دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه پتروگرافي و پترولوژي توده نفوذي گابرويي کوه­پريشان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : زمین شناسی

گرایش : پترولوژی 

عنوان : مطالعه پتروگرافي و پترولوژي توده نفوذي گابرويي کوه­پريشان

دانشکدة علوم­ پايه

گروه آموزشي زمين­ شناسي

 پايان­نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته 

   زمين­ شناسي گرايش پترولوژي

عنوان: 

مطالعه پتروگرافي و پترولوژي توده نفوذي گابرويي کوه­پريشان (جنوب قروه)استان کردستان

 استاد راهنما:

دکتر اشرف ترکيان

 استاد مشاور:

دکتر علي­اصغر سپاهي­گرو

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چكيده:

توده نفوذي گابروئي کوه پريشان در جنوب شرق استان کردستان، جنوب قروه، حدفاصل روستاهاي زرينه تا تکيه بالا واقع است و بر مبناي تقسيم­بندي ساختاري ايران، بخشي از زون سنندج-سيرجان مي­باشد. براساس مشاهدات صحرايي توده گابروئي مورد مطالعه با مرز مشخص همراه با اختلاط ماگمايي در توده گرانيتوئيدي جنوب قروه نفوذ کرده است. بر اساس مطالعات سنگ­نگاري، توده از سنگ­هاي هورنبلند­پيروکسن­گابرو، گابرو، کوارتزگابرو، گابرو­ديوريت، ديوريت وکوارتز­ديوريت تشکيل شده است. مطالعات ژئوشيميائي نشان مي­دهد که ماگماي سازنده اين توده متاآلومين  و داراي ماهيت کالک آلکالن با پتاسيم متوسط است. روند­ نمودار­هاي تغييرات عناصر اصلي، کمياب و کمياب خاکي، پيوستگي شيميايي و خويشاوندي نمونه­ها را تاييد مي­کند. همبستگي منفي بين تغييرات  SiO2با MgO، Fe2O3 و CaO، وقوع تبلور تفريقي را تاييد مي­نمايد. نمودار­هاي متمايز کننده محيط­هاي تکتونيکي، حاکي از وابسته بودن ماگماتيسم توده به کمان آتشفشاني و حاشيه فعال قاره در ارتباط با مناطق فرورانش مي­باشد. غني شدگي LREE نسبت به HREE  و غني شدگي از LILE  مانند Pb و Th تهي شدگي از عناصر Ti، Zr، Nb وTa  مي­تواند به دليل آلايش پوسته­اي و وابستگي توده به مناطق فرورانش باشد. آنومالي قابل توجهي در Eu مشاهده نمي­شود، تبلور همزمان کلينوپيروکسن، آمفيبول و پلاژيوکلاز و مشارکت پلاژيوکلاز در تشکيل ماگماي والد،  سبب اين رخداد شده است. روندهاي خطي و مثبت عناصر ناسازگار در مقابل يکديگر،  بيانگر نقش تبلور تفريقي و ذوب بخشي در تشکيل ماگماي والد توده گابرويي مي­باشد. مقادير YbN نرماليزه شده نسبت به گوشته اوليه، کمتر از 10  احتمالا بيانگر حضور گارنت به عنوان فاز باقي مانده در گوشته منشاء است و نسبت (Dy/Yb)N بيشتر از 06/1 در نمونه­ها، گارنت لرزوليت را به عنوان منشاء ماگماي والد معرفي مي­کند. با توجه به نمودارهاي پتروژنز و داده­هاي ژئوشيمي، ماگماي والد اين توده را  مي­توان گارنت اسپينل لرزوليت با ذوب بخشي حدوداً 10 تا 16 درصد در نظر گرفت که فرايند­هاي اختلاط ماگمايي، آلايش پوسته­اي، تبلور تفريقي و ذوب بخشي در تشکيل آن نقش داشته­اند.

واژه­هاي کليدي: کوه­پريشان، توده نفوذي گابروئي، کمان آتشفشاني، زون سنندج-سيرجان.

فهرست مطالب

فصل اول: کليات

1-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………… 2

1-2- هدف از انجام پژوهش …………………………………………………………………………………………………. 2

1-3- روش انجام پژوهش …………………………………………………………………………………………………. 2

1-4- موقعيت جغرافيايي و راههاي دسترسي …………………………………………………………………………………………………….. 3

1-5- جغرافياي طبيعي …………………………………………………………………………………………….. 3

1-6- پيشينه مطالعات زمين شناسي ………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-7- زمين شناسي عمومي پهنه سنندج – سيرجان و منطقه مورد مطالعه …………………………………………………….. 6

1-7-1- زون سنندج – سيرجان …………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-7-2- زمين شناسي منطقه مورد مطالعه ……………………………………………………………………………………………………… 11

1-7-2-1- تناوب مرمر- آمفيبوليت- آمفيبول شيست ……………………………………………………………………………………. 13

1-7-2-2- سنگ آهک بلورين، آهک ماسه اي، آهک شيلي …………………………………………………………………………… 13

1-7-2-3- مرمر سياه تا خاکستري رنگ …………………………………………………………………………………………………………. 13

1-7-2-4- ميکاشيست ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 13

11-7-2-5 – تناوبي از آمفيبول شيست و مرمر به همراه عدسي هايي از سيليس ………………………………………… 14

1-7-2-6- کرديريت هورنفلس …………………………………………………………………………………………………………………………. 14

1-7-2-7-کرديريت شيست با درون لايه هايي از مرمر و عدسيهائي از آندالوزيت هورنفلس ………………………… 14

1-7-2-8- توده نفوذي جنوب قروه …………………………………………………………………………………………………………………. 14

1-7-2-9- پادگانهاي آبرفتي مرتفع …………………………………………………………………………………………………………………. 15

1-7-2-10- نهشته هاي آبرفتي پست و کم ارتفاع …………………………………………………………………………………………. 15

1-7-2-11- آبرفت هاي عهد حاضر …………………………………………………………………………………………………………………. 15

1-7-3-  زمين شناسي ساختماني ……………………………………………………………………………………………………………………. 15

فصل دوم: مشاهدات صحرايي و مطالعات پتروگرافي

2-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19

2-2- مشاهدات صحرايي …………………………………………………………………………………………………………………………………… 19

2-2-1- شمال روستاي شيروانه – گلالي ………………………………………………………………………………………………………… 19

2-2-2 شمال روستاي تکيه بالا ………………………………………………………………………………………………………………………… 24

2-2-3- جنوب روستاي مجيد­آباد …………………………………………………………………………………………………………………….. 26

2-3- سنگ نگاري ……………………………………………………………………………………………………………. 29

2-3-1- گابروها …………………………………………………………………………………………………………………………………… 29

2-3-2-ديوريت­ها ……………………………………………………………………………………………………………………… 34

فصل سوم: ژئوشيمي

3-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………… 43

3-2- روش­هاي آناليز ژئوشيميايي ……………………………………………………………………………………………………………………. 43

3-3- رده بندي نمونه­ها …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50

3-3-1- نمودار  SiO2 (TAS )در مقابل Middlemost (1985 ) (Na2O + K2O ) ……………………………………….. 50

3-3-2- نمودار R1 –  R2 (De la Roche et al.,1980) …………………………………………………………………………………… 51

3-3-3- نمودار  SiO2 (TAS)در مقابل Cox et al., (1979) (Na2O+K2O) ………………………………………………… 52

3-3-4- طبقه بندي Debon and Le Fort (1983) ………………………………………………………………………………………… 53

3-4-تعيين سري ماگمايي ………………………………………………………………………………………………………………………………… 55

3-4-1- نمودار SiO2  در مقابل Rickwood (1989 ) (Na2O + K2O ) ……………………………………………………….  55

3-4-2- نمودار K2O در برابر SiO2 Peccerillo and Taylor (1976) ………………………………………………………….. 55

3-4-3- نمودار AFM، Irvin and Baragar (1971) ………………………………………………………………………………………. 56

3-5- نمودارهاي تغييرات ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

3-5-1- عناصر اصلي ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 58

3-5-2- عناصر جزئي ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 60

3-6- نمودارهاي عنکبوتي …………………………………………………………………………………………………………………………………. 62

3-6-1- نمودار­هاي عنکبوتي عناصر کمياب خاکي (REE) ……………………………………………………………………………. 63

3-6-2- نمودار هاي عنکبوتي عناصر جزئي ……………………………………………………………………………………………………… 65

فصل چهارم: جايگاه تکتونيکي

4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………. 68

4-2- تعيين محيط تکتونيکي سنگ هاي مورد مطالعه …………………………………………………………………………………… 68

4-2-1- نمودار Zr/Y در برابرTi/Y، Pearce and Gale (1997) ……………………………………………………………………. 68

4-2-2- نمودارTi-Zr-Y،  Pearce and Can (1973)……………………………………………………………………………………….. 69

4-2-3 – نمودار Wood (1980)  ……………………………………………………………………………………………………………………… 71

4-2-4 نمودارTiO2-Y/20-K2O، Biermanns (1996)  …………………………………………………………………………………… 71

فصل پنجم: پتروژنز

5-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. 74

5-2- فرايند­هاي موثر در شکل گيري و تحول ماگماي به وجود آورنده سنگ­هاي گابرو– ديوريتي کوه پريشان ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 74

5-2-1 ذوب بخشي و تبلور تفريقي ………………………………………………………………………………………………………………….. 74

5-3- خاستگاه و درجه ذوب بخشي منشاء ………………………………………………………………………………………………………. 79

فصل ششم: نتيجه­گيري و پيشنهادات

6-1- نتيجه گيري ……………………………………………………………………………………………………………… 85

6-2- پيشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………. 87

پيوست …………………………………………………………………………………………………………………………….. 89

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 92

– مقدمه

در اين فصل به بيان کلياتي درباره توده گابرويي کوه­پريشان حد­فاصل روستاهاي زرينه و تکيه بالا (جنوب قروه، استان کردستان) مي­پردازيم. اين فصل شامل هدف از انجام پژوهش، روش انجام پژوهش،  موقعيت جغرافيايي و راههاي دسترسي، جغرافياي طبيعي و پيشينه مطالعات زمين­شناسي انجام شده در منطقه، خواهد بود.

موضوع مورد مطالعه در اين پايان نامه پتروگرافي و پترولوژي توده گابرويي کوه پريشان (جنوب قروه) استان کردستان مي­باشد.

1-2- هدف از انجام پژوهش

بررسي دقيق سنگ­شناسي و مطالعات پترولوژيکي توده پلوتونيک مافيک منطقه کوه­پريشان حد فاصل روستاي زرينه – روستاي تکيه بالا به منظور دست­يابي به ترکيب سنگ­شناسي و ويژگي­هاي ژئوشيميايي و پتروژنز توده مورد مطالعه مي­باشد.     

1-3-روش انجام پژوهش

براي دستيابي به هدف ياد شده روش کار و ترتيب مراحل انجام آن عبارت است از:

  • مطالعات کتابخانه­اي: بررسي و مطالعه کتاب­ها، مقاله­ها، نشريه­ها، نقشه­هاي زمين­شناسي منطقه، نقشه توپوگرافي و راههاي دسترسي و عکس­هاي ماهواره­اي مرتبط با منطقه مورد پژوهش.
  • مطالعات صحرايي: بازديد و بررسي واحدهاي مرتبط با توده مافيک، تغييرات توده مافيک از نظر رنگ، ساخت، اندازه کاني­ها، گستردگي و پراکندگي آن در منطقه مورد پژوهش و نمونه برداري طي عمليات 10 روزه در ايستگاه­هاي 1- ارتفاعات شمال روستاي گلالي مشرف به روستاي زرينه- شمال روستاي شيروانه 2- ارتفاعات شمال تکيه بالا 3- ارتفاعات جنوب روستاي مجيد انجام گرفت. با توجه به حجم کم توده گابرويي و پراکندگي آن در منطقه و قرار گيري در ارتفاعات و خط الراس، عمل نمونه برداري با دشواري­هاي همراه بود اما نمونه برداري  با دقت و شکيبايي انجام گرفت.
  • بررسي­هاي آزمايشگاهي: شامل انتخاب 50 نمونه­ي سالم با کمترين هوازدگي جهت تهيه مقطع نازک و مطالعات کاني­شناسي و پتروگرافي بر روي اين مقاطع. از 14 نمونه آناليز XRF و ICP در آزمايشگاه سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني انجام شد.
  • ترسيم نمودار­ها با نرم افزار­هاي زمين شناسي و گرافيکي.
  • تجزيه و تحليل داده­ها­ي حاصل، پردازش آنها و ارائه گزارش نهايي.          

 1-4- موقعيت جغرافيايي و راه­هاي دسترسي

    شهر قروه در 75 کيلومتري جنوب شرق سنندج (استان کردستان) در مسير ارتباطي همدان – سنندج  واقع شده است که از شمال به بيجار، از شرق به کبودر­آهنگ و همدان، از جنوب شرقي به اسد­آباد، ازجنوب به سنقر و از غرب به سنندج محدود مي­باشد.

جاده آسفالته همدان – سنندج و همدان – سنقر از راه­هاي دسترسي به منطقه مورد مطالعه مي­باشد. ارتباط روستاها و مناطق شهري از طريق جاده آسفالته و خاکي درجه 2 و 3 مي­باشد. جهت دسترسي به جنوب منطقه مورد مطالعه (روستاهاي شيروانه و تکيه بالا) بهترين مسير، جاده آسفالته  همدان – سنقر و دسترسي به شمال آن (روستاي مجيد آباد) جاده آسفالته همدان – قروه مناسب­تر مي­باشد. در شکل (1- 1) موقعيت جغرافيايي و مسيرهاي دسترسي منطقه مورد مطالعه  نشان داده شده است.

1- 5- جغرافياي طبيعي

شهرستان قروه در منطقه کوهستاني قرار دارد با توپوگرافي خشن، داراي کوههايي بلند نظير دروازه با ارتفاع 3162 متر، بير با ارتفاع 3245 متر و پريشان با ارتفاع  2570 متر و دره­هاي پرشيب مي­باشد. اين منطقه داراي

تعداد صفحه : 124

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --