دانلود پایان نامه ارشد : مطالعات زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي گستره غرب كوي وليعصر تبريز با نگرش ويژهء تأثير آبهاي زيرزميني بر مخاطرات محتمل

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زمين شناسي

گرایش : زمين شناسي مهندسي

عنوان : مطالعات زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي گستره غرب كوي وليعصر تبريز با نگرش ويژهء تأثير آبهاي زيرزميني بر مخاطرات محتمل 

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد ..
دانشکده¬ی علوم پايه-گروه زمين شناسي
پایان نامه برای دریافت درجه¬ی کارشناسی ارشد «M.Sc.»

گرایش:  زمين شناسي مهندسي

عنوان:
مطالعات زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي گستره غرب كوي وليعصر تبريز با نگرش ويژهء تأثير آبهاي زيرزميني بر مخاطرات محتمل

استاد راهنما:

استاد مشاور:
….

زمستان 1390

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                            صفحه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فصل اول
كليات تحقيق

1-1  بيان مسأله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2
1-2  ضرورتهاي انجام تحقيق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4
1-3  اهداف تحقيق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4
1-3-1  اهداف علمي تحقيق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
1-3-2  اهداف كاربردي تحقيق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5
1-4  فرضيه هاي تحقيق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6
1- 5  متغيير هاي تحقيق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1- 6  پيش فرضهاي تحقيق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
1-7  اصطلاحات علمي تحقيق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    7

فصل 2
پايه هاي نظري و بيشينه پژوهش
2-1 مقدمه: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10
2-2 نتايج بررسي ويژگيهاي جغرافيايي منطقه تبريز. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11
2-2-1 آب و هوا و اقليم منطقه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12
2-2-2 هيدروژئولوژي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12
2-2-3 زمين ريخت شناسي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
2-3 جايگاه منطقه مورد مطالعه در ساختار زمين شناسي ايران. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    15
2-4 خصوصيات زمين شناسي و آب و هوايي محدوده مورد مطالعه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   16
2-4- 1چينه شناسي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 16
2-4-2 سايزموتكتونيك و لرزه خيزي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    16
2-4-3 شرايط آب و هوايي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  16
2- 5  استراگرافي محدوده مورد مطالعه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . 16
2-6 آبرفتها و رسوبات كواترنر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . 21
2-7  زمين شناسي ساختاري منطقه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . 21
2- 8  زمين شناسي مهندسي رسوبات تبريز . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . 26
2-9  آزمونهاي تعيين پارامترهاي ژئوتكنيكي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . .  27
2-10 اهداف بررسيهاي ژئوتكنيكي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . 28
2-11 روشهاي متداول در مهندسي ژئوتكنيك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
2-12  ويژگيهاي ژئوتكنيكي خاكها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   .29
2-12-1 ويژگيهاي اساسي و شاخص خاك. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2-12-1-1 دانه بندي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
2-12-1-2 ضريب دانه بندي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31
2-12-1-3 خميرساني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   31
2-12-2 ويژگيهاي هيدروليكي خاك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   32
2-12-3  ويژگيهاي مكانيكي يا ويژگيهاي مربوط به مقاومت گسيختگي خاك C)  و Ø) . . . .    32
2-13  انواع آزمونهاي تعيين پارامترهاي ژئوتكنيكي خاك و سنگ در منطقه مورد بررسي . .. .  . 33
2-13-1  آزمونهاي تعيين حد رواني خاك (ASTMD 423) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33
2-13-2  آزمون تعيين حد خميري ( ASTMD 424) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. . .   33
2-13-3  آزمون نفوذ استاندارد (standard penetration test) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .   34
2-13-3-1 موارد استفاده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    35
2-13-3-2  معايب و محدوديتهاي اين آزمون . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    35
2-13-4  آزمایش (CPT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     36
2-13- 5  آزمون تحکیم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    36
2-14  خاکهای مشکل آفرین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   36
2-14-1 خاکهای متورم شونده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    37
2-14-2 خاکهای رمبنده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   37
2-14-3 خاکهای واگرا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    38
2-14-4 خاکهای آبگونه شده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   39
2-14- 5 خاكهاي خورنده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    39
2-14-6  خاکهای دست ريز . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   40
2-14-7  خاکهای آماس گرا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   41
2- 15 آبهای زیرزمینی و نشست زمین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41
2- 15-1 نشست ناشی از وجود حفرات زیرزمینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41
2- 15-2  نشست زمین در اثر افت سطح ایستابی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..   42
2- 15-3 نشست زمين در اثر كاهش فشار هيدرواستاتيك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   43
2-16 اثر زلزله بر آب های زیر زمیني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . 43
2-17 فرونشست . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   43
2- 18 تعيين ضرايب فشار هاي جانبي خاك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   .44
2-19 بررسي و تعيين ظرفيت باربري مجاز خاك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    45
2-20 برگشت پذیری و شکل پذیری سنگها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     47
2-21 مخاطرات زمين شناسي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     48
2-21-1 زمین لغزش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    48
2-21-1-1 عوامل عمده مؤثر در وقوع زمین لغزش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …   49
2-21-1-2 ارتباط زمين لغزش و زمين لرزه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
2-21-2 انواع حرکتهاي دامنهای . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   50
2-22 نوع زمين در مناطق مختلف تبريز . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51
2-23 تكتونيك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51
2-24 عمق سطح ايستابي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   52
2- 25 نواحي مستعد زمين لغزش در منطقه مورد بررسي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .   53
2-26 روشهاي لازم جهت پيشگيري براي كنترل زمين لغزش منطقه مورد مطالعه . . . . . .  . .  54
2- 27 عوامل مؤثر در وقوع زمين لغزش منطقه مورد مطالعه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .54
2- 28 دلايل وقوع لغزش در منطقه مورد بررسي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .   55
2- 29 تصاوير مربوط به وضعيت ناپايداري دامنه اي در منطقه مورد  بررسي . . . . . . . . . . . .  .    57
2-30  تصاويري از وقوع لغزش در بخش باختري دامنه تپه اي در ارتباط با احداث شهرك ناحيه              غرب وليعصر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  58
2-31 سابقه انجام تحقيق هاي مشابه در ارتباط با موضوع منطقه مورد مطالعه . . . . . . . . .. . .   62

فصل 3
مواد و روشها

3-1 پيشگفتار: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   65
3-2 روش مطالعه: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   .66
3-3  مراحل گردآوری اطلاعات و مشکلات گردآوری اطلاعات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67

3-3-1 مرحله مطالعات مقدماتی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    68

3-3-2 مرحله مطالعات اصلی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..   68

3-4  معرفي محدوده مورد مطالعه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    71

3- 5 تعيين نوع زمين دستگاه در استاندارد 2800 زلزله ايران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   75

3- 5-1 روش پروفيل قائم لرزه اي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  75

3-5-2 تعيين نوع زمين با آزمايشهاي لرزه اي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..   76
3-5-3 تعيين نوع زمين از روي سرعت موج برشي در روابط تجربي، با استفاده از                          آزمايشهاي صحرايي نفوذ استاندارد (SPT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .     80

فصل 4
نتایج مطالعات ژئوتکنیکی

4-1 موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    84
4-2 زمين شناسي و ژئومورفولوژی محدوده مورد مطالعه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    84
4-3 روابط تجربي مورد استفاده در تحقيق حاضر و نتايج حاصل از آنها . . . . . . . . . . . . . . . . . .      89
4-4 تعيين نوع زمين براساس آيين نامه 2800  زلزله ايران در محدوده مورد مطالعه . . . . . . . .  111
4- 5  بررسي تراكم خاك با آزمايش نفوذ استاندارد در محدوده مورد بررسي . . . . . . . . . . . . ..   112
4-6 تعيين سرعت موج برشي در رسوبات خاك محدوده مورد مطالعه . . . . . . . . . . . . . . . . . .    115
4-6-1 نتایج روابط تجربی در سرعت موج برشي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . .   117
4- 7  پهنه بندي زمين لغزش در محدوده مورد مطالعه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   123
4- 8 تحليل و تفسير پتانسيل روانگرايي خاكها در منطقه مورد مطالعه . . . . . . . . . . . . . . . .  .    126
4-9 ارزیابی پتانسیل تورم خاک در محدوده مورد مطالعه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .    128
4-9-1 ارزیابی کیفی پتانسیل تورم خاکها به روش اداره احیا اراضی آمریکا . . . . . . . . . . . . . . .    129
4-9-2 ارزیابی کیفی پتانسیل تورم خاکها به روش USBR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       130
4-9-3 بررسی کیفی پتانسیل تورم خاکها به روش نشانه خمیری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      133
4-9-4 ارزیابی کمی پتانسیل تورم خاک محدوده مورد مطالعه به روش انیل و غزالی. . . . . . . . .    135
4-10 تحلیل رمبندگی در منطقه مورد بررسي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     136
4- بررسی و نتايج نشانه مایع ( (LIو حالت آبگونگی در برخي از گمانه هاي محدوده مورد بررسی، بر اساس قانون حدود آتربرگ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   138

فصل 5
بحث و نتيجه گيري و پیشنهادات

5-1 مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  .  141
5-2 جمع بندی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  141
5-3  نتیجه گیری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..   143
5-4 پیشنهادات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …   145
منابع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  147
منابع و مأخذ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   148

منابع فارسي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   148
منابع لاتين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   150

 

كليات تحقيق

در اين فصل كليات تحقيق به ترتيب شامل: بيان مسأله، ضرورتهاي انجام تحقيق، اهداف تحقيق، فرضيه هاي تحقيق، متغيرهاي تحقيق، پيش فرض هاي تحقيق، اصطلاحات علمي تحقيق، به ترتيب مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.
1-1 بيان مسأله: زمينهاي واقع در بخش غربي وليعصر تبريز كه شامل محدوده بين خيابان آذربايجان تا ميدان شهيد فهميده مي باشد از مشخصات و ويژگيهاي زمين شناسي مهندسي، شامل اشكال سطح زمين، نوع جنس، ضخامت رسوبات، عمق سطح ايستايي و جهت جريان آبهاي زيرسطحي، ساختارهاي درز و شكاف و گسل، زلزله خيزي و … اينكه جزء كدام نوع از زمينها محسوب مي شوند و آيا در اين زمينها امكان رخداد پديده هاي مختلف زمين شناسي، از جمله رانش زمين، نشست، زلزله و روانگرايي وجود دارد يا نه؟.

شکل (1-1): تصويري از مرز تعيين شده از نقشه پایه مربوط به ناحيه كوي افسران )غرب وليعصر) تبربز
از نتايج بررسي هاي انجام شده در مناطق مختلف سطح كره زمين معلوم شده است كه نوع زمين از نظر مشخصات و خصوصيات هاي مهندسي، از قبيل اشكال سطح زمين، نوع، جنس و ضخامت رسوبات، عمق سطح ايستايي و جهت جريان آب هاي زير سطحي، ساختار هاي درز و شكاف، گسل و زلزله خيزي و … در مناطق مختلف هر منطقه، متفاوت است و براي انجام هر گونه فعاليت عمراني و مهندسي و بدست آوردن پارامترهاي لازم براي طراحي و احداث سازه هاي مختلف مهندسي، ابتدا لازم است نوع زمين محل احداث سازه و فعاليت هاي عمراني تعين گردد. از آنجايي كه اين گونه بررسي ها براي همه بخش هاي شهر تبريز انجام نشده است و بررسي هاي انجام شده در قسمت هاي مختلف نيز همساني و همخواني لازم را ندارد، مقرر گرديد، در راستاي انجام يك تحقيق همسان و دقيق براي تمام گستره شهر تبريز با هدف نهايي تهيه يك نقشه زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيك كاربردي براي شهر تبريز، انجام تحقيقات لازم براي بخشي از گستره تبريز واقع در بخش شمالي كوي وليعصر، در ضمن اين پيشنهادي انجام شده و نتايج آن در قالب پاياننامه تحصيلي فراهم گردد .

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :165

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --