دانلود پایان نامه ارشد :مطالعه پارامتر های فیزیوگرافی با هدف بررسی فرسایش پذیری حوزه آبریز شیرین آب در محیط GIS و ارائه راهکار های مناسب

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته سنجش از دور 

گرایش :

عنوان :   مطالعه پارامتر های فیزیوگرافی با هدف بررسی فرسایش پذیری حوزه آبریز شیرین آب در محیط GIS و ارائه راهکار های مناسب

 دانشکده علوم 

گروه سنجش از دور و 

پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش از دور 

عنوان:

مطالعه پارامترهائ فیزیوگرافی با هدف بررسی فرسایش پذیری حوزه ابریز شیرین در محیط       و ارائه راهکارهای مناسب 

اساتید راهنما :

دکتر کاظم رنگزن

دکتر فریدون راد منش

استاد مشاور :

مهندس مرادزاده

شهریور ماه 1388

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائیدچون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

1- مقدمه: 13

1-2-  موقعيت و وسعت 13

1-3-1-  جمع آوري اطلاعات 16

1-3-1-1- جمع‌آوري نقشه‌ها و عكسهاي هوايي 16

1-3-2- انجام موارد ذيل با استفاده از نقشه توپوگرافي 1:25000 16

1-3-2-1- تقسيم بندي منطقه مورد مطالعه به واحد هاي هيدرولوژيك و غيرهيدرولوژيك 16

1-3-2-2-  رقومي كردن نقشه‌ها 16

1-3-3-  استخراج اطلاعات خصوصيات فيزيكي منطقه 17

1-3-3-1- مساحت و محيط زير حوزه ها 17

1-3-3-2- تهيه مدل رقومي ارتفاع (DEM)‌… 17

1-3-3-3-  تهيه جدول و نمودار هيپسومتريك توزيع سطح با ارتفاع 17

1-3-3-4- تهيه منحني تراكمي ارتفاع – سطح 17

1-3-3-5- تعيين ارتفاع‌ متوسط وزني‌، ارتفاع ميانه وارتفاع بيشترين فراواني 18

– ارتفاع متوسط وزني 18

– ارتفاع‌ ميانه‌ 18

– ارتفاع‌ متوسط مستقيم‌ 18

– ارتفاع‌ بيشترين فراواني(نماي ارتفاعي) 18

1-3-3-5- تهيه نقشه شيب از (DEM) 19

1-3-3-6- كلاس بندي نقشه شيب 19

1-3-3-7- تعيين مساحت كلاسهاي شيب حوزه و زيرحوزه‌ها 19

1-3-3-8- تهيه نقشه جهت 19

1-3-3-9- تعيين توزيع مساحات كل حوزه نسبت به جهات جغرافيايي 20

1-3-4- برآورد موارد مربوط به شبكه آبراهه و شكل حوزه 20

1-3-4-1- تعيين ترتيب آبراهه‌هاي اصلي و فرعي 20

1-3-4-2- تعيين ضريب دو شاخه شدن 21

1-3-4-3-  برآورد زمان‌ تمركز 21

– رابطه‌ برانزلي‌ ويليامز 21

–  رابطه‌ جياندوتي‌ 22

– رابطه كرپيچ‌ 22

1-3-4-4-  پروفيل‌ طولي‌و شيب‌ آبراهه‌ اصلي‌ 22

1-3-4-5- شيب‌ ناخالص‌ وخالص‌ 22

1-4-4-6-  تراكم شبكه رودخانه ها (Drainage density) 23

1-4-4-7-  شكل آبراهه 23

1-4-4-8-  شكل‌ حوزه‌ 24

1-4-4-9- ضريب‌ فشردگي‌ 24

1-4-4-10- ضريب‌ شكل‌ (Form factor) 25

1-4-4-11- طول‌ و عرض‌ مستطيل‌ معادل‌ حوزه‌  (Equirolent  Regtangular) 25

فصل دوم – استخراج اطلاعات فیزیوگرافی منطقه

 1- موقعيت و وسعت 27

2-2-  انجام موارد ذيل با استفاده از نقشه توپوگرافي 1:25000 27

2-2-1- تقسيم بندي منطقه تالوگ به واحد هاي هيدرولوژيك و غيرهيدرولوژيك 27

جدول2- 1 – راهنماي ترکيب زيرحوزه هاي بالا دست رودخانه شیرین آب 27

شکل 2-1- نقشه موقعيت واحدهاي هيدرولوژيک حوزه تالوگ 28

2-2- 2- رقومي كردن نقشه‌ها 29

2-3-  استخراج اطلاعات خصوصيات فيزيكي منطقه 29

2-3-1-  مساحت و محيط زير حوزه ها 29

2-3-2- تهيه مدل رقومي ارتفاع (DEM)‌… 29

2-3-3- تهيه جدول و نمودار هيپسومتريك توزيع سطح با ارتفاع 30

2-3-4- تهيه منحني تراكمي ارتفاع – سطح 31

2-3-5- تعيين ارتفاع‌ متوسط وزني‌، ارتفاع ميانه وارتفاع بيشترين فراواني 87

2-3-5-1- ارتفاع متوسط وزني 87

2-3-5-2- ارتفاع‌ ميانه‌ 87

2-3-5-3- ارتفاع‌ متوسط مستقيم‌ 87

2-3-5-4- ارتفاع‌ بيشترين فراواني(نماي ارتفاعي) 87

2-3-5 -5- تهيه نقشه شيب از (DEM) 88

2-3-5-6- كلاس بندي نقشه شيب 88

2-3- 5-7- تعيين مساحت كلاسهاي شيب حوزه و زيرحوزه‌ها 89

2-3-5-8- تهيه نقشه جهت 93

2-3-5-9 تعيين توزيع مساحات كل حوزه نسبت به جهات جغرافيايي 93

2-4- برآورد موارد مربوط به شبكه آبراهه و شكل حوزه 95

2-4-1- تعيين ترتيب آبراهه‌هاي اصلي و فرعي 95

2-4-2- تعيين ضريب دو شاخه شدن 95

2-4-3- برآورد زمان‌ تمركز 98

2-4-3-1- رابطه‌ برانزلي‌ ويليامز 98

2-4-3-2-  رابطه‌ جياندوتي‌ 98

2-4-3-3- رابطه كرپيچ‌ 98

2-4-2-  پروفيل‌ طولي‌و شيب‌ آبراهه‌ اصلي‌ 99

2-4-2-1-  شيب خالص و ناخالص 99

2-4 -3- تراكم شبكه رودخانه ها (Drainage density) 113

2-4-4-  شكل آبراهه 114

2-4-5-  شكل‌ حوزه‌ 114

2-4-5-1- ضريب‌ فشردگي‌ 114

2-4-6 – ضريب‌ شكل‌ 114

2-4-7- طول‌ و عرض‌ مستطيل‌ معادل‌ حوزه‌ 115

 فصل سومفرسايش

-مقدمه 118

2- هدف از تهيه طرح 120

3- موقعيت و شرح عمومي منطقه 120

3-1- حوزه آبخيز رودخانه شیرین آب 120

 فصل چهارم  – اصول و مفاهيم مربوط به فرسايش و روش هاي اندازه گيري آن

1- مقدمه 128

2- تعريف فرسايش 129

2-1- مرحله كنش و برداشت 129

2-2- مرحله حمل يا انتقال 130

2-3- مرحله رسوب گذاري يا تجمع مواد 130

3-روش‌هاي اندازه‌گيري فرسايش و رسوب 130

3-1- اندازه‌گيري در مرحله برداشت 130

3-2- اندازه‌گيري در مرحله انتقال 131

3-3- نمونه‌برداري از مواد معلق و تعيين دبي رسوبات معلق 131

3-4-نمونه‌برداري باركف و تعيين مقدار آن 132

3-5-اندازه‌گيري رسوب در محل رسوب‌گذاري 132

4- برآورد فرسايش و رسوب 133

4-1- طبقه‎بندي انواع مدل‌هاي  برآورد فرسايش و رسوب 133

4-1-1- انتخاب مدل 135

4-1-2- معرفي برخي مدل‌هاي برآورد فرسايش و رسوب 136

4-1-2-1-مدل 136

4-1-2-2-مدل 136

4-1-2-3- مدل 137

4-1-2-4-معادله جهاني تلفات خاك 137

4-1-2-5- مدل پسياك 137

4-1-2-6- مدل 138

5- مطالعات فرسايش و رسوب در ايران 137

6- فرايندها و اشكال مختلف فرسايش در حوزه هاي آبخيز 138

6-1- فرسايش ورقه‌‌اي 139

6-2- فرسايش شياري 140

6-3- فرسايش آبراهه‌اي 142

6-4- فرسايش خندقي 143

6-5- فرسايش بدلند يا هزار دره 144

7-6-  فرسايش كناره‌اي 146

 فصل پنجم – جمع بندي و پيشنهادها

5-1- روشهاي مبارزه با فرسايش 149

5-2- عمليات بيولوژيک (مبارزه غير مسيقيم) 150

1- استفاده صحيح از زمين 150

2- مديريت زراعي 151

2-1- استقرار پوشش گياهي مناسب 151

2-1-1- بذر کاري 152

2-1-2- بذر پاشي 152

2-1-3-کپه کاري 153

2-1-4- بوته کاري 153

2-1-5-درختکاري 154

2-2- مالچ پاشي 154

2-3- انجام شخم مناسب 155

6-4-عمليات مکانيکي( مبارزه مستقيم) 155

6-4-1- بانکت بندي 156

6-4-1-1- بانکت شيبدار 156

6-4-1-2-بانکت افقي 157

6-5- شمع کوبي 158

6-6- سدهاي چپري 158

6-7- سدهاي سبک فلزي 159

6-8- سدها ي خشکه چين 160

6-9-جمع بندي و پيشنهادات 164

منابع مورد استفاده 166

فهرست اشکال

شكل1- 1- نقشه موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه در استان خوزستان 14

شكل 1-2- نقشه موقعيت جغرافيايي و راههاي ارتباطي  منطقه مورد مطالعه 15

شکل2-2- مدل رقومي ارتفاع  (DEM) حوزه تالوگ 30

شكل   2-3 – نمودار آلتيمتري زيرحوزه  (T1) 32

شكل 2-4-  منحني هيپسومتري زير حوزه  ( T1) 32

شكل2-5-   نمودار آلتيمتري زيرحوزه  (T2) 33

شكل 2-6-  منحني هيپسومتري زير حوزه  ( T2) 33

شكل  2-7-  نمودار آلتيمتري زيرحوزه  (T3) 35

شكل 2-8 –  منحني هيپسومتري زير حوزه  ( T3) 35

شكل 2-9-  نمودار آلتيمتري زيرحوزه  (T4) 36

شكل 2-10-  منحني هيپسومتري زير حوزه  ( T4) 36

شكل  2-11-  نمودار آلتيمتري زيرحوزه  (T5) 38

شكل 2-12-  منحني هيپسومتري زير حوزه  ( T5) 38

شكل  2-13-  نمودار آلتيمتري زيرحوزه  (T6) 39

شكل 2-14-  منحني هيپسومتري زير حوزه  ( T6) 39

شكل  2-15- نمودار آلتيمتري زيرحوزه  (T7) 40

شكل 2-16-  منحني هيپسومتري زير حوزه  ( T7) 41

شكل  2-17-  نمودار آلتيمتري زيرحوزه  (T8) 42

شكل 2-18-  منحني هيپسومتري زير حوزه  ( T8) 42

شكل 2-19-   نمودار آلتيمتري زيرحوزه  (T9) 44

شكل 2-20-  منحني هيپسومتري زير حوزه  ( T9) 44

شكل 2-21-  نمودار آلتيمتري زيرحوزه  (T10) 45

شكل 2-22-  منحني هيپسومتري زير حوزه  ( T10) 45

شكل 2-23-   نمودار آلتيمتري زيرحوزه  (T11) 47

شكل 2-24-  منحني هيپسومتري زير حوزه  ( T11) 47

شكل 2-25 –  نمودار آلتيمتري زيرحوزه  (T12) 48

شكل 2-26-  منحني هيپسومتري زير حوزه  ( T12) 48

شكل 2-27-  نمودار آلتيمتري زيرحوزه (T13) 50

شكل 2- 28 –  منحني هيپسومتري زير حوزه ( T13) 50

شكل 2-29-  نمودار آلتيمتري زيرحوزه (T14) 51

شكل 2-30-  منحني هيپسومتري زير حوزه ( T14) 51

شكل 2-31-  نمودار آلتيمتري زير حوزه ( T15) 53

شكل 2-32-  منحني هيپسومتري زير حوزه ( T15) 53

شكل 2-33-  نمودار آلتيمتري زير حوزه ( T16) 54

شكل 2-34-  منحني هيپسومتري زير حوزه ( T16) 54

شكل2-35-  نمودار آلتيمتري زير حوزه ( T17) 56

شكل2-37-  نمودار آلتيمتري زير حوزه 57

شكل 2-38-  منحني هيپسومتري زير حوزه ( T18) 57

شكل2-39-  نمودار آلتيمتري زير حوزه ( T19) 59

شكل 2-40-  منحني هيپسومتري زير حوزه ( T19) 59

شكل2-41-  نمودار آلتيمتري زير حوزه 60

شكل 2-42-  منحني هيپسومتري زير حوزه ( T20) 60

شكل2-43-  نمودار آلتيمتري زير حوزه ( T21) 62

شكل 2-44-  منحني هيپسومتري زير حوزه ( T21) 62

شكل2-45-  نمودار آلتيمتري زير حوزه 63

شكل 2-46-  منحني هيپسومتري زير حوزه ( T22) 63

شكل2-47-  نمودار آلتيمتري زير حوزه ( T23) 65

شكل 2-48-  منحني هيپسومتري زير حوزه ( T23) 65

شكل2-49-  نمودار آلتيمتري زير حوزه 66

شكل 2-50-  منحني هيپسومتري زير حوزه ( T24) 66

شكل2-51-  نمودار آلتيمتري زير حوزه ( T25) 68

شكل2-52-  منحني هيپسومتري زير حوزه ( T25) 68

شكل2-53-  نمودار آلتيمتري زير حوزه 69

شكل 2-54-  منحني هيپسومتري زير حوزه ( T26) 69

شكل2-55-  نمودار آلتيمتري زير حوزه ( T27) 71

شكل 2-56-  منحني هيپسومتري زير حوزه ( T27) 71

شكل2-57-  نمودار آلتيمتري زير حوزه 72

شكل 2-58-  منحني هيپسومتري زير حوزه ( T28) 72

شكل2-59-  نمودار آلتيمتري زير حوزه ( T29) 74

شكل 2-60-  منحني هيپسومتري زير حوزه ( T29) 74

شكل2-61-  نمودار آلتيمتري زير حوزه 75

شكل 2-62-  منحني هيپسومتري زير حوزه ( T30) 75

شكل2-63-  نمودار آلتيمتري زير حوزه ( T31) 77

شكل 2-64-  منحني هيپسومتري زير حوزه ( T31) 77

شكل2-65-  نمودار آلتيمتري زير حوزه 78

شكل 2-66-  منحني هيپسومتري زير حوزه ( T32) 78

شكل2-67-  نمودار آلتيمتري زير حوزه ( T33) 80

شكل 2-68-  منحني هيپسومتري زير حوزه ( T33) 80

شكل2-69-  نمودار آلتيمتري زير حوزه 81

شكل 2-70-  منحني هيپسومتري زير حوزه ( T34) 81

شكل2-71-  نمودار آلتيمتري زير حوزه ( T35) 82

شكل 2-72-  منحني هيپسومتري زير حوزه ( T35) 83

شكل2-73-  نمودار آلتيمتري زير حوزه ( T36) 84

شكل 2-74-  منحني هيپسومتري زير حوزه ( T36) 84

شكل2-75-  نمودار آلتيمتري کل حوزه 85

شكل 2-76-  منحني هيپسومتري  کل حوزه ( T) 85

شكل  2-77-  نقشه هيپسومتري  حوزه بالادست رودخانه شیرین آب 86

شكل 2-79-  نقشه شيب حوزه بالادست رودخانه شیرین آب 92

شكل  2-80-  نقشه جهت حوزه بالادست رودخانه شیرین آب 94

شکل 2-81- نقشه شبکه آبراهه هاي حوزه بالادست رودخانه شیرین آب 97

شكل 2-82-  پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه (T1) 100

شكل 2-83-  پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه (T2) 100

شكل 2-84- پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه 100

شكل 2-85- پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه (T4) 101

شكل 2-86-  پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه (T5) 101

شكل 2-87-  پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه 101

شكل 2-88- پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه (T7) 102

شكل 2-89- پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه (T8) 102

شكل 2-90- پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه 102

شكل 2-91- پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه (T10) 103

شكل 2-92- پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه (T11) 103

شكل 2-93-  پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه 103

شكل 2-94-  پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه (T13) 104

شكل 2-95-  پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه (T14) 104

شكل 2-96- پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه 104

شكل 2-97- پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه (T16) 105

شكل 2-98-  پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه (T17) 105

شكل 2-99-  پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه 105

شكل 2-100- پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه (T19) 106

شكل 2-101- پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه (T20) 106

شكل 2-102- پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه 106

شكل 2-103- پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه (T22) 107

شكل 2-104- پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه (T23) 107

شكل 2-105-  پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه 107

شكل 2-106-  پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه (T25) 108

شكل 2-107-  پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه (T26) 108

شكل 2-108- پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه 108

شكل 2-109- پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه (T28) 109

شكل 2-110-  پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه (T29) 109

شكل 2-111-  پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه 109

شكل 2-112- پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه (T31) 110

شكل 2-113- پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه (T32) 110

شكل 2-114- پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه 110

شكل 2-115- پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه (T34) 111

شكل 2-116- پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه (T35) 111

شكل 2-117-  پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه 111

شكل 2-118-  پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص کل حوزه (T) 112

شكل3- 1- وضعيت افزايش جمعيت و كاهش منابع در سه قرن اخير(نقل از هادسون 1982) 118

شکل 3-2- موقعيت منطقه مورد مطالعه در پهنه ايران به همراه زير حوزه هاي آن 123

شکل3-3 نمايي از تركيب رنگ 432 تصوير ماهواره لندست 126

شکل 4-1- فرسايش ورقه اي در روي سازند آغاجاري 140

شکل 4-2- فرسايش شياري روي دامنه 141

شكل 4-3 نمايي از فرسايش آبراهه اي در محدوده مورد مطالعه 142

شکل 4-4-گسترش خندق و فرسايش آبراهه اي در پايين دست اراضي ديم زار 144

شكل 4-5 نماي عکس هوايي و حالت ريز بافت آن در حوزه آبخيز شیرین آب  (زير حوزه هاي 33و32 و 35)……………………………………………………………………………………………………………………………. 145

فهرست جداول

جدول2- 1 – راهنماي ترکيب زيرحوزه هاي بالا دست رودخانه شیرین آب 27

جدول2- 2 – مساحت و محيط  حوزه تالوگ به تفکيک زير حوزه ها 29

جدول 2-3-  توزيع كلاس هاي ارتفاعي زيرحوزه ( ‏T1 ) 31

جدول 2-4-  توزيع كلاس هاي ارتفاعي زيرحوزه ( ‏T2 ) 32

جدول 2-5- توزيع كلاس هاي ارتفاعي زيرحوزه ( ‏T3 ) 34

جدول 2-6-  توزيع كلاس هاي ارتفاعي زيرحوزه ( ‏T4 ) 35

جدول  2-7- توزيع كلاس هاي ارتفاعي زيرحوزه ( ‏T5 ) 37

جدول  2-8- توزيع كلاس هاي ارتفاعي زيرحوزه ( ‏T6 ) 38

جدول 2-9- توزيع كلاس هاي ارتفاعي زيرحوزه ( ‏T7 ) 40

جدول  2-10- توزيع كلاس هاي ارتفاعي زيرحوزه ( ‏T8 ) 41

جدول 2-11-  توزيع كلاس هاي ارتفاعي زيرحوزه ( ‏T9 ) 43

جدول 2-12-  توزيع كلاس هاي ارتفاعي زيرحوزه ( ‏T10 ) 44

جدول  2-13- توزيع كلاس هاي ارتفاعي زيرحوزه ( ‏T11 ) 46

جدول 2-14-  توزيع كلاس هاي ارتفاعي زيرحوزه ( ‏T12 ) 47

جدول  2- 15- توزيع كلاس هاي ارتفاعي زيرحوزه ( ‏T13 ) 49

جدول 2-16-  توزيع كلاس هاي ارتفاعي زيرحوزه ( ‏T14 ) 50

جدول 2-17-  توزيع كلاس هاي ارتفاعي زير حوزه ( T15) 52

جدول 2-18-  توزيع كلاس هاي ارتفاعي زير حوزه ( T16) 53

جدول 2-19-  توزيع كلاس هاي ارتفاعي زير حوزه ( T17) 55

جدول 2-20-  توزيع كلاس هاي ارتفاعي زير حوزه ( T18) 56

جدول 2-21-  توزيع كلاس هاي ارتفاعي زير حوزه ( T19) 58

جدول 2-22-  توزيع كلاس هاي ارتفاعي زير حوزه ( T20) 59

جدول 2-23-  توزيع كلاس هاي ارتفاعي زير حوزه ( T21) 60

جدول 2-24-  توزيع كلاس هاي ارتفاعي زير حوزه ( T22) 62

جدول 2-25-  توزيع كلاس هاي ارتفاعي زير حوزه ( T23) 64

جدول 2-26-  توزيع كلاس هاي ارتفاعي زير حوزه ( T24) 65

جدول 2-27-  توزيع كلاس هاي ارتفاعي زير حوزه ( T25) 67

جدول 2-28-  توزيع كلاس هاي ارتفاعي زير حوزه ( T26) 68

جدول 2-29-  توزيع كلاس هاي ارتفاعي زير حوزه ( T27) 69

جدول 2-30-  توزيع كلاس هاي ارتفاعي زير حوزه ( T28) 71

جدول 2-31-  توزيع كلاس هاي ارتفاعي زير حوزه ( T29) 73

جدول 2-32-  توزيع كلاس هاي ارتفاعي زير حوزه ( T30) 74

جدول 2-33-  توزيع كلاس هاي ارتفاعي زير حوزه ( T31) 76

جدول 2-34-  توزيع كلاس هاي ارتفاعي زير حوزه ( T32) 77

جدول 2-35-  توزيع كلاس هاي ارتفاعي زير حوزه ( T33) 79

جدول 2-36-  توزيع كلاس هاي ارتفاعي زير حوزه ( T34) 80

جدول 2-37-  توزيع كلاس هاي ارتفاعي زير حوزه ( T35) 82

جدول 2-38-  توزيع كلاس هاي ارتفاعي زير حوزه ( T36) 83

جدول 2-39-  توزيع كلاس هاي ارتفاعي کل حوزه ( T) 84

جدول2-40-  مشخصات توپوگرافي حوزه بالادست رودخانه شیرین آب به تفكيك زير حوزه ها 87

جدول (2-41) توزيع كلاس هاي شيب حوزه بالادست رودخانه شیرین آب به تفكيك زيرحوزه ها 89

جدول 2-42-  شيب متوسط وزني حوزه بالادست رودخانه شیرین آب  به تفكيك زير حوزه ها 91

جدول 2-43-  توزيع طبقات جهات جغرافيايي حوزه بالادست رودخانه شیرین آب 93

جدول 2-44 – خصوصيات مربوط به رتبه‌بندي  آبراهه هاي حوزه بالادست رودخانه شیرین آب به تفكيك زير حوزه ها 95

جدول 2-45- زمان تمركز حوزه بالادست رودخانه شیرین آب به تفکيک زير حوزه ها 99

جدول 2-46 –  شيب خالص و ناخالص  حوزه بالادست رودخانه شیرین آب  به تفکيک زير حوزه ها 112

جدول 2-47-  مقادير تراكم زهكشي  حوزه بالادست رودخانه شیرین آب به تفكيك زير حوزه ها 113

جدول 2-48 –  مقادير ضريب فشردگي حوزه بالادست رودخانه شیرین آب به تفكيك زير حوزه ها 114

جدول 2-49-  مقادير ضريب شكل  حوزه بالادست رودخانه شیرین آب به تفكيك زير حوزه ها 115

جدول 2-50-  مقادير طول و عرض مستطيل معادل  حوزه شیرین آب به تفكيك زير حوزه ها 116

جدول 3-1 مشخصات فيزيوگرافي و اقليمي زير حوزهاي حوزه آبخيز شیرین آب 122

جدول شماره3- 2-  كاربري اراضي در حال حاضر در حوزه آبخيز 125

جدول شماره3-3- وسعت و نسبت مساحت هر تيپ نسبت به تيپهاي گياهي و كل عرصه 125

جدول 4-1- نام و مشخصات تعدادي از مدل هاي موجود مورد استفاده در برآورد فرسايش و رسوب 139

جدول4-2- مساحت و نوع رخساره هاي فر سايشي در حو زهاي آبخيز شیرین آب 147

 1- مقدمه:

    فيزيوگرافي در حقيقت مطالعه خصوصيات فيزيكي و وضعيت مورفولوژي آبخيز يك حوزه است كه اثر تعيين كننده‌اي بر خصوصيات هيدرولوژي و رژيم آبي آن دارد. آگاهي به خصوصيات فيزيوگرافي يك حوزه با داشتن اطلاعاتي از شرايط آب و هوايي منطقه مي‌تواند تصوير نسبتاً دقيقي از كاركرد كمي و كيفي سيستم هيدرولوژيک آن حوزه بدست دهد.خصوصيات فيزيوگرافي حوزه‌ها نه فقط بطور مستقيم بر رژيم هيدرولوژيك آنها و از جمله ميزان توليدآبي سالانه، حجم سيلابها، شدت فرسايش خاك و ميزان رسوب توليدي اثر مي‌گذارد بلكه بطور غير مستقيم و نيز با اثر بر آب و هوا و وضعيت اكولوژي و پوشش گياهي به ميزان زيادي رژيم آبي حوزه آبخيز را تحت تأثير خود قرار مي‌دهد.پاره‌اي از خصوصيات فيزيوگرافي از جمله ارتفاع، شيب و جهت شيب مي‌توانند بسياري از عوامل آب و هوايي نظير درجه حرارت و تغييرات آن، نوع و ميزان ريزش جوي سالانه، ميزان تبخير و تعرق را تشديد و يا تعديل كنند و بطور كلي موجب پيدايش انواع مختلف آب و هواي موضعي و يا حتي منطقه‌اي شوند از اينرو لازم است كه در مطالعات سدسازي يك حوزه فبل از هر چيز خصوصيات فيزيوگرافي آن، مورد مطالعه قرار گيرد.

اين مطالعه به منظور شناسايي خصوصيات فيزيكي مناطق رودخانه شیرین آب و بالا دست آن را جهت مطالعات كنترل سيلاب و با استفاده از قابليتهاي  سيستم اطلاعات جغرافيايي به انجام رسيده است.

 1-2-  موقعيت و وسعت

كيلومتري شمال شرق شهرستان  دزفول، در محدوده جغرافيايي
² 27 ¢ 24° 32   تا ² 43 ¢ 39° 32 درجه عرض شمالي  و ² 22 ¢ 36° 48 تا ² 35 ¢ 55° 48  درجه طول شرقي واقع گرديده است. از شمال به حوزه آبريز سد دز از جنوب به دشت گتوند از شرق به حوزه آبريزرودخانه شور و از غرب  به حوزه آبريز رود گلال تابيران محدود مي‌گردد. مساحت كل منطقه 01/380 كيلومتر مربع مي باشد.شکل شماره (1-1) موقعيت منطقه را نسبت به  استان خوزستان و شکل شماره     (2-2) راههاي دسترسي به منطقه را نشان مي دهند.

تعداد صفحه :186

قیمت : 17300 تومان

 

 

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --