دانلود پایان نامه ارشد مدیریت آموزشی: بررسي رابطه ادراکات ازعدالت سازمانی و اعتماد سازمانی در میان کارکنان صدای جمهوری اسلامی ایران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

در رشته مديريت آموزشي

 

بررسي رابطه ادراکات ازعدالت سازمانی و اعتماد سازمانی در میان کارکنان صدای جمهوری اسلامی ایران

  

استاد راهنما

دکتر عباس عباس پور

 

استاد مشاور

دکتر علی علاقه بند

استاد داور

دکتر مصطفی نیکنامی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات پژوهش…………………………………………………………………………………1

1.1.مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….2

2.1. بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………….3

3.1. اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………..6

4.1. اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………….7

1.4.1. اهداف کلی…………………………………………………………………………………….7

2.4.1.اهداف جزئی………………………………………………………………………………….. 8

5.1. سوال و فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………8

6.1 . تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها……………………………………………………………………8

1.6.1. تعاریف مفهومی……………………………………………………………………………………….8

2.6.1.تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………..9

فصل دوم: پیشینه پژوهش…………………………………………………………………..…11

1.2. مقدمه………………………………………………………………………………………………………….13

2.2.مبانی نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………13

1.2.2. مبانی نظری عدالت سازمانی………………………………………………………………….13

مفاهیم و تعاریف عدالت سازمانی…………………………………………………………………….13

رویکردهای عدالت سازمانی …………………………………………………………………………….14

عدالت سازمانی نظریه ای انگیزشی…………………………………………………………………….15

مولفه ها و نظریه های عدالت سازمانی……………………………………………………………….16

عدالت توزیعی…………………………………………………………………………….17

عدالت رویه ای ………………………………………………………………………………….18

عدالت تعاملی……………………………………………………………………………………..20

عدالت اطلاعاتی…………………………………………………………………………………..21

کارکردهای عدالت سازمانی(مدلی از پیشینه ها و پیامدها)……………………………………23

عوامل فردی…………………………………………………………………………………23

عوامل سازمانی……………………………………………………………………………….25

2.2.2. مبانی نظری اعتماد سازمانی………………………………………………………………..28

مفاهیم و تعاریف اعتماد سازمانی ………………………………………………………………..28

اعتماد و خطر پذیری…………………………………………………………………………………28

اعتماد و همکاری…………………………………………………………………………………….30

اعتماد و انتظارات…………………………………………………………………………………….31

اهمیت و ضرورت اعتماد سازمانی…………………………………………………………………..33

مفهوم شناسی های مختلف از اعتماد…………………………………………………………………34

رویکردهای کلی به اعتماد سازمانی…………………………………………………………………34

نظریه هزینه های معاملاتی…………………………………………………………………………….35

اعتماد انگیزه محور  …………………………………………………………………………………..36

سطوح تجزیه و تحلیل و مطالعه اعتماد…………………………………………………………….37

انواع اعتماد بر اساس سطوح تجزیه و تحلیل و منبع اطلاعاتی………………………………..38

اعتماد بین فردی…………………………………………………………………………………..39

اعتماد شبکه ای……………………………………………………………………………….39

اعتماد نهادی…………………………………………………………………………………..40

         انواع آرمانی اعتماد بر اساس بازی اعتماد…………………………………………………………41

اعتماد عقلانی………………………………………………………………………………………41

اعتماد نهادی…………………………………………………………………………………………42

اعتماد فعال ……………………………………………………………………………………….43

تقسیم بندی بکمن از اعتماد………………………………………………………………………………….44

نگاه خرد نسبت به اعتماد سازمانی…………………………………………………………………………45

سه بخش مجزای اعتماد…………………………………………………………………………………….47

طبقه بندی مک آلیستر……………………………………………………………………………………..48

پیوستار اعتماد سازمانی……………………………………………………………………………………..48

                3.2. مطالعه تحقیقات تجربی گذشته…………………………………………………………………..50

1.3. .تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………50

2.3.2. تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………51

4.2. چهارچوب نظری تحقیق ………………………………………………………………………57

فصل سوم:روش پژوهش………………………………………………………………………………………62

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….63

روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………63

جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………….63

نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………63

روش آماری……………………………………………………………………………………………………………64

ابزار تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..64

پایایی و روایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………….65

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش…………………………………………….67

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….68

آمار توصیفی و متغیرهای جمعیت شناختی………………………………………………………….68

  • جنسیت…………………………………………………………………………………………………………….69
  • میزان تحصیلات…………………………………………………………………………………………………70
  • سابقه خدمت………………………………………………………… ………………………………………….71
  • سن………………………………………………………………………………………………………………….72

تحلیل توصیفی ازیافته های تحقیق……………………………………………………………………..73

تحلیل استنباطی از یافتههای تحقیق……………………………………………………………………73

سوال اول……………………………………………………………………………………………………………….73

سوال دوم……………………………………………………………………………………………………………….81

فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………………………..85

فرضیه چهارم…………………………………………………………………………………………………………..91

فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………………………95

فرضیه ششم……………………………………………………………………………………………………………97

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………103

1.5مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….104

2.5. خلاصه یافته های تحقیق……..…………………………………………………………………..104

نتایج حاصل از سوال اول……………………………………………………………………………104

نتایج حاصل سوال دوم………………………………………………………………………………..105

نتایج حاصل از فرضیه سوم…………………………………………………………………………..105

نتایج حاصل از فرضیه چهارم………………………………………………………………………..105

نتایج حاصل از فرضیه پنجم………………………………………………………………………….106

نتایج حاص از فرضیه ششم…………………………………………………………………………..106

3.5.  بحث و بررسی در مورد سوال و فرضیه های تحقیق………………………………..107

4.5. محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………….116

محدودیت های علمی……………………………………………………………………………………….116

محدودیت های عملی………………………………………………………………………………………117

5.5. پیشنهادات تحقیق………………………………………………………………………………………118

پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………..118

پیشنهادهایی برای پژوهش های بعدی…………………………………………………………………..118

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………….120

فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………..121

فهرست منابع خارجی……………………………………………………………………………………………………121

ضمایم و پیوستها…………………………………………………………………………………………………………………..129

پرسشنامه عدالت سازمانی………………………………………………………………………………………………130

پرسشنامه اعتماد سازمانی……………………………………………………………………………………………….133

 

 

فهرست جداول

 

جدول(2-1): تعاریف اعتماد سازمانی……………………………………………………………………………………………29

جدول(4-1): توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنسیت…………………………………………………..69

جدول(4-2): توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک میزان تحصیلات………………………………………70

جدول(4-3): توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک سابقه خدمت………………………………………………71

جدول(4-4): توزیع فاوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک سن………………………………………………………..72

جدول(4-5): یافته‌های توصیفی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………….74

جدول شماره (4-6): عدالت رویه ای……………………………………………………………………………………………74

جدول شماره (4-7): عدالت رویه ای (میانگین)………………………………………………………………………………75

جدول شماره (4-8): عدالت توزیعی…………………………………………………………………………………………….76

جدول شماره (4-9): عدالت توزیعی (میانگین)……………………………………………………………………………….76

جدول شماره (4-10): عدالت بین فردی……………………………………………………………………………………….77

جدول شماره (4-11): عدالت بین‌فردی (میانگین)…………………………………………………………………………..78

جدول شماره (4-12): عدالت اطلاعاتی………………………………………………………………………………………..79

جدول شماره (4-13): عدالت اطلاعاتی (میانگین)………………………………………………………………………….79

جدول شماره (4-14): عدالت سازمانی (میانگین)……………………………………………………………………………80

جدول شماره (4-15): اعتماد به مدیر……………………………………………………………………………………………81

جدول شماره (4-16): اعتماد به مدیر (میانگین)………………………………………………………………………………82

جدول شماره (4-17): اعتماد به سازمان………………………………………………………………………………………..83

جدول شماره (4-18): اعتماد به سازمان(میانگین)……………………………………………………………………………84

جدول شماره (4-19): اعتماد سازمانی (میانگین)…………………………………………………………………………….85

جدول( 4-20): تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) عدالت سازمانی………………………………………………..86

جدول( 4-21): تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) عدالت رویه‌ای…………………………………………………87

جدول( 4-22): تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) عدالت توزیعی…………………………………………………88

جدول( 4-23): تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) عدالت بین فردی………………………………………………89

جدول( 4-24): تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) عدالت اطلاعاتی………………………………………………90

جدول( 4-25): تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) اعتماد سازمانی…………………………………………………92

جدول( 4-26): تجزی و تحلیل واریانس (ANOVA) اعتماد به مدیر………………………………………………….93

جدول( 4-27): تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) اعتماد به سازمان……………………………………………….94

جدول(4-28 ماتریس همبستگی………………………………………………………………………………………………….96

جدول(4-29): آزمون کالموگراف اسمیرنف برای داده‌های عدالت سازمانی……………………………………….98

جدول(4-30): آزمون کالموگراف اسمیرنف برای داده‌های اعتماد سازمانی………………………………………..99

جدول(4-31): آزمون Runs برای عدالت سازمانی………………………………………………………………………..99

جدول(4-32): آزمون Runs برای اعتماد سازمانی……………………………………………………………………….100

جدول (4-33): خلاصه مدل رگرسیون خطی ساده……………………………………………………………………….100

جدول (4-34): ANOVA……………………………………………………………………………………………………….100

 

فهرست شکل ها و نمودارها

 

شکل (2-1): مدلی از پیشینه ها و پیامدهای عدالت سازمانی………………………………………………………………24

شکل (2-2):  انتظار اعتماد………………………………………………………………………………………………………….33

شکل(2-3): بازی اعتماد…………………………………………………………………………………………………………….42

شکل (2-4): پیوستار اعتماد سازمانی…………………………………………………………………………………………….49

نمودار(4-1): توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنسیت……………………………………………………..69

نمودار(4-2): توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک میزان تحصیلات………………………………………….70

نمودار(4-3): توزیع فراوانی ننه مورد مطالعه به تفکیک سنوات خدمت ………………………………………………71

نمودار(4-4): توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک سن…………………………………………………………..72

نمودار (4-5): نمودار پراکنش……………………………………………………………………………………………………..97

شکل(5.1): مدلی از رابطه میان متغیر عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی…………………………………………….116

 

چکیده:

این تحقیق به بررسي رابطه بين ادراکات از عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی در میان کارکنان صدای جمهوری اسلامی ایران به روش توصیفی – همبستگی پرداخته است. حجم جامعه آماری این پژوهش 1700 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری  خوشه ای،  نمونه ای به حجم 152 نفر انتخاب گردید که در محاسبه نهایی 140 نفر مشارکت داشته اند.  ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه عدالت سازمانی (عملیاتی شده در 4 مولفه عدالت توزیعی،رویه ای ، بین فردی ، اطلاعاتی ) و اعتماد سازمانی (با دو مولفه اعتماد به مدیر و اعتماد به سازمان) بود که قابلیت اعتماد دو ابزار اندازه گیری به ترتیب 82% و 79%  از طریق ضریب آلفای کرونباخ بدست آمد .

روش های تجزیه و تحلیل شامل واریانس یک راهه، همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره بود . در نهایت نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که عدالت بین فردی در میان 4 مولفه عدالت سازمانی با 3.03 دارای بیشترین میانگین در میان نمونه مورد مشاهده و اعتماد به سازمان با 2.98 بیشترین میانگین را دارا بود.از لحاظ متغیرهای جمعیت شناختی تفاوت معناداری میان ابعاد عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی مشاهده شد و بین عدالت سازمان و اعتماد سازمانی و مولفه های آن در سطح معناداری 0.05  همبستگی مثبت و معنی داری مشاهده گردید.

 

  • مقدمه

دو مفهوم عدالت و اعتماد جزء مفاهیمی هستند که افراد بسیار در موردشان صحبت می کنند و درباره حضور یا نبود آن قضاوت می کنند اما به نظر می رسد افراد کمی باشند که این مفاهیم را مورد محاسبه و اندازه گیری قرار دهند و آیا حتی در این صورت و با اندازه گیری این دو مفهوم شناخت کامل حاصل خواهد شد؟ آیا در صورت حصول شناخت کامل درباره این مفاهیم دیگر پژوهش و تحقیق در این حوزه ها و در عرصه زندگی سازمانی و اجتماعی معنا خواهد داشت؟ آیا اصولا اعتماد و عدالت دو مفهوم مرتبط هستند؟ آیا عدالت بر اعتماد تاثیر گذار است یا بالعکس؟ آیا اگر افراد به وجود عدالت در زندگی سازمانیشان ایمان آورند به یکدیگر ، همکار ، رییس و حتی سازمان در کل اعتماد خواهند کرد؟آیا اگر افراد در سازمانشان نسبت به حقوقی و مزایا و یا موقعیت شغلی که کسب می کنند احساس بی عدالتی کنند و یا در فرایند های تصمیم گیری حضوری معنادار نداشته باشند و یا رفتار مناسبی با آنها نشود واکنشی خواهند داشت و در صورت جواب مثبت این واکنش چه خواهد بود؟ آیا اعتماد و بی اعتمادی پیامدی از ادراک عدالت و بی عدالتی در سازمان است؟ اصولا ساز و کار اعتماد چیست؟ آیا اعتماد کردن به همان سادگی است که بر زبان می آوریم یا سازو کاری پیچیده تر را در بر می گیرد؟ آنچه مسلم است این عرصه بزرگی است که صدها مدل و تعریف را در بر می گیرد و تا جاییکه به این پژوهش مربوط می شود و با توجه به سابقه پژوهشی عدالت و اعتماد دو مفهوم مرتبط هستند و اعتماد ساز و کاری پیچیده انسانی است که جایگاهی مهم در تعاملات روزمره اجتماعی در سازمان دارد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 157

14700 تومان

 

 

پشتیبانی سایت :              serderehi@gmail.com