دانلود پایان نامه ارشد : مقایسه مؤلفه هاي شكل دهنده به راهبردهای سیاست خارجی آمریکا

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

گرایش : روابط بین‌الملل

عنوان : مقایسه مؤلفه هاي شكل دهنده به راهبردهای سیاست خارجی آمریکا

دانشگاه علامه طباطبایی

پردیس آموزش‌های نیمه حضوری (خودگردان)

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته روابط بین‌الملل

عنوان:

مقایسه مؤلفه هاي شكل دهنده به راهبردهای سیاست خارجی آمریکا در دوران بوش و اوباما در خاورمیانه

استاد راهنما:

دکتر حسین دهشیار

استاد مشاور:

دکتر علیرضا کوهکن

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

انسان موجودی اجتماعی است و زندگی اجتماعی عرصه‌ای است آمیخته از تصمیمات فردی و اجتماعی. سیاست بین‌الملل نیز عرصه‌ی تصمیمات بازیگران نظام جهانی در قبال یکدیگر برای تأمین منافع ملی است؛ لذا بازیگرانی موفق هستند که تصمیمات صحیح و حساب شده ای را به اجرا می‌گذارند. لازمه‌ی این شناخت صحیح نیز شناخت درست از عوامل شکل دهنده به سیاست خارجی کشورها می‌باشد براین اساس در پژوهش پیش رو به مقایسه مؤلفه های شکل دهنده به راهبرد های سیاست خارجی امریکا در دوران بوش و اوباما در خاورمیانه پرداخته شده است. سؤال اصلی پژوهش آن است که فاکتور های اساسی و مشترک تأثیر گذار بر شکل گیری سیاست خارجی آمریکا در دوران بوش و اوباما در خاورمیانه چه می‌باشد؟ فرضیه مد نظر نیز عبارت است از فاکتورهای شخصیت رئیس جمهور، ساختار کنگره، و ساختار نظام جهانی از فاکتورهای اساسی و مشترک شکل دهنده به سیاست خارجی آمریکا در دوران بوش و اوباما در خاورمیانه می‌باشند.                                                                         

در نهایت به این جمع بندی رسیدیم که آمریکا و سایر قدرت‌های جهانی اهدافی بلند مدت در عرصه‌ی سیاست خارجی برای خود تعریف کرده‌اند که با تغییر رؤسای جمهور تغییر نمیابد. اما هر رئیس جمهور با راهبرد خویش درصدد تأمین اهداف مذکور بر می‌آید یعنی حرکت از مسیر های متفاوت به سمت هدفی واحد. نکته قابل تأمل آنکه این تفاوت‌ها با شناخت عوامل شکل دهنده به راهبردها از جمله سه فاکتور مد نظر در این پژوهش یعنی شخصیت، کنگره و نظام جهانی در هر دوران قابل شناخت بوده و به تصمیم گیری صحیح و درستی از جانب سایر کشورها کمک شایانی خواهد نمود. 

کلید واژه: راهبرد، خاورمیانه، کنگره، نظام جهانی، تروریسم

فهرست مطالب:

فصل اول:کلیات……………………………………………………………………………………………………………….1

1-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..3

2-1-هدف از انجام پژوهش…………………………………………………………………………………………………………4

3-1-ضرورت و اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………………………..5

4-1-سابقه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….6

1-4-1-کتاب آمریکا 4(ویژه نو محافظه کاران)……………………………………………………………………………….6

2-4-1-کتاب قلمرو خواهی ایران و آمریکا در خاورمیانه…………………………………………………………………6

3-4-1-کتاب استراتژی آمریکا در عراق و منطقه…………………………………………………………………………….7

4-4-1-کتاب American Foreign Policy Making ………………………………………………………………7

5-4-1-کتاب سیاست خارجی آمریکا پس از 11 سپتامبر…………………………………………………………………7

6-4-1-کتاب عراق بازی دروغین 11 سپتامبر و حمله آمریکا به عراق……………………………………………….8

7-4-1-کتاب مطالعه تحلیلی پیش نویس جوزف بایدن برای تقسیم عراق………………………………………….8

8-4-1-مقاله سیاست امنیتی امریکا در خلیج فارس:هژموني و ترتیبات منطقه‌ای………………………………….8

9-4-1-مقاله اوباما و خاورمیانه:تحول راهبردی یا تغییر تاکتیکی……………………………………………………….8

10-4-1-مقاله لابی اسرائیل و سیاست خارجی آمریکا…………………………………………………………………….9

5-1-نوآوری پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….9

6-1-پرسش اصلی…………………………………………………………………………………………………………………….10

7-1-پرسش‌های فرعی………………………………………………………………………………………………………………10

8-1-فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………………………….10

9-1-تعریف واژگان………………………………………………………………………………………………………………….10

10-1-روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………13

11-1-متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………..14

12-1-سازماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..14

فهرست منابع فصل اول……………………………………………………………………………………………………………..16

فصل دوم:مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………19

1-2-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………21

2-2-مهم‌ترین تعاریف مربوط به سیاست خارجی…………………………………………………………………………23

3-2-بخش اول:رهیافت کلان در تجزیه و تحلیل سیاست خارجی…………………………………………………..25

4-2-بخش دوم:رهیافت خرد در تجزیه و تحلیل سیاست خارجی…………………………………………………..28

5-2-بخش سوم:رهیافت اتصال دو سطح تحلیل……………………………………………………………………………33

6-2-مدل پیش نظریه روزنا………………………………………………………………………………………………………..33

7-2-نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………47

فهرست منابع فصل دوم……………………………………………………………………………………………………………..51

فصل سوم:راهبردهای سیاست خارجی بوش در خاورمیانه و فرایند شکل گیری آن…………………….55

1-3-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………57

2-3-راهبردهای سیاست خارجی بوش در خاورمیانه…………………………………………………………………….58

3-3-فرایند شکل گیری راهبردهای سیاست خارجی آمریکا در دوران بوش…………………………………….63

1-3-3-شخصیت بوش……………………………………………………………………………………………………………..63

2-3-3-کنگره و سیاست خارجی آمریکا……………………………………………………………………………………..69

3-3-3-کنگره در دوران بوش……………………………………………………………………………………………………72

4-3-3-نظام جهانی در دوران بوش…………………………………………………………………………………………….79

4-3-نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………85

فهرست منابع فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………….89

فصل چهارم:راهبردهای سیاست خارجی اوباما در خاورمیانه و فرایند شکل گیری آن…………………95

1-4-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………97

2-4-راهبردهای سیاست خارجی اوباما در خاورمیانه…………………………………………………………………….97

3-4-فرایند شکل گیری راهبردهای سیاست خارجی امریکا در دوران اوباما……………………………………103

1-3-4-شخصیت اوباما…………………………………………………………………………………………………………..103

2-3-4-کنگره در دوران اوباما………………………………………………………………………………………………….113

3-3-4-نظام جهانی در دوران اوباما………………………………………………………………………………………….123

4-4- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………..129

فهرست منابع فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………..132

فصل پنجم:مقایسه راهبردهای بوش و اوباما در خاورمیانه…………………………………………………….137

1-5-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….139

2-5-نقاط مشترک راهبردهای بوش و اوباما……………………………………………………………………………….140

3-5-نقاط تفاوت راهبردهای بوش و اوباما………………………………………………………………………………..143

4-5-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………….149

فهرست منابع فصل پنجم………………………………………………………………………………………………………….153

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………..155

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………165

ضمایم…………………………………………………………………………………………………………………………181

 1-1- مقدمه

در دوران جنگ سرد آمریکا با تعریف کمونیسم به عنوان دشمن خود سعی می‌کرد از این عامل به عنوان شاخص جهت دهی به سیاست خارجی‌اش استفاده کند؛ و با توجه به ساختار دو قطبی حاکم بر نظام بین‌الملل سیاست خارجی تدافعی بر مبنای توازن قوا بر سیاست خارجی آمریکا حاکم گردید؛ و اروپا به عنوان مرکز ثقل سیاست خارجی آمریکا به دلیل رقابت با شوروی بر سر نفوذ بر آن منطقه شناخته شد.

به دنبال پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی ساختار نظام بین‌الملل و همچنین عرصه‌ی روابط بین‌الملل و به تبع آن سیاست خارجی آمریکا به عنوان ابر قدرت باقی مانده دچار بحران معنا و هویت گردید و رئالیسم به عنوان تئوری غالب جنگ سرد به چالش کشیده شد در این هنگام متفکران آمریکایی در جهت ارائه بدیلی برای کمونیسم به منظور جهت دهی سیاست خارجی این کشور سعی بسیار نمودند.

از جمله طرح برخورد تمدن‌ها ولی هیچ‌کدام به اندازه حوادث 11 سپتامبر نتوانست جهت تبیین و مفهوم سازی در زمینه سیاست خارجی آمریکا موثر باشد. با وقوع این حادثه راهبرد جدیدی ارائه و آن را در سطح گسترده‌ای از جهان اعمال نمودند.

سیاست تهاجمی به دلیل حجم قدرت آمریکا رونق گرفت و تروریسم و مبارزه با آن به عنوان دشمن آمریکا معرفی گردید و مرکز ثقل سیاست خارجی آمریکا از اروپا به خاورمیانه منتقل گردید.

حادثه 11 سپتامبر و به دنبال آن تحولات سیاست خارجی ایالات متحده در سال 2001 هم‌زمان با ریاست جمهوری جرج بوش پسر رخ داد بر همین اساس در پژوهش پیش رو ضمن بررسی و مقایسه راهبرد های بوش و اوباما در راستای تأمین منافع و اهداف استراتژی کلان ایالات متحده در دوران جدید به بررسی عوامل مشترک شکل دهنده به راهبرد های اتخاذ شده از سوی هرکدام اشاره شده است.

زیرا یکی از راه‌های شناخت صحیح سیاست خارجی کشورها و درک درست از آن شناخت راهبرد های بلند مدت و کوتاه مدت از طریق شناخت عوامل شکل دهنده به راهبرد های سیاست خارجی حاصل می‌شود؛ و در پی شناخت صحیح از سیاست خارجی کشوری چون آمریکا سایر کشورها می‌توانند واکنش‌های مناسبی را در قبال آن از خود نشان دهند.

2-1- هدف از انجام پژوهش

  هدف از انجام هر کار پژوهشی دانش افزایی و پر بار کردن بدنه‌ی شناخت و معرفت بشری در زمینه‌ای معین است. هدف از نگارش پژوهش پیش رو علاوه بر بررسی و مقایسه راهبرد های سیاست خارجی آمریکا در دورانی معین به شناسایی عوامل و نیروهای مشترک تأثیر گذار بر سیاست خارجی آمریکا در دوران بوش و اوباما می‌پردازد. به عبارت دیگر قصد بررسی سیاست خارجی آمریکا با دیدی علمی را مد نظر قرار داده‌ایم.

چرا که بررسی پدیده‌ها من جمله سیاست خارجی با دیدی علمی به ما کمک می‌کند تا بتوانیم پدیده‌ها را بهتر شناخته ریشه‌های شکل گیری آن‌ها را درک کنیم.زیرا شناخت درست از سیاست خارجی کشورهای قدرتمند در جهان به خصوص منطقه خاورمیانه در امر سیاست گذاری به کشورهای عضو منطقه کمک شایانی می‌کند.

ایران به عنوان عضو مهم منطقه‌ی خاورمیانه و امریکا به عنوان کشوری تأثیر گذار بر جریانات منطقه است پس ایران با شناخت صحیح از سیاست خارجی امریکا می‌تواند به سیاست گذاری صحیح در این زمینه اقدام نماید.

3-1- ضرورت و اهمیت موضوع

امروزه در منطقه خاورمیانه حجم زیادی از تحولات سیاسی و نظامی از قبیل جنگ، منازعات داخلی، کودتا، انقلاب‌ها، اعدام‌ها، ترورها و … را در خود جای داده است. در کنار این تحولات خاورمیانه منطقه‌ای مهم از لحاظ ژئوپولتیک، منابع و موقعیت استراتژیک می‌باشد. هر کدام از تحولات اشاره شده می‌تواند بر امنیت راه‌ها، امنیت حمل و نقل، امنیت انرژی، موازنه سازی منطقه‌ای و … تأثیر بگذارد. مجموعه این موارد دلالت بر اهمیت این منطقه و تحولات آن برای جهانیان دارد. آمریکا به عنوان ابر قدرت جهانی در صدر این کشورها قرار دارد و همواره سعی دارد با حضور پر رنگ‌تر در منطقه و تأثیر گذاری و جهت دهی به تحولات موجود منافع خود و متحدان خود را تأمین نماید.

ایران عضو مهم و اثر گذار منطقه است؛ و ضمن اینکه نباید از جانب سیاست‌های کشورهای خارج از منطقه ضربه بپذیرد باید نقشه‌های آن‌ها را پیش خوانی و نقش شکل دهی به تحولات را به دست گیرد. این مهم میسر نخواهد شد مگر با شناخت صحیح از راهبردهای اتخاذ شده از سوی سایر کشورها.

در پژوهش پیش رو با مقایسه مؤلفه های مشترک شکل دهنده به راهبرد های بوش و اوباما به درک بهتر سیاست ها مذکور و پیش بینی این سیاست‌ها در آینده پرداخته شده است و این همان ضرورتی است که برای تأثیر گذاری بیشتر ایران در منطقه حس می‌شود.

4-1- سابقه پژوهش

1-4-1- کتاب آمریکا 4(ویژه نو محافظه کاران): تألیف شورای مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر

این کتاب طی چند فصل نحوه عمل نو محافظه کاران و چرایی برخی از تصمیم‌های این حزب را در تاریخ سیاسی آمریکا مورد بررسی قرار می‌دهد. همچنین در این کتاب موضع محافظه کاران در مبارزه با تروریسم مورد بررسی قرار می‌گیرد و با توضیح جایگاه آن در تصمیم گیری دولت بوش علت برخی از تصمیمات دولت بوش به درستی درک می‌شود. (1)

2-4-1- کتاب قلمرو خواهی ایران و امریکا در خاورمیانه: تألیف زهرا پیشگاهی فرد و محمد علی رحمانی

این کتاب ابعادی از سیاست‌های داخلی امریکا و تأثیر آن بر سیاست خارجی این کشور و همچنین چگونگی استفاده از قدرت نرم و سخت در این زمینه را بررسی می‌کند. بعد از آن که نو محافظه کاران آمریکا در سال 2000 با ریاست جمهوری بوش قدرت سیاسی را در آمریکا به دست گرفتند دکترین خود را بر اساس اصل حمله پیش دستانه استوار ساختند. این سیاست بر اساس دو اصل سخت افزاری و نرم افزاری تدوین شده بود. در بخش نرم افزاری مبارزه با اسلام و تقابل مسیحیت با آن بر اساس اجرای اصول دموکراسی پرداخته و در بخش سخت افزاری حمله نظامی را مورد نظر قرار داده بود بعد از حادثه 11 سپتامبر دو اصل سخت افزاری و نرم افزاری سیاست خارجی امریکا در مورد خاورمیانه عملی شد. (2)

3-4-1- کتاب استراتژی آمریکا در عراق و منطقه: تألیف نخبه من الاساتذه و الباحثین

در این کتاب به نحوه سیاست گذاری کاخ سفید اشاره شده است نویسندگان مقالات این کتاب به طور عمده به تشریح چهار بعد در سیاست خارجی آمریکا می‌پردازند اول:اسرائیل در زمان اشغال عراق بیش از پیش ریاست آمریکا را در دست داشت. دوم:اسرائیل سعی در ایجاد آمریکایی اسرائیلی دارد. سوم:ایجاد پایگاهی در عراق برای اسرائیل چهارم:داون استریت که معلوم می‌کند حمله به عراق قبل از 11 سپتامبر 2001 در دست برنامه ریزی بوده است. (3)

4-4-1- کتاب American Foreign Policy making تألیف John Spainer and Eric Uslaner که در سال 1989 به نگارش در آمد. نگاه ویژه نویسندگان در این کتاب بر دو قوه مجریه و مقننه و نقش ویژه آن‌ها در ساخت سیاست خارجی آمریکا معطوف شده است. آن‌ها در پی اثبات این نکته هستند که ساختار کثرت گرایی جامعه آمریکا فرایند ساخت سیاست خارجی را پیچیده کرده است اما می‌توان دو قوه مجریه و مقننه را به عنوان اثر گذارترین منابع در پروسه ساخت سیاست خارجی آمریکا معرفی کرد.

5-4-1- کتاب سیاست خارجی آمریکا پس از 11 سپتامبر:تألیف ابوذر گوهری مقدم

این کتاب مشتمل بر یک مقدمه و 5 فصل و یک نتیجه گیری است این کتاب بر اساس مدل تئوری روزنا به بررسی عوامل شکل دهنده به سیاست خارجی آمریکا در دوران بوش پرداخته است؛ و از میان 5 عامل روزنا عامل سه عامل شخصیت، اصول حاکم بر حزب حاکم و اعتقادات آن‌ها به عنوان ریشه‌های داخلی سیاست خارجی آمریکا و نظام جهانی به عنوان متغیر خارجی سیاست خارجی آمریکا می‌پردازد؛ و در نهایت به بررسی دکترین بوش در خاورمیانه در راستای مبارزه با تروریسم اشاره دارد. (4)

6-4-1- کتاب عراق بازی دروغین 11 سپتامبر و حمله آمریکا به عراق: تألیف نوآم چامسکی

این کتاب در زمینه سلاح‌های کشتار جمعی عراق و چگونگی صحت و سقم ادعای امریکا در این راستا می‌باشد یکی از دغدغه‌های مطرح شده در این کتاب وجود سلاح‌های بسیار خطرناک‌تر چه از نظر کمیت و چه از نظر کیفیت دو کشور آمریکا و انگلستان است. نویسنده معتقد است حتی درک این موضوع نیز برای آمریکا سخت است که سلاح‌های این کشور به مراتب مشکل ساز تر از سلاح‌های دیگر کشورها در جهان از جمله عراق هستند. (5)

7-4-1- کتاب مطالعه تحلیلی پیش نویس جوزف بایدن برای تقسیم عراق: تألیف کوثر عباس الربیعی

این کتاب به تحلیل بند بند این قانون می‌پردازد و درباره‌ی صحت و سقم ادعاها و حدود اجرای آن تصویری روشن به مخاطب ارائه می‌کند. (6)

8-4-1- مقاله سیاست امنیتی آمریکا در خلیج فارس:هژمونی و ترتیبات منطقه‌ای: تألیف سید کاظم سجاد پور

این مقاله با مشخص کردن جایگاه فعالیت‌های آمریکا در خلیج فارس به چگونگی نقش منطقه‌ای این قدرت می‌پردازد. در ادامه مقاله با پرداختن به سه مفهوم ساختار امنیت منطقه‌ای، هژمونی جهانی و چالش‌های امنیتی راه را برای درک بهتر سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا و چرایی اتخاذ این سیاست‌ها هموار می‌کند. (7)

تعداد صفحه :210

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --