دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی

گرایش : زمین شناسی مهندسی

عنوان : مطالعات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی گستره غرب کوی ولیعصر تبریز با نگرش ویژهء تأثیر آبهای زیرزمینی بر مخاطرات محتمل 

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد ..
دانشکده¬ی علوم پایه-گروه زمین شناسی
پایان نامه برای دریافت درجه¬ی کارشناسی ارشد «M.Sc.»

گرایش:  زمین شناسی مهندسی

عنوان:
مطالعات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی گستره غرب کوی ولیعصر تبریز با نگرش ویژهء تأثیر آبهای زیرزمینی بر مخاطرات محتمل

استاد راهنما:

استاد مشاور:
….

زمستان 1390

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                            صفحه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فصل اول
کلیات تحقیق

1-1  بیان مسأله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2
1-2  ضرورتهای انجام تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4
1-3  اهداف تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4
1-3-1  اهداف علمی تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
1-3-2  اهداف کاربردی تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5
1-4  فرضیه های تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6
1- 5  متغییر های تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1- 6  پیش فرضهای تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
1-7  اصطلاحات علمی تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    7

فصل 2
پایه های نظری و بیشینه پژوهش
2-1 مقدمه: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10
2-2 نتایج بررسی ویژگیهای جغرافیایی منطقه تبریز. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11
2-2-1 آب و هوا و اقلیم منطقه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12
2-2-2 هیدروژئولوژی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12
2-2-3 زمین ریخت شناسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
2-3 جایگاه منطقه مورد مطالعه در ساختار زمین شناسی ایران. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    15
2-4 خصوصیات زمین شناسی و آب و هوایی محدوده مورد مطالعه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   16
2-4- 1چینه شناسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 16
2-4-2 سایزموتکتونیک و لرزه خیزی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    16
2-4-3 شرایط آب و هوایی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  16
2- 5  استراگرافی محدوده مورد مطالعه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . 16
2-6 آبرفتها و رسوبات کواترنر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . 21
2-7  زمین شناسی ساختاری منطقه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . 21
2- 8  زمین شناسی مهندسی رسوبات تبریز . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . 26
2-9  آزمونهای تعیین پارامترهای ژئوتکنیکی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . .  27
2-10 اهداف بررسیهای ژئوتکنیکی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . 28
2-11 روشهای متداول در مهندسی ژئوتکنیک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
2-12  ویژگیهای ژئوتکنیکی خاکها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   .29
2-12-1 ویژگیهای اساسی و شاخص خاک. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2-12-1-1 دانه بندی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
2-12-1-2 ضریب دانه بندی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31
2-12-1-3 خمیرسانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   31
2-12-2 ویژگیهای هیدرولیکی خاک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   32
2-12-3  ویژگیهای مکانیکی یا ویژگیهای مربوط به مقاومت گسیختگی خاک C)  و Ø) . . . .    32
2-13  انواع آزمونهای تعیین پارامترهای ژئوتکنیکی خاک و سنگ در منطقه مورد بررسی . .. .  . 33
2-13-1  آزمونهای تعیین حد روانی خاک (ASTMD 423) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33
2-13-2  آزمون تعیین حد خمیری ( ASTMD 424) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. . .   33
2-13-3  آزمون نفوذ استاندارد (standard penetration test) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .   34
2-13-3-1 موارد استفاده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    35
2-13-3-2  معایب و محدودیتهای این آزمون . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    35
2-13-4  آزمایش (CPT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     36
2-13- 5  آزمون تحکیم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    36
2-14  خاکهای مشکل آفرین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   36
2-14-1 خاکهای متورم شونده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    37
2-14-2 خاکهای رمبنده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   37
2-14-3 خاکهای واگرا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    38
2-14-4 خاکهای آبگونه شده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   39
2-14- 5 خاکهای خورنده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    39
2-14-6  خاکهای دست ریز . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   40
2-14-7  خاکهای آماس گرا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   41
2- 15 آبهای زیرزمینی و نشست زمین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41
2- 15-1 نشست ناشی از وجود حفرات زیرزمینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41
2- 15-2  نشست زمین در اثر افت سطح ایستابی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..   42
2- 15-3 نشست زمین در اثر کاهش فشار هیدرواستاتیک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   43
2-16 اثر زلزله بر آب های زیر زمینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . 43
2-17 فرونشست . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   43
2- 18 تعیین ضرایب فشار های جانبی خاک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   .44
2-19 بررسی و تعیین ظرفیت باربری مجاز خاک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    45
2-20 برگشت پذیری و شکل پذیری سنگها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     47
2-21 مخاطرات زمین شناسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     48
2-21-1 زمین لغزش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    48
2-21-1-1 عوامل عمده مؤثر در وقوع زمین لغزش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …   49
2-21-1-2 ارتباط زمین لغزش و زمین لرزه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
2-21-2 انواع حرکتهای دامنهای . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   50
2-22 نوع زمین در مناطق مختلف تبریز . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51
2-23 تکتونیک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51
2-24 عمق سطح ایستابی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   52
2- 25 نواحی مستعد زمین لغزش در منطقه مورد بررسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .   53
2-26 روشهای لازم جهت پیشگیری برای کنترل زمین لغزش منطقه مورد مطالعه . . . . . .  . .  54
2- 27 عوامل مؤثر در وقوع زمین لغزش منطقه مورد مطالعه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .54
2- 28 دلایل وقوع لغزش در منطقه مورد بررسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .   55
2- 29 تصاویر مربوط به وضعیت ناپایداری دامنه ای در منطقه مورد  بررسی . . . . . . . . . . . .  .    57
2-30  تصاویری از وقوع لغزش در بخش باختری دامنه تپه ای در ارتباط با احداث شهرک ناحیه              غرب ولیعصر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  58
2-31 سابقه انجام تحقیق های مشابه در ارتباط با موضوع منطقه مورد مطالعه . . . . . . . . .. . .   62

فصل 3
مواد و روشها

3-1 پیشگفتار: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   65
3-2 روش مطالعه: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   .66
3-3  مراحل گردآوری اطلاعات و مشکلات گردآوری اطلاعات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67

3-3-1 مرحله مطالعات مقدماتی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    68

3-3-2 مرحله مطالعات اصلی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..   68

3-4  معرفی محدوده مورد مطالعه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    71

3- 5 تعیین نوع زمین دستگاه در استاندارد 2800 زلزله ایران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   75

3- 5-1 روش پروفیل قائم لرزه ای . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  75

3-5-2 تعیین نوع زمین با آزمایشهای لرزه ای . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..   76
3-5-3 تعیین نوع زمین از روی سرعت موج برشی در روابط تجربی، با استفاده از                          آزمایشهای صحرایی نفوذ استاندارد (SPT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .     80

فصل 4
نتایج مطالعات ژئوتکنیکی

4-1 موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    84
4-2 زمین شناسی و ژئومورفولوژی محدوده مورد مطالعه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    84
4-3 روابط تجربی مورد استفاده در تحقیق حاضر و نتایج حاصل از آنها . . . . . . . . . . . . . . . . . .      89
4-4 تعیین نوع زمین براساس آیین نامه 2800  زلزله ایران در محدوده مورد مطالعه . . . . . . . .  111
4- 5  بررسی تراکم خاک با آزمایش نفوذ استاندارد در محدوده مورد بررسی . . . . . . . . . . . . ..   112
4-6 تعیین سرعت موج برشی در رسوبات خاک محدوده مورد مطالعه . . . . . . . . . . . . . . . . . .    115
4-6-1 نتایج روابط تجربی در سرعت موج برشی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . .   117
4- 7  پهنه بندی زمین لغزش در محدوده مورد مطالعه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   123
4- 8 تحلیل و تفسیر پتانسیل روانگرایی خاکها در منطقه مورد مطالعه . . . . . . . . . . . . . . . .  .    126
4-9 ارزیابی پتانسیل تورم خاک در محدوده مورد مطالعه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .    128
4-9-1 ارزیابی کیفی پتانسیل تورم خاکها به روش اداره احیا اراضی آمریکا . . . . . . . . . . . . . . .    129
4-9-2 ارزیابی کیفی پتانسیل تورم خاکها به روش USBR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       130
4-9-3 بررسی کیفی پتانسیل تورم خاکها به روش نشانه خمیری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      133
4-9-4 ارزیابی کمی پتانسیل تورم خاک محدوده مورد مطالعه به روش انیل و غزالی. . . . . . . . .    135
4-10 تحلیل رمبندگی در منطقه مورد بررسی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     136
4- بررسی و نتایج نشانه مایع ( (LIو حالت آبگونگی در برخی از گمانه های محدوده مورد بررسی، بر اساس قانون حدود آتربرگ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   138

فصل 5
بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  .  141
5-2 جمع بندی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  141
5-3  نتیجه گیری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..   143
5-4 پیشنهادات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …   145
منابع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  147
منابع و مأخذ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   148

منابع فارسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   148
منابع لاتین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   150

 

کلیات تحقیق

در این فصل کلیات تحقیق به ترتیب شامل: بیان مسأله، ضرورتهای انجام تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیه های تحقیق، متغیرهای تحقیق، پیش فرض های تحقیق، اصطلاحات علمی تحقیق، به ترتیب مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
1-1 بیان مسأله: زمینهای واقع در بخش غربی ولیعصر تبریز که شامل محدوده بین خیابان آذربایجان تا میدان شهید فهمیده می باشد از مشخصات و ویژگیهای زمین شناسی مهندسی، شامل اشکال سطح زمین، نوع جنس، ضخامت رسوبات، عمق سطح ایستایی و جهت جریان آبهای زیرسطحی، ساختارهای درز و شکاف و گسل، زلزله خیزی و … اینکه جزء کدام نوع از زمینها محسوب می شوند و آیا در این زمینها امکان رخداد پدیده های مختلف زمین شناسی، از جمله رانش زمین، نشست، زلزله و روانگرایی وجود دارد یا نه؟.

شکل (1-1): تصویری از مرز تعیین شده از نقشه پایه مربوط به ناحیه کوی افسران )غرب ولیعصر) تبربز
از نتایج بررسی های انجام شده در مناطق مختلف سطح کره زمین معلوم شده است که نوع زمین از نظر مشخصات و خصوصیات های مهندسی، از قبیل اشکال سطح زمین، نوع، جنس و ضخامت رسوبات، عمق سطح ایستایی و جهت جریان آب های زیر سطحی، ساختار های درز و شکاف، گسل و زلزله خیزی و … در مناطق مختلف هر منطقه، متفاوت است و برای انجام هر گونه فعالیت عمرانی و مهندسی و بدست آوردن پارامترهای لازم برای طراحی و احداث سازه های مختلف مهندسی، ابتدا لازم است نوع زمین محل احداث سازه و فعالیت های عمرانی تعین گردد. از آنجایی که این گونه بررسی ها برای همه بخش های شهر تبریز انجام نشده است و بررسی های انجام شده در قسمت های مختلف نیز همسانی و همخوانی لازم را ندارد، مقرر گردید، در راستای انجام یک تحقیق همسان و دقیق برای تمام گستره شهر تبریز با هدف نهایی تهیه یک نقشه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک کاربردی برای شهر تبریز، انجام تحقیقات لازم برای بخشی از گستره تبریز واقع در بخش شمالی کوی ولیعصر، در ضمن این پیشنهادی انجام شده و نتایج آن در قالب پایاننامه تحصیلی فراهم گردد .

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :165

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               info@elmyar.net

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --

پایان نامه ها

 

مطالب مشابه را هم ببینید

Categories: زمین شناسی

Related Posts

زمین شناسی

پایان نامه های دانلودی رشته زمین شناسی

پایان نامه ارشد زمین شناسی: اماکن سنحی توسعه اکوتوریسم شهرستان نمین با تاکید بر نقش اقلیم و ایجاد فرصت های اشتغال زایی دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی : تأثیر معدن چغارت در Read more…

زمین شناسی

‌پایان نامه زمین شناسی و ارزیابی پتروفیزیکی سازندهای کنگان و دالان بالایی واقع در میدان گازی کیش -پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی – زمین شناسی نفت (M.Sc)

دانلود متن کامل پایان نامه : مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه ارشد زمین شناسی: اماکن سنحی توسعه اکوتوریسم شهرستان نمین با تاکید بر ن...دانلود پایان نامه : بررسی مخاطرات زمین شناسی مهندسی و Read more…

زمین شناسی

مطالعات متالوژنی جنوبغرب کلاردشت-پایان نامه زمین‌شناسی اقتصادی

دانلود متن کامل پایان نامه مطالب مشابه را هم ببینید دانلود پایان نامه : کاربرد داده های توپوگرافی و گرانش در تعیین ضخامت الاستیک سنگ ...دانلود پایان نامه ارشد : پالینوبایواستراتیگرافی و پالئواکولوژی سیلورین (سازند Read more…