دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه لرزه خيزي و تحليل خطر لرزه‌اي (محاسبه PGA) در شهرك صنعتي شهركرد

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

گرایش : زلزله

عنوان : مطالعه لرزه خيزي و تحليل خطر لرزه‌اي (محاسبه PGA) در شهرك صنعتي شهركرد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرکرد

پايان نامه  كارشناسي ارشد رشته مهندسي عمران

گرایش زلزله

عنوان :

مطالعه لرزه خيزي و تحليل خطر لرزه‌اي (محاسبه PGA) در شهرك صنعتي شهركرد

استاد راهنما :

دكتر علي حيدري

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چكيده. 1

مقدمه. 2

نحوه اجراي مطالعه. 4

فصل اول « معرفي استان و شهرك صنعتي شهركرد »

1-1- معرفي استان.. 6

1-1-1- موقعیت جغرافیایی استان چهارمحال و بختياري.. 6

1-1-1-1- ارتفاعات استان.. 8

1-1-1-2- منابع آب.. 8

1-1-1-3- ساختار جمعیتی.. 9

1-1-1-4- وضعیت اقتصادی.. 11

1-1-1-5- درآمد و هزینه. 11

1-1-2- وضعیت صنعتی استان.. 12

1-2- معرفی شهرک صنعتی شهرکرد. 13

1-2-1- شهرک صنعتی شهرکرد. 13

1-2-2- بررسی واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شهركرد. 14

1-2-3- برآورد کمی وکیفی فاضلاب صنایع.. 16

1-2-3-1- فاضلاب بهداشتی.. 16

1-2-3-2- میزان فاضلاب بهداشتی.. 17

1-2-3-3- مشخصات فاضلاب بهداشتی.. 18

1-2-3-2- فاضلاب صنعتی.. 18

1-2-4- جمعیت مستقر در شهرک صنعتی.. 19

1-2-5- موقعيت اقليمي وجغرافيايي محل استقرار شهرك صنعتي شهرکرد. 19

1-3- زمین شناسی عمومی.. 21

1-3-1- زمین شناسی استان چهارمحال وبختیاری.. 21

1-3-2- زمین شناسی منطقه. 30

فصل دوم « لرزه خيزي و لرزه زمين ساخت گستره شهرك صنعتي شهركرد »

2-1- پیشگفتار. 34

2-2- امواج زلزله. 38

2-2-1- ضريب ارتجاعي G مدول.. 39

2-3- انواع امواج زلزله. 40

2-3-1- امواج درونی یا پیکری.. 40

2-3-1-1- امواج طولی(P) 40

2-3-1-2- امواج برشی(S) 41

2-3-2- امواج سطحی.. 42

2-3-2-1- موج لاو (love) 42

2-3-2-2- موج رایلی( LR) 43

2-4- تعيين كانون زلزله. 43

2-5- شدت زلزله. 45

2-6- خطوط هم لرز. 46

2-7- بزرگي زلزله. 48

2-8- انرژي آزاد شده. 50

2-9- رابطه شدت و بزرگي.. 50

2-10- تعریف گسل.. 51

2-11- مشخصات گسل.. 52

2-11-1- راستای گسل.. 52

2-11-2- شیب گسل.. 52

2-11-3- انواع گسل.. 53

2-11-3-1- گسلهای امتداد لغز. 54

2-11-3-2- گسلهای شیب لغز. 54

2-12- برآورد خطر زمين لرزه. 56

2-13- برآورد خطر زمين لرزه به روش تجربي – آماري.. 56

2-14- برآورد خطر زمين لرزه به روش قطعي.. 57

2-15- چشمه‌هاي بالقوه زمين لرزه. 58

2-16- تخمين بيشينه زمين لرزه. 59

2-17- رابطه تضعيف جنبش زمين.. 61

2-18- برآورد خطر زمين لرزه به روش احتمالاتي.. 62

2-19- زمین ریخت و زمین ساخت استان چهارمحال و بختیاری.. 64

1-2-19- زمين ساخت… 65

2-21- واحد ساختاري زاگرس… 67

2-22- عناصر ساختاری : گسل‌های منطقه مورد مطالعه. 73

2-22-1- گسل دنا 73

1-22-2- ابرگسل زاگرس… 77

2-22-3- گسل رانده سولقان.. 78

2-22-4- گسل ناغان.. 79

2-22-5- گسل چادگان.. 80

2-22-6- گسل جونقان.. 81

2-22-7- گسل کوه سوخته. 81

2-22-8- گسل کوه حمزه علی.. 81

2-22-9- گسل کوه شاپور. 81

2-22-10- گسل گندمان.. 82

2-22-11- گسل شیر مرد. 82

2-22-12- گسل امتداد لغز ده منصوری.. 83

2-22-13- گسل بیژگرد. 83

2-22-14- گسل امتداد لغز دار مه. 84

2-22-15- گسل امتداد لغز گرد بیشه. 85

2-22-16- گسل وستگان.. 85

2-22-17- گسل سیاه سرد. 86

2-22-18- راندگی گره. 86

2-22-19- راندگی بازفت… 87

2-22-20- گسل اردل.. 89

2-22-21- سیستم گسل‌های هفت چشمه –گندم کار. 90

2-22-22- گسل زرد کوه. 91

2-22-23- راندگی کرمان.. 92

2-22-24- راندگی مسن.. 92

2-22-25- گسل محمد آباد. 93

2-22-26- گسل کوهرنگ… 94

2-22-27- گسل چرو. 95

2-22-28- گسل سکوته. 96

2-22-29- گسل کردان.. 96

2-22-30- گسل چغاخور. 97

2-22-31- گسل ونک… 98

2-22-32- راندگی قلعه قدم. 98

2-22-33- گسل رخ جنوبی.. 98

2-2-34- گسل دوپلان.. 99

2-22-35- گسل رخ شمالی.. 100

2-22-36- گسل سودجان –هفشجان.. 101

2-22-37- گسل گازولك… 102

2-23- بررسی فعالیت تکتونیکی گسلهای منطقه. 104

2-24- نتیجه گیری.. 106

2-25- لرزه خیزی استان چهارمحال و بختیاری.. 107

2-25-1- زمین لرزه‌های تاریخی.. 110

2-25-2- بررسی و ارزیابی زمین لرزه‌های تاریخی.. 114

2-25-1- زمین لرزه‌های سده بیستم.. 115

2-26- گسل‌های لرزه زا 120

2-26-1- بزرگای پیشینه گسلهای فعال در گستره مورد مطالعه. 121

2-26-2- پهنای گسیختگی زیر سطحی.. 123

2-27- تابع بیشینه بزرگای زمین لرزه و طول گسیختگی گسل.. 124

2-27-1- رابطه بزرگای Ms وmb. 126

2-27-2- رابطه بزرگاي Ml , Ms. 128

2-28- برآورد بیشینه بزرگای منتسب به گسلهای موجود در گستره طرح.. 128

2-29- تخمینی از ژرفای کانونی زمین لرزه‌ها 130

2-30- برآورد پارامترهاي لرزه خيزي در گستره مورد مطالعه. 133

2-31- حذف پيشلرزه‌ها و پس لرزه‌ها از فهرست زمين لرزه ها 134

2-32- حذف پيش لرزه‌ها و پس لرزه‌ها به روش دستي.. 135

2-33- حذف پيش لرزه‌ها و پس لرزه‌ها به روش پنجره‌هاي زماني و مكاني.. 135

2-34- برآورد پارامترهاي لرزه خيزي بر اساس رابطه گوتنبرگ- ريشتر. 136

2-34-1- تابع توزیع گوتنبرگ – ریشتر. 136

2-35- برآورد دورة بازگشت زمينلرزه‌هاي منطقه. 139

2-35-1- روش گوتنبرگ- ريشتر. 141

2-35-2- برآورد دورة بازگشت زمينلرزه به روش برازش مقادير نهايي.. 143

2-36- تخمین بیشینه بزرگای زمین لرزه. 144

2-37- برآورد دورة بازگشت زمين لرزه براساس روش تخمين بيشينه محتمل.. 147

2-38- ویژگیهای لرزه خیزی گستره طرح.. 148

2-39- تکمیل ژرفای کانونی زمین لرزه ها 149

فصل سوم « روابط كاهندگي و پارامترهاي جنبش نيرومند زمين »

3-1- مقدمه. 151

3-2-2- برآورد پارامترهاي جنبشي نيرومند زمين.. 151

3-2-1- روابط كاهندگي.. 152

3-2-2- پارامترهاي موثردركاهندگي.. 153

3-2-3- گسترش هندسي وجذب.. 154

3-2-4- انواع روابط كاهندگي.. 155

3-2-5- انتخاب رابطه كاهندگي.. 156

3-2-6- روابط كاهندگي تجربي.. 157

3-3- نوع خاک ساختگاه. 165

3-3-1- تاثیر شرایط خاک محلی در تحلیل خطر زمین لرزه ای.. 165

فصل چهارم « تحليل خطر زلزله به روش قطعي »

4-1- مقدمه. 168

4-2- تحليل قطعي خطر زلزله (‌deterministic seismic hazard analysis) 168

4-3- روش قطعي در ارزيابي خطر زمين لرزه در شهرك صنعتي شهركرد. 170

4-4- شناسايي و تعيين سرچشمه‌هاي لرزه زا 171

4-5- برآورد توان لرزه زايي گسل‌هاي بنيادي در گسترة ساختگاه. 171

فصل پنجم « تحليل خطر احتمالي مولفه افقي زلزله »

5-1- مقدمه. 176

5-2- رابطه کاهندگي.. 177

الف – خصوصيات چشمه، بزرگا، نوع گسلش و فاصله از چشمه لرزه زا 177

5-2-1- انتخاب رابطه کاهندگي.. 178

5-3- طيفهاي طرح بر اساس زلزله مبناي طرح و بزرگترين زلزله احتمالي.. 180

5-4- طیف طراحی زمین لرزه ای.. 181

5-5- طيف طرح استاندارد. 183

5-7- منحني‌هاي خطر زلزله اي.. 183

5-8- نقشه‌هاي خطر زلزله اي.. 184

5-9- طيف خطر يكسان.. 189

5-10- نتيجه گيري وارائه پيشنهادات.. 190

5-11- نتايج و پيشنهادها اين مطالعه. 191

منابع.. 192

 

فهرست جداول

جدول 1-1- اطلاعات جمعیتی  و وسعت استان چهارمحال  و بختیاری طی سالهای 85-1335. 7

جدول1-2- جمعیت بر اساس سن.. 10

جدول 1-3- خانوار و جمعیت شهرستان بر اساس ساکن و غیر ساکن.. 10

جدول 1-4- متوسط هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری و روستایی استان.. 11

جدول 1-5- اطلاعات مربوط به شهرک‌های صنعتی استان چهارمحال بختیاري.. 12

جدول 1-6- مشخصات مساحتی شهرک صنعتی شهرکرد. 14

جدول 1-7- متوسط مصرف سرانه خانگی (بدون فضای سبز) در حدود سال 1395 (لیتر به ازاء هرنفر درشبانه روز  17

جدول 1-8- مشخصات عمومی فاضلاب بهداشتی شهرک صنعتی شهرکرد. 18

جدول 1-9- میزان جمعیت برحسب تفکیک نوع صنایع.. 19

جدول 1-10– خلاصه تعیین اقلیم شهرکرد با روشهای مختلف… 20

جدول 2-1- روابط تجربي بين بزرگي وزمين لرزه وطول گسيختگي براي انواع مختلف گسلها 61

جدول 2-2- روابط تضعيف شتاب جنبش زمين.. 62

جدول 2-3- مشخصات گسل‌های استان چهارمحال و بختیایری.. 102

جدول 2-4- نام و میزان فعالیت لرزه‌ای گسلهای استان چهارمحال و بختیاری.. 105

جدول 2-5- زمین لرزه‌های تاریخی منطقه چهارمحال و بختیاری.. 114

جدول 2-6- بزرگای بیشینه محاسبه شده براساس روابط تجربی بزرگا –طول برای گسلهای اصلی منطقه  123

جدول 2-7- محاسبه پهنای گسیختگی برای گسلهای منطقه چهارمحال و بختیاری.. 124

جدول 2-8- ارتباط بین بزرگا و طول گسیختگی گسل مسبب… 125

جدول 3-1- ضرايب رابطة كاهندگي امبرسيز. 161

جدول 3-2- ضرايب رابطة كاهندگي.. 162

جدول 3-3- ضرايب كاهندگي بيشينه شتاب به كار رفته در رابطه زارع. 164

جدول 4-1- روابط بين طول گسيختگي سطحي و بزرگاي زمين‌لرزه براي انواع مختلف گسل ها 174

 

فهرست شکل‌ها

شکل 1-2- محل زون سنندج_سیرجان در بین زون‌های دیگر. 25

شکل 1-3- زمين شناسي حوضه آبريز شهرکرد. 32

شکل 2-1- کانون و مرکز زلزله. 39

شكل 2-2- امواج درونی زلزله شامل امواج تراکمی(P) و امواج برشی(S) 41

شكل 2-3- موج لاو و نحوه انتشار ذرات ماده در این موج.. 42

شكل 2-4- امواج سطحی زلزله و تقسیم بندی آن به موج لاو و رایلی.. 43

شکل 2-5 ثبت امواج طولی وعرضی در لرزه نگاشت… 44

شکل 2-6- خطوط هم ارز. 47

شكل 2-7 رابطه بزرگي وشدت زلزله. 51

شكل 2-8- نمایش خط راستا و شیب و نیز جهت شیب… 53

شكل 2-9- نمایش خط راستا و شیب و نیز جهت شیب… 53

شكل 2-10- گسل امتداد لغز راستگرد. 54

شكل 2-11- فرا دیواره و فرو دیواره در گسل معکوس… 55

شكل 2-12 کلیه حالات متصور برای انواع گسل.. 55

شکل 2-13- جایگاه جغرافیایی استان چهارمحال و بختیاری در کشور. 64

شکل 2-14- موقعیت واحدهای زمین ساختی –رسوبی استان چهارمحال و بختیاری شامل سنندج –سیرجان، زاگرس چین خورده و زاگرس مرتفع. 65

شكل2-15-جايگاه تكتونيكي ايران دربين پليتهاي عربي(درجنوب-جنوب غرب)اوراسيا(درشمال) هند(درجنوب شرق)وتركيه(درشمال غرب) 66

شكل 2-16- جايگاه تكونيكي ايران دربين پليتهاي عربي – واسياودربخشي ازكمربندلرزه خيزآلپ – هيماليا 67

شکل 2-17- واحدهاي زمين ساختي زاگرس وسنندج – سيرجان دردوسوي راندگي اصلي زاگرس… 68

شکل 2-18- واحدهاي ساختاري زاگرس وسنندج –  سيرجان دردوسوي راندگي اصلي زاگرس… 68

شکل 2-19- سيماهاي ساختاري بزرگ زاگرس وحل مكانيسم كانوني زلزله‌هاي زخ داده درامتدادآنها 70

شکل 2-20- تصویر ماهواره‌ای خطواره دنا در شرق دشت آلونی.. 75

شکل 2-21- تصویر ماهواره‌ای از گسل اصلی زاگرس… 78

شکل 2-22- راندگی ناغان در  دو کيلومتری شمال ناغان(ديد به سمت شرق) 79

شکل 2-24- گسل گندمان مرز کوه و دشت در شمال روستای گندمان (ديد به سمت جنوب غرب) 82

شکل 2-25- گسل بيژگرد در پنچ  کيلومتری شمال بيژگرد. 84

شکل 2-26- گسل امتداد لغز دار مه. 85

شکل 2-27- راندگی گره. 87

شکل 2-28- راندگی بازفت… 88

شکل 2-29- گسل اردل.. 90

شکل 2-30- گسل زرد کوه. 91

شکل 2-31- گسل محمد آباد در نزديک روستای ديمه، 15 کيلومتری شمال کوهرنگ… 93

شکل 2-32- گسل کوهرنگ در مرز کوه و دشت… 95

شکل 2-33- گسل کردان در نزديک تونل باجگيران 15 کيلومتری  شرق ناغان(ديد به سمت جنوب شرق) 97

شکل 2-34- محل عبور گسل رخ جنوبی.. 99

شکل 2-35- گسل رخ شمالی در آهکهای کرتاسه در گردنه رخ (ديد به سمت شمال غرب) 101

شکل 2-36- وضعیت پهنه بندی لرزه‌ای استان در نقشه پهنه بندی لرزه ایران.. 109

شکل 2-38- پهنه هم شدت لرزه‌ای زمین لرزه 1977میلادی ناغان.. 119

شکل 2-39-گسل‌های بزرگ فعال و لرزه‌ای ایران و جایگاه منطقه چهارمحال و بختیاری. 121

شكل 2-40- هیستوگرام فراوانی بزرگای زمین لرزه‌های رویداد گستره طرح.. 132

شكل 2-41- بزرگای زمین لرزه‌ها نسبت به سال وقوع در گستره طرح.. 132

شكل 2-42- هیستوگرام فراوانی عمق کانونی زمین لرزه‌ها در گستره طرح.. 133

شكل 2-43- پراکندگی عمق کانونی و بزرگای زمین لرزه‌ها در گستره طرح.. 133

شكل 2-44- نمودار برآورد پارامترهای لرزه خیزی با اطلاعات دستگاهی به روش گوتنبرگ – ریشتر در گستره شهرك صنعتي شهركرد. 138

شكل 2-45- نمودار برآورد پارامترهای لرزه خیزی به روش گوتنبرگ – ریشتر برای دوره زمانی 1152. 139

شكل 2-46- نمودار برآورد دورة بازگشت زمين لرزه‌ها با اطلاعات دستگاهی  به روش گوتنبرگ- ريشتردرگسترة ساختگاه. 142

شكل 2-47- نمودار دوره بازگشت بزرگای سطحی زمین لرزه‌ها در گستره شعاعی 200 کیلومتر ی شهرك صنعتي شهركرد با استفاده از روش کیکو و تابع توزیع دوکرانه‌ای گوتنبرگ- ریشتر. 148

شکل 5-1- درخت منطق.. 180

شكل 5-1- نقشه شتاب روی سنگ بستر (PGA)با 50% احتمال رویداد در50 سال برای شهرك صنعتي شهركرد  185

شكل 5-2- نقشه شتاب روی سنگ بستر (PGA)با 2% احتمال رویداد در50 سال برای شهرك صنعتي شهركرد  186

شكل 5-3- نقشه شتاب روی سنگ بستر (PGA)با 10% احتمال رویداد در50 سال برای شهرك صنعتي شهركرد  187

شكل 5-4- نقشه شتاب روی سنگ بستر (PGA) با 20% احتمال رویداد در50 سال برای شهرك صنعتي شهركرد  188

 

فهرست نمودار

نمودار 1-1- ميزان مصارف مختل فازچاهها دركشور. 8

نمودار 1-2- هرم سنی جمعیت استان.. 10

نمودار1-3- متوسط هزینه سالانه خانوار شهری و روستایی در سال90. 11

چكيده
شهرك صنعتي شهركرد واقع در فاصله 3 كيلومتري شهر شهركرد مركز استان چهارمحال و بختياري مي‌باشد. كه با وسعت 475 هكتاري، وسيع‌ترين و در حال حاضر با استقرار 255 واحد صنعتي در حال بهره برداري و همچنين اشتغال بالغ بر 5400 نفر يكي از بزرگترين و مهم‌ترين شهرك‌هاي صنعتي استان مي‌باشد. دراين مطالعه مجموعه‌اي از داده‌هاي لرزه خيزي تاريخي و دستگاهي با پوشش زماني از قرن نهم ميلادي تابه حال بكارگرفته شده و منابع لرزه زا تا شعاع 200 كيلومتري شهرك صنعتي شهركرد مدل شده اند. براي برآورد پارامترهاي لرزه خيزي باتوجه به كمبود داده‌هاي مناسب لرزه خيزي ودقت كم اطلاعات موجود و نيزعدم قطعيت در بزرگ در زمان‌هاي مختلف از روش (2000)kijko  استفاده شده است. بررسي زمينلرزه‌هاي رويداده درگستره طرح،  نشان دهنده سطح بالاي لرزه‌خيزي مي‌باشد و در دوره‌هاي تاريخي و قرن بيستم رخداد زمين لرزه‌هايي با بزرگاي پيرامون 6 و حتي بيشتر امري عادي جلوه مي‌كند. وجود گسلهاي بزرگ و اصلي و در عين حال فعال در گسترۀ طرح نيز حاكي از فعاليت لرزه‌اي منطقه مي‌باشد. ارزيابي احتمالي خطر زلزله نيز براي شبكه‌ي 7*8 شامل كل شهرك صنعتي شهركرد و با انتخاب روابط كاهندگي مناسب و استفاده از نرم افزار seisrisk III  براي چهار سطح خطر مختلف انجام شده و نتايج اين ارزيابي به وسيله نقشه ماكزيمم شتاب حركتي زمين(PGA) تهيه گرديده است.

مقدمه
هدف از انجام اين پايان نامه، بررسي وانجام مطالعات لرزه خيزي ولرزه زمينساخت گستره محدوده شهرك صنعتي شهركرد بوده است.

نتايج حاصل ازاين مطالعه شامل شناسايي و معرفي مهمترين چشمه‌هاي لرزه زا، بررسي بيشينه لرزه خيزي وارائه بيشينه مقادير پارامترهاي جنبش نيرومند زمين درساختگاه شهرك صنعتي شهركرد در مقابل خطر زمينلرزه مي‌باشد.

با توجه به اينكه توليد و انتشار امواج ناشي از بروز زمين لرزه از شرايط بسيار پيچيده و غير قابل پيش بيني برخوردار هستند، تعيين دقيق خصوصيات نيروهاي ديناميكي امواج ميسر نمي‌باشد. بنابراين اجراي صحيح تحليل خطر زلزله مي‌توان سطوح مطمئن طراحي در برابر زمين لرزه را تعيين نمايد.

از لحاظ تقسيمات لرزه زمين ساختي بخش عمده‌اي از گستره مورد مطالعه طرح (شعاع 200 كيلومتري پيرامون (شهرك صنعتي شهركرد) طبق تقسيم بندي زمين ساختي ايرانت كه توسط كميته ملي سدهاي بزرگ ايران(IRCOLD, 1375) صورت گرفته، محدوده زيادي از آن در واحد زمين ساختي زاگرس قرارگرفته است.

براي برآورد پارامترهاي لرزه خيزي از روش گوتنبرگ – ريشتر و همچنين روش برازش مقادير نهايي استفاده شده است. ولي با توجه به كمبودهاي داده‌هاي مناسب لرزه خيزي و دقت كم اطلاعات موجود و نيز عدم قطعيت در بزرگا در زمانه‌اي مختلف از روش KIJKO(2000) استفاده شده است. بررسي زمين لرزه‌هاي رويداده درگستره طرح نشان دهنده سطح بالاي لرزه خيزي مي‌باشد و در دوره‌هاي تاريخي و قرن بيستم رخداد زمين لرزه‌هايي با بزرگاي پيرامون 6 و حتي بيشتر امري عادي جلوه مي‌كند. وجود گسلهاي بزرگ و اصلي و در عين حال فعال در گستره طرح نيز حاكي از فعاليت لرزه‌ي منطقه مي‌باشد.

مهمترين پارامتر مورد نظر جنبش نيرومند زمين كه در اين مرحله از مطالعات مورد استفاده قرار مي‌گيرد. بيشينه مقادير شتاب طيف پاسخ مي‌باشد. تحليل خطر زلزله به روشهاي احتمالي وتعيني و براساس چشمه‌هاي خطي لرزه انجام گرديد.

جهت تعيين بيشينه شتاب روي سنگ بستر(PGA) از پنج رابطه كاهندگي مختلف زير:

1-امبرسيز Ambraseys &simpson

2-قدرتي وهمكاران(2007) Ghodrati  et  al

3-كمپل Campbell(1997)

4-سارما و همکاران Sarma(1996)

5-زارع وهمكاران Zare et  al  (1999)

استفاده شده است.

اين پنج رابطه با استفاده از روش درخت منطقي (Logic Tree) و به ترتيب باوزن‌هاي 2/0، 3/0، 15/0 ، 15/0، 20/0با هم تركيب شدند. و نتيجه نهايي حاصل شد. تحليل احتمالي خطر زلزله براي يك شبه نقاط 7*8 در روي محدوده مورد مطالعه نشان داده شده است.

تعداد صفحه : 222

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --