دانلود پایان نامه ارشد مدیریت آموزشی: بررسي تاثيرسبك هاي مديريت مشاركتي وسنتي برخلاقيت دبيران مطالعه موردي دبيرستانهاي ناحيه 1و2شهرشيراز

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد مرودشت

 

دانشكده علوم تربيتي وروانشناسي-مديريت آموزشي

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

گرايش:مديريت آموزشي

 

عنوان:

بررسي تاثيرسبك هاي مديريت مشاركتي وسنتي برخلاقيت دبيران

مطالعه موردي دبيرستانهاي ناحيه 1و2شهرشيراز

 

استادراهنما:

دكترعبدالمحمدطاهري

 

استادمشاور:

دكترعباداله احمدي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

فصل اول: كليات پژوهش                                                                                   

1-1- مقدمه                                                                                   2

1-2- بيان مساله                                                                              5

1-3- اهميت و ضرورت پژوهش                                                             7

1-4- اهداف پژوهش0                                                                        9

1-5-تعريف اصطلاحات كليدي 11                                                        10

1-6-سؤالات پژوهش                                                                        12

1-7-تعاريف عملياتي                                                                        13

 

فصل دوم: مباني نظري و تحقيقات پيشين

2-1- نظريه هاي كلاسيك مديريت                                                         17

2-2- مباني نظري مديريت مشاركتي                                                       20

2-2-1- نظريه هاي مديريت مشاركتي                                                     20

2-2-2- الگوهاي مديريت مشاركتي                                                        21

2-2-3- تعاريف مديريت مشاركتي                                                         24

2-2-4- راهكارهاي اجرايي مديريت مشاركتي                                             25

2-3- مباني نظري خلاقيت                                                                  26

2-3-1- نظريه هاي خلاقيت                                                                26

2-3-2- تعاريف خلاقيت و نوآوري                                                         29

2-3-3- فرآيند خلاقيت                                                                    30

2-3-4- موانع خلاقيت افراد                                                                31

2-3-5- وي‍ژگيها و خصوصيات افراد خلاق                                                 32

2-4- پيشينة تحقيق                                                                        33

2-4-1- تحقيقات خارجي و داخلي                                                        33

 

فصل سوم: روش تحقيق

3-1- مقدمه                                                                                   39

3-2-روش تحقيق                                                                            39

3-3- جامعه آماري، روش نمونه گيري و حجم نمونه                                     39

3-4- ابزارهاي پژوهش                                                                       40

3-4-1- مقياس افتراق مفهومي مديريت                                                   40

3-4-2- پرسشنامه خلاقيت دبيران                                                         43

3-5- شيوه جمع آوري اطلاعات                                                            45

3-6-روشهاي آماري                                                                          45

فصل چهارم: يافته هاي پژوهش

4-نتايج                                                                                        48

4-1-نتايج آمار توصيفي                                                                      48

4-2-نتايج آمار استنباطي                                                                   50

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

5-1-بررسي نتايج                                                                            60

5-2-محدوديتها و مشكلات تحقيق                                                         68

5-3-پيشنهادهای كاربردي                                                                   69

5-4- پيشنهادهای پژوهشی                                                                  70

منابع فارسي                                                                                   71

منابع لاتين                                                                                    73

پيوستها

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

جدول شماره3- 1- جامعه و نمونه آماري                                                            40

جدول شماره3- 2- نتايج حاصل از (تحليل گزينه)                                                  42

جدول شماره3- 3- ضريب آلفاي كرونباخ ابعاد مقياس افتراق مفهومي مديريت                  43

جدول شماره3-4- نتايج حاصل از (تحليل گزينه)                                                   44

جدول شماره 4-1- شاخصهاي آمار توصيفي متغيرهاي پيوسته تحقيق                           49

جدول شماره 4-2- شاخص هاي آمار توصيفي سطح تحصيلات                                   49

جدول شماره 4-3- فراواني و درصد فراواني جنسيت در سه سبک مديريت                      50

جدول شماره 4-4- ضرايب همبستگي بين سبک هاي مديريت  و خلاقيت دبيران              51

جدول شماره 4-5-1- ماتريس همبستگي بين مؤلفه‌هاي سبك مديريت و خلاقيت دبيران     52

جدول شماره4-5- ضريب رگرسيون بين مولفه هاي مديريت سنتي  و خلاقيت دبيران          52

جدول شماره 4-6- ضريب رگرسيون بين مولفه هاي مديريت متعادل و خلاقيت دبيران                   54

جدول شماره 4-7- ضريب رگرسيون بين مولفه هاي مديريت مشارکتي وخلاقيت دبيران       55

جدول شماره4-8- ضريب رگرسيون بين مولفه هاي مديريت وخلاقيت دبيران                   56

جدول شماره 4-9- مقايسه تفاوت ضرايب همبستگي سبک هاي مديريت  و خلاقيت دبيران   57

جدول شماره 4-10- تفاوت ميانگين نمرات مديريت دبيران زن و مرد                            58

فهرست نمودارها

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

نمودار1- ويژگي‌ها و خصوصيات افراد خلاق                                                         32

 

چکیده

 

بررسي تاثير سبکهاي مديريت (مشارکتي و سنتي) بر خلاقيت دبيران: مطالعه موردي دبيرستانهاي شهر شيرازناحيه 1و2

 

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسي تاثير سبكهاي مديريت (مشارکتي و سنتي) بر خلاقيت دبيران در مدارس متوسطه دولتي شهر شيراز بوده است.جامعه آماري961 نفرو گروه نمونه تحقيق شامل275 نفر از دبيران (زن129 و مرد146) مدارس متوسطه مي با شد كه در سال تحصيلي89-88 مشغول كار بوده اند و با روش تصادفي سهميه اي انتخاب گرديده اند. از دو ابزار، مقياس افتراق مفهومي مديريت و پرسشنامه خلاقيت دبيران براي جمع آوري اطلاعات استفاده شد.پرسشنامه ازدبيران نواحي1و2ازنواحي چهارگانه شهرشيراز مي باشد.روش تحقيق حاضرازنوع پيمايشي همبستگي است. روايي وپايايي ابزار ها با استفاده از روش تحليل گزينه و آلفاي كرونباخ بدست آمد. نتايج به دست آمده از پژوهش عبارتند از:

1- ضرايب همبستگي بين سبكهاي مديريت (سنتي، متعادل و مشاركتي) و خلاقيت نشان داد كه رابطه بين هر سه سبک مديريت (سنتي، متعادل و مشارکتي) با خلاقيت دبيران مثبت و در سطح 01/ 0معني دار است

2-ضرايب تعيين بدست آمده از رگرسيون بين سبكهاي مديريت (سنتي، متعادل و مشاركتي) و خلاقيت نشان مي دهد سبك مديريت مشاركتي نسبت به ساير سبكها (سنتي و متعادل)پيش بيني دقيق تري براي خلاقيت دبيران ارائه مي دهد. وهمچنين رگرسيون بين سبك مديريت  و خلاقيت نيز (55/0R2=) است.

3- تفاوت بين ضرايب همبستگي بدست آمده از سبك مديريت مشاركتي و خلاقيت با سبك مديريت سنتي و خلاقيت در سطح 01/0 معنی داراست.

4- بين سبک مديريت مديران زن و مرد تفاوت معنی داري در سطح 01/0 وجود دارد.

كليد واژه: سبكهاي مديريت، مشارکتي، سنتي، متعادل، خلاقيت

 

كليات

1-1- مقدمه:  

خلاء و شكاف ميان عصر سنگ تا عصر فضا را خلاقيت و ابتكار انسان پركرده است. انسان در تطور تاريخي خود همواره مديون و مرهون ابداع و نوآوري خود بوده است.در عصر انفجار اطلاعات و توسعه سريع فناوري پرداختن به فرآيند خلاقيت و ارائه راهکارهاي عملي براي رشد و آموزش آن امري ضروري و اجتناب ناپذير براي ادامه حيات يک جامعه است. هرچند خلاقيت بالقوه در انسان به وديعه نهاده شده است اما ظهور آن مستلزم پرورش و بکارگيري آن است. تورنس(1982) معتقد است انسان براي بقا نيازمند است که قدرت خلاقيت را پرورش و مورد استفاده قرار دهد )حسيني، 1385).

گسترش و سرعت تغييرات در سراسر جهان باعث شده که خلاقيت بيش از پيش اهميت يابد، کشورها فقط با ابتکار و نوآوري مي توانند خود را با شرايط جديد وفق داده و همگام با دگرگونيها به پيش روند. بديهي است در دنياي پيچيده کنوني، سازمانهايي در رقابت با سايرين موفق ترند که بتوانند از فرصت هاي پيش رو به بهترين نحو استفاده کنند و اين امر جز با افزايش خلاقيت و نوآوري امکان پذير نيست.

امروزه شعار “نابودي در انتظار شماست مگر اينکه خلاق و نوآور باشيد” در پيش روي مديران همه سازمانها قرار دارد و سازمانهايي موفق هستند که دايماً افکار و انديشه هاي جديد را در سازمان کاربردي کنند و اين امر توسط مديران و کارکنان خلاق امکان پذير است (ساکي،1380).

توانايي مديريت بر منطبق کردن و سازگار نمودن سازمان با شرايط جديد در محيط به ترتيبي که اين شرايط و عوامل به نفع سازمان عمل کند و نه به ضرر آن بستگي به شيوه مديريت و يافتن راههاي جديد ابتکار دارد، در شرايط متغير و متحول، تنها ادامه راه گذشته براساس تجربه هاي گذشته کافي نخواهد بود و دوام و حيات سازمان بر فکر و عقيده تازه و خلاق نياز خواهد داشت. در واقع، قوه خلاقه موجود در يک سازمان يکي از با ارزشترين سرمايه­هاي آن سازمان است که توسط مديريت سازمان بارور مي شود(عالي، 1379).

لوازم مديريت مشاركتي: براي پياده كردن نظام مديريت مشاركتي در سازمانهاي آموزشي بايد قبلا مقدمات كار و زمينة اجرا مهيا گردد. جهت نيل به اين مقصود توجه به عوامل زير ضروري است:

 

1- گرايش به عدم تمركز[1]:

گرايش فلسفه، اهداف وفعاليتهاي سازمان هاي آموزشي از تمركز بسوي عدم تمركز موجب تفويض اختيار بيشتر به زيردستان خواهد بود و مشاركت آنها را در تصميم­گيري­ها بيشتر خواهد كرد. توجه به نيازها، شرايط و امكانات اجرايي، امكان تبادل نظر از بالا به پايين يا ارتباط متقابل مديران و برنامه ريزان و مجريان، توجه به تفاوتهاي فردي كاركنان، توجه به خلاقيت­ها، ابتكارات وآزادي عمل و توجه به تصميم گيري دررده هاي پايين از ويژگيهاي مثبت گرايش به عدم تمركز در نظام مديريت مشاركتي است.

 

2- كاهش بوروكراسي [2]

بوروكراسي به خاطر ويژگي هاي ذاتي خود نمي تواند به مشاركت كاركنان و برخورد خلاقيت ها و ابتكارات آنها ميدان دهد و در بسياري از موارد كيفيت را فداي كميت مي‌سازد، تمركز ذاتي بوروكراسي خود دليل قانع كننده اي براين ادعا مي باشد. علاوه بر اين كاهش بوروكراسي در سازمانهاي آموزشي زمينة مشاركت را تسهيل مي‌كند و اين خود تحولي ديگر در استقرار مديريت مشاركتي است.

 


– ثبات مديريت:

از آنجا كه در نظام مديريت مشاركتي اثربخشي وكيفيت مورد انتظار است و تحقق اين امر منوط به برنامه ريزي هاي دراز مدت مي‌باشد، ثبات مديريت عامل تعيين كننده اي در اين زمينه خواهد بود. تغيير مديران سازمانهاي آموزشي در جريان نوسانات سياسي جامعه ضربة جبران ناپذيري بر پيكرة سازمان وكيفيت فعاليتهاي آن وارد مي‌آورد. اين تغييرات توجه مديران را به اهداف و برنامه­ريزي­هاي كوتاه مدت و كمي سوق مي‌دهد و از ميزان مشاركت مي‌كاهد.

 

4- آموزش نيروي انساني

برنامه­ريزي آموزش براي ارتقاي سطح علمي نيروي انساني سازمانهاي آموزشي به صورت مستمر موجب آشنايي با تحقيقات جديد، روش­هاي نو در زمينة انجام كار و… خواهد شد و تحقق نظام مديريت مشاركتي را تسهيل خواهد كرد.

 

5- تغيير وتحول در ساختار اداري و آموزشي

ساختار و تشكيلات نظام آموزشي ما گرايش به تمركز دارد و طبيعي است كه مناسب نظام مديريت مشاركتي نيست. بنابراين ضروري است كه علاوه بر تغيير و تحول در ساختار اداري و آموزشي، قوانين و آيين­نامه­هاي آموزشي نيز متناسب با مديريت مشاركتي تغيير يابند (تصديقي، 1380).

در پژوهش حاضر به بررسي تاثير سبک هاي مديريت (مشارکتي و سنتي) بر خلاقيت دبيران  دبيرستانهاي شهر شيراز(ناحيه1و2) پرداخته شده است.

سبک مديريت مشارکتي شامل پنج جزء اساسي به شرح زيرمي باشد: (تصميم گيري[3]‏، ارتباطات[4]، رهبري[5]، ساختار[6]و كنترل[7]) سبک مديريت سنتي نيز شامل عوامل فوق مي‌باشد با اين تفاوت که سبک مديريت مشارکتي سبکي است که امتيازات بالاتري را در مقياس مديريت که اين عوامل را مي‌سنجد، کسب مي‌كند. در اين تحقيق به بررسي رابطه سبکهاي مديريت (مشارکتي، متعادل و سنتي) و خلاقيت دبيران پرداخته مي شود همچنين تاثير سبک­هاي مديريت (مشارکتي،متعادل و سنتي) بر خلاقيت سنجيده مي‌شود سپس تفاوت ضرايب همبستگي سبک مديريت مشارکتي و خلاقيت با سبک مديريت سنتي و خلاقيت دبيران بررسي مي‌شود و در پايان تفاوت سبک مديريت مديران زن و مرد بررسي مي شود.

[1]-Decentralization

[2]-Bureaucracy

[3]-Decision making

[4]-Communication

[5]-Leadership

[6]-Structure

[7] – Control

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 89

14700 تومان

 

 

پشتیبانی سایت :              serderehi@gmail.com