دانلود پایان نامه ارشد مهندسی پلیمر :بررسی مکانیزم هاي پخت محیطی رزینهاي فنولی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مهندسی پلیمر  با عنوان :  بررسی مکانیزم هاي پخت محیطی رزینهاي فنولی  در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار براي دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
 مهندسی پلیمر – صنایع پلیمر

عنوان :
بررسی مکانیزم هاي پخت محیطی رزینهاي فنولی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده
رزین فنولی یا رزین فنول فرمالدهید قدیمی ترین رزین گرماسخت است کـه بـا وجـود گذشـت
بیش از 100 سال از عمر آن، هم اینک نیز کاربردهاي شایان توجهی را در صنایع مختلـف دارد .
رزینها فنولی از واکنش فنول یا مـشتقات آن بـا آلدهیـد در حـضور کاتـالیزور تهیـه مـی شـوند .
بیشترین حجم موادي که در ساخت این رزینها به کار مـی رود، فنـول و فرمالدهیـد اسـت . اگـر
نسبت مولی فنول به فرمالدهید کمتر از یک و کاتالیزور مـصرفی بـازي باشـد، رزیـن حاصـل را
رزول گویند . اما اگر نسبت مولی فنول به فرمالدهید بیشتر از یک و کاتـالیزور مـصرفی اسـیدي
باشد، رزین حاصل را نووالاك گویند.
رزینهاي رزول به طور عمده به صورت محلول در آب یا محلول در الکل تولید و عرضه میشـوند
و درصد بالایی از تولیدات رزینهاي فنولی را به خود اختصاص داده اند. رزینهاي رزول بـه جهـت
گروه متیلولی که در ساختار خود دارند ترکیباتی ناپایدار بوده و از نظر ذاتی گرما سخت اند و در
اثر اعمال حرارت یا افزودن اسید، شبکهاي و پخت میشوند.
رزینهاي نووالاك از نظر ذاتی گرمانرم انـد یعنـی حـاوي گـروه متیلـول یـا گـروه فعـال دیگـري
نیستند، اما با افزودن عامل پخت هگزامین به آنها قابـل پخـت و در اثـر اعمـال حـرارت پخـت
میشود. واکنشهاي پخت حرارتی هر دو نوع رزینهاي فنولی از نوع واکنـشهاي تراکمـی اسـت و
همراه با آزاد ش دن ماده اي با وزن مولکولی پایین نظیر آمونیاك و آب اسـت؛ بـه همـین دلیـل،
اعمال فشار بالا در ساخت قطعات فنولی براي خروج این گازها الزامی است.
ویژگی بارز این رزینها مقاومت حرارتی بالا همراه بـا قیمـت پـایین آن اسـت . از ایـن رزیـن در
مواردي استفاده می شود که پایداري ح رارتی بالا، خواص عـایق الکتریکـی و مقاومـت شـیمیایی
حایز اهمیت است . میزان ذغـال گـذاري بـالا پـس از تخریـب حرارتـی یکـی از ویژگیهـاي بـارز
0 فنولیهاست. از قطعات فنولی می توان براي مدت زمان طولانی تا دمـاي
200 C اسـتفاده کـرد .
رنگ تیره، جمع شدگی زیاد پس از پخت، مقاومت ضربه پ ایین و نیاز به دما و فـشار بـالا بـراي
پخت مهم ترین عوامل محدود کننده استفاده از این رزین است . بنابراین رزینهاي یـاد شـده بـه
صورت خالص، خواص مطلوبی ندارند؛ همین ویژگیها سبب شده است که از این رزیـن بتنهـایی
استفاده نشود.

مقدمه
در این تحقیق ابتد ا رزین هاي فنولی معرفی شده اند سپس پخت حرارتی آنها مورد بررسی قرار
گرفته است . در بخش دیگري از مطالب به کاربردهاي انواغ رزین فنولی و فرآیندهاي تولید آنهـا
پرداخته شده است و در آخر، پیرامون انواع روش هاي پخت دماي پایین رزین هـاي فنـولی بـه
ویژه پخت رزین فنولی در حضور اسیدها بحث شده است.
2- رزین هاي فنولی
رزین فنولی یا رزین فنول فرمالدهید، گاهی به آن فنوپلاست نیز می گویند، رزینی اسـت کـه از
واکنش فنول یا مشتقات آن با آلدهید به دست می آید، شایان ذکر اینکه به طور معمول آلدهید
مصرفی فرمالدهید است . تولید این رزیـن در سـال 1905 بـه وسـیله بیکلنـد آغـاز شـد . او بـه
روشهاي کنترل و توسعه واکنش براي بدست آوردن محصولی مفید پـی بـرد و در سـال 1907
موفق به اخذ اولین امتیاز در این زمینه شد . اگرچه واکنش بین فنول و آلدهید مـدتها پـیش از
این تاریخ شناخته شده بود اما او با افزودن آنها تحت فشار و دما، اولین کمپانی ساخت این مواد
را با نام باکلیت در سال 1910 در آلمان افتتاح کرد [1].

تعداد صفحه :68 صفحه

قیمت : پنج هزار تومان

پشتیبانی سایت :       

        serderehi@gmail.com

8 فکر می‌کنند “دانلود پایان نامه ارشد مهندسی پلیمر :بررسی مکانیزم هاي پخت محیطی رزینهاي فنولی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *