دانلود پایان نامه ارشد: مقايسۀ سبك شناسانۀ اشعار حافظ و اشعار محوي

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

عنوان : مقايسۀ سبك شناسانۀ اشعار حافظ و اشعار محوي

دانشگاه كردستـان

دانشكده ادبيّات و علوم انساني

 پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشتۀ زبان و ادبيّات فارسي

عنوان:

مقايسۀ سبك شناسانۀ اشعار حافظ و اشعار محوي

استاد راهنما:

دكترعباس اطميناني

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه  2

……….. 1-1) بيان مساله…………………………………………………………………………….. 20

……….. 1-2) فرضيه‌هاي تحقيق………………………………………………………………….. 20

……….. 1-3) اهداف تحقيق………………………………………………………………………… 20

……….. 1-4) پيشينۀ تحقيق……………………………………………………………………….. 20

 

بخش دوم تجزيه و تحليل

……….. مقدمه …………………………………………………………………………………………… 24

…………….. فصل اول (سطح زباني)……………………………………………………………….. 25

…………….. ….. 2-1-1) سطح آوايي يا موسيقايي………………………………………………. 25

……………………….. 2-1-1-1) موسيقي بيروني……………………………………………………. 25

……………………….. 2-1-1-2) موسيقي کناري…………………………………………………….. 28

……………………….. 2-1-1-3) موسيقي دروني…………………………………………………….. 41

………………….. 2-1-2) سطح لغوي…………………………………………………………………. 54

………………….. 2-1-3) سطح نحوي………………………………………………………………… 67

…………….. فصل دوم (سطح ادبي) ………………………………………………………………. 74

…………….. ….. 2-2-1) صور خيال………………………………………………………………….. 75

………………….. 2-2-2) صناعات بديع معنوي……………………………………………………. 92

………………….. 2-2-3) قالب‌هاي شعري در ديوان حافظ و محوي                          98

……………. فصل سوم (سطح فکري)…………………………………………………………… 101

………………….. حافظ…………………………………………………………………………………. 103

……………………….. مداحي حافظ………………………………………………………………….. 104

……………………….. نگاه حافظ به زندگي………………………………………………………….. 104

……………………….. بازتاب اوضاع زمانه در شعر حافظ………………………………………….. 105

……….. ……….. محوي…………………………………………………………………………………. 105

……………………….. انسان کامل……………………………………………………………………… 106

……………………….. حقيقت محمّدي………………………………………………………………… 107

……………………….. فنا………………………………………………………………………………… 108

……………………….. بازتاب اوضاع زمانه در ديوان اشعار محوي……………………………….. 109

……………………….. روح ملي گرايانه و حس ناسيوناليستي در اشعارمحوي                  110

…………….. ….. انديشه‌هاي مشترک در ديوان حافظ و محوي …………………………….. 111

.. دستاوردها (نتيجه گيري)………………………………………………………………….. 127

.. فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………… 132

.. ضمايم و نمودارها………………………………………………………………………………. 136

چکيده انگليسي     145

چكيده

در اين پژوهش، اشعار حافظ(727- 795ه.ق) و اشعار محوي شاعر كرد زبان (1246-1324ه‍. ق) از منظر سبك شناسي مقايسه شده و در سه مقولة زباني، ادبي و فكري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. محوي در سطح‌هاي زباني و ادبي از حافظ به طور مستقيم يا غير مستقيم تأثير پذيرفته و اين تأثيرات به شيوه‌هاي مختلف در ديوان او نمود يافته است؛ امّا در سطح فكري با وجود شباهت‌هايي، تفاوت مشرب فكري و انديشة آنان كاملاً واضح و مبرهن است.

اين پايان نامه در دو بخش تنظيم شده است:

بخش اوّل (كليّات) شامل: مقدمه، بيان مسأله، فرضيّه‌ها، اهداف و پيشينة تحقيق است.

بخش دوم شامل سه فصل است:

فصل اوّل (سطح زباني) به سه زير فصل آوايي، لغوي و نحوي تقسيم شده است.

در فصل دوم (سطح ادبي) صور خيال و صناعات بديع معنوي پرکاربرد در ديوان هردو شاعر، مورد بررسي قرار گرفته و قالب‌هاي شعري هر دو ديوان در پايان اين فصل آمده است.

در فصل سوم (سطح فكري) بازتاب اوضاع زمانه، بدبيني و خوشبيني شاعران، روح ملّي گرايانه و انديشه‌هاي مشترك هر دو شاعر بررسي و اختلاف مشرب فكري آنان عنوان شده است.

نتايج اين تحقيق بيانگر اين است که:محوي در سطح‌هاي زباني و ادبي از حافظ تأثير پذيرفته است ،امّا در سطح فكري از حافظ متأثر نيست وبا او در مشرب عرفاني تفاوت دارد

در اين تحقيق از 75 كتاب و 11 مقالۀ مجلات علمي- پژوهشي بعنوان منبع استفاده شده است كه در بخش منابع و مآخذ فهرست آن ها آمده است .

ضمايم، پيوست‌ها و نمودار‌ها خلاصه اي از مباحث مورد تحقيق را به تصوير كشيده است

مقدمه :

ملا محمّد بن عثمان بالخي (1246-1324ه‍.ق) شاعر کرد زبان اهل سليمانيه و متخلص به « محوي» اشعار خود را به زبان هاي کردي و فارسي سروده است، او در اين سرايش به ديوان اشعار سرايندگان قبل از خود نظر داشته و از ديوان ها بهره‌ها برده است. تامّل و تفحّص در ديوان او مؤيد اين است که: به طور مستقيم يا غير مستقيم از سخنان شاعران پارسي‌گوي ايران مخصوصا « حافظ » استفاده نموده و اين بهره جويي به شيوه‌هاي مختلف (تضمين، تخميس، نقل به مضمون و ….)درديوان کردي_ فارسي او نمود يافته که در خور توجّه و تامّل است.

بسامد بالاي مضمون‌هاي شعري حافظ و نمود گستردۀ واژگان و ترکيبات زيباي او درديوان محوي، نگارنده را بر آن داشت تا اشعار اين دو شاعر را از منظر  سبک شناسي با هم مقايسه کند و در ضمن آن به تاثير پذيري‌هاي محوي از حافظ اشاره نمايد.

با توجّه به اين که محوي بخش اعظم اشعارش رابه زبان کردي سروده است، قبل از مقايسه اشعار اين دو شاعر، توضيح موارد ذيل(در حد وسع رساله) ضروري به نظر رسيد:

  • زبان، خط و ادبيّات کردي
  • محوي و شاعران پارسي گوي ايراني
  • محوي و شعر او
  • شاعران کرد و زبان فارسي
  • شاعران کرد و حافظ
  • پشينۀتاثير و تأثّر در ادبيّات

تعداد صفحه : 154

قیمت : 14700تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --