دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه حذف 2-پیکولین توسط کامپوزیت مس پلی اکریل آمید

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته شیمی 

گرایش : کاربردی

عنوان : مطالعه حذف 2-پیکولین توسط کامپوزیت مس پلی اکریل آمید

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

دانشکده علوم پایه، دانشکده شیمی

پایان نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد «M.Sc»

گرایش: کاربردی

عنوان:

مطالعه حذف 2-پیکولین توسط کامپوزیت مس پلی اکریل آمید

 استاد راهنما:

دکتر سعیده ‌هاشمیان

 استاد مشاور:

دکتر محمد حسین مسلمین

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان             صفحه

چكيده 1

فصل اول: مقدمه. 2

1-1- هتروسیکل‌ها 3

1-2-طبقه‌بندی ترکیبات هتروسیکل.. 3

1-2-1- هتروسیکل‌های غیر آروماتیک‌…. 3

1-2-2- هتروسیکل‌های آروماتیک…. 3

1-3- کاربردهای هتروسیکل.. 4

1-4- ترکیبات هتروسیکل مشتق شده از بنزن. 4

1-5-پیریدین.. 4

1-5-  2-پیکولین.. 6

1-5-1-روش‌های تهیه 2-پیکولین.. 6

1-5-2- کاربردهای 2- پیکولین.. 6

1-5-3- تاثیر 2-پیکولین بر سلامتی انسان. 6

1-5-4-  تاثیر2-پیکولین بر محیط زیست… 7

1-6-منعقدکننده ها 7

1-7-پلي الكتروليت… 7

1-7-1-پلي الكتروليت بدون بار. 8

1-7-2-پلي الكتروليت آنيوني.. 8

1-7-3-پلي الكتروليت كاتيوني.. 8

1-8-كاربرد. 8

1-9-مكانيسم منعقد سازي.. 9

1-10-انتخاب نوع پلي الكتروليت مناسب… 9

1-11- پلی اکریل آمید. 9

1-12- ﺟﺬب ﺳﻄﺤﯽ.. 10

1-12-1-ﺗﻌﻮﯾﺾ ﯾﻮﻧﯽ.. 11

1-12-2-ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ.. 11

1-12-3-ﺟﺬب ﺳﻄﺤﯽ.. 11

    1-12-4-اﺳﺎس ﭘﺪﯾﺪه ﺟﺬب ﺳﻄﺤﯽ.. 12

1-13-انواع جذب سطحی.. 13

1-13-1-جذب فیزیکی یا جذب واندروالس…. 13

1-13-2-جذب شیمیایی یا جذب سطحی فعال شده 13

1-14- ﺗﻌﺎدل ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎي ﻫﻤﺪﻣﺎي ﺟﺬب… 14

1-15- اﻧﻮاع ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎي ﻫﻤﺪﻣﺎ 14

1-16-ﻣﺪل ﻫﺎي اﯾﺰوﺗﺮم  15

1-17-مهمترین ایزوترم جذب سطحی.. 16

    1-18- سینتیک جذب… 16

1-19-بهینه کردن پارامترهای موثر در سرعت واکنش…. 17

1-19-1- دما 17

1-19-2- سرعت هم زدن. 17

1-19-3- زمان تماس…. 17

فصل دوم: پیشینه تحقیق.. 18

2-1- مقدمه. 19

2-2- مروری بر مطالعات گذشته. 19

فصل سوم: بخش تجربی.. 21

3-1- روش آزمایش…. 22

3-2- مواد مورد استفاده 22

3-3- وسایل و دستگاه‌های مورد نیاز 22

3-4- تهیه محلول. 23

3-4-پیکولین.. 23

3-5- روش تهیه جاذب CuTiO3.. 24

            3 -6- روش تهیه كامپوزيت… 24

3-7-اندازه گیری درصد جذب 24

فصل چهارم : نتایج و بحث… 25

     4-1- بررسی ساختار مدل آلوده کننده و جاذب‌ها 26

4-1-1- طیف IR.. 26

4-1-1-1- طیف IR  2-پیکولین.. 26

4-1-1-2- طیف  FTIR    CuTiO3.. 27

4-1-1-3- طیف  FTIR پلیمر. 27

4-1-1-4- طیف  FTIRکامپوزیت سنتز شده 28

4-1-2- تصویر میکروسکوپی (SEM)………..31

4-1-3-طیف EDX ترکیبات………….34

4-1-4- الگوی XRD  ترکیبات…….35

4-2- بهینه سازی پارامترهای مختلف در حذف 2-پیکولین……….36

4-2-1- اثر مقدار جاذب (m)…………………36

4-2-2- اثر pH……………37

4-2-3- اثر زمان تماس………….39

4-2-4- اثر دما……………..40

4-2-5- اثر غلظت 2-پیکولین……..42

4-3- سینتیک جذب…….43

4-3-1- بررسی سینتیک جذب2-پیکولین توسط پلیمر….44

-3-2- بررسی سینتیک جذب 2-پیکولین بر روی CuTiO3…..46

4-3-3- بررسی سینتیک جذب 2-پیکولین روی CuTiO3+p……47

4-4- ایزوترم جذب…………….49

ایزوترم جذب لانگمویر….49

ایزوترم جذب فروندلیچ……50

4-4-1- بررسی ایزوترم جذب 2-پیکولین بر روی پلیمر……..50

4-4-2- بررسی ایزوترم جذب 2-پیکولین روی CuTiO3……52

4-4-3- بررسی ایزوترم جذب 2-پیکولین روی CuTiO3+p……53

4-5- پارامترهای ترمودینامیکی……….55

4-6- نتیجه گیری…………….58

       منابع و مؤاخذ……….59

چکیده:

آلودگی آب علاوه براینکه باعث نشر بسیاری از بیماری های مختلف می شود، سلامت و کیفیت منابع محدود آب تمیز را نیز تحت تاًثیر قرار داده ودر بلند مدت صدمات زیادی را بر پیکره توسعهً اقتصادی و اجتماعی جامعه وارد می سازد. از این جهت بازیافت فاضلابها و پسآبهای صنعتی ، بخصوص در کشورهایی که دچار کم آبی یا بی آبی هستند ، اهمیت خاصی پیدا نموده واین روش در حال حاضر در ایران نیز مورد توجه قرار گرفته و بسیاری از صنایع کشور در بازیافت پسابهای صنعتی به منظور افزایش تولید وایجاد شرایط و فضای توسعه اقدام می نمایند. در این تحقیق، سنتز ایلمینت مس و کامپوزیت آن به همراه پلیمر معدنی پلی اکریل آمید انجام گرفته است و هر سه ترکیب بوسیله XRD٬ SEM و EDX شناسایی شده است. سپس جذب پیکولین روی ایلمینت مس،  پلیمر و کامپوزیت سنتز شده توسط فرآیند جذب سطحی بررسی شد. تاثیر پارامترهای مختلف نظیر مقدار جاذب، pH، مدت زمان تماس، دما و غلظت اولیه روی جذب 2-پیکولین از محلول­های آبی مطالعه شد. جذب به یک ماکزیمم در pH خنثی و زمان تماس 20 دقیقه  رسید. بررسی سینتیکی نشان داد، عمل جذب بر روی پلیمر و کامپوزیت از معادله سینتیک درجه دوم تبعیت می­کند اما در ایلمینت مس از معادله درجه اول تبعیت می کند. مدل ایزوتروم فروندلیچ در هر سه جاذب مطابقت خوبی با نتایج تجربی داشت.

مقدمه

1-1- هتروسیکل‌ها

هتروسیکل‌ها، ترکیبات حلقوی هستند که درآن، یک یا چند اتم کربن حلقه با اتم غیر کربن مانند نیتروژن، اکسیژن، گوگرد، یا اتم‌های فلزی و . . . جایگزین شده است. متداول‌ترین ترکیبات هتروسیکل، دارای نیتروژن یا اکسیژن یا هر دوی آن‌ها در ترکیب حلقه هستند.. بسیاری از ترکیبات طبیعی هتروسیکل هستند مانند آلکالوئیدهای موجود در گیاهان و همچنین بسیاری از ترکیبات دارویی مهم مانند آنتی‌بیوتیک‌ها هم جزء هتروسیکل‌ها هستند.

1-2-طبقه‌بندی ترکیبات هتروسیکل

1-2-1- هتروسیکل‌های غیر آروماتیک‌

هتروسیکل‌های غیر آروماتیک، مشتقاتی از سیکلون‌ها هستند. هتروسیکل‌های کوچک مانند مشتقات هتروسیکل سیکلوپروپان‌ها یا سیکلوبوتان‌ها، به علت کشش حلقه، نسبتا واکنش پذیرند، زیرا با انجام واکنش‌های هسته دوستی، دچار بازشدن حلقه شده، از کشیدگی رها می‌شوند. هتروسیکلون‌های سه ضلعی به علت اندازه کوچک حلقه، واکنش پذیرتر از همتاهای چهار ضلعی خودهستند.

هتروسیکلون‌های با حلقه بزرگتر به علت نبودن کشش حلقه، نسبتا بی‌اثرند و نسبت به هتروسیکلون‌های کوچکتر واکنش پذیری کمتری دارند. اما به هر‌ حال وجود هترو اتم در ساختمان این ترکیبات می‌تواند باعث انجام واکنش‌های خاصی شود. در این ترکیبات، باز شدن حلقه همراه با کشش پیوند هترو اتم رخ نمی‌دهد، مگر اینکه ابتدا به گروه ترک‌کننده خوبی تبدیل شوند.

 1-2-2- هتروسیکل‌های آروماتیک

ترکیباتی مثل هترو‌سیکلوپنتادی ‌ان‌ها، جزو ترکیبات آروماتیکی شش الکترونی طبقه‌بندی می‌شوند. این ترکیبات، دارای یک واحد بوتادی ان بوده، درحلقه آن‌ها یک هترواتم حامل زوج الکترون‌های تنها وجود دارد. این ترکیبات سیر نشده، دارای الکترون‌های نامستقر می‌باشند. این هتروسیکل‌ها از لحاظ الکترونی دارای کمبود بوده و کربن‌ها دارای بار منفی جزئی می‌باشند. بنابراین وارد واکنش‌های هسته دوستی می‌شوند.

این ترکیبات، تحت شرایط ملایم هیدرولیز، متحمل باز شدن حلقه می‌شوند. همچنین واکنش‌های حلقه زایی هم انجام می‌دهند.

1-3- کاربردهای هتروسیکل

بسیاری از ترکیبات هتروسیکل در طبیعت یافت می‌شوند و خاصیت داروئی دارند، مانند کینین که به عنوان ماده ضد مالاریا شناخته شده است. ویتامین B12، هتروسیکلی با سه حلقه می‌باشد. فولیک اسید که برای درمان کم خونی به کار می‌رود نیز یک هتروسیکل نیتروژن دار می‌باشد. آنتی بیوتیک‌هایی مانند پنی‌سیلین هم جزو ترکیبات هتروسیکل دو حلقه‌ای هستند. رسرپین، یک آلکالوئید طبیعی با فعالیت آرام بخش و ضد فشار خون می‌باشد.

1-4- ترکیبات هتروسیکل مشتق شده از بنزن

در این ترکیبات یک واحد CH در بنزن توسط یک هترو اتم جایگزین شده است. حلقه این ترکیبات، آروماتیک می‌باشد. یکی از ساده‌ترین ترکیبات این گروه، پیریدین می‌باشد که جزو آزابنزن‌ها است و یک N، جایگزین CH بنزن شده است. پیریدین، یک باز ضعیف می‌باشد و در بسیاری از تبدیلات آلی کاربرد دارد. این ترکیب، از قطران زغال سنگ تولید می‌شود و بطور مصنوعی هم سنتز می‌شود. پیریدین بدلیل طبیعت دو گانه خود، هر دو واکنش جانشینی الکترون دوستی و هسته دوستی را انجام می‌دهد و مشتقات استخلاف شده متنوعی از آن بدست می‌آید. البته جانشینی الکترون دوستی﴿الکتروفیلی﴾ در شرایط سخت انجام می‌شود.

1-5-پیریدین

این ماده مایعی بی رنگ با بوی ناخوشایند، با فرمول ﴿  H5N C5﴾ ترکیب آلی هتروسیکل آروماتیک است که از لحاظ ساختاری شبیه بنزن است، با این تفاوت که یک گروه CH حلقه 6 عضوی، توسط یک اتم نیتروژن جایگزین شده است.

شکل1-1- ساختار پیریدین

پيريدين را مي‌توان از قطران زغال سنگ خام يا از ساير تركيبات شيميايي و يا از تفكيك مواد طبيعي در محيط زيست تهيه نمود.

پيريدين را مي توان به عنوان حلال براي انحلال سايرمواد و نيز در تهيه ساير محصولات مثل داروها، ويتامين ها، طعم دهنده‌هاي غذا، رنگ‌ها، محصولات لاستيكي، چسب‌ها، حشره كش‌ها و علف كش‌ها به كار برد.

اين تركيب شيميايي ممكن است به طرقي وارد بدن شده و باعث ايجاد آسيب هايي گردد كه در زير به آن مي پردازيم:

هر شخص در معرض سطح بسيار كمي از پيريدين درهوا، آب و غذا است. كارگراني كه با مواد شيميايي سروكار دارند، ممكن است در معرض درصد هاي بيشتري ازاين ماده باشند. حد مجاز پيريدين ppm5 براي 8 ساعت كار در طي يك هفته كاري 40 ساعته است. افراد ممكن است پيريدين را از طريق تنفس دود سيگار يا قهوه داغ نيز وارد بدن خود كنند.

پيريدين در ابتدا از صنايعي كه از اين ماده استفاده يا آن را توليد مي كنندآزاد ميگردد.

اين تركيب به آساني به هوا تبخير مي شود.

در هوا ممكن است ماه‌ها يا سال‌ها باقي مانده و سپس به ساير تركيبات تفكيك شود.

پيريدين قابليت انحلال بالايي در آب دارد.

در آب يا خاك، پيريدين قابل تجزيه توسط ارگانيسم‌هاي ميكروسكوپي طي چند روز يا چند ماه است.

پيريدين وارد ذرات خاك مي‌شود.

اطلاعات بسيار كمي در خصوص تاثير پيريدين بر سلامتي در دسترس است. مطالعات بر روي حيوانات تعداد محدودي از گزارشات بر روي انسان، آسيب كبدي را مهمترين آسيب در معرض قرار گرفتن اين ماده مي‌داند.

همچنين سردرد، سر گيجه، تمايل به خواب، افزايش ضربان قلب و تنفس سريع در بزرگسالاني كه مقادير نامشخصي از پيريدين را در طي زمان نامشخص تنفس كرده بودند، مشاهده شده است.در حيوانات مورد مطالعه، زماني كه پيريدين روي چشم يا پوست آن‌ها قرار داده شد، سوزش چشم و پوست مشاهده گرديد.

دپارتمان سلامتي وخدمات انساني (The department of Health&Human Services) و نمايندگي بين‌المللي براي تحقيقات روي سرطان(International Agency for Research on Cancer) و نمايندگي حفاظت محيط زيست(Environmental Protection Agency)، پيريدين را به هيچ عنوان جزو مواد سرطان‌زا طبقه بندي نكرده‌اند.

هم اكنون تست‌هايي جهت اندازه‌گيري مقدار پيريدين در اوره و خون وجود دارد. با اين وجود اين تست در تمامي مطب‌ها به دليل نياز به وسايل مخصوص، قابل اجرا نخواهد بود.

یکی از مشتقات پیریدین 2- پیکولین است که در ادامه به بحث آن پرداخته می‌شود.

1-5-  2-پیکولین[1]

2-پیکولین (2Pi) که تحت عنوان آلفا- پیکولین هم معروف است از مشتقات پیریدین به شمار می‌رود. این ماده مایعی است بدون رنگ، با بوی بسیار تند و زننده که به عنوان ماده اولیه تولید 2-‌وینیل پیریدین3 مورد استفاده قرار می‌گیرد.

1-5-1-روش‌های تهیه 2-پیکولین

2-پیکولین را می‌توان با استفاده از آب اسیدی و سولفوریک اسید 1/0 نرمال به دست آورد. از روش‌های متعددی مثل استفاده از روش‌های جذبی [1] و تخریب بیولوژیکی [2] می‌توان برای عمل‌آوری 2-پیکولین و رفع صدمات حاصل از آن استفاده کرد. روش جذبی بر سایر روش‌ها برتری دارد گرچه روش جذبی می‌تواند هزینه آور باشد.

1-5-2- کاربردهای 2- پیکولین

این ماده به عنوان مواد اولیه در تولید تعداد زیادی از ترکیبات شیمیایی و مواد دارویی مورد استفاده قرار‌می‌گیرد [3]. این ماده همچنان به عنوان حلال در واکنش‌های شیمیایی مورد استفاده در تولید پلیمر ها، الیاف، سوخت‌ها، شیمی خاک، داروسازی و رنگ‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ماده علاوه بر حلالیت، به عنوان ماده اولیه نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. تعدادی از مشتقات پیریدین در تولید داروی ضد سل، محرک‌های تنفسی، بیهوشی‌های موضعی و بی حسی مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد. همچنین به عنوان یک ترکیب حد واسط در صنایع رنگ و رزین استفاده می‌شود. یک حد واسط آلی برای داروسازی، صنایع لاستیک‌های شیمیایی و حلال به شمار می‌رود.

1-5-3- تاثیر 2-پیکولین بر سلامتی انسان

به طور معمول متیل پیریدین از طریق بعضی از مواد غذایی و دود سیگار و آلاینده‌های هوا وارد محیط می‌شود. بعضی از مواد غذایی مشاهده شده به طور طبیعی در خودشان و یا در حالت پخت متیل پیریدین را به دست می‌آورند. در صورت تماس با پوست اثر سمیت بر جا می‌گذارد. در تماس با چشم، بلعیدن و تنفس آن نیز خطرناک و مسموم کننده است.

 1-5-4-  تاثیر2-پیکولین بر محیط زیست

اگر متیل پیریدین به داخل زمین نفوذ کند تقریبا پس از 16 روز تجزیه می‌شود و اگر به داخل آب آزاد شود خاصیت تجزیه بیوشیمیایی و فوتواکسایش آن خود به خود از دست می‌رود. در اتمسفر 2-متیل پیریدین ممکن است با رادیکال‌های هیدروکسی تولید شده توسط واکنش‌های فوتو شیمیایی واکنش دهد که توسط باران نزول می‌کند که این مورد بسیار خطرناک است.

 1-6-منعقدکننده ها:

به منظور  تسريع در ته نشيني مواد معلق در آب خام ، كاهش و حذف كدورت آب از منعقد كننده هاي معدني و آلي بطور جداگانه يا تواماً استفاده مي شود . منعقد كننده هاي معدني نمكهاي فلزات آلومينيوم و آهن مانند كلرورفريك ، سولفات آهن ، سولفات آلومينيوم و ديگر تركيبات شيميايي مشابه هستند كه بطور وسيع در جداسازي مواد معلق ، زلالسازي آب خام و تصفيه پساب  بكار برده  مي شوند.

با توجه به محدود بودن محدودة دامنة فعاليت منعقد كننده هاي اصلي و به منظور بالا بردن راندمان فرآيند و كاهش قابل ملاحظة كدورت ، پلي مر هاي پلي آكريل آميد  بعنوان كمك منعقد كننده يا منعقد كننده مستقل استفاده ميگردند.

1-7-پلي الكتروليت:

پليمرهاي منعقد كننده ، تركيباتي پلي مري  با وزن ملكولي بالا ،  بر پايه پلي آكريل آميد ، محلول در آب  هستند كه بطور وسيعي بعنوان منعقد كننده، افزايش دهنده سرعت ته نشيني مواد جامد معلق و كلوئيدها و رنگ بري  در فرآيندهاي تصفيه و  توليد مايعات بكار برده مي شوند.

كاتيون يا آنيون متصل به پيكره شيميايي  پلي آكريل آميد تعيين كننده نوع بار فعال پليمر مي باشد كه بر اين اساس پليمرها به سه دسته با  بارهاي مثبت ( Cationic ) ، منفي ( Anionic ) و بدون بار (Non-Ionic) تقسيم ،  با توجه به خصوصيات باردار بودن ، با نام عمومي پلي الكتروليت شناخته مي شوند . وزن ملكولي و شدت بار  پلي الكتروليتها در فعاليت آنها تاثير بسزايي دارد .

1-7-1-پلي الكتروليت بدون بار[2]

بر پايه پلي آكريل آميد خالص ميباشند و پس از حل شدن در آب از خود خاصيت بدون بار نشان مي دهند.

1-7-2-پلي الكتروليت آنيوني[3]

كوپليمرهاي آكريل آميد با خواص ارتقاء يافته باري توسط گروه هاي سديم آكريلات هستند ، بار منفي داشته و پس از انحلال در آب ، محلول با خواص بار  منفي ايجاد مي كنند .

1-7-3-پلي الكتروليت كاتيوني[4]

كوپليمرهاي آكريل آميد به همراه مونومرهاي كاتيوني بوده كه باعث ارتقاء بار مثبت در اين دسته از پليمرها ميشوند و پس از انحلال در آب ، محلول با خاصيت باري مثبت ايجاد مي كنند .

1-8-كاربرد:

پلي الكتروليتها با افزايش سرعت ته نشيني مواد معلق ، افزايش  ابعادي و تراكم مواد ته نشين شده[5]                                     راندمان فيلتراسيون  و جداسازي را افزايش داده و باعث ارتقاء كيفيت فرآيند  و كاهش قابل ملاحظه  كدورت نهايي مي شوند.

برخي كاربردهاي اين دسته از مواد عبارت است از:

  • كمك منعقد كننده در فرآيند زلال سازي آب خام در توليد آب آشاميدني و صنعتي
  • منعقد سازي جامدات معلق و كلوئيدها در فرآيندهاي شكر و تغليظ مايعات
  • جداسازي جامدات و تركيبات آلي در آب برگشتي سيستمهاي تبريد و حرارتي
  • جداسازي جامدات ، روغن و گريس و اكسيدهاي نامحلول در تصفيه آب برگشتي از بخش نورد در صنعت فولاد
  • حذف رنگ ، مواد جامد معلق و كلوئيدها در صنايع توليد  محصولات پتروشيمي
  • منعقد كننده در سيستمهاي تصفيه پساب هاي صنعتي و بهداشتي

از آنجا كه اين دسته مواد جاذب الرطوبه شديد هستند، از برخي گونه ها در بخش كشاورزي براي جذب آب و بالا بردن ضريب جذب آب خاك استفاده ميشود كه موضوع اين گزارش نيست.

1-9-مكانيسم منعقد سازي :

گروه های فعال  پلیمر در محیط آبی ،  پیوند  قوی با کلوئیدهای معلق یا ذرات بسیار ریز ایجاد می نمایند . در پلیمرهای نانیونیک ، فعل و انفعال بین پلیمر و ذرات معلق وابسته به باندهای هیدروژن آنها داشته و  فعالیت پلیمرهای باردار ( کاتیونیک و آنیونیک ) وابسته به برخوردهای الکترواستاتیک و تبادل بار بین ذرات معلق و پلیمر و ناپایداری خصوصیت سطح ذرات می باشد .

تعداد صفحه :72

قیمت : 14700تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --