دانلود پایان نامه ارشد: عوامل مؤثر در طلاق زوجین قبل و بعد از زندگی مشترک (مطالعه موردی متقاضیان طلاق دادگاه خانواده شماره 2 تهران )

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی 

گرایش : جامعه شناسی

عنوان : عوامل مؤثر در طلاق زوجین قبل و بعد از زندگی مشترک (مطالعه موردی متقاضیان طلاق دادگاه خانواده شماره 2 تهران )

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران مرکزی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی ، گروه علوم اجتماعی   

 

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد ( M.A )

گرایش جامعه شناسی

 

عنوان :

عوامل مؤثر در طلاق زوجین قبل و بعد از زندگی مشترک (مطالعه موردی متقاضیان طلاق دادگاه خانواده شماره 2 تهران )

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چكيده پايان نامه 

اين پژوهش با هدف شناخت عوامل مؤثر در طلاق زوجين قبل و بعد از زندگی مشترک در متقاضيان طلاق” با طرح فرضيه هايي بر روي 50 زوج عقدکرده و50 زوج داراي زندگي مشترك كه به صورت تصادفي ساده انتخاب شده اند اجرا شد.

روش پژوهش مورد نظر از نوع توصيفی- تحليلی است. طرح پژوهش مورد نظراز نوع علّی – مقايسه ای پس رويدادی می باشد و از طريق پرسشنامه ، عوامل اجتماعي آن مورد بررسي قرار گرفته است . دراين پژوهش ابتدا به تجزيه و تحليل توصيفی پرداخته شده  و سپس برای استنباط و تحليل داده ها از روش آزمون آماریU مان- ويتنی استفاده گرديده است .

طبق يافته هاي اين پژوهش با بررسي عوامل فردي ، اجتماعي ، فرهنگي و ارتباطي عوامل مؤثر در طلاق زوجين قبل و بعد از زندگي مشترك به نظر مي رسد ؛ اختلاف سني زوجين ، ميزان تحصيلات زوجين ، مدت زمان عقد ، مدت زمان زندگی مشترک ، نوع شغل ، ميزان مهريه ، دخالت ديگران در امور زندگي زوجين ، مدت شناخت همسر قبل از ازدواج ، شيوه  آشنائي زوجين قبل از ازدواج ، ميزان رضايت به ازدواج در اطرافيان ، وضعيت اقتصادی- اجتماعی خانواده، تناسب فرهنگی خانواده ها ، ميزان معاشرت قبل از عقد ، ميزان نظارت خانواده ها بر روابط طرفين قبل از عقد ، ميزان  ملاقات با همسر بعد از عقد ، ميزان ارتباط با خانواده همسر بعد از عقد و وجود آسيب روانی– اجتماعی در فرد با درخواست طلاق رابطه وجود دارد.

واژگان كليدي: طلاق – طلاق نامزدي- طلاق عاطفي- ازدواج چند همسري

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

 

فصل اول : کلیات

1-1 بیان مساله. 2

1-2 -ضرورت و اهمیت پژوهش… 5

1-3هدف پژوهش… 11

1-4 فرضيات پژوهش… 11

1- 5 تعريف متغيرها 12

 

فصل دوم : پيشينه پژوهش

2-1ازدواج و مسائل آن. 16

2-2 منشأ طبیعی ازدواج. 17

2-3آثار و فواید ازدواج. 19

2-4 ازدواج دراسلام. 21

2-5 اهمیت و جایگاه ازدواج دراسلام. 21

2-6 الگوهای گوناگون ازدواج. 23

2-7الگوهای دیگر ازدواج. 25

2-8 ازدواج درایران. 25

2-9 طلا‌ق نامزدي.. 26

2-10عوامل رخداد در ‌اين پديده اجتماعي.. 27

2-11مراحل طلا‌ق در دوره نامزدي.. 33

2-12طلاق.. 35

2-13طلاق در اديان. 38

2-14 انواع طلاق در اسلام. 40

2-15فروپاشي نهاد ازدواج در غرب.. 41

2-16الگوهاي جديد ازدواج و طلاق در غرب.. 43

2-17دلایل رشد طلاق.. 44

2-18 تاثیرات طلاق بر کودکان. 49

2-19چارچوب نظري تحقيق.. 50

2-20 نظریه کارکردگرایی ساختی و پدیده طلاق.. 51

2-21 انواع فونکسیون و پدیده طلاق.. 51

2-22 تحليل ساخت و پديده طلاق.. 52

2-23جامعه شناسی مسائل اجتماعی و پدیده طلاق.. 56

2-24نظريه هاي كلان. 59

2-25 نظريه هاي خرد. 60

2-26 نظريه هاي آسيب شناسي يا انحرافات اجتماعي.. 63

2-27علل و زمينه هاى جامعه شناختى طلاق.. 64

2-28 طلاق در جوامع امروزين.. 77

2-29 طلاق در ایران و دیگر کشورها 79

2-30 علل و عوامل طلاق.. 81

2-31 طلاق و سستی روابط اجتماعی.. 82

2-32 مدل تحقيق.. 84

 

فصل سوم : روش اجراي تحقيق

3-1جامعه و نمونه مورد مطالعه. 86

3-2 روش پژوهش… 87

3-3 روش نمونه گیری.. 87

3-4 ابزار اندازه گیری.. 88

3-5 مراحل و روش اجرای پژوهش… 88

3-6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 89

 

فصل چهارم : يافته هاي پژوهش

مقدمه. 91

بخش اول. 92

4-1یافته های توصیفی.. 92

بخش دوم. 139

4-2 یافته های استنباطی.. 139

 

فصل پنجم : نتيجه گيري

5-1 بررسي فرضیه ها 149

5-2 محدوديت ها 153

5-3 پيشنهادات.. 153

5-4 نتیجه گیری.. 155

منابع و مأخذ. 156

چکیده انگلیسی

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                صفحه

4-1جدول فراوانی آزمودنی ها 92

4-2جدول فراوانی جنسیت آزمودنی ها 93

4-3 جدول فراوانی سن آزمودنی ها 95

4-4-جدول فراوانی سن ازدواج آزمودنی ها 97

4-5-جدول فراوانی اختلاف سنی با همسردر آزمودنی ها 99

4-6-جدول فراوانی مقطع تحصیلی آزمودنی ها 101

4-7-جدول فراوانی مدت زمان عقد در آزمودنی ها 103

4-8-جدول فراوانی مدت زمان زندگی مشترک در آزمودنی های ازدواج کرده 105

4-9-جدول تعداد فرزند در آزمودنی های ازدواج کرده 106

4-10-جدول فراوانی نوع شغل آزمودنی ها 107

4-11-جدول فراوانی وضعیت درآمد آزمودنی ها 109

4-12جدول فراوانی میزان مهریه در آزمودنی ها 111

4-13جدول فراوانی مدت آشنایی قبل از عقددر آزمودنی ها 113

4-14جدول فراوانی نحوه آشنایی آزمودنی ها با همسرشان. 115

4-15جدول فراوانی میزان رضایت در ازدواج آزمودنی ها 117

4-16جدول فراوانی وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانواده آزمودنی ها 119

4-17جدول فراوانی وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانواده همسر آزمودنی ها 121

4-18جدول فراوانی میزان تناسب خانواده ها از نظر فرهنگی- اجتماعی.. 123

4-19جدول فراوانی نوع معاشرت با همسر قبل از عقد. 125

4-20جدول فراوانی میزان نظارت خانواده ها بر روابط با همسر قبل از عقد. 127

4-21جدول فراوانی میزان ملاقات با همسر بعد از عقد. 129

4-22جدول فراوانی میزان ارتباط با خانواده همسر بعد از عقد. 131

4-23جدول فراوانی میزان بیماری ها وناهنجاری های اجتماعی آزمودنی ها 133

4-24جدول فراوانی میزان دخالت دیگران در قبل و بعد از زندگی مشترک.. 135

4-25جدول فراوانی افراد دخالت کننده در زندگی مشترک آزمودنی ها 137

4-26 جدول آزمون Uمان-ویتنی برای مقایسه دو گروه آزمودنی های ازدواج کرده و عقدکرده متقاضی طلاق.. 139

 4-26جدول همبستگی اسپیرمن برای بررسی عوامل فردي موجود درآزمودنیهای ازدواج کرده 140

 4-27 جدول همبستگی اسپیرمن برای بررسی عوامل فردي موجود درآزمودنیهای عقدکرده 141

4-28 جدول همبستگی اسپیرمن برای بررسی عوامل اجتماعي موجود درآزمودنیهای ازدواج کرده 142

4-29 جدول همبستگی اسپیرمن برای بررسی عوامل اجتماعی موجود درآزمودنیهای عقدکرده 143

4-30 جدول همبستگی اسپیرمن برای بررسی عوامل ارتباطي موجود درآزمودنیهای ازدواج کرده 145

4-31 جدول همبستگی اسپیرمن برای بررسی عوامل ارتباطي موجود درآزمودنیهای عقد کرده 146

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                صفحه

4-1-نمودار فراوانی آزمودنی ها 92

4-2 نمودار فراوانی جنسیت آزمودنی ها 93

4-3 نمودار فراوانی سن آزمودنی ها 95

4-4-نمودار فراوانی سن ازدواج آزمودنی ها 97

4-5-نمودار فراوانی اختلاف سنی با همسردرآزمودنی ها 99

4-6نمودارفراوانی مقطع تحصیلی آزمودنی ها 101

4-7-نمودار فراوانی مدت زمان عقد در آزمودنی ها 103

4-8-نمودار فراوانی مدت زمان زندگی مشترک در آزمودنی های ازدواج کرده 105

4-9-نمودار تعداد فرزند در آزمودنی های ازدواج کرده 106

4-10نمودار فراوانی نوع شغل آزمودنی ها 107

4-11-نمودار فراوانی وضعیت درآمد آزمودنی ها 109

4-12نمودار فراوانی میزان مهریه در آزمودنی ها 112

4-13نمودار فراوانی مدت آشنایی قبل از عقددر آزمودنی ها 113

4-14نمودارفراوانی نحوه آشنایی آزمودنی ها با همسرشان. 115

4-15نمودار فراوانی میزان رضایت در ازدواج آزمودنی ها 117

4-16نمودار فراوانی وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانواده آزمودنی ها 119

4-17نمودار فراوانی وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانواده همسر آزمودنی ها 121

4-18نمودار فراوانی میزان تناسب خانواده ها از نظر فرهنگی- اجتماعی.. 123

4-19نمودار فراوانی نوع معاشرت با همسر قبل از عقد. 125

4-20نمودار فراوانی میزان نظارت خانواده ها بر روابط با همسر قبل از عقد. 127

4-21نمودار فراوانی میزان ملاقات با همسر بعد از عقد. 129

4-22نمودار فراوانی میزان ارتباط با خانواده همسر بعد از عقد. 131

4-23نمودار فراوانی میزان بیماری ها وناهنجاری های اجتماعی آزمودنی ها 133

4-24نمودار فراوانی میزان دخالت دیگران در قبل و بعد از زندگی مشترک.. 135

4-25نمودار فراوانی افراد دخالت کننده در زندگی مشترک آزمودنی ها 137

 

 

 

فصل اول

كليات

 

1-1 بیان مساله

از مهمترین موضوعات در چرخه تحول انسان ازدواج است که به عنوان بزرگترین سرمایه گذاری روانی فرد درنظر گرفته می شود  . امروزه با توجه به بافت جمعیتی جوان کشور و درحال گذار بودن جامعه ایران و بروز تحولات متعدد اجتماعی از جمله طلاق به نظر می رسد نگرش به این پدیده ازبعد اجتماعی امری اجتناب ناپذیر باشد . اگرچه تحقیقات زیادی دراین زمینه صورت گرفته است  ولی توجه به پویایی فرایندهای اجتماعی همچون طلاق و پژوهش مجدد دراین زمینه حائز اهمیت است.

طلاق موضوعی متصل به ازدواج است با ریشه‌ها وعلت‌های همسو و همسان، نرخ بالای زنان و مردان مطلقه، فرزندان طلاق، از هم پاشیدن بنیان خانواده در آینده می‌تواند حیات جامعه را با مخاطره روبرو ساخته و از این رومی‌طلبد تا توجه بیشتری  به این موضوع  گردد.

همچنين نتايج بررسيهايي  كه در سالهاي گذشته در خصوص زوجين درخواست كننده طلاق ، صورت پذيرفته بيانگر اين است كه بيشتر درخواستهاي طلاق در دوران عقد ارائه شده، بنابراين        مي توان گفت  بيشتردرخواست هاي طلاق  درسه سال نخست زندگي مشترك ، رخ مي دهد كه اين سئوال پيش مي آيد نبود بلوغ آگاهي زوجين در زمان ازدواج منجر به طلاق مي شود؟

اگرچه پرداختن آماريِ صرف به اين تراژدي نمي تواند به عنوان يك ملاك مناسب موردتوجه باشد و در اين راستا ضرورت توجه همزمان به سياستگذاري هاي ملي و فرهنگ سازي قومي را         مي طلبد، اما بايد از رهگذر آمارهاي مستند به اهميت اجتناب ناپذير پيشگيريقبل از وقوع هر بحران توجه داشته باشيم تا با ارائه راهكارهاي پيشگيرانه از افزايش روند صعودي منحني هاي طلاق در كشور جلوگيري كنيم.

صاحب نظران معتقدند طلاق مانند هر پديده نامطلوب اجتماعي ديگر مولود عواملمتعددي است كه بعضي از آنها، به ريشه هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي بر مي گردد و برخي نيز به صورت بنيادهاي شخصي اختلالات رواني جلوه مي كند.

هر چند تجزيه و تحليل اين مطلب كه چرا برخي طلاق مي گيرند، كمي دشوار به نظر ميرسد، اما به هر صورت، از هم پاشيدگي كانون خانواده نتيجه نارضايتي و عوامل رنج آورياست كه زن و مرد مدت ها در مقابل آن قرار گرفته و فشارهاي اقوام و دوستان يا تقبيحهاي اجتماعي و عوامل ديگر هم نتوانسته است از تصميم آن ها براي جدايي از يكديگرجلوگيري كند.

دلايل رشد صعوديطلاق در سال هاي اخير را ميتوان  متأثر از عوامل اقتصادي و حتي حقوقي نيز دانست سئوالي ديگر اينجاست آيااعتياد، دخالت والدين و اطرافيان، خشونت و ضرب و شتم، سوءظن و بدبيني و نبودتفاهم از بيشترين عوامل درخواست طلاق زوجين در سال هاي اخير بوده است؟

انتخاب نادرست و بي دقتي در امر همسر گزيني و آشنايي ها و دلبستگي هاي خياباني كه بي گمان تحميل نظرات به والدين را در پي داشته،آيا از ديگر عوامل مهم شيوع طلاق دركشور به شمار               مي آيد؟

ارزيابي ها نشان داده صنعتي شدن و به اصطلاح مدرنتيه ،حاشيه نشيني وكمرنگ شدن نظام سنتي خانواده گسترده، بيشترين زمينه ازدواج هاي ناموفق را به وجودآورده است.

از اين رو مي توان گفت برخي از طلاق ها دستاورد ازدواج هاي «غلط» است، ازدواجهايي كه يا بر اثر اجبار يا ناشي از عدم شناخت است و نقش عواطف و احساسات زودگذر ياازدواج بدون تعمق هم بوده است.

طلاق كه امروزه تهديدكننده اصلي كانون خانواده ها به شمار مي آيد، آسيب هاي اجتماعي فراواني را به همراه دارد كه بسياري از پيامدهاي آن را مي توان اين روزهادر شهرهاي بزرگ كشورمان مشاهده كرد. نکته ای که شایان توجه بیشتر دراین زمینه می باشد پژمرده شدن غنچه های نا شکفته است. به عبارت دیگر قبل ازاین که زندگی مشترک شروع شود طلاق به وقوع می پیوندد واین امر تبعات متعدد روانی-اجتماعی را برای دختر وپسر وخانواده ها و درنهايت براي جامعه به بار می آورد که مي توان به مواردی مانند : زندانی شدن مرد به دلیل نپرداختن مهریه، اعتیاد به دلیل شکست عاطفی، ترس از تشکیل زندگی مشترک درآینده و… اشاره نمود. به نظر مي رسد اختلاف سني زوجين، ميزان تحصيلات زوجين،مدت زمان عقد، مدت زمان  زندگی مشترک، نوع شغل، میزان مهریه، دخالت ديگران در امور زندگي زوجين ، مدت شناخت همسر قبل از ازدواج، شيوه  آشنائي زوجين قبل از ازدواج، میزان رضایت به ازدواج در اطرافیان، وضعیت اقتصادی- اجتماعی خانواده، تناسب فرهنگی خانواده ها، میزان معاشرت قبل از عقد، میزان نظارت خانواده ها برروابط طرفین قبل از عقد، میزان  ملاقات با همسر بعداز عقد، میزان ارتباط  با خانواده همسر بعداز عقدو وجود آسیب روانی –اجتماعی در فرد بادرخواست طلاق رابطه وجوددارد.

برهمین اساس عنوان پژوهش” بررسي عوامل مؤثردر طلاق زوجين قبل و بعداز زندگی مشترک در متقاضیان طلاق دادگاه خانواده شماره 2 تهران” انتخاب شده است كه از سه منظر عوامل فردي،اجتماعي وارتباطي بررسي انجام مي شود.

تعداد صفحه : 172

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --