را انتخاب نمايد و راهکارهايي جهت جذب ورزشکاران از نقاط مختلف کشور، ترغیب عموم مردم به انجام این نوع از ورزش ها، به حداقل رساندن هزینه های آن و … ارائه دهد.                                

تعداد صفحه : 145

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --