دانلود پایان نامه ارشد: عدالت مهدوي (عج) (مفهوم، ابعاد، شاخص‌ها) از دیدگاه روایات

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدرسي معارف

گرایش : مباني نظري اسلام

عنوان : عدالت مهدوي (عج) (مفهوم، ابعاد، شاخص‌ها) از دیدگاه روایات

دانشگاه قم

دانشكده الهيات و معارف اسلامي

پايان‌نامه دوره كارشناسي ارشد رشته مدرسي معارف

 گرايش مباني نظري اسلام

عنوان:

عدالت مهدوي (عج) (مفهوم، ابعاد، شاخص‌ها) از دیدگاه روایات

استاد راهنما:

حجت‌الاسلام و المسلمين دكتر رضا نوروزي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

1- مقدمه: کليات(پژوهش) 1

1-1- تبين موضوع: 1

1-2- ضرورت انجام تحقيق: 1

1-3- سؤال های اصلی تحقيق: 2

1-4- پيشينه تحقيق: 2

1-5- فرضيه ها: 3

1-6- هدف و کاربرد های مورد انتظار از انجام تحقيق: 3

1-7- روش تحقيق: 3

1-8- جنبه جديد بودن و نوآوری طرح: 3

1-9- سير بحث: 4

1-10- واژگان پژوهش: 4

2- فصل اول: تعريف عدالت مهدوی.. 5

2-1- مفهوم عدالت… 5

2-1-1- واژه شناسی.. 5

2-1-1-1- عدل در لغت… 6

2-1-1-2- مفهوم قسط در لغت… 10

2-1-1-3- فرق بين عدل و قسط.. 12

2-1-1-4- مفهوم ظلم. 14

2-1-2- عدالت در اصطلاح.. 15

2-1-2-1- عدل در انديشه غرب… 16

2-1-2-2- عدالت در اصطلاح فرقه هاي اسلامي.. 16

2-2- مهدويت u.. 19

2-2-1- امام مهدي u.. 20

2-2-2- سيرت مهدوي.. 21

2-2-3- مهديu در آينه غدير. 22

2-2-4- امام عادل مهربان. 22

2-3- عدالت مهدويu.. 24

2-3-1- تعريف عدالت مهدوی.. 24

2-3-2- عدالت مهدوی در آينه روايات… 25

2-3-2-1- عدالت و حضرت مهدی u.. 26

2-3-2-2- قيام کننده به عدالت… 27

2-3-3- ضرورت عدالت مهدوی.. 28

2-3-4- راه روشن اجراي عدالت… 28

2-3-5- وظيفه عدالت طلبان و طلوع خورشيد عدالت… 29

3- فصل دوم: ابعاد عدالت مهدوی.. 31

3-1- عدالت فردي مهدوی.. 34

3-1-1- تعريف عدالت فردي مهدوي u.. 34

3-1-2- عرصه تجلی عدالت فردی.. 36

3-1-2-1- رابطه انسان با خود. 36

3-1-2-2- رابطه انسان با ديگران. 36

3-1-2-3- رابطه انسان با خدا 37

3-1-3- فرق عدالت اجتماعي با عدالت فردي.. 37

3-1-4- ضرورت عدالت فردي مهدوي u.. 38

3-1-5- ريشه يابي ظلم در نهاد انسان. 40

3-1-6- عوامل زمينه ساز عدالت فردی مهدوی.. 41

3-2- عدالت اجتماعي مهدوی.. 43

3-2-1- تعريف عدالت اجتماعي.. 44

3-2-2- عدالت اجتماعي در بينش مارکسيستي.. 45

3-2-3- عدالت اجتماعي در بينش ليبرالي.. 46

3-2-4- ضرورت عدالت اجتماعي مهدوي u.. 46

3-2-5- مکاتب مدعي عدالت… 49

3-2-6- زمينه هاي تحقق عدالت اجتماعي.. 50

3-3- عدالت فرهنگي مهدوی.. 52

3-3-1- تعريف عدالت فرهنگي.. 52

3-3-2- ضرورت عدالت فرهنگي.. 54

3-3-2-1- و ضعيت فرهنگي جهان امروز. 54

3-3-2-2- نگاه آيات و روايات به وضعيت زمان قبل از ظهور. 56

3-3-3- عدالت فرهنگي مهدويu.. 59

3-4- عدالت سياسي مهدوی.. 60

3-4-1- تعريف عدالت سياسي مهدوي.. 62

3-4-1-1- مفهوم سياست… 62

3-4-1-2- عدالت سياسي.. 64

3-4-1-3- عدالت سياسي مهدوي.. 65

3-4-2- ضرورت عدالت سياسي مهدوي.. 66

3-4-2-1- اثبات ضرورت بر اساس شرطيت عدالت… 66

3-4-2-2- اثبات ضرورت بر اساس غايت… 67

3-5- عدالت اقتصادي مهدوی.. 68

3-5-1- تعريف عدالت اقتصادي مهدوي.. 68

3-5-2- ضرورت عدالت اقتصادي مهدوي.. 70

3-5-3- عوامل زمينه ساز عدالت اقتصادي.. 70

3-5-3-1- رفع فقر. 71

3-5-3-2- تساوی در توزيع ثروت… 72

3-5-3-3- مديريت بهينه ايجاد ثروت… 73

4- فصل سوم: شاخص های عدالت مهدوی.. 75

4-1-1- غنای نفوس…. 79

4-1-2- ثبات ايمان. 80

4-1-3- تکامل عقول. 80

4-1-4- تعادل و توازن. 81

4-1-4-1- راست گويی.. 82

4-1-4-2- رفع بخل.. 82

4-1-4-3- غلبه بر طبيعت سوء. 83

4-1-4-4- زدوده شدن کينه ها 84

4-2- شاخص هاي عدالت اجتماعي مهدوی.. 85

4-2-1- رفع امتيازات و تبعيضات نژادي و طبقه اي.. 85

4-2-2- رضايت عمومي.. 87

4-2-3- شمول و فراگيری عدالت اجتماعي.. 88

4-2-4- رعايت حق تقدم. 89

4-3- شاخص هاي عدالت فرهنگي مهدوی.. 90

4-3-1- احيا قرآن. 90

4-3-2- پيشرفت علم و نفي انحصار آن. 93

4-3-3- برابري در آموزش…. 95

4-3-4- تحول در علوم اسلامي.. 95

4-3-5-  افزايش پيروان حق و بازگشت به سنت هاي حسنة انساني.. 97

4-3-6- اتحاد و همبستگی قلوب… 98

4-3-7- رواج فضائل اخلاقي.. 100

4-3-8- محيط تربيتي عادلانه. 101

4-3-9- برچيده شدن بدعت ها 102

4-3-10- تحول و دگرگوني اوضاع و احوال حاکم بر جامعه. 104

4-4- شاخص هاي عدالت سياسي مهدوی.. 105

4-4-1- حکومت واحد جهاني.. 105

4-4-2- رفع طاغوت ها و حاکميت توحيد. 108

4-4-3- استقرار امنيت… 109

4-4-3-1- امنيتی فراگير. 109

4-4-3-2- قضاوت عادلانه. 111

4-5- شاخص هاي عدالت اقتصادي مهدوی.. 117

4-5-1- شمول و فراگيری بهرمندی ها 117

4-5-2- بي نيازي عمومی.. 118

4-5-3- بخشش اموال از سوی امام u.. 118

4-5-4- اداي دين مومنين.. 119

4-5-5- اعتدال در مصرف… 120

4-5-6- پيشرفت عظيم اقتصادي.. 121

فهرست منابع. 124

چکيده:

آينده جهان از نظر مکتب های مختلف مادی که رشد سلاح های هسته ای و اتمی را می بينند، جز ويرانه ای نيست، اما مسلمانان معتقدند طبق تحقق وعده های الهی، طرح خاصی برای پايان تاريخ رقم خواهد خورد. مسلمانان بر اساس تعاليم دين اسلام بر اين اعتقاد که در پايان تاريخ، در حالی که جهان پر از ظلم و ستم شده است، مهدی موعود u ظهور می نمايد و جهان را سرشار از عدل و قسط می کند. اين عدالت از نظر دامنه، گستره و ژرفا بی همتاست. در اين تحقيق سعی شده براساس تبيين روايات ضمن تعريف عدالت مهدوی، به ابعاد و زوايای آن پرداخته شود. و در ادامه برای درک ابعاد و زوايای مختلف عدالت مهدوی به رواياتی که به توصيف شاخص ها و ويژگی های اين قيام منحصر بفرد پرداخته اند، توجه شود. طبق دورنمايی که از آيات و روايات به دست آمده، می توان ابعاد عدالت مهدوی را به فردی و اجتماعی تقسيم کرد و بُعد اجتماعی آن را به ابعاد فرهنگی، سياسی و اقتصادی قسمت نمود، و شاخص هايی از روايات همچون فراگير بودن عدالت، تکامل عقول، حکومت واحد جهانی و رفع امتيازات و تبعيضات نژادي و طبقه اي را برای فهم بهتر آنها استخراج کرد.

مقدمه: کليات(پژوهش)
2-             1-1- تبين موضوع:
عدالت مهدوی از جمله مسائلی است که مسلمانان در مورد آن اتفاق نظر دارند اما در مفهوم و گستره و شاخص ها آن اجمالی است که احتياج به تبيين و بررسی دارد. مسئله عدالت مهدوی نقش مهم و سازنده ای در تبيين برنامه اسلام از آينده جهان ايفا می کند و بسياری از مسائل پس از ظهور مانند: وضعيت افراد در دوران ظهور، برنامه های فرهنگی، سياسی و اقتصادی حضرت مهدوی u در دوران ظهور به شناخت آن بستگی دارد.

در متون حديث اسلامی روايات متعددی که دلالت بر مهدويت کند بسيار است از جمله رواياتی که در آشکار ساختن مفهوم عدالت مهدوی، ابعاد و شاخص های آن است. اما با وجود اين روايات متعدد و مستند، عده ای با اغراض گوناگون با انديشه ای منجی گرايی شيعه مخالفت کرده و شايعه های بی اساسی را ترويج می کنند.

روايات بيان کننده عدالت مهدوی به چند گروه تقسيم می شوند: بعضی خبر از تحقق عدالت در دوران ظهور توسط حضرت مهدی u می دهند، بعضی به گستره آن می پردازند و برخی ديگر با بيان ويژگی و شاخص هاي آن،  اجرا شدن عدالت را در بعد خاصی گوشزد می کنند.

اين نوشتار ضمن مطرح کردن عدالت مهدوی از ديدگاه روايات به بررسی ابعاد و بيان شاخص های آن نيز می پردازد.

تعداد صفحه : 160

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --